Сучасная беларуская мова экзаменацыйныя пытанні для студэнтаў 1 курса
Дата канвертавання11.05.2016
Памер39.86 Kb.
СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ МОВА
Экзаменацыйныя пытанні

для студэнтаў 1 курса

спецыяльнасці “Беларуская філалогія”


 1. Беларуская мова як найважнейшы элемент нацыянальнай культуры, духоўны скарб нацыі, аснова нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў.

 2. Сацыяльна-функцыянальная дыферэнцыяцыя беларускай нацыянальнай мовы.

 3. Беларуская мова на лінгвістычнай карце свету. Генетычная і тыпалагічная характарыстыка беларускай мовы.

 4. Асноўныя этапы развіцця беларускай мовы. Паняцце аб сучаснай беларускай мове.

 5. Беларуская літаратурная мова, яе прыметы.

 6. Норма і варыянтнасць. Тыпалогія норм сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

 7. Сістэма функцыянальных стыляў, падстыляў, жанраў беларускай літаратурнай мовы.

 8. Мова як сродак камунікацыі. Камунікатыўны акт, роля гукавога боку мовы ў працэсе камунікацыі.

 9. Прадмет і задачы фанетыкі. Сувязь фанетыкі з іншымі раздзеламі мовазнаўства.

 10. Фанетычнае чляненне маўленчай плыні. Сегментныя і суперсегментныя фанетычныя адзінкі.

 11. Гук як фанетычная адзінка. Аспекты вывучэння гукаў.

 12. Будова маўленчага апарату.

 13. Артыкуляцыя і яе асноўныя фазы.

 14. Асноўныя метады даследавання гукаў.

 15. Артыкуляцыйная класіфікацыя зычных гукаў.

 16. Артыкуляцыйная класіфікацыя галосных гукаў.

 17. Змены гукаў у моўнай плыні. Паняцце аб фанетычных працэсах і фанетычных адносінах.

 18. Фанетычныя працэсы ў сучаснай беларускай мове.

 19. Чаргаванні гукаў. Тыпы чаргаванняў.

 20. Пазіцыйныя чаргаванні гукаў.

 21. Гістарычныя чаргаванні гукаў.

 22. Склад як фанетычная адзінка. Структура беларускага склада.

 23. Фанетычны, графічны і марфемны падзелы слоў: агульнае і адметнае.

 24. Тыпы складоў у сучаснай беларускай мове.

 25. Націск як фанетычная адзінка. Акустычныя характарыстыкі націску.

 26. Праклітыкі і энклітыкі ў сучаснай беларускай мове.

 27. Тыпы націску ў сучаснай беларускай мове.

 28. Інтанацыя як фанетычная адзінка. Функцыі інтанацыі. Інтанацыя і пунктуацыя.

 29. Паняцце аб інтанацыйнай канструкцыі. Тыпы інтанацыйных канструкцый у сучаснай беларускай мове.

 30. Функцыі гукаў у мове. Гук і фанема: агульнае і адметнае.

 31. Эвалюцыя паняцця ‘фанема’. Фанема ў трактоўцы фаналагічных школ.

 32. Паняцце аб фанетычнай пазіцыі. Моцныя і слабыя пазіцыі фанем, крытэрыі іх вызначэння.

 33. Алафоны ў сучаснай беларускай мове. Варыянты і варыяцыі фанем. Гіперфанема і архіфанема.

 34. Дыферэнцыяльныя і інтэгральныя прыметы фанем. Нейтралізацыя фанемных проціпастаўленняў.

 35. Прадмет і задачы арфаэпіі. Сувязь арфаэпіі з іншымі раздзеламі мовазнаўства.

 36. Арфаэпічныя нормы. Правілы вымаўлення галосных гукаў.

 37. Правілы вымаўлення зычных гукаў, гукаў на стыку слоў.

 38. Арфаэпія запазычаных слоў.

 39. Варыянтнасць на фанетычным узроўні: прычыны, характар, літаратурныя межы.

 40. Арфаэпічная норма і культура маўлення. Прычыны і крыніцы адхіленняў ад літаратурных норм.

 41. Прадмет і задачы графікі. Гісторыя станаўлення беларускай графікі.

 42. Беларускі алфавіт. Нялітарныя графічныя сродкі.

 43. Суадносіны паміж літарамі і гукамі ў беларускай графіцы. Прынцыпы беларускай графікі.

 44. Прадмет і задачы арфаграфіі. Сувязь арфаграфіі з іншымі раздзеламі мовазнаўства.

 45. Гісторыя станаўлення беларускай арфаграфіі.

 46. Прынцыпы беларускай арфаграфіі.

 47. Напісанне галосных паводле фанетычнага прынцыпу. Адхіленні ад фанетычнага прынцыпу ў напісанні галосных.

 48. Фанематычныя і традыцыйныя напісанні галосных.

 49. Напісанне зычных паводле фанетычнага прынцыпу.

 50. Фанематычныя напісанні зычных.

 51. Напісанне слоў асобна, злітна, праз злучок.

 52. Ужыванне вялікай літары.

 53. Напісанне абрэвіятур і ўмоўных скарачэнняў. Правілы пераносу.

 54. Слова ў сістэме мовы. Абагульняльны характар слова.

 55. Функцыі слова. Лексічнае і граматычнае значэнні слова, іх узаемаабумоўленасць. Суадносіны слова як адзінкі мовы і словаформы.

 56. Варыянты слова, іх тыпы. Лексічныя дублеты.

 57. Аспекты лексічнага значэння слова. Тыпы лексічных значэнняў.

 58. Монасемія і полісемія. Сувязі значэнняў мнагазначнага слова.

 59. Амонімы: тыпы, прычыны ўзнікнення. Крытэрыі размежавання аманіміі і полісеміі.

 60. Сінонімы: тыпы, прычыны ўзнікнення. Сінанімічны рад і яго дамінанта.

 61. Лексіка-семантычныя і тэматычныя групы слоў. Семантычныя палі.

 62. Дыферэнцыяцыя слоўнікавага складу паводле паходжання і адсутнасці / наяўнасці гістарычнай перспектывы.

 63. Дыферэнцыяцыя слоўнікавага складу паводле сферы ўжывання, эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкі, характару функцыянавання.

 64. Лінгвістычныя і экстралінгвістычныя фактары развіцця лексічнага складу сучаснай беларускай мовы.

 65. Прадмет і задачы лексікаграфіі.

 66. Фразеалагізм як моўная адзінка. Фразеалагічны зварот.

 67. Віды значэнняў фразеалагізмаў у залежнасці ад спосабу суадносін з рэчаіснасцю.

 68. Суадносіны фразеалагізмаў з часцінамі мовы.

 69. Структурныя тыпы фразеалагізмаў.

 70. Фразеалагічныя зрашчэнні, адзінствы, спалучэнні. Крытэрыі іх размежавання.

 71. Класіфікацыя фразеалагізмаў паводле паходжання.

 72. Стылістычная класіфікацыя фразеалагізмаў.

 73. Сінанімія, антанімія і полісемія фразеалагізмаў у сучаснай беларускай мове.

 74. Прадмет і задачы фразеаграфіі.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка