Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары
Дата канвертавання01.05.2016
Памер47.23 Kb.

Спішыце, устаўляючы прапушчаныя

літары (правапіс галосных о,э,а)
ц..нтнер, ац..нка, с..кратар,ш..рсцяны,

ж..леза, р..гіён, кр..вавы, р..монт,

майст..р, ш..снаццаць, р..корд, ш..дэўр, інж..нер, літ..ра, ж..мчужына,

світ..р, вет..ран, р..дыска.Спішыце, устаўляючы прапушчаныя

літары (правапіс галосных о,э,а)
ябл..к, ч..рніла, бр..зент, уц..лець, кар..спандэнт, ч..мадан, ш..раваты, вер..цяно, д..лікатны, орд..н, с..крэт, хар..ктарыстыка, мар..зы, карат..,

гл..таць, ац..нка, д..таль, шын..ль.Спішыце, устаўляючы прапушчаныя

літары (правапіс галосных е,ё,я)
б..здонны, сп..вак, вас..мнаццаты, б..дната, л..бяда, з..л..наваты, кал..ндар, б..з солі, н..сучы, дал..чынь, н..ўстойлівы, в..сялосць, дз..сятка, в..сна, к..фір, по..с, с..мсот.

Спішыце, устаўляючы прапушчаныя

літары (правапіс галосных е,ё,я)
з..фір, п..хота, карычн..вы, квец..нь, с..мнаццаты, бал..рына, б..з кніг, б..звусы, к..раміка, м..довы, в..ска, н.. думаў, г..рой, м..тро, выл..чыць, пойдз..ш, с..зонны, Пец..рбург.


Спішыце, устаўляючы прапушчаныя

літары (правапіс галосных ў складаных словах)
п..ўнапраўны, ф..таграфія, св..ечасовасць, д..ўгавалосы, ш..сцьсот, ст..м..тровы, п..цітыднёвы,

пуц..правод, жыцц..любівы, зерн..ўборка, в..стразубы, ф..таздымак, шт..год, ар..гінальныя.Спішыце, устаўляючы прапушчаныя

літары (правапіс галосных ў складаных словах)
тал..навіты, д..ўгачаканы, ч..рнабровы, земл..трасенне, В..лікдзень, м..даносны,

чырв..наваты, вогн..ўстойлівы, н..спакойны,

выс..кавітамінны, д..ўгалецце, ст..годдзе,

н..вагодні, ж..ўталісты, ст..гадовы.

Спішыце, устаўляючы прапушчаныя

літары (правапіс спалучэнняў галосных ў запазычаных словах)
сац..логія, баст..н, т..рэма, дывіз..н, ав..ятар, т..рыя, абітур..нт, рац..н, мел..рацыя, рэг..н, ав..пошта, бібл..тэка,рад..станцыя, арх..лаг, б..логія, ..гурт, ..сіф, патр..тызм.

Запішыце словы па-беларуску (правапіс спалучэнняў галосных ў запазычаных словах)
чемпион, клиент, патриот, специалист, диета, биография, район, йод, фиолетовый,

меридиан, проект, аттракцион, океан, миллион, официант, гладиолус, библиотека.

Напішыце 10 слоў з прыстаўнымі і ўстаўнымі літарамі (напрыклад, восень, гэты, вучань)Напішыце 10 слоў з прыстаўнымі і ўстаўнымі літарамі (напрыклад, восень, гэты, вучань)Спішыце,устаўляючы прапушчаныя

літары (правапіс літар і,ы,й пасля прыставак )
аб..сці, суб..нспектар, раз..грываць, за..іскрыцца, пра..снаваць, за..граць,

спорт..нвентар, спад..лба, па..менны,

уз..ход, узы..сці, пады..шоў, ад..грываць,за..нтрыгаваць.Спішыце,устаўляючы прапушчаныя

літары (правапіс літар і,ы,й пасля прыставак)
пад..граць, звыш..ндустрыя, уз..ход, дэз..нтэгратар, контр..гра, дзярж..нспектар, паліт..нфармацыя, перад..мперскі, з..мправізаваць, дэз..нфармаваць, цяж..ндустрыя, між..нстытуцкі, пры..сці.


Запішыце словы па-беларуску (правапіс прыстаўных і ўстаўных літар)

заочный, остроносый, уж, паук, Ульяна, осенний, осень, история, этот, озеро, урна, заострить, облако, Ольга, огненный, Науменко, опыт, ухо.

Спішыце,устаўляючы, дзе трэба, літару в, г (правапіс прыстаўных і ўстаўных літар)
..уліца, ..облака, ..одгук, ..уха, па..ук, ..обласць, ..остраў, ..устрыца, ..узел, ..Ольга,

..Орша, на..учальная ..установа, ..осень, ..усы, ..утопія, ..учора.
Запішыце словы па-беларуску (правапіс літар д,дз,т,ц)
Авторитет, подвиг, партизан, твёрдый, стадион, техника, академия, кандидат, дивизия, командир, тюльпан, дисциплина, медицина, билетик, медведь, тишина.Запішыце словы, устаўляючы, дзе трэба, прапушчаныя літары (правапіс падоўжаных зычных)

Паэтэс..а, імгнен..е, кал..екцыя, калон..а, багац..е, падарож..а, бар..ыкада, рал..я, сён..я, сол..ю, мас..аж, ван..а, узбярэж..а, ламач..а, ноч..у, навакол..е.

Спішыце, устаўляючы у ці ў
сімпозі..м, аквары..м, бра..нінг, со..с, ва ..ніверсітэце, на ..краіне, Вольга ..ладзіміраўна, па- ..чарашняму, па..за, га..птвахта, па..днёва-..сходні, ла..рэат, ваку..м, бра..нінг, мо..чкі.Спішыце, устаўляючы у ці ў
ма..клівы, а..кцыён, стра..с, гучнае “..ра”, жанчына-..рач, каля ..ладзівастока, а..тастрада, фа..на, ба..л, са..на, ра..нд, на ..злеску, шо.., во..к, да ..ладзіміра, за..тра.

Запішыце словы, устаўляючы, дзе трэба, прапушчаныя літары (правапіс падоўжаных зычных)
Адзен..е, пер..он, Іл..іч, стагод..зе, мас..іў, раздол..е, мяк..і, Адэс..а, Ган..а, тон..а, суд..зя, вясел..е, нал..ю, ал..ея, груп..а, кал..ектыў, ван..а, трал..ейбус.


Спішыце словы, устаўляючы патрэбныя спалучэнні галосных.

Б...лаг, в...ланчэль, ак...н, акс…ма, ід...логія, ген...льны, ід...льны, д...грама, д...пазон, патр...тызм, р...лізм, рац...нальны, чэмп...нат, стад...н, стац...нар, абітур...нт, ар...нтацыя, рад..., ...рогліф, баст...н, л...пард, мел...рацыя, нац...нальны, бібл...графія, акард...н.


Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі і ўстаўляючы прапушчаныя літары

(правапіс літар д,дз,т,ц)


Працуе Алена ін(тэ/це)лігентна і артыс(ты/ці)чна. Шах(т/ц)ёры і будаўнікі, настаўнікі і сту(дэ/дзе)нты, вучоныя і маладыя загарэлыя салдаты, (д/дз)е(т/ц)і іду(т/ц)ь сюды, у Ясную Паляну. Мастак не можа у/ў наш час бы(т/ц)ь публі..ыстам, бо надта ж у/ўжо в..лікая спакуса бы(т/ц)ь побач з чытачом адразу, у тую ж хвіліну нараджэння і ак(ты/ці)візацыі на(д/дз)ённай праблемы грама(д/дз)янскага жыцця.

Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі і ўстаўляючы прапушчаныя літары

(правапіс літар д,дз,т,ц)


Тал..рантнасць, што у/ў перакла(д/дз)е з ла(т/ц)інскай мовы азначае (т/ц)ярпенне, л..гла у/ў аснову м..нталі-

(тэ/це)ту беларусаў. Яна ўключае такія якас(т/ц)і і у/ў харак(та/це)ры і паво(д/дз)інах, як спакойны, вытрыманы нораў, добрыя адносіны да сусе(д/дз)яў, пачуццё асабістай годнас(т/ц)і, любоў да сваёй з..млі, н..навіс(т/ц)ь да ворагаў, гатоўнас(т/ц)ь з самаадданас(т/ц)ю, а калі трэба, і з самаахвярнас(т/ц)ю барані(т/ц)ь родныя мяс(т/ц)іны.

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка