Тэкставыя заданні для самаправеркі І для экзаменаў
старонка5/5
Дата канвертавання30.04.2016
Памер445.42 Kb.
1   2   3   4   5
Творчая гісторыя паэмы “Горны вянец”.
Традыцыйнае і наватарскае ў ідэйна-мастацкай структуры “Горнага вянца”.

Калектыўны партрэт чарнагорства ў паэме; парадыгма тыпаў.

Гістарычная аснова “Самазванца Шчэпана Малога” і трактоўкі яе П.П.Негашам.

“Самазванец Шчэпан Малы”: этнахарактаралагічны матэрыял у мастацкім увасабленні.

Прызнанне творчасці П.Негаша у свеце. Характарыстыка рускамоўных перакладаў.

Сербскі паэт-рамантык Бранка Радзічавіч (Агульная характарыстыка). Жанрава-тэматычная і стылёвая адметнасць паэзіі Б.Радзічавіча.

Шматграннасць творчай асобы Ёвана Ёванавіча Змая.

Эвалюцыя настрояў у паэзіі Ё. Ё. Змая.

Ёван Ёванавіч Змай як пачынальнік сербскай дзіцячай літаратуры.

Выдавецкая і грамадская дзейнасць Ё. Ё. Змая.

Сербская проза і драматургія рамантычнага складу.

Джура Якшыч – рэнесансная асоба сербскай культуры.

Адметныя рысы паэзіі Джуры Якшыча.

Джура Якшыч як празаік і драматург.

Сербска-рускія літаратурныя сувязі першай половы ХІХ ст.

А.С.Пушкін і сербская культура.
IV.

Развіццё рэалізму ў сербскай літаратуры з пункту гледжання тыпалогіі.

Новыя грамадска-палітычныя і эстэтычныя ідэі ў сербскай культуры другой паловы ХІХ ст.

Заходнееўрапейскія ўплывы на сербскую літаратуру ХІХ ст.

Сербскія пісьменнікі-рэалісты і руская літаратура.

Ранні рэалізм сербскай літаратуры ў адносінах да рамантызму і сентыменталізму (Разгляд на матэрыяле творчасці канкрэтных пісьменнікаў).

Роля Светазара Маркавіча і яго прыхільнікаў у развіцці сербскай рэалістычнай літаратуры, крытыкі і эстэтыкі.

Творчасць і грамадская дзейнасць Ёвана Ёванавіча Змая ў кантэксце сербскай літаратуры другой паловы ХІХ ст.

Месца Джуры Якшыча ў літаратурным працэсе 1860-1870-х гадоў.

Развіццё сербскай рэалістычнай драматургіі.

Вобраз гайдука ў сербскай літаратуры ХІХ стагоддзя (На прыкладзе 3-4 твораў).

Параўнальная характарыстыка раманаў Я.Весялінавіча “Гайдук Станка” і С.Ранкавіча “Лясны цар”.

“Гайдук Станка” Я. Весялінавіча як звяно эпічнай традыцыі.

Асаблівасці творчай манеры С. Срэмца як аўтара аповесці “Зона Замфірава”.

Першае сербскае паўстанне ў люстэрку літаратуры (В.Караджыч, Я.Весялінавіч).

Карагеоргій як літаратурны герой (на матэрыяле прозы і паэзіі).

Нацыянальны тып і характар, увасоблены сербскімі пісьменнікамі эпохі рэалізму.

Проза Сімы Матавуля з пункту гледжання бытапісальніцтва і псіхалогіі.

Наватарства Радое Даманавіча ў кантэксце сербскай літаратуры канца ХІХ – пач. ХХ стст.

Жанрава-тэматычная адметнасць ранняй драматургіі Браніслава Нушыча.

Асновы сербскай “задругі” і сям”і ў адлюстраванні Я.Весялінавіча, С.Срэмца, С.Ранкавіча.

Найбольш выразны і ўразлівы партрэт героя ў творах сербскіх пісьменнікаў-рэалістаў.

Асноўны пафас і змест навелістыкі Мілавана Глішыча.

Лаза Лазаравіч: Творчы партрэт на фоне часу.

Мастацкі свет паэзіі Воіслава Іліча.

Гумар і сатыра ў сербскім реалізме.

Пераклады рускіх рэалістаў у Сербіі другой паловы ХІХ ст.


  1. Сербскія пісьменнікі-рэалісты як перакладчыкі замежных літаратур.

  2. Рускія перакладчыкі сербскай літаратуры ХІХ стагоддзя.

V.


Асаблівасці літаратурнага працэсу ў Сербіі канца ХІХ – пач. ХХ стст.

Праблема кантэкстаў для сербскай літаратуры ХХ стагоддзя.

Сербска-рускія літаратурныя кантакты.

Мадэрнізм сербскі ў суадносінах з югаславянскім і еўрапейскім.

Значнейшыя прадстаўнікі югаславянскага мадэрну («југословенске модерне»).

Асноўныя характарыстыкі развіцця сербскага мадэрну («српске модерне»).

Вопыт стварэння «новай культуры» ў СССР і сербская літаратура міжваеннага перыяду.

Літаратурная крытыка і перыёдыка Сербіі першай чвэрці ХХ ст.

Сербскае літаратуразнаўства з пачатку ХХ ст. (Б.Попавіч, Ёван Скерліч).

Панарама сербскай прозы 1900-х-1930-х гадоў.

Эвалюцыя творчых пошукаў у сербскай паэзіі 1900-1930-х гадоў.

Філасофскія і мастацкія вартасці паэзіі Ёвана Дучыча.

Феномен Браніслава Нушыча як камедыёграфа.

Творы Браніслава Нушыча як спецыфічны летапіс эпохі.

Паэтычны свет Мілана Ракіча.

Індывідуальнае і традыцыйна-народнае ў творах Алексы Шанціча.

Асноўныя матывы паэзіі Уладзіслава Петравіча Дзіса.

Творчыя пошукі сербскіх паэтаў Сімы Пандуравіча, Момчылы Настасіевіча, Мілуціна Боіча.

Уласна сербскія мадэрнісцкія напрамкі ў літаратуры.

Асаблівасці светаадлюстравання ў прозе Борысава Станкавіча.

Вартасці і эфекты драматургіі Борысава Станкавіча.

Нікалай Веліміравіч як пісьменнік і мысляр.

Сербскія сюррэалісты (Характарыстыка на прыкладзе творчасці аднаго з прадстаўнікоў).

Наватарства творчасці М.Црнянскага ў міжваенны перыяд.

«Књижевна левица» як палітычны і літаратурны рух.

Ідэйна-эстэтычная калізіі ў развіцці літаратуры Югаславіі 1920-1940-х гадоў.


VІ.

Агульныя рысы югаслаўскіх літаратур часоў Другой сусветнай вайны і пабудовы сацыялізму (Аглядная характарыстыка, ацэнка творчасці значнейшых прадстаўнікоў).

Сцвярджэнне новых літаратурных супольнасцяў у ФНРЮ/СФРЮ як вынік нацыянальна-дзяржаўнага пераўладкавання.

Сацыялістычны рэалізм у югаслаўскім асяроддзі. Стаўленне да савецкага мастацтва наогул.

Рэцэпцыя творчасці значнейшых пісьменнікаў Расіі, СССР.

Асноўныя ідэйна-эстэтычныя тэндэнцыі развіцця сербскай літаратуры 1950-80-х гадоў.

Першая і Другая сусветныя войны як тэмы сербскай літаратуры.

Сербскі гістарычны раман другой паловы ХХ стагоддзя.

Творчыя дасягненні Мілаша Црнянскага- раманіста.

Значнейшыя гістарычныя падзеі і асобы, якія ўвасобіў М.Црнянскі.

Іва Андрыч – Балканскі Гамэр.

Асноўныя матывы творчасці Іва Андрыча.

Адметнае і універсальнае ў Андрычавых герояў.

Праблема ідэала і станоўчага героя для сербскай літаратуры.

Бранка Чопіч – знакавая постаць у сербскай і югаслаўскай літаратуры.

Актуалізацыя адпаведных калізій у Югаславіі канца ХХ стагоддзя і ўвасабленне іх літаратурай.

Рэгіянальнае, нацыянальнае і універсальнае ў творчасці Мешы Селімавіча, Міхайлы Лаліча, Міларада Павіча...

Лёс і асоба выдатнага паэта (Б.Мількавіч, В.Попа, М.Паўлавіч, М.Бечкавіч…).

Дэсанка Максімавіч як паэтка народная.

Класічнае, традыцыйнае і наватарскае для сербскага мастацтва слова канца ХХ – пачатку ХХІ стст.

Духоўная літаратура сербаў у навейшы час.

Паказальныя тэмы сербскай драматургіі 1960-1990-х гадоў.

Сучасны сербскі драматург Б. Кавачавіч.

Гумар і сатыра ў сучаснай сербскай літаратуры.

Дзіцячыя пісьменнікі Сербіі.

Літаратура сербскага замежжа эпохі разломаў (Агульны агляд).

Характарыстыка творчасці значнейшых сербскіх пісьменнікаў-эмігрантаў.

Сербская літаратурная крытыка другой паловы ХХ стагоддзя.

Сербская літаратура мяжы ХХ і ХХІ стст. як сінтэз нацыянальна-гістарычнай свядомасці.

Сербская літаратура ХХ ст. ў перакладах на рускую і беларускую мову.

Руская і беларуская сербістыка другой паловы ХХ ст.
VII.

Сербская літаратура як сістэма: асаблівасці развіцця і сувязяў.

Асаблівасці эвалюцыі і кантактаў сербскай літаратуры.

Працэсы нацыянальнага самавызначэння і сербская літаратура (на фоне астатніх югаславянскіх, іншых славянскіх).

Літаратуры сербскамоўных народаў пасля распаду СФРЮ.

Спецыфіка развіцця літаратуры Босніі і Герцагавіны.

Літаратура Чарнагорыі як пэўнае адзінства.

Літаратура нацыянальных меншасцяў СРЮ.

Канфесійны чыннік у развіцці нацыянальных літаратур (у параўнальным асвятленні).Духоўная літаратура сербаў ХХ ст.

Творы сербскіх пісьменнікаў для дзяцей і моладзі.

Сербская літаратура ХХ ст. як сінтэз нацыянальна-гістарычнай свядомасці (Мілаш Црнянскі, Добрыца Чосіч, Драгаслаў Міхаілавіч, Міадраг Булатавіч, Міларад Павіч).

Значнейшы сербскі літаратурны крытык ХХ стагоддзя.

Узаемадзеянне літаратуры сербскай з усходнеславянскімі ( ХХ ст.)

Літаратура сербскага замежжа (Гістарычны агляд да канца ХХ ст.).

Змены ідэйных арыентацый і літаратура навекйшага часу.

Постмадэрнізм як этап развіцця сербскага мастацтва.

Інтэлектуальныя і эстэтычныя ілюзіі постмадэрністаў.

Праблема захавання традыцыйных каштоўнасцяў ва ўмовах глабалізацыі.

Дыялектыка змен “старое – новае” у сучаснай сербскай культуры.

ТЭМАТЫКА ДЫПЛОМНЫХ І КУРСАВЫХ ПРАЦ


Сербскі паэтычны эпас і выяўленчае мастацтва.

Рэлігійныя матывы ў сербскім эпасе.

Асоба Св. Савы ў жыціях і літаратурных творах.

Сербскае жыціе Святых Літоўскіх мучанікаў.

Вобраз Каралевіча Марка ў параўнанні з героямі ўсходнеславянскага фальклору.

Косава як тэма і архетып сербскай літаратуры.

Косаўскі сюжэт у “Хаджэнні” Ігнація Смаляніна (ХІV ст.)

Рускія даследчыкі сербскага эпасу.

Рускія перакладчыкі сербскага эпасу.

Сербскі эпас і творчасць Іва Андрыча (Ёвана Ёванавіча Змая, Ёвана Дучыча, Мілаша Црнянскага …)

Эпічная традыцыя ў сучаснай сербскай паэзіі.

Ідэя агульнасці славян у творах сербскіх пісьменнікаў.

Вопыт Вука Караджыча як збіральніка і даследчыка сербскага фальклору.

Вук С. Караджыч і Расія.

Светабачанне жывапісца ў паэзіі Джуры Якшыча.

Паэма П. Петравіча Негаша “Горны вянец”: гістарычны і надчасавы змест.
Творчасць П. Петравіча Негаша і матывы сербскага эпасу.
Аляксандр Пушкін і Петар Негаш.

Ёван Ёванавіч Змай – перакладчык рускай паэзіі.

Эстэтычная дасканаласць як характарыстыка паэзіі Ёвана Дучыча, Мілана Ракіча.

Ёван Дучыч і Аляксандр Пушкін.

Багаслоўскі і паэтычны змест кнігі епіскапа Мікалая Веліміравіча “Маленні на возеры”.


Тыпалогія распрацоўкі тэма нацыянальна-вызваленчай барацьбы ў сербскай літаратуры Х1Х і ХХ стст.

Лёс і творчасць беларуска-руска-сербскага пісьменніка Міхала Запольскага.

Сербская драматургія на сцэнах тэатраў Расіі (Беларусі).

Творы Браніслава Нушыча ў беларускіх перакладах.

Рэцэпцыя беларускай літаратуры ў Югаславіі (1945 – 2000 гады).

Актуалізацыя гістарычнай тэматыкі ў сербскай літаратуры канца ХХ ст.

Карагеоргій як літаратурны герой (на сербскім і іншанацыянальным матэрыяле).

Вобраз Драгалюба-Дражы Міхайлавіча ў сучаснай сербскай і рускай літаратурах (Творы Вука Драшкавіча, Юрыя Лошчыца…).

Вехі развіцця сербскага гістарычнага рамана.

Традыцыйнасць і мадэрнасць паэтыкі Момчылы Настасіевіча.

Эмігранты з Беларусі ў культурным жыцці Югаславіі.

Уклад беларусаў у югаславістыку.

Сяргей Ясенін і Радэ Драінац (Тыпалагічны і кантакталагічны аспекты).

Тэма другой сусветнай вайны ў сербскай і беларускай літаратурах.

“Каафіцыент агульнага” ў дакументальна-публіцыстычных творах сербскіх (югаслаўскіх) і рускіх (савецкіх) пісьменнікаў пра другую сусветную вайну.

Ідэйна-мастацкі вопыт У.Маякоўскага у творчасці Р.Зогавіча.

Эпічная проза Сербіі ў адносінах да творчага вопыту М.А.Шолахава.

Ніл Гілевіч, Алесь Разанаў, Леанід Самасейка … – перакладчыкі сербскай літаратуры.

Дэсанка Максімавіч і Беларусь.

Дэсанка Максімавіч і Маргарыта Алігер. Падабенства лёсаў і вопыту, кантакты і творчыя сыходжанні.

Мація Бечкавіч і Петар Петравіч Негаш: гісторыка-тыпалагічнае супастаўленне.

Перадумовы развіцця “памежных” жанраў у сучаснай сербскай прозе.

Тэма таталітарызму ў інтэрпрэтацыі сербскіх пісьменнікаў.

“Праўда факта” у творах Драгаслава Міхаілавіча.

Творчыя сыходжанні Д.Міхаілавіча з А.Салжаніцыным.

Югаслаўскі Гулаг у адлюстраванні сербскай літаратуры 1980-1990 гг.

“Міфалагічны рэалізм” Міадрага Булатавіча.

Сербскі філасофскі раман на сучасным этапе.

Паэтычная спадчына А.Блока (А.С.Пушкіна, С.Ясеніна, …) ў сербскіх перакладах.

Сербскае булгаказнаўства (шолахавазнаўства…).

Беларуска-сербскія сувязі 1920-1930-х гадоў.

Заканамернасці сербска-беларускага ўзаемаперакладу ў мінулым і цяпер.

Пасрэдніцкая функцыя часопіса сербскіх перакладчыкаў «Мостови».

Асаблівасці перакладаў сербскай паэзіі, выкананых А.А.Ахматавай (Ю. Кузняцовым, ….).

Межы перакладальнасці спадчыны М.Настасіевіча (Б. Мількавіча, А.Вукадзінавіча,…).

Сербская школа перакладу ў параўнанні з беларускай (рускай).

“Антологија руске поезије” А. Петрова: Канцэпцыя, адбор твораў.

Параўнальны аналіз рускіх і беларускіх перакладаў сербскай класікі (І.Андрыча, Б.Нушыча, Д.Максімавіч…).

Ігар Севяранін і Югаславія:Асаблівасці рэцэпцыі.

Фальклорна-міфалагічная аснова паэзіі Васка Попы.

Тэма Русі і Расіі ў сербскай паэзіі.

Тэма Сербіі ў рускай(беларускай) літаратуры.

Пісьменнікі-сербы ў літаратурным працэсе СССР (Радуле Стыенскі,

Марка Маркавіч, Ціхамір Ачымавіч, Ёле Станішыч).

Пісьменнікі-эмігранты “Рускай Сербіі”.

Сербскія пераклады паэзіі Янкі Купалы.

Міадраг Сібінавіч – перакладчык беларускай паэзіі.

З М Е С Т
АГУЛЬНЫЯ ЎКАЗАННІ…………………………………………………………………….3

ПРАКТЫЧНЫЯ І СЕМІНАРСКІЯ ЗАНЯТКІ

Сербскі эпас...........................................................................................................................4

Усходнеславянская рэцэпцыя сербскага эпасу ..............................................................15

Тэма Косава ў фальклоры і літаратуры ...........................................................................16

Сербская агіяграфія ............................................................................................................22

Югаславянскае/сербскае барока........................................................................................29

Асветніцтва і класіцызм у Сербіі.......................................................................................32

Вук Караджыч – пісьменнік і філолаг............................................................................34

Ёван Стэрыя Попавіч над часам.........................................................................................38

Космас Петара Петравіча Негаша...................................................................................... 40

Ёван Ёванавіч Змай як паэт і грамадзянін........................................................................42

Духоўныя і паэтычныя вяршыні Ёвана Дучыча...............................................................44

Іва Андрыч – балканскі Гамэр............................................................................................48

Народнасць паэзіі Дэсанкі Максімавiч .............................................................................49

КАНТРОЛЬ ЗА САМАСТОЙНАЙ ПРАЦАЙ …………..………………………………..52

ТЭКСТАВЫЯ ЗАДАННІ…………………………………………………………………..57

ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКАЎ І ЭКЗАМЕНАЎ……………………………………………….95

ТЭМАТЫКА ДЫПЛОМНЫХ І КУРСАВЫХ ПРАЦ…………………………………..102

ЗМЕСТ………………………………………………………………………...................…108

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка