Тэма, пытанні і літаратура да практычнага занятку
Дата канвертавання20.03.2016
Памер106.23 Kb.

п/п

Тэма, пытанні і літаратура да практычнага занятку

1


Войны сярэдзіны ХVІІ на Беларусі і іх наступствы.

1 Казацка-сялянская вайна 1648 – 1651 гг.

2 Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай з 1654—1667 гг.

3 Палітычная і вайсковая дзейнасць гетмана Я. Радзівіла. Кейданская унія.

4 Барацьба магнацкіх груповак ў Рэчы Паспалітай ў ХVІІ ст.

5 Наступствы войнаў ХVІІ ст. для беларускіх зямель.

Літаратура:


 1. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIIIст.) / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2004. - 344 с.

 2. Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского (до начала XVI в). Очерки истории общины, сословий, государственности. - СПб., 1993. - 240С.

 3. Игнатенко А.П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией (вторая половина XVII-XVIII в.) - Мн.: БГУ им. В.И. Ленина, 1974. - 192 с.

 4. К.Я. Шышыгіна-Патоцкая, "Нясвіж і Радзівілы", Мінск: Беларусь, 2007. - 240 с.: іл.

 5. Снапкоўскі, У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб.дапам.для студэнтаў фак.міжн.адносін: У 2 ч. Ч.1. Ад пачаткаў дзяржаўнасці да 18 ст./ У.Е. Снапкоўскі. – Мн.: БДУ, 2003. – 281 с.

 6. Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у другой палове XVII—XVIII стст. Магілёў, 2000
2


Паўночная вайна ў Беларусі.

1 Прычыны і пачатак Паўночнай вайны. Асаблівасці ўступлення ў яе Вялікага княства Літоўскага.

2 Ход баявых дзеянняў і адносіны насельніцтва да ваюючых бакоў.

3 “Нямы сейм” і ўзмацненне расійскіх уплываў ва ўнутранай і знешняй палітыцы Рэчы Паспалітай.

4 Вынікі Паўночнай вайны для Беларусі.

Літаратура: 1. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIIIст.) / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2004. - 344 с.

 2. Игнатенко А.П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией (вторая половина XVII-XVIII в.) - Мн.: БГУ им. В.И. Ленина, 1974. - 192 с.

 3. Андрэй Мацук. Палітычныя групоўкі ў ВКЛ (1717—1763) // Спадчына. - 2008.- №1

 4. Белоруссия в эпоху феодализма. Т. 2. Сборник документов и материалов. – Мн.: Наука и техника, 1990. – 335 с.

 5. Снапкоўскі, У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб.дапам.для студэнтаў фак.міжн.адносін: У 2 ч. Ч.1. Ад пачаткаў дзяржаўнасці да 18 ст./ У.Е. Снапкоўскі. – Мн.: БДУ, 2003. – 281 с.

 6. Пашкевіч, У. ВКЛ у Паўночнай вайне (1700-1721 гг.)// Беларускі гістарычны часопіс - №3 – с.16,-171

 7. Прыбытка, Г. Барацьба магнацкіх груповак ў 18 ст.// Спадчына – 1996 - №1 – с.80-150
3


Унутрыпалітычная сітуацыя ў ВКЛ і Рэчы Паспалітай ў першай палове 18 ст.

 1. 1 Арганізацыя ўлады і кіравання ў ВКЛ ў першай палове 18 ст.

 2. 2 Узмацненне феадальнай анархіі: саперніцтва Радзівілаў, Пацаў і Сапег.

 3. 3 Становішча дробнай і сярэдняй шляхты.

 4. 4 Царкоўна-рэлігійныя адносіны ў першай палове 18 ст.

Літаратура:

 1. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIIIст.) / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2004. - 344 с.

 2. Галенченко Г. «Шляхетская демократия» в Великом княжестве Литовском XVI–XVIII вв. // Белоруссия и Россия: общества и государства. М., 1997.

 3. Юхо, Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэбн. дапам. / Я.А. Юхо. — Мінск: РІВШ БДУ, 2000. — 352 с.

 4. Мальдзіс, А. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII стагоддзя: Нарысы быту і звычаяў / А. Мальдзіс. — Мн.: Мастацкая літаратура, 1982. — 256 с.

 5. Вялікі гістарычны Атлас Беларусі. У 4 тамах. Том 2. (Ад Люблінскай уніі 1569 да трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай ў 1795 г.), Мн. – 2013

 6. Рахуба, А. Вялікае княства Літоўскае ў парламенскай сістэме Рэчы Паспалітай (1569 - 1763)/ Пер. з поль.мовы – Мн.: Медысонт, 2008. – с.424

 7. Игнатенко А.П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией (вторая половина XVII-XVIII в.) - Мн.: БГУ им. В.И. Ленина, 1974. - 192 с.

 8. Бохан Юрый, Скеп’ян Анастасія. Побыт феадалаў Вялікага Княства Літоўскага ў XV — сярэдзіне XVII стагоддзя - Мінск: Беларусь, 2011. — 271 с

 9. Прыбытка, Г. Барацьба магнацкіх груповак ў другой палове 17 – пачатку 18 ст.// Спадчына – 1995 - №5 – с. 32-90
44


Эканамічнае становішча і сацыяльныя супярэчнасці

ў 17- першай палове 18 ст.

 1. 1 Эканамічны заняпад Беларусі ў 17- першай палове 18 ст і яго прычыны.

 2. 2 Рост буйнога феадальнага землеўладання на Беларусі ў 17- першай палове 18 ст.

 3. 3 Сялянская гаспадарка. Эвалюцыя феадальнай рэнты

 4. 4 Гарады і мястэчкі. Рамяство і гандаль.

 5. 5 Сялянскія хваляванні у Крычаўскім старостве і на Каменшчыне.

Літаратура:

 1. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIIIст.) / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2004. - 344 с.

 2. Гісторыя сялянства Беларусі: Са стараж. часоў да 1996 г.: У 3 т. Т.1–2./ Гал. рэд. М.П. Касцюк. – Мн.: Бел. навука, 1997 – 2002.

 3. Копысский З.Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XVI - первой половине XVII вв. - Минск, 1975. - 191С.;

 4. Кітурка, І. Спробы мадэрнізацыі эканомікі ВКЛ у другой палове ХVІІІ ст.//Беларускі Гістарычны Зборнік - Białoruskie Zeszyty Historyczne -2003 - № 20 с.

 5. Мальдзіс Адам. Як жылі нашы продкі ў XVIIІ стагоддзі. Восень пасярод вясны— Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. — 479 с

 6. Місарэвіч, Н.В. Магдэбургскае права на Беларусі: Манаграфія / Н.В.Місарэвіч. - Гродна: ГрДУ, 2003. - 107 с.

 7. Копысский З.Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XVI - первой половине XVII в. Мн., 1975.

 8. Гісторыя сялянства Беларусі. У 3 тамах. Т. 1. Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытных часоў да 1861 г. Мінск, 1997.

 9. Голубеў В.Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі. XVI-XVIII стст. Мн. 1992.
55


Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ ў другой палове 18 ст.


 1. 1 Нармалізацыя эканамічнага жыцця ў Беларусі: аднаўленне сельскай і гарадской гаспадаркі.

 2. 2 Рэфарматарская дзейнасць А.Тызенгаўза.

 3. 3 Сялянская гаспадарка і катэгорыі сялян. Вотчынныя мануфактуры.

 4. 4 Унутраны і знешні гандаль.

 5. 5 Развіццѐ гарадоў у другой палавіне 18 ст.

Літаратура:

 1. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIIIст.) / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2004. - 344 с.

 2. Гісторыя сялянства Беларусі: Са стараж. часоў да 1996 г.: У 3 т. Т.1–2./ Гал. рэд. М.П. Касцюк. – Мн.: Бел. навука, 1997 – 2002.

 3. Копысский З.Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XVI - первой половине XVII вв. - Минск, 1975. - 191С.;

 4. Кітурка, І. Спробы мадэрнізацыі эканомікі ВКЛ у другой палове ХVІІІ ст.//Беларускі Гістарычны Зборнік - Białoruskie Zeszyty Historyczne -2003 - № 20 с.

 5. Мальдзіс Адам. Як жылі нашы продкі ў XVIIІ стагоддзі. Восень пасярод вясны— Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. — 479 с

 6. Місарэвіч, Н.В. Магдэбургскае права на Беларусі: Манаграфія / Н.В.Місарэвіч. - Гродна: ГрДУ, 2003. - 107 с.

 7. Копысский З.Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XVI - первой половине XVII в. Мн., 1975.

 8. Гісторыя сялянства Беларусі. У 3 тамах. Т. 1. Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытных часоў да 1861 г. Мінск, 1997.

 9. Голубеў В.Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі. XVI-XVIII стст. Мн. 1992.
6


Спробы дзяржаўных рэформ. Першы і другі падзелы Рэчы Паспалітай
1 Сацыяльна-эканамічнае становішча на Беларусі у ХVІІІ ст.

2 Спробы дзяржаўных рэформ у ХVІІІ ст. ў Рэчы Паспалітай .

3 Першы падзел Рэчы Паспалітай.

4 Другі падзел Рэчы Паспалітай.Літаратура:

 1. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIIIст.) / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2004. - 344 с.

 2. Анішчанка, Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я.Анішчанка. - Мінск, 2003. – 470 с.

 3. Юхо, Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэбн. дапам. / Я.А. Юхо. — Мінск: РІВШ БДУ, 2000. — 352 с.

 4. Рахуба, А. Вялікае княства Літоўскае ў парламенскай сістэме Рэчы Паспалітай (1569 - 1763)/ Пер. з поль.мовы – Мн.: Медысонт, 2008. – с.424

 5. Андрэй Мацук. Палітычныя групоўкі ў ВКЛ (1717—1763) // Спадчына. - 2008.- №1

 6. Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у другой палове XVII—XVIII стст. Магілёў, 2000
7


Паўстанне 1794 г. на Беларусі.


 1. 1 Падрыхтоўка і пачатак паўстання ў Польшчы. Тадэвуш Касцюшка.

 2. 2 "Віленскія якабінцы" і Якуб Ясінскі. Фарміраванне і баявая дзейнасць паўстанцкіх атрадаў.

 3. 3 Адносіны да паўстання сялян. Паланецкі універсал.

 4. 4 Палітыка расійскага ўрада і прычыны паражэння паўстання.

Літаратура:

 1. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIIIст.) / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2004. - 344 с.

 2. Анішчанка, Я. Стогн. Паўстанне і вайна 1794 года ў Літоўскай правінцыі. Дакументы. / Я.Анішчанка. - Мінск: Пейто, 2002. – 208 с.

 3. Анішчанка Я. К. Камісары Касцюшкі. Т. 1. Збор твораў у 6-ці тамах. Дакументы паўстання 1794 г. у Літоўскай правінцыі. – Мн.: Выд. Хурсік, 2004. – 364 с

 4. .Емельянчык, У. Паланез для касінераў: (З падзей паўстання 1794 г. пад кiраўнiцтвам Т. Касцюшкi на Беларусi) / У. Емельянчык. Мн., 1994.

 5. Булгарын Фадзей. Выбранае / Фядута А. (укладанне, прадмова і камэнтар). — Мінск: Беларускі кнігазбор, 2003. — 592 с

 6. Островер, Л. И. Тадеуш Костюшко . - М. : Мол. гвардия, 1961. - 272 с.

 7. Разделы Польши и дипломатия Екатерины ІІ: 1772, 1793, 1795 / П.В.Стегний. - М.: Междунар. отношения, 2002. - 692 с.

 8. Вялікі гістарычны Атлас Беларусі. У 4 тамах. Том 2. (Ад Люблінскай уніі 1569 да трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай ў 1795 г.), - Мн. – 2013

 9. Прыбытка, Г. Святло і цені Бара. Барская канфедэрацыя на Беларусі: перадумовы і ход.// "Гiстарычная брама" № 1 (21) 2003 г.

 10. Белоруссия в эпоху феодализма. Т. 2. Сборник документов и материалов. – Мн.: Наука и техника, 1990. – 335 с.
8


Трэці падзел Рэчы Паспалітай


 1. 1 Трэці падзел Рэчы Паспалітай

 2. 2 Прычыны ліквідацыі Рэчы Паспалітай

 3. 3 Увядзенне новага адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу і арганізацыя кіравання.

 4. 4 Новае судаводства.

Літаратура:

 1. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIIIст.) / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2004. - 344 с.

 2. Снапкоўскі, У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб.дапам.для студэнтаў фак.міжн.адносін: У 2 ч. Ч.1. Ад пачаткаў дзяржаўнасці да 18 ст./ У.Е. Снапкоўскі. – Мн.: БДУ, 2003. – 281 с.

 3. Мальдзіс Адам. Як жылі нашы продкі ў XVIIІ стагоддзі. Восень пасярод вясны— Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. — 479 с

 4. Швед В. В. Паміж Польшчай і Расіяй: грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772 – 1863 г.) – Гродна: Гр ГУ, 2001. – 416 с.

 5. Швед, В. Расійская палітыка ў галіне адміністрацыйнага ўладкавання далучаных тэрыторый Беларусі пасля падзелаў Рэчы Паспалітай // Беларусіка – Albarutenica 6.Беларусь паміж Усходам і Захадам: Праблемы міжнацынальнага, міжрэлігійнага і міжкультурнага узаемадзеяння, дыялогу і сінтэзу. Ч.2. – Мн., 1997 – с.295-300

 6. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку ХХІ ст. : у 2 кн. / М.У. Смяховіч [і інш.] ; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2012. – Кн. 1. — 654 с
9


Беларускія землі пасля падзелаў Рэчы Паспалітай (1772 - 1801 гг.).


 1. 1 Прывядзенне да прысягі і афармленне сацыяльнага статусу насельніцтва.

 2. 2 Правы і прывілеі пануючага саслоўя.

 3. 3 Змены ў сельскай гаспадарцы, прамысловасці, унутраным і знешнім гандлі.

 4. 4 Насаджэнне рускага дваранскага землеўладання.

Літаратура:

 1. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIIIст.) / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2004. - 344 с.

 2. Снапкоўскі, У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб.дапам.для студэнтаў фак.міжн.адносін: У 2 ч. Ч.1. Ад пачаткаў дзяржаўнасці да 18 ст./ У.Е. Снапкоўскі. – Мн.: БДУ, 2003. – 281 с.

 3. Мальдзіс Адам. Як жылі нашы продкі ў XVIIІ стагоддзі. Восень пасярод вясны— Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. — 479 с

 4. Швед В. В. Паміж Польшчай і Расіяй: грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772 – 1863 г.) – Гродна: Гр ГУ, 2001. – 416 с.

 5. Швед, В. Расійская палітыка ў галіне адміністрацыйнага ўладкавання далучаных тэрыторый Беларусі пасля падзелаў Рэчы Паспалітай // Беларусіка – Albarutenica 6.Беларусь паміж Усходам і Захадам: Праблемы міжнацынальнага, міжрэлігійнага і міжкультурнага узаемадзеяння, дыялогу і сінтэзу. Ч.2. – Мн., 1997 – с.295-300

 6. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку ХХІ ст. : у 2 кн. / М.У. Смяховіч [і інш.] ; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2012. – Кн. 1. — 654 с
10


Эпоха Асветніцтва на Беларусі.


 1. Стварэнне і дзейнасць Адукацыйнай камісіі.

 2. Гродзенская медыцынская школа. Дасягненні прыродазнаўчых навук.

 3. Ідэі Асветніцтва ў літаратуры і грамадскай думцы.

 4. Прыгонныя тэатры, музычнае мастацтва.

Літаратура:

 1. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIIIст.) / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2004. - 344 с.

 2. Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т. 2: Другая палова XVI ст. — канец XVIII ст./ Рэдкал.: С.В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш.; Рэд. тома Я.М. Сахута. — Мн.: Навука і тэхніка, 1988. — 384 с.; іл.

 3. Мальдзіс Адам. Як жылі нашы продкі ў XVIIІ стагоддзі. Восень пасярод вясны— Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. — 479 с

 4. Даніловіч, В.В. Станаўленне беларускай народнасці, рэнесанс і рэфармацыя ў Еўропе і ў Беларусі: Вучэб.-метад. дапам. / В.В.Даніловіч. - Мн.: БДПУ, 2003. - 32 с.

 5. Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславян. і еўрап. кантэксце. У 4 т. Т. 2. ХУ – сяр. ХУІІІ ст. / А. І. Лакотка (і інш.); навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Бел. навука, 2006. – 626 с

 6. Барока ў беларускай культуры і мастацтве / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы; навук. рэд. В. Ф. Шматаў. – 3-е выд. – Мн.: Бел. навука, 2005. – 308 с.

 7. Очерки истории науки икультуры Беларуси ІХ – начала ХХ в. / П. Т. Петриков, Д. В. Карев, А. А. Гусак и др. – Мн.: Наука и техника, 1996. – 527 с.

 8. Падокшын С. А.Этычная думка ў культуры Беларусі ХУІ – ХУІІ стст. / С. А. Падокшын; Навук. рэд. А. С. Майхровіч. – Мн.: Бел. навука, 2004. – 151 с.

 9. Беларусы. / Р.Б. Смольскі [і інш.] ; навук. рэд. А.І. Лакотка ; рэдкал.: В.М. Ярмалінская [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Мінск : Беларуская навука, 2012. — Т. 13 : Тэатральнае мастацтва. — 758 с. : іл.
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬУА “ГОМЕЛЬСКІ ДЗЯЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ім.Ф.СКАРЫНЫ”

ТЭМАТЫКА ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ

па “ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ”
для студэнтаў 1 курса

спецыяльнасці “Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны”

1 курс 2 семестр

выкладчык Сідоранка В.М.


2013-2014 вуч.год


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка