Стылістыка і культура беларускага маўлення
Дата канвертавання01.05.2016
Памер258.08 Kb.К.П. Любецкая"стылістыка і культура
беларускага маўлення"
Практычныя заняткі

Для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 – "Беларуская філалогія"Мінск

БДУ

2011УДК 808.26

ББК 81.411.4

Р э ц э н з е н т ы:

В. Палятаева, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры славянскіх моў МДЛУ

І. Савіцкая, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ


Зацверджана

Вучоным саветам філалагічнага факультэта БДУ


16 кастрычніка 2008 г., пратакол № 2


Любецкая К.П.

"Стылістыка і культура беларускага маўлення": Практычныя заняткі для студэнтаў спецыяльнасці1 210501 – "Беларуская філалогія". – Мінск: БДУ, 2008. – 38 с.
Практыкум "Стылістыка і культура беларускага маўлення: Практычныя заняткі" распрацаваны для студэнтаў дзённай формы навучання з улікам патрабаванняў, прадугледжаных вучэбным планам пры вывучэнні курсаў стылістыкі і культуры беларускага маўлення, і маюць на мэце дапамагчы студэнтам авалодаць асноўнымі палажэннямі гэтых курсаў.змесТПытанні да заліку

Прамежкавы залік. Пытанні. Літаратура

Практычныя заняткі. Пытанні

Калёквіум. Тэматыка.

Кіруемая самастойная работа студэнтаў. Тэматыка.

Пісьмовая і творчая работа. Тэматыка.

Літаратура.ПЫТАННІ да заліку

“Стылістыка і культура беларускага маўлення”


(спецыяльнасць “Беларуская філалогія”)


 1. Стылістыка як навука. Асноўныя паняцці і катэгорыі стылістыкі. Прадмет і задачы стылістыкі.

 2. Культура маўлення як навука. Асноўныя паняцці і катэгорыі культуры маўлення. Прадмет і задачы культуры маўлення.

 3. Гісторыя станаўлення і развіцця стылістыкі і культуры беларускага маўлення.

 4. Сучасны стан і перспектывы развіцця стылістыкі і культуры маўлення. Галіны стылістыкі. Арталогія.

 5. Фанетычная стылістыка і яе прадмет. Фоніка.

 6. Лексічная стылістыка і яе прадмет.

 7. Стылістычная канатацыя лексічных адзінак і яе віды.

 8. Фразеалагічная стылістыка і яе прадмет. Памылкі ў выкарыстанні фразеалагічных сродкаў мовы.

 9. Стылістычныя рэсурсы назоўніка. Стылістычныя асаблівасці словаўтваральных сродкаў назоўніка.

 10. Стылістычныя рэсурсы прыметніка. Стылістычныя асаблівасці словаўтваральных сродкаў прыметніка.

 11. Стылістычныя рэсурсы займенніка. Тыповыя памылкі ў выкарыстанні займеннікаў.

 12. Стылістычныя рэсурсы лічэбніка. Тыповыя памылкі ва ўтварэнні і ўжыванні формаў лічэбнікаў.

 13. Стылістычныя рэсурсы дзеяслова.

 14. Стылістычныя асаблівасці дзеепрыметніка і дзеепрыслоўя.

 15. Стылістычныя рэсурсы службовых часцін мовы.

 16. Стылістычныя сінонімы. Сінтаксічныя сінонімы і іх сутнасць.

 17. Стылістыка словазлучэнняў.

 18. Стылістыка простага сказа.

 19. Стылістычныя функцыі ўскладненняў ў сказе.

 20. Экспрэсіўнае вылучэнне членаў сказа (адчляненне, далучэнне, анакалуф).

 21. Стылістыка складанага сказа.

 22. Сістэма функцыянальных стыляў беларускай мовы. Сістэмныя ўзаемасувязі функцыянальных стыляў.

 23. Навуковы стыль і яго асноўныя моўныя сродкі.

 24. Афіцыйна-справавы стыль і яго асноўныя моўныя сродкі.

 25. Канфесійны стыль: функцыі і моўныя сродкі.

 26. Публіцыстычны стыль і яго асноўныя моўныя сродкі.

 27. Гутарковы стыль і яго моўныя асаблівасці.

 28. Стыль мастацкай літаратуры. Суадносіны мовы мастацкай літаратуры і сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

 29. Сістэмныя ўзаемасувязі функцыянальных стыляў. Супрацьпастаўленасць стыляў паводле вуснай і пісьмовай формаў маўлення.

 30. Правільнасць маўлення як камунікатыўная якасць. Крытэрыі правільнасці. Тыпалогія норм.

 31. Норма і кадыфікацыя. Дынаміка моўных норм. Варыятыўнасць норм. Навуковая аснова моўнай нармалізацыі. Пурызм і лібералізм у пытаннях культуры маўлення.

 32. Дакладнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння прадметнай і паняційнай дакладнасці ў функцыянальных стылях. Спецыфіка рэалізацыі дакладнасці ў функцыянальных стылях. Недакладнасць як маўленчая памылка.

 33. Лагічнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння прадметнай і паняційнай лагічнасці ў функцыянальных стылях. Спецыфіка рэалізацыі лагічнасці ў функцыянальных стылях. Нелагічнасць як маўленчая памылка.

 34. Багацце і выразнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння выразнасці (тропы і фігуры). Спецыфіка рэалізацыі выразнасці ў функцыянальных стылях.

 35. Чысціня маўлення. Фактары, што парушаюць чысціню маўлення. Сцісласць маўлення.

 36. Дарэчнасць маўлення і моўныя сродкі яе рэалізацыі. Недарэчнасць маўлення як маўленчая памылка.

 37. Класіфікацыя моўных норм. Маўленчая памылка і маўленчы недахоп. Стылістычная норма.

 38. Класіфікацыя стылістычных памылак. Асноўныя прычыны іх узнікнення.

 39. Стылістыка тэксту. Прадмет і задачы стылістыкі тэксту. Тэкст як асноўная камунікатыўная адзінка.

 40. Спецыфіка мастацкага тэксту. Тыпалогія тэкстаў.

 41. Асноўныя катэгорыі мастацкага тэксту з пункту погляду стылістыкі.

 42. Спецыфіка і асновы тэкставага аналізу і рэдагавання. Віды чытання тэксту. Віды праўкі тэксту.

 43. Пераклад у ракурсе стылістыкі і культуры маўлення. Віды перакладу.

 44. Эквівалентнасць у перакладзе. Перакладчыцкія трансфармацыі.прамежкавы залік. Пытанні. ЛІТАРАТУРА

Культура беларускага маўлення


 1. Культура маўлення як навука. Прадмет і задачы культуры маўлення.

 2. Аспекты культуры маўлення.

 3. Правільнасць маўлення як камунікатыўная якасць. Суадносіны паміж моўнай і маўленчай нормай. Крытэрыі нормы.

 4. Нармалізацыя і кадыфікацыя. Дынаміка моўных норм. Варыятыўнасць норм. Пурызм і лібералізм у пытаннях культуры маўлення. Сучасныя тэндэнцыі нармалізацыі беларускай літаратурнай мовы.

 5. Дакладнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння прадметнай і паняційнай дакладнасці ў функцыянальных стылях. Спецыфіка рэалізацыі дакладнасці ў функцыянальных стылях. Недакладнасць як маўленчая памылка.

 6. Лагічнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння прадметнай і паняційнай лагічнасці ў функцыянальных стылях. Спецыфіка рэалізацыі лагічнасці ў функцыянальных стылях. Нелагічнасць як маўленчая памылка.

 7. Багацце маўлення. Моўнае багацце і слоўнікі.

 8. Выразнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння выразнасці. Спецыфіка рэалізацыі выразнасці ў функцыянальных стылях.

 9. Чысціня маўлення. Фактары, што парушаюць чысціню маўлення.

 10. Дарэчнасць маўлення і моўныя сродкі яе рэалізацыі. Недарэчнасць маўлення як маўленчая памылка.

 11. Сцісласць маўлення. Эканомія і збыткоўнасць у мове з пункту погляду стылістыкі і культуры маўлення.


Літаратура


Абабурка М.В. Культура беларускай мовы. Мн., 1994.

Асновы культуры маўлення і стылістыкі. / Пад рэд. У.В. Анічэнкі. Мн., 1992.

Беларуская мова ў другой палове ХХ ст.: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 22-24 кастрычніка 1997 г.) – Мінск, 1998. – С. 12-50.

Беларуская мова: Энцыклапедыя. / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн., 1994.

Лепешаў І.Я. Асновы культуры мовы і стылістыкі: Практыкум. – Мн.: Універсітэцкае, 1989.

Любецкая К.П. Стылістыка і культура беларускага маўлення: Электронныя вучэбныя матэрыялы.

Падлужны А.І. Мова і грамадства. Мн., 1997.

Пытанні культуры пісьмовай мовы / Пад рэд. А.І. Падлужнага. Мн., 1991.практычныя заняткі. Пытанні.
Сістэма функцыянальных стыляў, падстыўляў і жанраў сучаснай беларускай мовы

Пытанні для абмеркавання:


 1. Што разумеецца пад функцыянальным стылем?

 2. Прынцыпы вылучэння функцыянальных стыляў.

 3. Экстралінгвістычныя фактары, што ўлічваюцца пры класіфікацыі функцыянальных стыляў.

 4. Спецыфіка паняццяў "стылі маўлення" і "формы маўлення".

 5. Чаму стылі аб'ядноўваюцца ў адзіную моўную сістэму?

 6. Навуковы стыль; яго падстылі, жанры, моўныя сродкі.

 7. Публіцыстычны стыль; яго падстылі, жанры, моўныя сродкі.

 8. Афіцыйна-справавы стыль; яго падстылі, жанры, моўныя сродкі.

 9. Размоўны (гутарковы) стыль; яго жанры і моўныя сродкі.

 10. Стыль мастацкай літаратуры (мастацкі стыль); яго падстылі, жанры, моўныя сродкі.

 11. Канфесійны стыль; яго падстылі, жанры, моўныя сродкі.
Стылістыка тэксту

Пытанні для абмеркавання:


 1. Ахарактарызуйце тэкст як асноўную камунікатыўную адзінку.

 2. Акрэсліце спецыфіку мастацкага тэксту.

 3. Ахарактарызуйце тыпалогію тэкстаў.

 4. Назавіце асноўныя структурныя адзінкі тэксту.

 5. Акрэсліце функцыянальна-сэнсавыя тыпы маўлення.

 6. Прааналізуйце тыпы тэкстаў, звязаных з пазіцыяй вытворцы маўлення.

 7. Вызначце спецыфіку вобраза аўтара і вобраза апавядальніка ў структуры мастацкага тэксту.

 8. Акрэсліце стылістычныя функцыі чужога маўлення ў тэксце.

 9. Адзначце ролю формы маўлення.

 10. Назавіце і прааналізуйце асноўныя катэгорыі мастацкага тэксту з пункту погляду стылістыкі.


Прааналізуйце тэкставыя ўрыўкі паводле плана:


 1. Акрэсліце ідэйны змест урыўка.

 2. Як суадносяцца паняцці тэма тэксту і змест тэксту?

 3. Ахарактарызуйце кампазіцыю тэкставага ўрыўка.

 4. Вызначце структуру тэксту. Ахарактарызуйце суадносіны фрагмента, абзаца і страфы.

 5. Выпішыце зачыны, складзіце план.

 6. Адзначце, ад якой асобы напісаны тэкст.

 7. Ахарактарызуйце ў тэксце аўтарскае маўленне, выражэнне аўтарскай ацэнкі.

 8. Адзначце форму перадачы чужога маўлення (простая, ускосная, няўласна-простая мова).

 9. Ахарактарызуйце тэкст паводле колькасці асоб, што удзельнічаюць у маўленні (маналог, дыялог, палілог).

 10. Вызначце функцыянальна-сэнсавы тып маўлення (апісанне, апавяданне, разважанне).

 11. Адзначце віды сувязі, што сустракаюцца ў тэксце (ланцужковая, паралельная, далучальная).

 12. Акрэсліце стылістычную ролю сінтаксічнага ўзроўня:

  - ахарактарызуйце структуру сказаў;

  - вызначце сродкі сувязі ва ўрыўку;

  - ахарактарызуйце парадак слоў у сказах (прамы, інверсійны);

  - акрэсліце сінтаксічныя моўныя сродкі ўрыўка (кніжныя і размоўныя канструкцыі); • вызначце мастацка-сінтаксічныя сродкі (фігуры);

 • стылістычная функцыя знакаў прыпынку.

 1. Акрэсліце стылістычную ролю лексічнага ўзроўня:

  - вызначце ключавое слова і спосабы яго паўторнай намінацыі;

  - складзіце тэматычнае поле ўрыўка;

  - вылучыце словы ў прамым і пераносным значэнн;

  - ахарактарызуйце функцыянальна-стылявую дамінанту; • ахарактарызуйце вобразныя лексічныя сродкі (тропы);

 • адзначце ролю фразеалагізмаў, сінонімаў, антонімаў, раскрыйце сэнс гістарычнай лексікі.

 1. Акрэсліце стылістычную ролю марфалагічнага ўзроўня:

  - вызначце часцінамоўную дамінанту урыўка;

  - акрэсліце марфалагічную спецыфіку ўрыўка; 1. Ахарактарызуйце гукавы ўзровень:

  - вызначце гукавыя асаблівасці ўрыўка.

 1. Вызначце функцыянальны стыль тэксту.Літаратура:


Рамза Т.Р. Лінгвістычны аналіз мастацкага тэксту // Роднае слова. 2008. № 3. – С. 93-94.

Старасценка Т.Я. Стылістыка тэксту. Мн., 2007.

Солганик Г. Стилистика текста. М., 2002.

Цікоцкі М.Я. Стылістыка тэксту. – Мн., 2002.Мастацкі пераклад у ракурсе стылістыкі і культуры маўлення

Пытанні для абмеркавання:


 1. Акрэсліце спецыфіку перакладазнаўства.

 2. Ахарактарызуйце асноўныя віды перакладу.

 3. Прааналізуйце ўзаемадачыненні паняццяў "эквівалентнасць" і "адэкватнасць" у перакладзе.

 4. Назавіце асноўныя віды перакладчыцкіх трансфармацый.

 5. Ахарактарызуйце асноўныя спосабы перакладу безэквівалентнай лексікі.Літаратура


Бордович А.М., Гируцкий А.А., Чернышова Л.В. Сопоставительный курс русского и белорусского языков: Учеб. пособие. Мн., 1999.

Булахов М.Г. Основные вопросы сопоставительной стилистики русского и белорусского языков. Мн., 1979.

Конюшкевич М.И., Корчиц М.А., Лещенко В.П. Синтаксис русского и белорусского языков: сходство и различия. Мн., 1994.

Рагойша В. Проблемы перевода с близкородственных языков: Белорусско-украинское поэтическое взаимодействие. – Мн., 1980.

Роўда І.С. Рознаўзроўневая намінатыўная адпаведнасць беларускай і рускай моў (у сувязі з праблемай лексічных лакун). – Мн., 1999.

Чарота І.А. Мастацкі пераклад на беларускую мову (Асновы тэорыі і практычныя рэкамендацыі). Мн., 1997.

Слоўка за слоўкам: алфавітны даведнік па культуры беларускай мовы для ўсіх / А.Я. Міхневіч, Л.П. Кунцэвіч, Ю.В. Назаранка. – Мн.: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2006. – 165 с.

Сцяцко П.У. Культура мовы. Мн., 2002.

Сцяцко П.У. Праблемы нормы, культуры мовы. Гродна, 1998.

Яскевіч А.А. Сакрэты празаічнага перакладу // Яскевіч А.А. Сумежжа. Мн., 1994. С. 140—156.

Яскевіч А.А. Цяжкое мастацтва перакладу // Яскевіч А.А. Сумежжа. Мн., 1994. С. 56—78. 

Яўдошына Л.І. Слова ў мастацкім кантэксце. Брэст, 2003.калёквіум. Тэматыка

Сувязь стылістыкі і культуры маўлення ў сінтэзаванай дысцыпліне


 1. Стылістыка як навука. Асноўныя паняцці і катэгорыі. Прадмет і задачы стылістыкі.

 2. Навуковае вывучэнне стылістыкі ў 20 ст.

 3. Сучасны стан і перспектывы развіцця стылістыкі і культуры маўлення. Галіны стылістыкі.

 4. Паняцце стылю мовы, стылю маўлення, індывідуальнага стылю.

 5. Паняцце стылістычнай нормы, стылістычнай афарбоўкі, стылявой рысы, моўнай гульні, стылізацыі.

 6. Стылістычныя рэсурсы і стылістычныя сродкі беларускай мовы.

 7. Культура маўлення як навука. Прадмет і задачы культуры маўлення.

 8. Паняцце культуры мовы і культуры маўлення.

 9. Паняцце арталогіі.

 10. Аспекты культуры маўлення.

 11. Сувязь стылістыкі і культуры маўлення ў сінтэзаванай дысцыпліне. Сувязь стылістыкі і культуры маўлення з рыторыкай і іншымі навукамі.Стылістычная афарбаванасць моўных сродкаў

Пытанні для абмеркавання:


 1. Што такое стылістычная афарбаванасць моўных сродкаў?

 2. Назавіце іншыя найменні паняцця "стылістычная афарбаванасць".

 3. Назавіце віды стылістычнай афарбоўкі.

 4. Што разумеецца пад эмацыянальна-экспрэсіўнай і функцыянальна-стылістычнай афарбаванасцю моўных сродкаў?

 5. Што значыць двупланавая і "нулявая" стылістычная афарбаванасць.

 6. Ахарактарызуйце моўныя сродкі стварэння эмацыянальнасці.

 7. Што разумеецца пад стылістычнай парадыгмай?

 8. У чым адрознененне ў змесце паняццяў "нейтральны" і "агульнаўжывальны"?

 9. Якія сінонімы называюцца стылістычнымі?Кіруемая самастойная работа студэнтаў. Тэматыка. Заданні.

Кіруемая самастойная работа № 1.

Гісторыя станаўлення і развіцця стылістыкі і

культуры беларускага маўлення

Падрыхтуйце навуковыя паведамленні па тэмах:


1. Вытокі беларускай стылістыкі і красамоўства на Беларусі ў ХІІ–ХVIІI стст. Моўна-стылістычнае багацце твораў К. Тураўскага, Р. Цамблака, Ф. Скарыны, С. Буднага, В. Цяпінскага, С. Зізанія, М. Сматрыцкага, А. Філіповіча, Х. Філалета, Л. Карповіча, Л. Сапегі, А. Рымшы і інш.

2. Праблемы стылістыкі і культуры маўлення ў “Практычнай рыторыцы” Сігізмунда Лаўксміна (актуальнасць, асноўныя палажэнні, культурна-гістарычнае значэнне).

3. Культура маўлення ў ацэнцы беларускіх пісьменнікаў (В. Дунін-Марцінкевіч, Ф. Багушэвіч, М. Багдановіч, Я. Купала, Я. Колас, А. Пашкевіч (Цётка), М. Гарэцкі, К. Чорны, У. Дубоўка, К. Крапіва, Я. Брыль, Я. Скрыган, В. Быкаў, Н. Гілевіч, Р. Барадулін і інш.).

4. Аналіз артыкула: Шкраба Р. Моваю вобразаў.

Акрэсліце асноўныя тэзісы артыкула.

Вызначце ролю жывой гаворкі ў моўным развіцці.

Раскрыйце сутнасць універсальнасці стылістыкі.

Ахарактарызуйце асноўныя праблемы сучаснай беларускай стылістыкі.

Узгадайце падручнікі па стылістыцы: матэрыял, тэрміналогія, стан.

Літаратура:


 1. Беларуская мова: Энцыкл. – Мн., 1994.

 2. Булыка А.М., Мінакова Л.М., Станкевіч А.А. Красамоўства ў Беларусі. Мн., 2002.

 3. Лаўксмін С. Практычнае красамоўства, або Правілы рытарычнага мастацтва, якія трэба ведаць для складання прамовы // Спадчына. 1990. № 2. С. 35–39.

 4. Любецкая К.П. Стылістыка і культура беларускага маўлення: Электронныя вучэбныя матэрыялы.

 5. Саверчанка І.В. Сымон Будны – гуманіст і рэфарматар. Мн., 1993.

 6. Стылістыка і культура маўлення: Метад. рэкамендацыі і тэксты. [Н.І. Гілевіч, В.М. Ляшук]. Мн., 1998.- С. 15 – 50.

 7. Цікоцкі М.Я. Стылістыка беларускай мовы: Вучэб. дапам. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мн., 1995. – С. 3-15.

 8. Шакун Л.М. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы: Вучэб. дапам. – 2-е выд., перапрац. – Мн., 1984.

 9. Шакун Л.М. Гісторыя беларускага мовазнаўства: Вучэб. дапам. – Мн., 1995. – С. 219-224.

 10. Шкраба Р.І. Моваю вобразаў. Мн., 1989. С. 57-156.


Кіруемая самастойная работа студэнтаў № 2.

Стылістыка моўных узроўняў
Падрыхтуйцеся да камп'ютарнага тэсту па тэмах:


1. Лексічная і фразеалагічная стылістыка і яе прадмет:

Лексічнае значэнне слова.

Стылістычнае выкарыстанне сінонімаў, амонімаў, антонімаў, паронімаў.

Функцыянальна-стылістычныя тыпы лексікі.

Эмацыянальна-экспрэсіўныя тыпы лексікі.

Стылістычнае выкарыстанне фразеалагічных сродкаў мовы. 1. Марфалагічная стылістыка і яе прадмет:

Стылістычныя асаблівасці назоўніка, прыметніка, займенніка, лічэбніка, дзеяслова.

 1. Сінтаксічная стылістыка і яе прадмет:

Стылістычная роля простага, складанага сказа.

Варыянты форм, звязаных з кіраваннем.

Экспрэсіўнае вылучэнне членаў сказа.

Асаблівыя прыёмы сінтаксічнай арганізацыі маўлення.


Літаратура:


Любецкая К.П. Стылістыка і культура беларускага маўлення: Электронныя вучэбныя матэрыялы.

Цікоцкі М. Я. Стылістыка беларускай мовы: Вучэб. дапам. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мн.: Універсітэцкае, 1995.Кіруемая самастойная работа студэнтаў № 3.

Спецыфіка і асновы тэкставага аналізу і рэдагавання

Падрыхтуйцеся да камп'ютэрнага тэсту па пытаннях:


 1. Задачы тэкставага аналізу і рэдагавання.

 2. Асноўныя віды і задачы чытання тэксту.

 3. Асноўныя кампазіцыйна-тэкставыя памылкі.

 4. Асноўныя віды і задачы праўкі тэксту.

 5. Класіфікацыя моўных норм.

 6. Маўленчая памылка і маўленчы недахоп.

 7. Стылістычная норма.

 8. Тыпы стылістычных памылак.

 9. Плеаназм і таўталогія як стылістычныя памылкі.

 10. Словы-паразіты: сутнасць памылкі, прычыны з’яўлення.

 11. Штамп як стылістычная памылка.

 12. Газетызм як стылістычная памылка.

 13. Сухасць маўлення як стылістычная памылка.

 14. Беднасць слоўніка і фразеалогіі, аднастайнасць у выбары канструкцый як стылістычныя памылкі.

 15. Квяцістасць маўлення як стылістычная памылка.

 16. Немілагучнасць як стылістычная памылка.

 17. Злоўжыванне канцылярызмамі як стылістычная памылка.

 18. Злоўжыванне спецыфічнымі словамі і тэрмінамі як стылістычная памылка.

 19. Асноўныя прычыны ўзнікнення стылістычных памылак.

Літаратура:

Абабурка М.В. Культура беларускай мовы. Мн., 1994.

Асновы культуры маўлення і стылістыкі. / Пад рэд. У.В. Анічэнкі. Мн., 1992.

Каўрус А.А. Стылістыка беларускай мовы. Мн., 1993.

Лепешаў І.Я. Асновы культуры мовы і стылістыкі: Практыкум. Мн., 1989.

Лепешаў І.Я. Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя пытанні. Гродна, 2002.

Пытанні культуры пісьмовай мовы / Пад рэд. А.І. Падлужнага. Мн., 1991.

Слоўка за слоўкам: алфавітны даведнік па культуры беларускай мовы для ўсіх / А.Я. Міхневіч, Л.П. Кунцэвіч, Ю.В. Назаранка. – Мн.: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2006. – 165 с.

Сцяцко П.У. і інш. Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў. – Мн., 1990.

Цікоцкі М.Я. Стылістыка беларускай мовы. 2-е выд. Мн., 1995.

Шакун Л.М. Карані роднай мовы. Мн., 2002.

Юрэвіч А.К. Стылістыка беларускай мовы. 2-е выд. Мн., 1992.
Пісьмовая і творчая работа.
Тэматыка.


Пісьмовая работа № 1.


Характарыстыка падстыляў, жанраў і моўных асаблівасцей функцыянальных стыляў сучаснай беларускай мовы

1. Запоўніце табліцу:


Стыль

Асноўныя функцыі

Форма зносін

Падстыль

Жанр

Стылявая дамінанта

Лексічныя асаблівасці

Марфалагічныя асаблівасці

Сінтаксічныя асаблівасці


Пісьмовая работа № 2.

Лінгвістычны аналіз тэксту
Творчая работа


1. Ахарактарызуйце структуру рэкламных тэкстаў.

2. Адзначце моўныя прыметы рэкламных тэкстаў.

3. Зрабіце рэкламу філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

літаратура

Асноўная літаратура


Абабурка, М.В. Культура беларускай мовы / М.В. Абабурка. - Мінск: Вышэйшая школа, 1994. - 122 с.

Асновы культуры маўлення і стылістыкі: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. фак. ВНУ / У.В.Анічэнка [і інш.]. - Мінск: Універсітэцкае, 1992. – 255 с.

Головин, Б. Н. Основы культуры речи: учеб. пособие / Б.Н. Головин. - М.: Высш. школа, 1980. - 335 с.

Каўрус, А.А. Стылістыка беларускай мовы / А.А. Каўрус. – 3-е выд., дапрац. і дап. – Мінск: Нар. асвета, 1993. - 320 с.

Кожина, М.Н. Стилистика русского языка: учеб. для пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» / М.Н. Кожина. - М.: Просвещение, 1983. – 223 с.

Лепешаў, І.Я. Асновы культуры мовы і стылістыкі: практыкум: вучэб. дапам. для філал. фак. універсітэтаў / І. Я. Лепешаў. - Мінск: Універсітэцкае, 1989. - 205 с.

Лепешаў, І.Я. Культура маўлення: дапаможнік па курсу "Стылістыка і культура мовы" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 ― Беларуская філалогія / І. Я. Лепешаў. - Гродна: ГрДУ, 2007. - 203 с.

Лепешаў, І.Я. Лінгвістычны аналіз літаратурнага твора: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцяў ВНУ: у 2 ч. / І.Я.Лепешаў. - Гродна: ГрДУ, 2000. – Ч. 1. 100 с., Ч. 2 - 122 с.

Лепешаў, І.Я. Лінгвістычны аналіз тэксту: вучэб. дапам. для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па філал. спецыяльнасцях / І. Я. Лепешаў. - Мінск: Вышэйшая школа, 2009. - 287 с.

Любецкая, К.П. Да пытання аб функцыянальных стылях сучаснай беларускай літаратурнай мовы / К.П. Любецкая // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 6 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск, 2007. – С. 166-170.

Любецкая, К.П. Стылістыка і культура беларускага маўлення: вучэбна-метадычны комплекс / К.П. Любецкая. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. – 40 с.

Любецкая, К.П. Стылістыка і культура беларускага маўлення: практычныя заняткі / К.П. Любецкая. – Мінск: БДУ, 2008. – 36 с.

Любецкая, К.П. Функцыянальная стылістыка сучаснай беларускай мовы: практыкум / К.П. Любецкая. – Мінск: БДУ, 2010. – 52 с.

Любецкая, К.П. Стылістыка і культура беларускага маўлення: Электронныя вучэбныя матэрыялы. – Мінск, 2011.

Малажай, Г.М. Лінгвістычны аналіз тэксту: заданні, тэксты, парады: вучэб. дапам. для філал. фак. пед. ін-таў / Г.М. Малажай. - 2-е выд., дап. - Мінск: Вышэйшая школа, 1992. – 270 с.

Старасценка, Т.Я. Стылістыка беларускай мовы: вучэб.-метад. дапам. / Т. Я. Старасценка, В. В. Урбан, Ф. С. Шумчык. - Мінск: БДПУ, 2010. - 219 с.

Сцяцко, П.У. Культура мовы / П.У. Сцяцко. - Мінск: Тэхналогія, 2002. – 444 с.

Цікоцкі, М.Я. Стылістыка беларускай мовы: вучэб. дапам. для фак. журналістыкі / М.Я.Цікоцкі. - Мінск: Універсітэцкае, 1995. – 294 с.

Цікоцкі, М.Я. Стылістыка тэксту: вучэб. дапам. для студэнтаў выш. навуч. устаноў філал. профілю / М.Я. Цікоцкі. – Мінск: Бел. навука, 2002. – 223 с.

Юрэвіч, А.К. Стылістыка беларускай мовы: вучэб. дапам. /А.К. Юрэвіч. - Мінск: Вышэйшая школа, 1992. - 288 с.Дадатковая літаратура


Абабурка, М.В. Беларуская лінгвістычная паэтыка і тэксталогія: манаграфія / М. В. Абабурка. - Магілёў: МГУ, 2008. - 270 с.

Абабурка, М.В. Лінгвістыка тэксту: дапаможнік / М. В. Абабурка. - Магілёў: МГУ, 2008. - 139 с.

Абабурка, М.В. Развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры / М.В. Абабурка. - Мінск: Навука і тэхніка, 1987. – 182 с.

Абабурка, М.В. Рознастылёвыя тэксты і іх аналіз: вучэб.-метадычны дапам. для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" (па напрамках), 1-25 01 08 "Журналістыка" (па напрамках) / М. В. Абабурка. - Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. - 207 с.

Абабурка, М.В. Станаўленне і развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры: манаграфія / М.В.Абабурка. - Магілёў: Выд-ва МДУ, 2000. – 202 с.

Абабурка, М.В. Тэарэтычныя асновы беларускай лінгвістычнай тэксталогіі: дапаможнік / М.В.Абабурка. - Магілёў: МДУ, 2003. - 112 с.

Абабурка, М. В. Тэорыя і практыка перакладу: дапаможнік: для СРС па спецдысцыпліне / М. В. Абабурка. - Магілёў: МДУ, 2007. - 85 с.

Асновы культуры маўлення і стылістыкі: Метад. рэкамендацыі для студэнтаў дзён., вячэр. і завоч. аддз-няў філал. фак. / Беларус. дзярж. ун-т, Каф. сучас. беларус. мовы. - Мінск: БДУ, 1994. - 21 с.

Бабіч, Ю.М. Культура мовы: дапам. для студэнтаў філал. фак. / Ю.М. Бабіч. - Віцебск: Выд-ва ВДУ, 2001. - 18 с.

Бараноўская, М.К. Функцыянальныя асаблівасці катэгорыі стылю / М.К. Бараноўская // Беларуская літаратура. – 1991. - Вып. 19. – С. 63–71.

Басава, Г.І. Святло слова: дапам. па лінгвакультуралогіі для студэнтаў філал. спецыяльнасцей / Г.І. Басава, В.І. Іўчанкаў, Л.Д. Сінькова. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2002. - 141 с.

Беларуская граматыка: У 2 ч. – Мінск: Навука і тэхніка. – Ч. 1 Фаналогія. Арфаэпія. Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск, 1985. – 431 с.; Ч. 2. Сінтаксіс, 1986. – 327 с.

Беларуская мова: Энцыклапедыя / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1994. – 654 с.

Бордович, А.М. Сопоставительный курс русского и белорусского языков: учеб. пособие для филол. специальностей вузов / А.М.Бордович, А.А.Гируцкий, Л.В.Чернышова. - Мінск: Універсітэцкае, 1999. – 222 с.

Булахов, М.Г. Основные вопросы сопоставительной стилистики русского и белорусского языков / М.Г. Булахов. - Минск: Изд-во БГУ, 1979. - 40 с.

Булыка, А.М. Красамоўства ў Беларусі: хрэстаматыя для філал. спецыяльнасцей ВНУ / А.М.Булыка, Л.М.Мінакова, А.А.Станкевіч. - Мінск: Універсітэцкае, 2002. – 178 с.

Бурак, І.Л. Злучнікавыя стылістычныя фігуры ў вершаваных творах Я. Купалы / І.Л. Бурак // Беларуская лінгвістыка. – 1994. – Вып. 43. – С. 41–45.

Бурак, І.Л. Некаторыя сродкі эканоміі газетнага тэксту / І.Л. Бурак // Культура мовы журналіста. – 1992. – Вып. 6. – С. 79–85.

Гілевіч Н. Напачатку было слова: фрагменты лекцый па культуры мовы і стылістыцы: з назіраўнняў над тэкстамі і вуснай гаворкай: развагі філолага / Уклад. і рэд. Н.С.Гілевіч. – Мінск: Про Хрісто, 2008. – 84 с.

Гілевіч Н.І. Стылістыка і культура маўлення: Метад. рэкамендацыі і тэксты для студ. філ. фак. / Н.І. Гілевіч, В.М. Ляшук. – Мінск: Белдзяржуніверсітэт, 1998. – 50 с.

Гуліцкая, В.А. Культура мовы: вучэбны дапаможнік / В.А.Гуліцкая, А.М.Пісарэнка. - Мінск: Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, 2006. – 106 с.

Дзянісава, Н.В. Аўтарскі пераклад: Праблема аўтарскага перакладу прозы ў беларускай лiтаратуры XX ст. / Н.В. Дзянісава. - Мінск: Бел. выд. Т-ва "Хата", 2002. - 99 с.

Дзянісаў, У.С. Эпітэт у сучаснай беларускай прозе: матывацыя і стылістычныя функцыі: Матэрыялы да спецкурса / У.С.Дзянісаў. - Магілёў: МДУ, 2003. - 63 с.

Дзянісаў, У.С. Эпітэт у мове сучаснай беларускай мастацкай прозы: Марфалагічнае выражэнне і лінгвапрагматычная характарыстыка: Матэрыялы да спецкурса / У.С.Дзянісаў. - Магілёў: МДУ, 2003. - 41 с.

Жук, І.В. Празаічны тэкст: дынаміка рытмавага існавання: Манаграфія / І.В.Жук. - Гродна: ГрДУ, 2003. - 234 с.

Зборнік тэкстаў для лінгвістычнага аналізу: для студэнтаў філал. фак. / аўт.-склад.: З.І.Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2005. – 259 с.

Ивченков, В.И. Лингвистическая организация текста: В творческой лабаратории В.Короткевича / В.И.Ивченков. – Минск: БГУ, 2002. - 210 с.

Ивченков, В.И. Лингвостилистика тропов Юрия Казакова / В.И. Ивченков. – Минск: Науч.-метод. журн. "Пачатк. шк.", 2002. - 111 с.

Іўчанкаў, В.І. Дыскурс беларускіх СМІ: Арганізацыя публіцыстычнага тэксту / В.І. Іўчанкаў. - Мінск: Беларус. дзярж. ун-т, 2003. - 256 с.

Іўчанкаў, В.І. Медыярыторыка: рытарычныя асновы журналістыкі, лінгвістыка публічнага тэксту, дыскурсны аналіз сродкаў масавай інфармацыі: курс лекцый / В. І. Іўчанкаў. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. - 279 с.

Каласы роднай мовы / Укл. У.В.Анічэнка, К.С.Усовіч. – Мінск: Універсітэцкае, 1990. 320 с.

Кароткая граматыка беларускай мовы: У 2 ч. / навук. рэд. А.А.Лукашанец. Ч. 1. Фаналогія. Марфаналогія. Марфалогія. – Мінск: Беларуская навука, 2007. – 351 с.; Ч. 2. Сінтаксіс. – Мінск: Беларуская навука, 2009. – 240 с.

Каўрус, А.А. Дакумент па-беларуску: Справаводства. Бухгалтэрыя. Рыначная эканоміка / А.А. Каўрус. - Мінск: Беларусь, 1994. - 160 с.

Комиссаров, В.Н. Лингвистика перевода / В. Н. Комиссаров. - Москва: URSS: ЛКИ, 2007. – 165 с.

Красней, В.П. Грані слова: факультатыўны курс "Лексіка і фразеалогія беларускай мовы": вучэбны дапаможнік для 10-га класа / В. П. Красней. - Мінск: Народная асвета, 1992. - 175 с.

Красней, В.П. Функцыянальна-стылявая дыферэнцыяцыя / В.П. Красней // Беларуская мова / В.П.Красней [і інш.]. - Opole: Uniwersytet Opolski: Instytut filologii polskiej, 1998. - С. 223-260.

Конюшкевич, М.И. Синтаксис русского и белорусского языков:сходство и различия: Пособие для учителя / М.И.Конюшкевич, М.А.Корчиц, В.А.Лещенко. - Мінск: Нар. асвета, 1994. - 158 с.

Кузьміч, В.А. Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы: вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці "Выдавецкая справа" / В. А. Кузьміч, В. В. Шахаб. - Мінск: БДТУ, 2008. - 238 c.

Культура маўлення: зборнік практыкаванняў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт". - Мазыр: МДПУ, 2005. - 28 с.

Лаўксмін, С. Практычнае красамоўства, або Правілы рытарычнага мастацтва, якія трэба ведаць для складання прамовы / С. Лаўксмін // Спадчына. - 1990. - № 2. - С. 35–39.

Лексіка і стылістыка беларускай мовы: Метад. рэкамендацыі па практыкуму: Для студэнтаў фак. радыёфізікі і электронікі / Аўт.-склад. А.М.Муравіцкая. - Мінск: БДУ, 2004. - 58 с.

Лексікалогія сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы / пад рэд. А.Я. Баханькова. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 463 с.

Лепешаў, І.Я. Праблемы фразеалагічнай стылістыкі і фразеалагічнай нормы / І. Я. Лепешаў. - Мінск: Навука і тэхніка, 1984. – 262 с.

Лепешаў, І.Я. Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя пытанні: Дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей ВНУ / І.Я.Лепешаў. - Гродна: ГрДУ, 2002. - 207 с.

Ляшчынская, В.А. Слова ў паэзіі Янкі Купалы / В.А.Ляшчынская. - Мінск.: Беларус. навука, 2004. – 270 с.

Ляшчынская, В.А. Метафара ў паэзіі Янкі Купалы / В.А.Ляшчынская. - Гомель: ГДУ, 2003. - 159 с.

Малышыц, М.В. Увага – “канцылярыт”! / М.В. Малышыц // Культура мовы журналіста. Вып. 3. / Пад рэд. М.Я. Цікоцкага, А.І. Наркевіча. – Мінск, 1986. - С. 93–96.

Маршэўская, В.В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка ў сінтаксічным і стылістычным аспектах: Вучэб. дапам. для фіз.-мат. спецыяльнасцей ВНУ / В.В.Маршэўская. - Гродна: ГрДУ, 2002. - 114 с.

Матчына мова: Кніга пра беларускую мову. Мінск, 1991.

Метлюк, А.А. Взаимодействие просодических систем в речи билингва: Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / А.А. Метлюк - Минск: Вышэйш. шк., 1986. - 110 с.

Мильчин, А.Э. Культура книги: Что делает книгу удобной для читателя: Справ.пособие / А.Э. Мильчин. - М.: Кн. палата, 1992. - 224 с.

Мильчин, А.Э. Методика редактирования текста: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030900 "Издательское дело" и специальности 030901 "Издательское дело и редактирование" / А.Э.Мильчин. - Москва: Логос, 2005. - 523 с.

Мильчин, А.Э. Справочник издателя и автора: Ред.-изд. оформ. издания / А.Э.Мильчин, Л.К.Чельцова. - М.: Олимп. - Назрань: АСТ, 1999. - 685 с.

Мильчин, А.Э. Издательский словарь-справочник. - М.: Юристъ, 1998. - 471 с.

Мильчин, А.Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги: Практ. рук. / А.Э.Мильчин. - М.: Логос, 2002. - 222 с.

Міхневіч, А.Я. Вазьмі маё слова...: Нататкі аб лексічным узаемаўплыве беларускай і рускай моў у кантэксце ўзаемадзеяння культур / А.Я. Міхневіч, А.А. Гіруцкі. - Мінск: Навука і тэхніка, 1990. - 320 с.

Міхневіч, А.Я. Функцыі мовы і маўлення і праблемы беларуска-рускага двухмоўя / А.Я.Міхневіч // Пытанні білінгвізму і ўзаемадзеяння моў / Пад рэд. М.В. Бірылы, А.Я. Супруна. - Мінск, 1982. – С. 50–75.

Міхневіч, А.Я. Слоўка за слоўкам: алфавітны даведнік па культуры беларускай мовы для ўсіх / А.Я.Міхневіч, Л.П.Кунцэвіч, Ю.В.Назаранка. - Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2006. - 165 с.

Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры : манаграфія / М.В.Абабурка [і інш.]. - Магілёў : МДУ, 2005. - 246 с.

Мучник, Б.С. Основы стилистики и редактирования: Для высш. и сред. учеб. заведений / Б.С.Мучник. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 477 с.

Навасельцава, І.І. Беларуская мова і культура маўлення: практыкум / І.І.Навасельцава. - Мінск: БДЭУ, 2005. - 95 с.

Навасельцава, І.І. Беларуская мова і культура маўлення: курс лекцый / І. І. Навасельцава. - Мінск: БДЭУ, 2008. - 130 с.

Накорякова, К.М. Литературное редактирование: общая методика работы над текстом: практикум / К.М.Накорякова. - Москва: Икар, 2006. - 431 с.

Одинцов, В.В. Стилистика текста / В.В.Одинцов. - Москва: Едиториал УРСС, 2004. - 261 с.

Падлужны, А.І. Мова і грамадства: Зб. арт. / А.І. Падлужны. - Мінск: Міжнар. фонд "Бел. кнігазбор", 1997. - 83 с.

Пісарэнка, А.М. Функцыянальная стылістыка беларускай мовы: Вучэб. дапам. / А.М.Пісарэнка. - Мінск: БДУК, 2003. – 91с.

Плещенко Т.П. Основы стилистики и культуры речи: учеб. пособие для студентов вузов / Т.П.Плеўенко, Н.В.Федотова,Р.Г.Чечет; под ред. П.П. Шубы. – Мінск:Тетрасістемс, 1999. – 240 с.

Плотнікаў, Б.А. Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум / Б.А. Плотнікаў, Л.А.Антанюк. – Мінск: Інтэрпрэссэрвіс, Кніжны Дом, 2003. – 672 с. 

Плотнікаў, Б.А. Кіраўніку аб мове / Б.А.Плотнікаў. - Мінск: Акад. кіравання пры Прэзідэнце Рэсп. Беларусь, 2001. - 126 с.

Практыкум па стылістыцы беларускай мовы: У 2 ч. / Аўт.-склад.: М.Я.Цікоцкі, А.М.Цікоцкі. - Мінск: Бел. дзярж. ун-т, 2001. - Ч. 1: Стылістычнае выкарыстанне лексічных і фразеалагічных сродкаў мовы – 72 с.; Ч. 2: Марфалагічная і сінтаксічная стылістыка - 72 с.

Практычная стылістыка: дапам. па функц. стылістыцы для студэнтаў філал. фак. ВНУ / склад. А.М.Багамолава. – Віцебск: ВДУ, 1996. - 38 с.

Прыгодзіч, М.Р. Ленасць думкі, або Як выцясняюцца з друку беларускамоўныя словы / М.Р. Прыгодзіч // Культура мовы журналіста. Вып. 5. / Пад рэд. М.Я. Цікоцкага, А.І Наркевіча. - Мінск, 1990. - С. 11–15.

Прыгодзіч, М.Р. Пра хітравумную закаханую, святлафор і процімоўныя думкі / М.Р. Прыгодзіч // Культура мовы журналіста. Вып. 4. / Пад рэд. М.Я. Цікоцкага, А.І Наркевіча. - Мінск, 1988. - С. 54–57.

Пытанні культуры пісьмовай мовы / М.Р.Суднік [і інш.] - Мінск.: Нар. асвета, 1991. - 175 с.

Рагойша, В.П. Проблемы перевода с близкородственных языков: Белорус.-рус.-укр. поэтич. взаимоперевод / В.П. Рагойша. - Минск: Изд-во БГУ, 1980. – 183 с.

Роўда, І.С. Рознаўзроўневая намінатыўная адпаведнасць беларускай і рускай моў: у сувязі з праблемай лексічных лакун / І.С.Роўда. - Мінск: Бел. дзярж. ун-т, 1999. - 169 с.

Садоўскі, П.В. Беларускае слова ў эфіры / П.В. Садоўскі // Культура мовы журналіста. Вып. 2. / Пад рэд. М.Я. Цікоцкага і А.І. Наркевіча. – Мінск, 1984. - С. 12–24.

Садоўскі, П.В. З’явы фанетычнай інтэрферэнцыі ва ўмовах беларуска-рускага білінгвізму / П.В. Садоўскі // Пытанні білінгвізму і ўзаемадзеяння моў / Пад рэд. М.В. Бірылы, А.Я. Супруна. - Мінск, 1982. - С. 176-228.

Семянькова, Г.К. Функцыянальная стылістыка беларускай мовы: вучэбны дапаможнік / Г.К.Семянькова. - Віцебск: Выдавецтва ВДУ, 2005. - 42 с.

Скворцов, Л.И. Теоретические основы культуры речи / Л.И. Скворцов. - М.: Наука, 1980.

Солганик, Г.Я. тилистика текста: учебное пособие для студентов, абитуриентов, преподавателей-филологов и учащихся старших классов школ гуманитарного профиля / Г. Я. Солганик. - Москва: Флинта: Наука, 2007. - 253 с.

Сопоставительное описание русского и белорусского языков: Морфология / АН БССР, Ин-т языкознания им. Я.Коласа. - Мінск: Навука і тэхніка, 1990. - 336с.

Старасценка, Т.Я. Стылістыка тэксту: дапаможнік / Т. Я. Старасценка. - Мінск: БДПУ, 2007. – 58 c.

Тамашэвіч, Т.І. Асновы культуры мовы: Тэксты лекцый: у 2 ч. / Т.І.Тамашэвіч. – Гродна: Гродз.дзярж.ун-т, 1985. - Ч.1 – 69 с.; Ч.2 – 69 с.

Тамашэвіч, Т.І. Культура і тэхніка маўлення: Дапам. па аднайм. спецкурсе для студэнтаў спецыяльнасці Г 02 03. 00 - Славян. мовы і літ. / Т.І.Тамашэвіч. - Гродна: ГрДУ, 2003. - 137 с.

Трыпуціна, Т.М. Мова мастацкага твора: Вучэб.-метад. дапам. / Т.М.Трыпуціна. - Мінск: БДПУ, 2004. - 171 с.

Цікоцкі, А.М. Стылістыка газетных жанраў: Дапам. для студэнтаў журналісц. спецыяльнасцей / А.М.Цікоцкі. - Мінск: БДУ, 2003. – 21 с.

Цікоцкі, М.Я. Аб важных кірунках развіцця сучаснай стылістыкі / М.Я.Цікоцкі // Роднае слова. - 2002. - № 2. - С. 33-35.

Цікоцкі, М.Я. Пра некаторыя асаблівасці мовы газеты як функцыянальнай разнавіднасці публіцыстычнага стылю / М.Я.Цікоцкі // Культура мовы журналіста. Вып. 1. – Мінск, 1982. – С. 14-24.

Цікоцкі, М.Я. Стылістыка публіцыстычных жанраў: вучэбны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці "Журналістыка" вышэйшых навучальных устаноў / М. Я. Цікоцкі. - Мінск: Вышэйшая школа, 1971. – 288 с.

Цікоцкі, М.Я. Сугучнасць слоў жывых...: Нататкі па стылістыцы мастац.літ. / М.Я.Цікоцкі. - Мінск: Выд-ва БДУ, 1981. - 191с.

Ціхановіч, А. “Гаваркое” слова ў газеце / А. Ціхановіч // Культура мовы журналіста. Вып. 2. / Пад рэд. М.Я. Цікоцкага і А.І. Наркевіча. - Мінск, 1984. – С. 67-72.

Чарадзеі роднага слова …: 40 моўных партрэтаў беларускіх пісьменнікаў: дапаможнік-хрэстаматыя па курсах "Сучасная беларуская мова", "Стылістыка беларускай мовы": у 2 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт. - Мінск: МДЛУ, 2006. - Ч. 1 - 184 с.; Ч. 2, 2006. - 175 с.

Чарота, І.А. Мастацкі пераклад на беларускую мову: Асновы тэорыі і практ. рэкамендацыі: Вучэб. дапам. / І.А. Чарота. - Мінск: БДУ, 1997. - 47 с.

Чумак, Л.Н. Синтаксис русского и белорусского языков в аспекте культурологии /Л.Н. Чумак. – Мінск: Бел. гос. ун-т, 1997. - 196 с.

Шакун, Л.М. Да характарыстыкі функцыянальных стыляў беларускай літаратурнай мовы / Л.М.Шакун // Культура мовы журналіста. Вып. 1. / Пад рэд. М.Я. Цікоцкага. - Мінск, 1982. - С. 5-13.

Шакун, Л.М. Значэнне царкоўнаславянскай мовы ў развіцці беларускай літаратурнай мовы / Л.М.Шакун. - Мн.: Выд-ва БГУ імя У.І.Леніна, 1958. – 20 с.

Шакун, Л.М. Карані роднай мовы: Выбр. працы па гісторыі бел. мовы / Л.М.Шакун. – Мінск: Бел. гос. ун-т, 2001. - 205 с.

Шандроха, Н.Э. Рыторыка: тропы і фігуры маўлення: дапаможнік па курсе "Рыторыка" для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей / Н. Э. Шандроха. - Гродна: ГрДУ, 2009. - 187 с.

Шандроха, Н.Э. Экспрэсіўны сінтаксіс: Вучэб.-метад. дапам. па аднайм. спецкурсе для студэнтаў спецыяльнасці Г 02 01 04 "Беларус. мова і літ." са спецыялізацыяй "Рыторыка" / Н.Э.Шандроха. - Гродна: ГрДУ, 2002. - 61 с.

Шкраба І.Р. Варыянтнасць у сучаснай беларускай мове: Структурна-граматычны і функцыянальна-дынамічны аспекты / І.Р.Шкраба. - Мінск: Асар, 2004. - 239 с.

Шкраба, Р.В. Літаратура і мова: кніга пра майстэрства / Р. Шкраба. - Мінск: Беларусь, 1969. - 315 с.

Шкраба Р.В. Моваю вобразаў: Выбранае / Р.Шкраба. - Мінск: Мастац. літ., 1989. - 320 с.

Шуба, П.П. Міжмоўная беларуска-руская аманімія і паранімія / П.П.Шуба // Пытанні білінгвізму і ўзаемадзеяння моў / Пад рэд. М.В. Бірылы, А.Я. Супруна. - Мінск, 1982. - С. 106–131.

Шумчык, Ф.С. Функцыянальная стылістыка беларускай мовы: Вучэб.-метад. дапам. / Ф.С.Шумчык. - Мінск.: БДПУ, 2004. - 35 с.

Шумчык, Ф.С. Лексічная стылістыка беларускай мовы: вучэбна-метадычны дапаможнік / Ф.С.Шумчык. - Мінск: БДПУ, 2005. - 51 с.

Шумчык, Ф.С. Марфалагічная стылістыка беларускай мовы: (словаўтварэнне і іменныя часціны мовы): вучэбна-метадычны дапаможнік / Ф. С. Шумчык. - Мінск: БДПУ, 2007. - 51 с.

Шумчык, Ф.С. Сінтаксічная стылістыка беларускай мовы: вучэбна-метадычны дапаможнік / Ф. С. Шумчык. - Мінск: БДПУ, 2008. - 54 с.

Шылава, А.В. Дакладнасць словаўжывання / А.В. Шылава // Культура мовы журналіста. Вып. 2. / Пад рэд. М.Я. Цікоцкага і А.І. Наркевіча. - Мінск, 1984. – С. 50–66.

Шылава, А.В. Фразеалагізмы: стылістычная роля і норма /А.В. Шылава // Культура мовы журналіста. Вып. 5. / Пад рэд. М.Я. Цікоцкага, А.І Наркевіча. - Мінск, 1990. – С. 31–46.

Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф.Майсурадзе [и др.] - М.: Юристъ, 1998. - 535 с.

Янкоўскі, Ф.М. Само слова гаворыць: Філалагічныя эцюды, абразкі, артыкулы / Ф.М.Янкоўскі. - Мінск: Мастац. літ., 1986. - 320 с.

Яскевіч, А.Я. Сумежжа: Мова. Пераклад. Вытокі прозы / А.Яскевіч. - Мінск: Маст.літ., 1994. - 253 с.

Яўдошына, Л.І. Слова ў мастацкім кантэксце / Л.І.Яўдошына. - Брэст: БрДУ, 2003. - 124 с.В у ч э б н а е в ы д а н н е


Любецкая Кацярына Пятроўна

Стылістыка і культура беларускага маўлення:
Практычныя заняткі

Практыкум для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 –

Беларуская філалогія”

У аўтарскай рэдакцыі


Падпісана да друку 16.10.2008. Фармат 60х84/16. Папера афсетная.

Гарнітура “Таймс”. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 2,2. Ул.-выд.арк. 2.


Тыраж 80 экз. Зак.

Падатковая льгота – Агульнадзяржаўны класіфікатар

Рэспублікі Беларусь АКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.600
Беларускі дзяржаўны універсітэт.

Ліцэнзія ЛВ № 315 ад 14.07.98.

220050, Мінск, праспект Незалежнасці, 4.
Надрукавана на капіравальна-размнажальнай тэхніцы

філалагічнага факультэта Белдзяржуніверсітэта220030, Мінск, вул. К. Маркса, 31.

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка