Przedmiotowe zasady oceniania z historii I wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum w Ćmińsku obowiązują od 01. 09. 2011 r
старонка1/9
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Przedmiotowe zasady oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III Gimnazjum w Ćmińsku

obowiązują od 01.09.2011 r.

I . Postanowienia wstępne: 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców z zasadami oceniania na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie , przedstawia wymagania edukacyjne.

 2. Uczniowie są oceniani systematycznie, oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i obiektywne. Uczeń może poprosić o uzasadnianie decyzji.

 3. Przy ocenianiu uczniów z dysfunkcjami nauczyciel bierze pod uwagę wydane zalecenia stosownej poradni, możliwości dziecka.

 4. Uczeń ma prawo na początku lekcji zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyn nie więcej niż dwa razy w semestrze ( nie dotyczy lekcji powtórzeniowych, sprawdzianów).

 5. Prace klasowe, sprawdziany nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem.

 6. Krótkie formy sprawdzania wiadomości: kartkówki, odpowiedzi ustne nie wymagają zapowiedzi.

 7. Sprawdzone prace klasowe nauczyciel oddaje uczniom najpóźniej w ciągu 2 tygodni, kartkówki w ciągu tygodnia. Sprawdzone prace pisemne będą oddane uczniom do wglądu, po omówieniu będą przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. Udostępnienie prac dla rodziców lub opiekunów jest możliwe na wywiadówkach lub podczas indywidualnych spotkań.

 8. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny z każdego sprawdzianu, pracy klasowej. Poprawa jest dobrowolna w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem( najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenie). Ocena z poprawionej pracy jest wpisywana do dziennika, obie oceny nauczyciel bierze pod uwagę wystawiając ocenę klasyfikacyjną. Analogiczna sytuacja dotyczy ucznia nieobecnego na sprawdzianie.

 9. Finalista i laureat wojewódzkiego konkursu historycznego otrzymuje ocenę roczną celującą.

II) Nauczyciel może wystawiać oceny uczniom w następujących kategoriach:

 1. Prace klasowe,

 2. Kartkówki

 3. Odpowiedzi ustne

 4. Prace domowe

 5. Aktywność

 6. Opinia

III Ocenianie bieżące:

 1. W każdej kategorii wymienionej w punkcie II nauczyciel może wystawić ocenę w skali od 1do 6, oceny bieżące mogą być wystawiane z „+” oraz z „- ” .

 2. Jeżeli praca klasowa jest oceniania maksymalnie na ocenę 5, wówczas na poprawie pracy klasowej uczniowie, którzy otrzymali oceny 5 maja prawo do zadań dodatkowych podnoszących ocenę na 6.

 3. Za aktywność ucznia na lekcji nauczyciel może wystawiać mu „+” oraz „- ”, uzyskanie 4 znaczków skutkuje oceną (cztery „+” – 5; trzy „+”, jeden „−„ – 4;
  dwa „+”, dwa „-” -3; jeden „+”, trzy „-” – 2; cztery „-” – 1).

 4. Nauczyciel dwa razy w semestrze wystawia uczniowi ocenę z kategorii „opinia”. Ma ona charakter motywujący, odzwierciedla starania ucznia, pilność, aktywność, systematyczność w nauce historii, a także udział w zajęciach dodatkowych.

IV) Oceny śródroczne, roczne:

 1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna wystawiana jest w następujący sposób:
  a) oblicza się średnią z prac klasowych,

 1. oblicza się średnią z pozostałych ocen,

 2. oblicza się średnią w/w średnich

 3. ustala ocenę przy użyciu tabeli z WO rozdział IV punkt 8.

 1. Ocenę klasyfikacyjną roczną uzyskuję się jako średnią arytmetyczną średnich ocen z obydwu półroczy.

 2. Poprawianie ocen klasyfikacyjnych: śródrocznych i rocznych reguluje WZO.Wymagania edukacyjne z historii w Gimnazjum w Ćmińsku

obowiązują od 01.09.2011 r.

Klasa I


Temat lekcji

Zagadnienia

Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

Co to jest historia?

- historia jako nauka

- definicja źródeł historycznych

- podział źródeł historycznych

- archeologia jako nauka pomocnicza historii

- epoki historyczne

- dawne sposoby mierzenia czasu- poprawnie posługuje się terminami: historia, źródło historyczne, nasza era, przed naszą erą, wiek

- dokonuje prostej klasyfikacji źródeł historycznych

- podaje przykłady źródeł pisanych i niepisanych

- określa wiek danego wydarzenia- poprawnie posługuje się terminami: archeologia, epoki historyczne, chronologia, prahistoria

- wymienia nazwy epok historycznych w kolejności chronologicznej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność

- umiejscawia wydarzenia w odpowiedniej epoce historycznej


- wyjaśnia, na czym polega praca historyka i archeologa

- wymienia stosowane w przeszłości sposoby mierzenia czasu

- określa ramy chronologiczne epok historycznych


- omawia rolę źródeł historycznych

w procesie poznawania dziejów

- rozumie potrzebę tworzenia systemu datacji i posługiwania się nim

ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI

1. Prahistoria człowieka

- pochodzenie człowieka

- ewolucja człowieka i jej etapy

- cechy charakterystyczne poszczególnych gatunków człowiekowatych

- osiągnięcia człowieka pierwotnego- poprawnie posługuje się terminami: australopitek, homo sapiens, koczowniczy tryb życia

- wskazuje na mapie kolebkę ludzkości
- poprawnie posługuje się terminami: homo habilis, homo erectus, homo neandertalensis, homo sapiens, ewolucja, paleolit

- wymienia w kolejności etapy ewolucji człowieka

- opisuje warunki życia ludzi

w czasach prahistorycznych

- podaje nazwy najważniejszych wynalazków człowieka z czasów prahistorycznych


- określa ramy chronologiczne kolejnych etapów ewolucji człowieka

- podaje najistotniejsze cechy wyglądu różnych gatunków człowiekowatych

i ich umiejętności

- wskazuje na mapie kierunki i trasy ekspansji gatunku ludzkiego
- omawia znaczenie tworzenia i praktycznego zastosowania narzędzi oraz opanowania umiejętności krzesania ognia dla rozwoju człowieka

- wyjaśnia, na czym polegała zależność człowieka od przyrody

- wymienia przyczyny powstania pierwszych dzieł sztuki praludzi


- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć


Tajemnice sprzed wieków – Jak zbadano pochodzenie człowieka?

- teorie dotyczące powstania człowieka

- Karol Darwin i jego odkrycie

- zadania antropologii


- przedstawia główne założenia teorii Karola Darwina

- wymienia teorie dotyczące powstania człowieka
- poprawnie posługuje się terminami: ewolucjonizm, antropologia

- opisuje, czym zajmuje się antropolog

- omawia sposoby ustalania wieku znalezisk


- omawia teorię ewolucji Karola Darwina

- wyjaśnia różnice między teorią kreacjonizmu a ewolucjonizmu
- przedstawia znaczenie badań naukowych oraz wykorzystania różnych technologii dla poznania historii człowieka


- prezentuje argumenty zwolenników

i przeciwników ewolucjonizmu


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć2. Czas wielkich przemian

- wpływ zmian klimatu na życie człowieka

- rewolucja neolityczna

- początki rolnictwa i hodowli

- pierwsze osady

- budowle megalityczne

- początek metalurgii- poprawnie posługuje się terminami: rewolucja neolityczna, osiadły tryb życia, osada, epoka brązu, epoka żelaza

- przedstawia zmiany, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu

- podaje nazwy metali wykorzystywanych przez praludzi do wytopu broni, narzędzi, ozdób


- poprawnie posługuje się terminami: neolit, megalit

- określa ramy chronologiczne rewolucji neolitycznej

- opisuje życie codzienne ludzi przed rewolucją neolityczną

- omawia sposób wytopu brązu i żelaza
- przedstawia wpływ zmian klimatycznych na tryb życia człowieka pierwotnego

- omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu

- nazywa i lokalizuje na mapie pozostałości najstarszej znanej osady ludzkiej

- wskazuje na mapie miejsce położenia najbardziej znanej budowli megalitycznej

- wyjaśnia, jakie zmiany nastąpiły

w życiu człowieka dzięki opanowaniu umiejętności wytopu metali- omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu

- charakteryzuje wygląd osad neolitycznych

- opisuje wygląd i funkcje budowli megalitycznych


- uzasadnia słuszność określenia rewolucja dla zmian, które zaszły

w życiu człowieka w okresie neolitu


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć3. W kraju Sumerów

- położenie geograficzne i warunki naturalne Mezopotamii

- powstanie pierwszych państw

- organizacja państwa Sumerów

- osiągnięcia cywilizacji sumeryjskiej- poprawnie posługuje się terminami: cywilizacja, Mezopotamia, system irygacyjny, Sumerowie, miasto-państwo

- lokalizuje na mapie Mezopotamię

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Mezopotamii

- wymienia osiągnięcia Sumerów- podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji sumeryjskiej

- poprawnie posługuje się terminami: Żyzny Półksiężyc, król-kapłan, zikkurat

- określa rolę rzek w starożytnej Mezopotamii

- opisuje wygląd miast sumeryjskich- charakteryzuje oddziaływanie warunków naturalnych na życie mieszkańców Mezopotamii


- omawia organizację państwa Sumerów

- przedstawia związek między budową

i utrzymaniem sieci irygacyjnej

a powstaniem pierwszych państw
- wyjaśnia, jaki wpływ na organizację pierwszych państw miało ich położenie geograficzne oraz warunki naturalne
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć4. Babilonia i Asyria

- państwo babilońskie

- Hammurabi i jego kodeks prawny

- Babilon

- państwo asyryjskie

- organizacja armii asyryjskiej


- poprawnie posługuje się terminami: Babilon, Kodeks Hammurabiego, politeizm

- określa, kim był i czym zasłynął Hammurabi

- lokalizuje na mapie państwo babilońskie i asyryjskie

- omawia najważniejsze zasady prawne zapisane w Kodeksie Hammurabiego
- zna wydarzenia związane z datami: ok. 2 tys. lat p.n.e., XVIII w. p.n.e., VII w. p.n.e., 612 r. p.n.e., VI w. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: Aszur, Niniwa, wiszące ogrody, rydwan

- określa, kim byli czym zasłynęli: Nabuchodonozor II, Sargon II Wielki, Asurbanipal


- omawia organizację państwa babilońskiego

- prezentuje najważniejsze fakty

z historii Asyrii i Babilonii

- interpretuje zasadę „oko za oko, ząb za ząb”

- omawia system religijny starożytnej Babilonii

- przedstawia osiągnięcia cywilizacji asyryjskiej

- wymienia rodzaje wojsk wchodzących w skład armii asyryjskiej


- ocenia starożytny system prawny

- omawia system religijny starożytnej Babilonii

- wymienia czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki podbojów


- wyjaśnia znaczenie kodyfikacji prawa dla sprawnego funkcjonowania państwa
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć5. W Egipcie faraonów

- położenie geograficzne i warunki naturalne Egiptu

- Nil i jego rola

- organizacja państwa egipskiego

- społeczeństwo starożytnego Egiptu- poprawnie posługuje się terminami: Egipt Górny, Egipt Dolny, faraon

- lokalizuje na mapie Egipt

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Egipcie


- zna wydarzenia związane z datami: ok. 3 tys. lat p.n.e., XIII w. p.n.e., 31 r. p.n.e.

- podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji egipskiej

- przedstawia najważniejsze dokonania Ramzesa II

- charakteryzuje strukturę społeczeństwa egipskiego

- określa zakres władzy faraona


- wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju cywilizacji egipskiej

- omawia organizację państwa egipskiego

- opisuje państwo egipskie za panowania Ramzesa II


- uzasadnia słuszność określenia „Egipt – darem Nilu”

- tłumaczy, jaką rolę odgrywały poszczególne warstwy społeczeństwa egipskiego

- prezentuje dzieje Egiptu w I tysiącleciu p.n.e.


- wskazuje i ocenia źródła potęgi starożytnego Egiptu
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć6. Piramidy, mumie i hieroglify

- religia Egipcjan

- wiara w życie pozagrobowe

- osiągnięcia cywilizacji egipskiej

- pochówek zmarłych – mumifikacja, grobowce, piramidy- poprawnie posługuje się terminami: politeizm, mumia, mumifikacja, sarkofag, piramida, hieroglify

- wymienia imiona najważniejszych bogów egipskich

- przedstawia największe osiągnięcia cywilizacji egipskiej


- zna wydarzenia związane z datami: ok. 2500 r. p.n.e., 1313 r. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: sfinks, Dolina Królów

- podaje nazwy najsłynniejszych piramid egipskich


- wymienia cechy charakterystyczne wyglądu wybranych bogów egipskich

- omawia rolę religii w życiu starożytnych Egipcjan

- podaje przyczyny mumifikacji zwłok

- tłumaczy, czym były i jak budowano egipskie piramidy
- wyjaśnia przeznaczenie Doliny Królów

- opisuje etapy procesu mumifikacji

- określa cechy religii starożytnego Egiptu


- ocenia wkład mieszkańców Egiptu w rozwój cywilizacji
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęćTajemnice sprzed wieków

– Jak dawniej badano zabytki starożytnego Egiptu?- początki archeologii

w Egipcie

- odkrycie grobowca Tutenchamona
- przedstawia dokonania postaci: Howarda Cartera, lorda Carnarvona

- omawia okoliczności odkrycia grobowca Tutenchamona

- opisuje wygląd grobowca Tutenchamona

- opowiada, czego dotyczy tzw. klątwa Tutenchamona
- zna wydarzenia związane z datami: 1798 r., 1922 r.

- przedstawia dokonania Tutenchamona

- wyjaśnia różnice między dawną a współczesną archeologią

- określa okoliczności, w których doszło do rozpoczęcia badań archeologicznych w Egipcie

- ocenia postawę pierwszych badaczy dziejów Egiptu


- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć


7. Starożytny Izrael

- powstanie państwa Izrael

- położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny

- panowanie Dawida i Salomona

- niewola babilońska

- judaizm

- Biblia


- poprawnie posługuje się terminami: Hebrajczycy, Palestyna, Jahwe, Juda, Izrael, niewola babilońska, prorok, Mesjasz, monoteizm, judaizm, dekalog

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Abraham, Mojżesz, Dawid, Salomon

- lokalizuje na mapie Izrael

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny- określa ramy chronologiczne istnienia państwa żydowskiego

- poprawnie posługuje się terminami: Kanaan, menora, Biblia, Tora, Arka Przymierza

- przedstawia dokonania Cyrusa II Wielkiego

- opisuje wygląd świątyni jerozolimskiej- wskazuje na mapie szlak wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaan i omawia jej przebieg

- omawia sytuację narodu żydowskiego po śmierci Salomona

- przedstawia okoliczności upadku państwa żydowskiego

- charakteryzuje system wierzeń Izraelitów
- opisuje okoliczności powstania państwa Izrael

- określa rolę proroków i Mesjasza w życiu Hebrajczyków

- omawia różnice między religią Żydów a wierzeniami pozostałych cywilizacji starożytnych


- ocenia rolę Biblii jako źródła historycznego
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą: aktywność w czasie zajęć8. Indie i Chiny

- położenie geograficzne i warunki naturalne Indii i Chin

- powstanie państw na Półwyspie Indyjskim oraz w dorzeczu Huang-ho i Jangcy

- buddyzm

- hinduizm

- organizacja państwa chińskiego

- konfucjanizm

- osiągnięcia cywilizacji Indii i Chin


- określa czas powstania cywilizacji Indii i Chin

- poprawnie posługuje się terminami: Ariowie, kasta, system kastowy, buddyzm, hinduizm, nirwana, Wielki Mur Chiński

- lokalizuje na mapie Indie i Chiny

- omawia położenie geograficzne oraz warunki naturalne cywilizacji indyjskiej i chińskiej

- wymienia osiągnięcia cywilizacji indyjskiej i chińskiej


- poprawnie posługuje się terminami: Harappa, Mohendżo Daro, cytadela, terakotowa armia, humanitaryzm

- zna i krótko charakteryzuje postaci Buddy i Konfucjusza- przedstawia zasady funkcjonowania społeczeństwa indyjskiego za rządów Ariów

- opisuje organizację państwa chińskiego

- wyjaśnia przyczyny budowy Wielkiego Muru Chińskiego

- charakteryzuje system filozoficzny stworzony przez Konfucjusza
- porównuje założenia buddyzmu i hinduizmu

- prezentuje zasięg terytorialny buddyzmu w przeszłości i współcześnie
- ocenia wpływ konfucjanizmu na budowę Cesarstwa Chińskiego
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć9. Od rysunków naskalnych do alfabetu

- ewolucja pisma

- rodzaje pisma

- materiały piśmiennicze

- alfabet

- osiągnięcia Fenicjan


- poprawnie posługuje się terminami: piktogram, pismo klinowe, hieroglif, papirus, alfabet, Fenicjanie

- wymienia rodzaje pisma, którymi posługiwały się ludy starożytne

- podaje nazwy materiałów piśmienniczych stosowanych w starożytności


- podaje daty powstania poszczególnych rodzajów pisma

- określa rolę pisma w starożytności

- opisuje znaczenie alfabetu stworzonego przez Fenicjan


- wyjaśnia przyczyny powstania pisma

- przedstawia historię pisma

- opisuje sposób produkcji papirusu


- tłumaczy, na czym polega wyższość pisma alfabetycznego nad pismem obrazkowym

- ocenia znaczenie powstania pisma

dla rozwoju cywilizacji ludzkiej


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęćTajemnice sprzed wieków

– Jak odczytano pismo Egipcjan?- Kamień z Rosetty

- okoliczności odczytania pisma starożytnych Egipcjan

- znaczenie hieroglifów egipskich


- poprawnie posługuje się terminami: hieroglif, pismo demotyczne i hieratyczne, alfabet grecki

- wyjaśnia, kim był i czym zasłynął Jean-François Champollion

- poprawnie posługuje się terminami: Kamień z Rosetty, kartusz- wyjaśnia zasady posługiwania się hieroglifami

- podaje okoliczności odnalezienia Kamienia z Rosetty
- zna wydarzenia związane z datami: 1799 r., 1824 r.

- opisuje, w jaki sposób odszyfrowano hieroglify egipskie

- wymienia cechy charakteryzujące rzetelnego badacza


- ocenia wpływ pisma hieroglificznego na inne cywilizacje w obszarze Żyznego Półksiężyca
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęćROZDZIAŁ II: ANTYCZNA GRECJA

1. Świat Hellenów

- położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji

- zajęcia Hellenów

- organizacja miast-państw

- kultura minojska i mykeńska

- czynniki jednoczące Greków

- kolonizacja grecka
- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji

- poprawnie posługuje się terminami: Hellada, Hellenowie, polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia

- lokalizuje na mapie Grecję

- opisuje życie i zajęcia mieszkańców Grecji- określa ramy chronologiczne istnienia kultury minojskiej i mykeńskiej

- poprawnie posługuje się terminami: kultura minojska, kultura mykeńska

- wskazuje na mapie zasięg kolonizacji greckiej


- wyjaśnia wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia Greków, a także na organizację państwowości greckiej

- opisuje wygląd greckiej polis

- wymienia przyczyny kolonizacji greckiej


- charakteryzuje kulturę minojską

i mykeńską

- tłumaczy, jaką funkcję pełniła agora

- przedstawia przebieg kolonizacji greckiej
- określa czynniki jednoczące Greków
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć2. Demokra-tyczne Ateny

- zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej

- społeczeństwo Aten

- instytucje władzy w Atenach

- ostracyzm

- wygląd starożytnych Aten


- poprawnie posługuje się terminami: Ateny, Attyka, demokracja, zgromadzenie ludowe (eklezja), Akropol

- lokalizuje na mapie Ateny

- wymienia nazwy organów władzy ateńskiej polis

- określa, które warstwy społeczne posiadały prawa polityczne, a które były ich pozbawione
- zna wydarzenie związane z datą 508 r. p.n.e.

- przedstawia dokonania Peryklesa

- poprawnie posługuje się terminami: demagog, strateg, ostracyzm, agora

- charakteryzuje społeczeństwo Aten

- opisuje życie codzienne i zajęcia Ateńczyków

- omawia cechy charakterystyczne demokracji- wskazuje podobieństwa i różnice między demokrację ateńską a współczesną

- wyjaśnia, jaką rolę w demokracji ateńskiej odgrywał ostracyzm

- opisuje wygląd starożytnych Aten


- prezentuje proces kształtowania się demokracji ateńskiej

- ocenia dokonania Peryklesa i jego zasługi w rozwoju demokracji ateńskiej- formułuje wnioski dotyczące wpływu demokracji ateńskiej na rozwój państw demokratycznych w przyszłości
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć3. W starożytnej Sparcie

- Sparta

- mieszkańcy Sparty

- ustrój Sparty

- wychowanie spartańskie

- obyczaje Spartan


- poprawnie posługuje się terminami: Sparta, Lakonia, heloci, periojkowie

- lokalizuje na mapie Spartę

- opisuje życie i zajęcia Spartan

- omawia charakterystyczne cechy ustroju Sparty

- tłumaczy, na czym polegało wychowanie spartańskie


- określa, kim był i czym zasłynął Likurg

- poprawnie posługuje się terminami: geruzja (rada starszych), eforzy, zgromadzenie ludowe

- omawia zadania organów władzy w polis

- charakteryzuje społeczeństwo spartańskie

- wyjaśnia znaczenie powiedzeń: „z tarczą lub na tarczy”, „mówić lakonicznie”


- określa rolę i zadania królów spartańskich

- tłumaczy, jaką pozycję w społeczeństwie spartańskim zajmowały kobiety

- przedstawia okoliczności upadku państwa spartańskiego

- wskazuje różnice między ustrojem Sparty i Aten
- dokonuje oceny ustroju Sparty

- przedstawia związek między małą liczbą Spartan a ich sposobem wychowania i życia

- ocenia reguły, którym podlegało życie Spartan


- wskazuje genezę różnic ustrojowych starożytnej Grecji
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка