slovenská poľnohospodárska univerzita V nitre fakulta agrobilógie a potravinových zdrojov 2122310
старонка1/6
Дата канвертавання20.04.2016
Памер394.7 Kb.
  1   2   3   4   5   6

OBAL záverečnej práce v súlade s ISO 7144

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

FAKULTA Agrobilógie a potravinových zdrojov

2122310

Výskyt a škodlivosť druhov z čeľadi Obaľovačovité (Tortricidae) v jabloňových sadoch na lokalite Ostratice
2011

Bc. Jozef Belo

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA

V NITRE

FAKULTA Agrobilógie a potravinových zdrojovVýskyt a škodlivosť druhov z čeľadi Obaľovačovité (Tortricidae) v jabloňových sadoch na lokalite Ostratice
Diplomová prácaŠtudijný program:

Výživa a ochrana rastlín

Študijný odbor:

6.1.5 Rastlinná produkcia

Školiace pracovisko:

Katedra ochrany rastlín

Školiteľ:

Ing. Ján Tancik, PhD.

2011

Bc. Jozef Belo


Čestné prehlásenie
Podpísaný Jozef Belo vyhlasujem, že som diplomovú prácu na tému „Výskyt a škodlivosť druhov z čeľadi Obaľovačovité (Tortricidae) v jabloňových sadoch na lokalite Ostratice“ vypracoval samostatne s použitím uvedenej literatúry.

Som si vedomý zákonných dôsledkov v prípade, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

V Nitre 18.4.2011

––––––––––––––––––––

podpis

Poďakovanie
Ďakujem svojmu školiteľovi Ing. Jánovi Tancikovi, PhD. za odbornú pomoc pri zostavovaní diplomovej práce. Tiež ďakujem vedeniu podnikom Fructop s.r.o. a Bioplant s.r.o. za ochotu a sprístupnenie svojich sadov na realizáciu mojich pokusov a hlavným ovocinárom Ing. M. Sulákovi a Ing. Procházkovi za metodickú pomoc pri výskume.

Abstrakt
V jabloňových sadoch firiem Fructop s.r.o. a Bioplant s.r.o. sídliacich v obci Ostratice v roku 2010 sme pomocou feromónových lapačov sledovali výskyt motýľov z čeľade obaľovačovité (Tortricidae). Tiež sme hodnotili percento napnutých plodov larvami spomínaných škodcov. Do feromónových lapačov bolo najviac chytených jedincov obaľovača jablčného (Cydia pomonella), druhý najpočetnejší druh bol Plodokaz trnkový – (Grapholita janthinana), nasledoval Obaľovač východný – (Grapholita molesta) a Plodokaz višňový (Grapholita lobarzewskii). Ani jeden motýľ obaľovača slivkového (Grapholita funebrana), nebol chytený do feromónového lapača. Percento napadnutých plodov larvami motýľov z čeľade obaľovačovité (Tortricidae) v sadoch, kde bola robená ochrana mätením samcov, bola pod ekonomickým limitom (2 %), kým v niektorých sadoch kde bola robená chemická bola nad ekonomickým limitom (2 %) – pohybovala sa na úrovni 2,2 – 3,7 %.

Kľúčové slová: Tortricidae, Cydia pomonella, Grapholita funebrana, feromónový lapač, jabloň
Summary
In apple orchards companies Fructop s.r.o. and BioPlan s.r.o. Ostratice located in the

village in 2010 using pheromone traps, we investigated the incidence of butterflies ofthe

family obaľovačovité (Tortricidae). 

We also evaluated the percentage of fruitstretched larvae mentioned pests.  In pheromone

 traps most individuals were caughtcarnation leaf cider (Cydia pomonella), the second  most abundant species wasPlodokaz sloe - (Grapholita janthinana), followed by Eastern

 wrapper - (Grapholitamolesta) and Plodokaz cherry Grapholita lobarzewskii. Not one 

butterfly carnation leaf plum (Grapholita funebrana), was caught in pheromone traps. The percentage ofinfected fruits by the larvae of butterflies of the family „obaľovačovité“ (Tortricidae) inorchards where protection was doing was confusing the males below the economicthreshold (2%), while in some orchards where the chemical has been doing over theeconomic threshold (2%) - moved to Level 2 , 2 to 3.7%.

Key wordsTortricidae, Cydia pomonella, Grapholita funebrana, feromone traps, Malus

ObsahObsah 3

ÚVOD 4


Ovocinárstvo na Slovensku má dlhú tradíciu a nezastupiteľný význam. V ovocných sadoch sa dosahujú najväčšie plochy a úrody na Slovensku. Ovocné sady majú na našom území veľmi dobré podmienky, ale tento potenciál nie je žiaľ dostatočne využitý. Najväčšie plochy na Slovensku majú jabloňové sady s rôznymi odrodami jabĺk. Ovocinári sa musia čoraz častejšie vysporiadať so narastajúcim tlakom a chorôb a škodcov. Pestovatelia jabloní v strednej Európe majú v ostatných rokoch problém s ochranou proti obaľovačom z čeľade Tortricidae. Okrem pôvodných druhov sa druhové spektrum škodcov z tejto čeľade rozšírilo o nové druhy netypické pre tieto regióny, ale aj o druhy, ktoré doteraz v tomto regióne neboli známe ako škodcovia jabloní. Súpis obaľovačov škodiacich v jabloňových sadoch by teraz vyzeral takto: obaľovač jablčný (Cydia pomonella), obaľovač východný (Grapholita molesta), obaľovač slivkový (Grapholita funebrana), plodokaz višňový (Grapholita lobarzewskii), plodokaz trnkový (Grapholita janthinana). Okrem rozšírenia druhového spektra obaľovačov došlo i k zmenám bionómie pôvodných druhov. Bol za­znamenaný výskyt tretej generácie obaľovača jablčného a tým aj zvýše­né napadnutie plodov. Tieto zmeny nastali pravdepodobne následkom globálneho otepľovania. Cieľom mojej práce bolo stanoviť druhové spektrum motýľov z čeľade obaľovačovité a ich škodlivosť v jabloňových sadoch v Ostraticiach a okolí. 4

1 Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí 5

1.1Charakteristika skúmaných druhov 5

2 Cieľ práce 29

3 Metodika práce a metódy skúmania 30

4 Výsledky práce 36

5 Diskusia 48

6 Záver 50

7 Zoznam použitej literatúry 51


ÚVODĽudia majú väčšinou - rovnako ako rastliny - skryté vlastnosti,

ktoré sa objavujú iba náhodou.
François de La Rochefoucauld

  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка