С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р анна карова
Дата канвертавання17.04.2016
Памер72.18 Kb.

С П И С Ъ К

на научните трудове на доц. д-р анна карова

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

17

3

2

6

6

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

1

1

-

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

1

5

-

6


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст


 1. Карова А. 2007. Проучване върху Chondrilla juncea L. (Asteraceae), насекомите фитофаги, асоциирани с вида, и техния потенциал като агенти за биологичен контрол. Автореферат на дисертационен труд за придобиване наобразователна и научна степен „Доктор”, Пловдив, 45 стр.

 2. Лечева И., А. Карова. 2007. Мониторинг на вредната и полезна ентомофауна в агроценоза череша при условията на биологично земеделие. Acta Entomologica Bulgarica, Vol.13, N 1,2, 112 - 119.

 3. Lecheva I., A. Karova. 2008. Additional investigation of Schinia cognata Fr. (Lepidoptera: Noctuidae) as a potential bioagent for control of Chondrilla juncea L. (Asteraceae). Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica 2008, vol. 17, iss. 2, pp. 191-194

 4. Лечева И., А. Карова. 2009. Основни елементи на растителната защита при биологичното производство на череши. Селскостопанска наука. Год. XLII, №6, 2009, София, 31 – 36.

 5. Лечева И., А. Карова. 2009. Биологичен контрол на Chondrilla juncea L. (Asteraceae) (Обзор). Аграрни науки, година I, брой 2, 2009, 5 – 12.

 6. Lecheva I., A. Karova, G. Markin. 2008. The insect fauna of Chondrilla juncea L. (Asteraceae) in Bulgaria and preliminary studies of Schinia cognata Fr. (Lepidoptera: Noctuidae) as a potential biological control agent. In Proceedings of the XII International Symposium on Biological Control of Weeds (eds Julien M. H., Sforza R., Bon M.C., Evans H. C., Hatcher , P.E., Hinz, H. L. and Rector B. G.), pp. 301 – 305, CAB International Wallingford, UK.

 7. Karova A. 2011. Organic agriculture in Bulgaria – current status, prospects and constraints to its development. Agrisafe Final Conference Climate Change: Challenges and opportunities in Agriculture, Budapest, Hungary, 2011, 414 - 417.

 8. Карова А. 2010. Популационна динамика на Schinia cognata Fr. (Lepidoptera: Noctuidae) и Simyra nervosa D & Sch. (Lepidoptera: Noctuidae) като естествени неприятели на Chondrilla juncea L. (Asteraceae) в района на Пловдив. 65 години Аграрен Университет – Пловдив, Научни трудове, том LV, книжка 3, Юбилейна конференция с международно участие Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес, 14 – 17 октомври 2010, Пловдив, 45 – 48.

 9. Карова А. 2010. Контрол и сертификация на биологичното земеделие в България. Сборник на докладите от Осмата национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2010”. Академично издателство на Аграрния Университет, Пловдив, 2010, 73 – 76. Попов В., А. Карова, Б. Иванова. 2010. Предимства и недостатъци при биологичното отглеждане на лозя. Сборник на докладите от Осмата национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2010”. Академично издателство на Аграрния Университет, Пловдив, 2010, 247 – 252.

 10. Карова А., В. Попов, И. Желязков. 2010. Използване на покровни култури в биологичното овощарство. Сборник на докладите от Осмата национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2010”. Академично издателство на Аграрния Университет, Пловдив, 2010, 259 – 264.

 11. Карова А., И. Лечева, Н. Салим. 2011. Полски наблюдения върху вредната и полезната ентомофауна при маслодайната роза в условията на биологично земеделие. Сборник доклади от четвърти международен симпозиум Екологични подходи при производството на безопасни храни – 2011, СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив.

 12. Карова А., В. Попов. 2011. Изграждане на учебна биоферма и влияние върху агроекологичните познания на децата в училищна възраст. Сборник доклади от четвърти международен симпозиум Екологични подходи при производството на безопасни храни – 2011, СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив.

 13. Lecheva I., A Karova. 2008. Control of Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae) in organic cherry orchard in Bulgaria. Alternative control strategies, monitoring and resistance. First meeting of TEAM, Palma de Mallorca, Spain, 7 – 8 April 2008.

 14. Boteva H., T. Cholakov, A. Karova. 2011. Yield and quality of organic mid-early tomatoes. Abstracts and Proceedings of the International Conference on Healthy Nutrition and Public Health, May 13-16, 2011, Brashov, Romania.

 15. Карова А., Е. Вълчева, П. Зоровски. 2011. Organic food market in Bulgaria: consumer perceptions. Abstracts and Proceedings of the International Conference on Healthy Nutrition and Public Health, May 13-16, 2011, Brashov, Romania.

 16. Valcheva E., A. Karova, P. Zorovski. 2011. Problems for consumers in the major food chains of Plovdiv. Abstracts and Proceedings of the International Conference on Healthy Nutrition and Public Health, May 13-16, 2011, Brashov, Romania

 17. Карова А. 2010. Регламентиране на биологичното производство. Сборник доклади от конференция Двадесет години Висше училище „Земеделски колеж”. Бъдещето на биологичното земеделие в България, Академично издателство при Център за евроинтеграция и култура на ВУЗК, Пловдив, 2010, 24 – 30.


II. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


 1. Попов В., П. Костадинова, А. Карова, В. Влахова. 2010. Ръководство за упражнения по Екология и опазване на агроекосистемите. Академично издателство на Aграрния университет Пловдив.

 2. Попов В., А. Карова. 2011. Учебник по Биологично земеделие. Академично издателство на Aграрния университет Пловдив.


III. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

А. Постерни доклади

 1. Lecheva I., A. Karova, G. Markin. 2008. The insect fauna of Chondrilla juncea L. (Asteraceae) in Bulgaria and preliminary studies of Schinia cognata Fr. (Lepidoptera: Noctuidae) as a potential biological control agent. In Proceedings of the XII International Symposium on Biological Control of Weeds (eds Julien M. H., Sforza R., Bon M.C., Evans H. C., Hatcher , P.E., Hinz, H. L. and Rector B. G.), pp. 301 – 305, CAB International Wallingford, UK.

 2. Lecheva I., A Karova. 2008. Control of Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae) in organic cherry orchard in Bulgaria. Alternative control strategies, monitoring and resistance. First meeting of TEAM, Palma de Mallorca, Spain, 7 – 8 April 2008.

 3. Boteva H., T. Cholakov, A. Karova. 2011. Yield and quality of organic mid-early tomatoes. Abstracts and Proceedings of the International Conference on Healthy Nutrition and Public Health, May 13-16, 2011, Brashov, Romania.

 4. Карова А., Е. Вълчева, П. Зоровски. 2011. Organic food market in Bulgaria: consumer perceptions. Abstracts and Proceedings of the International Conference on Healthy Nutrition and Public Health, May 13-16, 2011, Brashov, Romania.

 5. Valcheva E., A. Karova, P. Zorovski. 2011. Problems for consumers in the major food chains of Plovdiv. Abstracts and Proceedings of the International Conference on Healthy Nutrition and Public Health, May 13-16, 2011, Brashov, Romania.

 6. Karova A. 2011. Organic agriculture in Bulgaria – current status, prospects and constraints to its development. Agrisafe Final Conference Climate Change: Challenges and opportunities in Agriculture, Budapest, Hungary, 2011, 414 - 417.


IV. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Устни доклади

 1. Карова А. 2010. Регламентиране на биологичното производство. Сборник доклади от конференция Двадесет години Висше училище „Земеделски колеж”. Бъдещето на биологичното земеделие в България, Академично издателство при Център за евроинтеграция и култура на ВУЗК, Пловдив, 2010, 24 – 30.

Б. Постерни доклади

  1. Карова А. 2010. Популационна динамика на Schinia cognata Fr. (Lepidoptera: Noctuidae) и Simyra nervosa D & Sch. (Lepidoptera: Noctuidae) като естествени неприятели на Chondrilla juncea L. (Asteraceae) в района на Пловдив. 65 години Аграрен Университет – Пловдив, Научни трудове, том LV, книжка 3, Юбилейна конференция с международно участие Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес, 14 – 17 октомври 2010, Пловдив, 45 – 48.

 1. Карова А. 2010. Контрол и сертификация на биологичното земеделие в България. Сборник на докладите от Осмата национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2010”. Академично издателство на Аграрния Университет, Пловдив, 2010, 73 – 76. Попов В., А. Карова, Б. Иванова. 2010. Предимства и недостатъци при биологичното отглеждане на лозя. Сборник на докладите от Осмата национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2010”. Академично издателство на Аграрния Университет, Пловдив, 2010, 247 – 252.

 2. Карова А., В. Попов, И. Желязков. 2010. Използване на покровни култури в биологичното овощарство. Сборник на докладите от Осмата национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2010”. Академично издателство на Аграрния Университет, Пловдив, 2010, 259 – 264.

 3. Карова А., И. Лечева, Н. Салим. 2011. Полски наблюдения върху вредната и полезната ентомофауна при маслодайната роза в условията на биологично земеделие. Сборник доклади от четвърти международен симпозиум Екологични подходи при производството на безопасни храни – 2011, СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив.

 4. Карова А., В. Попов. 2011. Изграждане на учебна биоферма и влияние върху агроекологичните познания на децата в училищна възраст. Сборник доклади от четвърти международен симпозиум Екологични подходи при производството на безопасни храни – 2011, СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив.

С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на доц. д-р анна карова

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

5

5

-

-
На работатаКарова А. 2010. Контрол и сертификация на биологичното земеделие в България. Сборник доклади от 8-ма национална Научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве, Пловдив, 73 - 78
1.

(1)

Ботева Х., Т. Чолаков. 2011. Научни доклади международна конференция 100 години почвена наука в България, София, 466 – 470.
2.

(2)

Ботева Х., Т. Чолаков. 2011. Научни доклади международна конференция 100 години почвена наука в България, София, 461 – 465.
3.

(3)

Vlahova V., H. Boteva, T. Cholakov. 2011. Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety, Volume 5, part 2, 206 – 214.
На работата
Карова А., В. Попов, И. Желязков. 2010. Използване на покровни култури в биологичното овощарство. Сборник на докладите от Осмата национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2010”. Академично издателство на Аграрния Университет, Пловдив, 2010, 259 – 264.
4.

(1)

Vlahova V., Z. Zlatev, H. Boteva. 2011. Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety, Volume 5, part 2, 215 – 223.
На работатаЛечева И., А. Карова. 2009. Основни елементи на растителната защита при биологичното производство на череши. Селскостопанска наука. Год. XLII, №6, 2009, София, 31 – 36.
5.

(1)

Influence of biofertilizers on pepper yield (Capsicum annuum L.) cultivated under the conditions of organic agriculture. 2011. Vlahova V., H. Boteva, T. Cholakov. Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety, Volume 5, part 2, 206 – 214.

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка