Spis treści uchwałY 3 zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 12 glosy 29 orzeczenia, które zostaną opublikowane w osnc 2009, nr 7-8 55 orzeczenia, które zostaną opublikowane w osnc 2009
старонка1/6
Дата канвертавання27.04.2016
Памер341.8 Kb.
  1   2   3   4   5   6Spis treściUCHWAŁY 3

ZAGADNIENIA PRAWNE


PRZEDSTAWIONE DO ROZSTRZYGNIĘCIA 12

GLOSY 29


ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
OPUBLIKOWANE W OSNC 2009, NR 7-8 55

ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ


OPUBLIKOWANE W OSNC 2009, NR 9 63

INFORMACJE 68

Dane statystyczne – czerwiec 2009 r. 77Redakcja

Jacek Gudowski

Elżbieta Stan-StanikWspółpraca

Grzegorz Goss, Przemysław Gumiński,

Maciej Machowski, Radosław Nowaczewski,

Maciej Plaskacz, Paweł Popardowski,

Elżbieta Szczepanowska, Tadeusz Zembrzuski,

Andrzej Zielony
>>> Powrót do spisu treści
UCHWAŁY
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Apelacyjny
w Warszawie postanowieniem z dnia 28 listopada 2008 r., VI ACz 1523/08, zagadnienia prawnego:

„Czy dopuszczalne jest cofnięcie przez pozwanego zarzutu zapisu na sąd polubowny na etapie postępowania zażaleniowego, wywołanego zaskarżeniem postanowienia sądu, który wydał rozstrzygnięcie w przedmiocie zasadności tego zarzutu?”

podjął uchwałę:

Dopuszczalne jest cofnięcie przez pozwanego zarzutu zapisu na sąd polubowny w toku postępowania zażaleniowego wywołanego zaskarżeniem postanowienia sądu pierwszej instancji rozstrzygającego o zasadności tego zarzutu.

(uchwała z dnia 4 czerwca 2009 r., III CZP 29/09, H. Pietrzkowski,
K. Pietrzykowski, M. Sychowicz)

*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy
w Gdańsku postanowieniem z dnia 6 marca 2009 r., XII Ga 445/08, zagadnienia prawnego:

„1. Czy na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.


o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn: Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186) dopuszczalne jest wykreślenie przez sąd rejestrowy z urzędu z rejestru członków zarządu spółdzielni, po uprzednim dokonaniu przez ten sąd samodzielnej oceny istnienia i ważności uchwał właściwego organu spółdzielni dotyczących powołania zarządu, a stanowiących podstawę wpisu - w odniesieniu do już dokonanego wpisu, czy też decyzja tego sądu (po tym jak dokonał wpisu zarządu spółdzielni do rejestru
w oparciu o posiadane dokumenty) powinna być poprzedzona prawomocnym przesądzeniem na drodze procesowej kwestii istnienia i ważności tych uchwał - w sytuacji, gdy nieważność uchwał nie wynika wprost z ich treści?

2. Czy członkowie zarządu spółdzielni, wykreśleni z rejestru przez sąd rejestrowy działający w trybie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.


o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn: Dz.U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186),
są zainteresowanymi w rozumieniu art. 510 § 1 k.p.c. w sprawie o wykreślenie
z urzędu z rejestru ich imion i nazwisk, a w konsekwencji - czy w sytuacji braku odpowiedniej uchwały właściwego organu spółdzielni o ich odwołaniu z funkcji członków zarządu, są legitymowani do zaskarżenia postanowienia sądu rejestrowego o ich wykreśleniu z urzędu z rejestru?”

podjął uchwałę:1. Sąd rejestrowy nie może z urzędu wykreślić wpisu w wyniku samodzielnej oceny istnienia lub ważności uchwały organu spółdzielni stanowiącej podstawę dokonania tego wpisu (art. 24 ust. 4 ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
jedn. tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.).


2. Członek zarządu spółdzielni, wykreślony przez sąd rejestrowy z rejestru na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, jest zainteresowany w sprawie o wykreślenie go z rejestru (art. 510 § 1 w związku z art. 6943 § 2 k.p.c.).

(uchwała z dnia 4 czerwca 2009 r., III CZP 30/09, H. Pietrzkowski,
K. Pietrzykowski, M. Sychowicz)

*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy
w Rzeszowie postanowieniem z dnia 4 marca 2009 r., VI Ga 6/09, zagadnienia prawnego:

„Czy Sąd Rejestrowy jest władny dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Dłużników Niewypłacalnych uczestnika na podstawie


art. 55 pkt 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(jedn. tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) mimo tego, że treść postanowienia będącego podstawą wpisu nie odpowiada treści wyżej powołanego przepisu, a w szczególności, gdy uczestnik nie został prawomocnie pozbawiony prawa pełnienia funkcji we wszystkich podmiotach tam wymienionych?”

podjął uchwałę:Sąd rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych zgodnie z treścią prawomocnego orzeczenia sądowego będącego podstawą wpisu, także wtedy, gdy treść tego orzeczenia – ze względu na nieobjęcie nim wszystkich zakazów przewidzianych w art. 55 pkt 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jedn. tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 168,
poz. 1186 ze zm.) w zw. z art. 373 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) nie jest zgodna
z systemem informatycznym Krajowego Rejestru Sądowego.


(uchwała z dnia 4 czerwca 2009 r., III CZP 33/09, H. Pietrzkowski,
K. Pietrzykowski, M. Sychowicz)

*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy
w Tarnowie postanowieniem z dnia 12 lutego 2009 r., I Cz 264/08, zagadnienia prawnego:

„Czy w przypadku, gdy organ administracyjny wydał na podstawie


art. 97 ust. 1 i art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) decyzję o podziale nieruchomości zawierającą warunek, że przy zbywaniu działek wydzielonych zostanie ustanowiona służebność drogowa, zapewniająca dostęp do drogi publicznej
lub nastąpi sprzedaż udziału w prawie własności do działki będącej tzw. drogą wewnętrzną, czynność prawna polegająca na przeniesieniu prawa własności wydzielonej działki w drodze sprzedaży bez jednoczesnego ustanowienia odpowiedniej służebności drogowej lub przeniesienia udziału w prawie własności drogi wewnętrznej byłaby nieważna jako sprzeczna z ustawą (art. 58 § 1 k.c.
w zw. z art. 93 ust. 3 i art. 99 u.g.n.)?”

podjął uchwałę:Jeżeli decyzja o podziale nieruchomości zawiera warunek,
że przy zbywaniu wydzielonych działek zostaną ustanowione służebności drogowe zapewniające dostęp do drogi publicznej lub nastąpi sprzedaż udziałów w prawie do działki stanowiącej drogę wewnętrzną, umowa przeniesienia własności wydzielonej działki zawarta bez spełnienia tego warunku jest nieważna (art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 99 i art. 93 ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).


(uchwała z dnia 4 czerwca 2009 r., III CZP 34/09, H. Pietrzkowski,
K. Pietrzykowski, M. Sychowicz)

*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy
w Szczecinie postanowieniem z dnia 7 stycznia 2009 r., II Cz 1419/08, zagadnienia prawnego:

„Czy wystarczającą podstawą uczestnictwa wierzyciela – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, realizującego należności z tytułu składek i innych świadczeń w ramach ubezpieczenia społecznego, w dokonywanym przez sąd podziale sumy uzyskanej


z egzekucji z nieruchomości, jest administracyjny tytuł wykonawczy, czy też dla spełnienia wymogu art. 1036 k.p.c. w zakresie obowiązku przedłożenia przez zgłaszającego się wierzyciela tytułu wykonawczego konieczne jest uprzednie zaopatrzenie administracyjnego tytułu wykonawczego w sądową klauzulę wykonalności?”

podjął uchwałę:Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako wierzyciel należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i innych świadczeń, dla których droga egzekucji sądowej jest dopuszczalna, zgłaszając uczestnictwo w podziale sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości (art. 1036 k.p.c.) spełnia wymaganie polegające na złożeniu tytułu wykonawczego tylko wtedy, gdy administracyjny tytuł wykonawczy jest zaopatrzony w sądową klauzulę wykonalności.

(uchwała z dnia 4 czerwca 2009 r., III CZP 37/09, H. Pietrzkowski,
K. Pietrzykowski, M. Sychowicz)

*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Apelacyjny
w Poznaniu postanowieniem z dnia 26 lutego 2009 r., I ACa 78/09, zagadnienia prawnego:

„1. Czy przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) znajduje zastosowanie do świadczeniodawcy, który nie posiadał


w dniu 30 czerwca 2006 r. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej, a który po tej dacie przejął mienie zlikwidowanego, spełniającego ten warunek, publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wstąpił w stosunki pracy z pracownikami tego zakładu,

a w przypadku odpowiedzi pozytywnej:

2. w jaki sposób należy ustalić kwotę bazową, stanowiącą podstawę wzrostu wynagrodzenia, na podstawie przepisów ww. ustawy, w umowach zawartych
przez takiego świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia w latach 2006 - 2007?”

podjął uchwałę:Przepis art. 3 ust. 1 w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.
o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) ma zastosowanie
do świadczeniodawcy, którego w dniu 30 czerwca 2006 r. nie wiązała
z Narodowym Funduszem Zdrowia umowa o udzielaniu świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej, a który po tej dacie, a przed datą wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy przejął mienie publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, wstąpił w stosunki pracy z pracownikami tego zakładu
i kontynuował dotychczasową działalność zlikwidowanego zakładu z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w okresie ostatnich czterech miesięcy 2006 r.
i przez cały rok 2007.


(uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 35/09, G. Bieniek, J. Frąckowiak,
I. Koper)

*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie postanowieniem z dnia 10 marca 2009 r.,
X Ga 201/08, zagadnienia prawnego:

„Czy dopuszczalna jest apelacja uczestnika od postanowienia w części dotyczącej rozstrzygnięcia o kosztach pomocy prawnej udzielonej z urzędu


w wypadku przyznania tych kosztów pełnomocnikowi ze Skarbu Państwa?”

podjął uchwałę:


Apelacja uczestnika postępowania w części dotyczącej rozstrzygnięcia
o kosztach pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w wypadku przyznania tych kosztów pełnomocnikowi od Skarbu Państwa, jest niedopuszczalna.


(uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 36/09, G. Bieniek, J. Frąckowiak,
I. Koper)

*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 18 marca 2009 r., I ACa 160/09, zagadnienia prawnego:

„Czy w przypadku, gdy wierzyciel nie skorzystał z możliwości odstąpienia od umowy w oparciu o art. 394 § 1 k.c., a do niewykonania umowy doszło ze względu na okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi dłużnik, wysokość świadczenia odszkodowawczego, jakiego wierzyciel może się domagać, jest ograniczona do wartości przedmiotu zadatku lub jego podwójnej wysokości?”

podjął uchwałę:

W razie niewykonania zobowiązania wierzyciel, który nie odstąpił od umowy może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych, a należne mu odszkodowanie nie jest ograniczone do wartości zadatku lub jego podwójnej wysokości.

(uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09, G. Bieniek, J. Frąckowiak,
I. Koper)

*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Apelacyjny
w Katowicach postanowieniem z dnia 24 marca 2009 r., I ACz 29/09, zagadnienia prawnego:

„Czy w razie objęcia jednym pozwem żądania uchylenia kilku uchwał pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej stronie wygrywającej proces, a reprezentowanej przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego, przysługuje uprawnienie do domagania się od drugiej strony zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości określonej


w § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września
2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego
z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), czy też w wysokości wielokrotności tej stawki minimalnej, uzależnionej od ilości zaskarżonych uchwał?”

podjął uchwałę:W razie objęcia jednym pozwem żądania uchylenia kilku uchwał pozwanej wspólnoty mieszkaniowej, podstawę zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego strony reprezentowanej przez radcę prawnego stanowi stawka minimalna, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), niezależnie od liczby zaskarżonych uchwał.

(uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 40/09, G. Bieniek, J. Frąckowiak,
I. Koper)

*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Apelacyjny


w Warszawie postanowieniem z dnia 4 lutego 2009 r., I ACa 852/08, zagadnienia prawnego:

„Czy art. 102 § 1 dekretu z dnia 11 października 1946 r. Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 ze zm.), miał zastosowanie do wniosku złożonego po dniu


1 stycznia 1947 r. na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r.
o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy
(Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.) w zw. z art. XXXIX § 2 dekretu z dnia 11 października 1946 r. Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz.U. Nr 57, poz. 321 ze zm.) o przyznanie prawa własności czasowej?”
odmówił podjęcia uchwały.

(postanowienie z dnia 4 czerwca 2009 r., III CZP 28/09, H. Pietrzkowski,
K. Pietrzykowski, M. Sychowicz)

*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy
w Szczecinie postanowieniem z dnia 5 marca 2009 r., II Ca 1116/08, zagadnienia prawnego:

„1. Czy decyzja wydana na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 i 2 ustawy


z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki gruntu będącej we współwłasności - stanowi samoistną podstawę do zmiany wpisu w księdze wieczystej także udziałów współwłaścicieli w częściach wspólnych budynku posadowionego na tym gruncie w świetle regulacji wynikającej z art. 47 § 1 i art. 48 k.c.;

2. Czy w przypadku braku tożsamości oznaczenia wielkości udziałów


w częściach wspólnych gruntu na podstawie wskazanej decyzji i wielkości udziałów
w częściach wspólnych budynku na podstawie wpisu do księgi wieczystej, zasada superficies solo cedit nie stoi w sprzeczności z treścią art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) określającym, iż udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi?”
odmówił podjęcia uchwały.

(postanowienie z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 42/09, G. Bieniek,


J. Frąckowiak, I. Koper)

*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Apelacyjny
w Warszawie postanowieniem z dnia 29 grudnia 2008 r., I ACa 606/08, zagadnienia prawnego:

„Czy w procesie o zapłatę wynagrodzenia autorskiego skierowanego przeciwko organizacji zbiorowego zarządzania nabywca autorskich praw majątkowych, w celu wykazania legitymacji czynnej, może domagać się przesłankowego ustalenia,


że zbywca tych praw jest autorem utworu w sytuacji, gdy również w stosunku do innego twórcy działa domniemanie z art. 8 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
ze zm.)?”
odmówił podjęcia uchwały.

(postanowienie z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 43/09, G. Bieniek,
J. Frąckowiak, I. Koper)


>>> Powrót do spisu treści
ZAGADNIENIA PRAWNE
PRZEDSTAWIONE DO ROZSTRZYGNIĘCIA

III CZP 64/09„Czy niedołączenie przez pozwanego ubezpieczyciela do sprzeciwu
od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym odpisu dokumentów znajdujących się w aktach szkodowych sporządzonych w związku z likwidacją szkody i dołączonych do sprzeciwu dla doręczenia ich powodowi, stanowi brak formalny sprzeciwu uniemożliwiający nadanie mu biegu?”


(postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 5 maja 2009 r.,
VI Gz 35/09, J.P. Naworski, Z. Krepski, J. Rusiński)

Przedstawione zagadnienie prawne dotyczy kwestii, czy akta szkody sporządzane przez ubezpieczycieli w związku z likwidacją szkody stanowią „księgi
i dokumenty przedsiębiorstwa”, o których mowa w art. 249 § 1 k.p.c. Odpowiedź
na to pytanie przesądzi, czy niedołączenie ww. akt do sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym jest brakiem formalnym tego środka odwoławczego uniemożliwiającym nadanie mu biegu, stanowiącym jednocześnie naruszenie art. 128 k.p.c.

Sąd Okręgowy zauważył, że w zakresie poruszonej problematyki dotychczas nie wypowiadali się ani przedstawiciele doktryny, ani Sąd Najwyższy. Stwierdził,


że zawarte w art. 249 § 1 k.p.c. pojęcie „przedsiębiorstwo handlowe lub przemysłowe” należy de lege lata interpretować szeroko i odnosić je do wszystkich przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c., do których niewątpliwie należy zaliczyć także zakład ubezpieczeń. Zgodził się jednak z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w postanowieniu z dnia 20 listopada 2008 r., IV CZ 98/08 (niepubl.), że przepis ten dotyczy dokumentów księgowych przedsiębiorstwa prowadzonych na podstawie przepisów o rachunkowości, a za takie nie można uznać dokumentów dotyczących likwidacji szkody sporządzanych przez ubezpieczyciela. Zauważył, że powyższe zapatrywanie Sądu Najwyższego zostało wyrażone w innym stanie faktycznym niż w przedstawionym zagadnieniu prawnym. Uznał także, że dla rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii nie ma znaczenia stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 kwietnia 2009 r., SK 28/08 (Dz.U. z 5 maja 2009 r.) niekonstytucyjności części art. 4798a § 5 k.p.c. oraz uchylenie z dniem 1 lipca 2009 r. art. 4798a k.p.c. na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571).

E.S.S.
*  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка