Стручном већу за природно-математичке универзитета у крагујевцу
Дата канвертавання27.04.2016
Памер38.63 Kb.


З А Х Т Е В

ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПРЕДЛОГУ ТЕМЕ

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Шифра за идентификацију дисертације_________________________________________

Шифра УДК1 (бројчано) 581.5/582СТРУЧНОМ ВЕЋУ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Молим да у складу са чл. 30 Закона о високом образовању и чл. 46 Статута Универзитета дате сагласност на извештај комисије о оцени теме докторске дисертације:


Назив дисертације:

Биолошки ефекти секундарних метаболита врста рода Teucrium L. флоре Србије”


Научна област УДК (текст): Екологија/Систематика биљака : 581.5/582
Ментор (име и презиме, звање): Др Марина Топузовић, доцент
Навести пет потпуних референци за радове ментора из уже научне или уметничке области из које је тема дисертације:


  1. Topuzovic, M., Pavlović, D. (2004). Physical organizacion of two reservoirs in Serbia as a crucial factor in development of their hydrophilic flora: a comparative study. Hydrobiologia, 525: 239-243. ISSN: 0018-8158

M23 IF: 0.653  1. Ostojic, A. Topuzović, M., Čomić, Lj., Ćurčić, S. (2009). Long-term changes in some chemical and biological characteristics of the Grošnica Reservoir's water (Serbia). Polish Journal of Environmental Studies Vol. 18., No. 4, 681-691. ISSN: 1230-1485

M23 IF: 0.947


  1. Topuzović, M., Pavlović, D., Ostojić, A. (2009). Temporal and spatial distribution of macrophytes in the Gruza reservoir (Serbia). Archive of Biological Science, 61(2): 289-296. ISSN: 0354-4664

M23 IF: 0.238
  1. Stanković, SМ., Topuzović, М., Solujić, S., Mihailović, V. (2010). Antioxidant activity and concentration of phenols and flavonoids in the whole plant and plant parts of Teucrium chamaedrys L. var. glanduliferum Haussk. Journal of Medicinal Plants Research, 4(20), 2092-2098. ISSN: 1996-0875;

M23 IF: 0.590  1. Stanković, SM., Nićiforović, N., Topuzović, M., Solujić, S. (2011). Total phenolic content, flavonoid concentrations and antioxidant activity, of the whole plant and plant parts extracts from Teucrium montanum L. var. montanum, f. supinum (L.) Reichenb. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 25(1), 2222-2227. ISSN: 1310-2818; DOI: 10.5504/BBEQ.2011.0020

M23 IF: 0.291

Кратко образложење теме (до 100 речи):
Специфичне еколошке и таксономске карактеристике врста рода Teucrium L. флоре Србије чине их погодним модел системом за упоредна еколошка, еколошко-физиолошка, хемотаксономска и фитохемијска испитивања. Имајући у виду значај секундарних метаболита у савременој систематици и екологији биљака, као и њихову примену у фитофармацији, истраживања обухватитају упоредну квантитативну и квалитативну анализу секундарних метаболита добијених из целих биљака, упоредну анализу у биљним органима, упоредну анализу испитиваних биљака рода Teucrium L. са различитих локалитета на територији Србије и околних земаља, као и анализу током различитх фенофаза. Очекује се да се изврши и евалуација биолошких ефеката биљних екстраката врста рода Teucrium L. флоре Србије.

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
Презиме и име кандидата: Станковић Милан
Назив завршеног факултета: Природно-математичкои факултет, Универзитет у Нишу
Одсек, група,смер: Одсек за Биологију са Екологијом, смер Дипломирани биолог
Година дипломирања: 2007. година
Назив магистарског рада, односно докторског студијског програма:

Докторске академске студије биологије
Научно подручје: Биологија

Година одбране:

Факултет и место: Природно-математички факултет, Крагујевац
Број публикованих радова: (навести референце за три најважнија рада кандидата из уже научне области из које је тема дисертације:
Кандидат је публиковао 3 научна рада у међународним часописима са SCI листе, 2 рада у националним часописима, 5 радова саопштена на међународним научним скуповима штампана у целини, 13 радова саопштена на међународним научним скуповима штампана у изводу, 9 радова са националних научних скупова штампана у целини и два саопштења са националних научних скупова штампана у изводу.


  1. Stanković, SМ., Topuzović, М., Solujić, S., Mihailović, V. (2010). Antioxidant activity and concentration of phenols and flavonoids in the whole plant and plant parts of Teucrium chamaedrys L. var. glanduliferum Haussk. Journal of Medicinal Plants Research, 4(20), 2092-2098.

ISSN: 1996-0875

M23 IF: 0.291
  1. Stanković, SM., Nićiforović, N., Topuzović, M., Solujić, S. (2011). Total phenolic content, flavonoid concentrations and antioxidant activity, of the whole plant and plant parts extracts from Teucrium montanum L. var. montanum, f. supinum (L.) Reichenb. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 25(1), 2222-2227. ISSN: 1310-2818; DOI: 10.5504/BBEQ.2011.0020

M23 IF: 0.590
  1. Vuković N., Sukdolak S., Solujić S., Mihailović M., Mladenović M., Stojanović J., Stanković SM. (2011). Chemical composition and antimicrobial activity of Teucrium arduini essential oil and cirsimarin from Montenegro. Journal of Medicinal Plants Research, 5(7), 1244-1250. ISSN: 1996-0875

M23 IF: 0.590
Назив и седиште организације у којој је кандидат запослен:
Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу
Радно место: Сарадник у настави у звању асистента
ПОТВРЂУЈЕМО ДА КАНДИДАТ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ ЧЛ. 30 ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ И ЧЛ. 46 СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА

У КРАГУЈЕВЦУ
У прилогу вам достављамо:

- Извештај Комисије о оцени теме;

-Одлуку научно-наставног већа факултета о одобравању теме за израду докторске дисертације.


Крагујевац

27.04.2011.
М.П.

ДЕКАН

Природно-математичког факултетаПроф. др Драгослав Никезић


1 УДК - Универзална децимална класификација (налази се у библиотеци сваког факултета)
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка