Программа XIX международных Кирилло-Мефодиевских чтений, посвященных Дням славянской письменности и культуры
старонка6/7
Дата канвертавання30.04.2016
Памер0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Секция

Кирилло-Мефодиевские традиции в книжной культуре Беларуси”23 мая 2013 года,

четверг, начало в 14.30

Белорусский государственный университет культуры и искусств

(ауд. 615)

Руководитель – Павлова Софья Антоновна

Агеева Галина Михайловна, ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева» (г.Саранск, Россия)
Книжность как ментальный концепт

Анохин Сергей Александрович, директор библиотеки Белорусского государственного университета культуры и искусств
Информационные ресурсы сайта биб-лиотеки Белорусского государствен-ного университета культуры и искусств в структуре научно-образовательного пространства вуза

Воскобойникова-Гузева Елена Викторовна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского
Развитие современной библиотеки - гуманистический подход в период технократических трансформаций

Гарадніцкі Яўген Андрэевіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў
Гармонія як эстэтычная катэгорыя і структураўтваральны фактар (станаўленне класічнай плыні ў беларускай паэзіі)

Гильмиянова Римма Аскаровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы (г.Уфа, Республика Башкортостан, Россия)
Роль книги в формировании культурной идентичности личности

Гронская Вольга Чаславаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў
Тэма “загубленага жыцця” ў апавяданнях Томаса Бернгарда

Даніленка Любоў Іванаўна, старшы выкладчык кафедры інфармацыйных рэсур-саў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў
Персаналіі дзеячоў інфармацыйна-дакументнай сферы ў кантэксце садружнасці славянскіх культур (на прыкладзе бібліяграфічных дапаможнікаў бібліятэкі УА “БДУКМ”)

Демьянович Татьяна Аркадьевна, ведущий библиотекарь отдела редких книг и документов библиотеки Белорусского государственного университета культуры и искусств
Личные книжные коллекции как традиционная часть фонда редких книг

Зыгмантовіч Святлана Вікенцьеўна, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры менеджменту інфармацыйна-дакументнай сферы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў
Каштоўнасна-арыентацыйны падыход у бібліяграфічнай практычнай дзейнасці бібліятэк

Кішкурна Юлія Вацлаваўна, старшы навуковы супрацоўнік Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа
Спасціжэнне шляху да духоўнай святасці: вобраз Еўфрасінні Полацкай у беларускай літаратуры

Клімаў Ігар Паўлавіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў
Выражэнне асобы ў прадмове Васіля Цяпінскага

Клименкова Нина Владимировна, кандидат педагогических наук, дацент кафедры менеджмента информаци Белорусского государственного университета культуры и искусств
Чтение как социальная практика и предмет общения в малых группах

Кожемякин Геннадий Вячеславович, кандидат филологических наук, ведущий библиотекарь отдела редких книг БГПИ им. М. Танка
Да праблемы вызначэння паняцця “рэдкая кніга” ў сучаснай практыцы

Лошаковская Зарина Казимовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры библиотековедения и библиографии факультета культуры Дагестанского государственного университета (г. Махачкала, Россия)
Взаимодействие культур и поликультурная образовательная деятельность библиотек как форма культурного проявления в современном мире

Мароз Кацярына Алегаўна, магістрант кафедры менеджменту інфармацыйна-дакументнай сферы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў
Фарміраванне прафесійнай этыкі бібліятэкара

Мирзаева Айзанат Рустамовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотековедения и библиографии Дагестанского государственного университета (г. Махачкала, Россия)
Социокультурная деятельность библиотек по сохранению и возрождению национальных культур народов Республики Дагестан

Паўлава Сафія Антонаўна, кандыдат філалагічных навук, прафесар кафедры менеджменту інфармацыйна-дакументнай сферы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў
Гуманістычная накіраванасць бібліятэчнага абслугоўвання

Пераверзева Юлія Аляксандраўна, кандыдат педагагічных навук, старшы выкладчык кафедры менеджменту інфармацыйна-дакументнай сферы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў
Мэтавыя праграмы і праэкты ў дзейнасці бібліятэк па захаванні і развіцці кніжнай культуры

Политевич Елена Эдуардовна, аспирант кафедры теории и истории информационно-документных коммуникаций УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Роль библиотеки в развитии творческой активности личности

Ренанский Александр Леонидович, профессор кафедры театрального творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств
Словарь пословиц и поговорок Владимира Даля как путеводитель по лабиринтам славянской души

Рыбалка Ирина Сергеевна, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры английской филологии Мариупольского государственного университета (Украина)
Проблема истины и власти в романе У. Эко «Имя розы»

Сінькова Людміла Дзмітрыўена, доктар філалалагічных навук, прафесар кафедры беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў
Тэма Радзімы ў лірыцы А. Блока і У. Жылкі

Султангалеева Александра Влади-мировна, преподаватель кафедры куль-турологи и социально-экономических дис-циплин ФГБО ВПО «Башкирский государ-ственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (г. Уфа, Россия)
Книга и книжная культура в эпоху информационных технологий

Федосова Анна Александровна, заместитель директора библиотеки Белорусского государственного университета культуры и искусств
Электронные информационные ресурсы собственной генерации вузовской библиотеки для специалистов в области культуры и искусства

Круглый стол

Слово. Язык. Текст. Духовно-нравственный потенциал книжной культуры” (к 1150-летию создания славянской письменности)

23 мая 2013 года

четверг, начало в 14.30

Белорусский государственный университет культуры и искусств

(зал заседаний ученого совета)

Руководители

Довнар Лариса Иосифовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и истории информационно-документных коммуникаций; Герасимов Валерий Николаевич, заведующий отделом старопечатных и редких изданий библиотеки Белорусского государственного университета культуры и искусств

Темчин Сергей Юрьевич, габилити-рованный доктор гуманитарных наук, профессор, ведущий научный сотрудник, заведующий Отделом взаимодействия языков и культур Института литовского языка Академии наук Литвы
Кириллический рукописный учебник древнееврейского языка (список XVI в.): языковая компетенция составителей и этнические обозначения

Герасімаў Валерый Мікалаевіч, загадчык аддзела старадрукаў і рэдкіх выданняў Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь
Калекцыя "Бібліятэка Беларускага клуба ў Маскве" Прэзідэнцкай біблія-тэкі Рэспублікі Беларусь як адлюстра-ванне культурніцкай працы беларускай дыяспары ў 20-30-я гады ХХ ст.

Нестерович Юрий Владимирович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Белорусского НИИ документоведения и архивного дела
Корреляция понятий текста и произведения в междисциплинарном поле

Суша Аляксандр Аляксандравіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кандыдат культуралогіі
Беларускія летапісы і хронікі ў кантэксце нацыянальнай кніжнай

спадчыны


Лаўрык Юрый Мікалаевіч, старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі
Выдавецкая дзейнасць езуітаў у Нясвіжы


Конференция

Духовное возрождение обществаи православная книга

Тема: Кирилло-мефодиевская традиция в духовной культуре Беларуси”,посвященная 1150-летию со времени создания святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием славянской азбуки

22 мая 2013 года

среда, начало в 10.00

Приход в честь иконы Божией Матери “Всех Скорбящих Радость”

(Минск, ул. Притыцкого, 65)

Молебен

Приветственные слова

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,

Патриарший Экзарх всея Беларуси

епископ Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии, Председатель Издательского совета БПЦ

протоиерей Игорь Коростелев, настоятель прихода в честь иконы Божией Матери “Всех Скорбящих Радость”

Ясюк Марина Дмитриевна, главный специалист управления культуры Мингорисполкома
Руководители

Виноградова Светлана Федоровна, заведующий Центральной библиотекой Белорусского Экзархата; Квасова Тамара Александровна, начальник научно-методического отдела Научно-педагогической библиотеки ГИАЦ Министерства образования; Соболевская Ольга Анатольевна, главный библиограф Отдела корпоративного взаимодействия Национальной библиотеки Беларуси; Самойлюк Тамара Андреевна, заведующий отделом редких книг библиотеки БГУ культуры и искусств

Выступление хора Минского духовного училища

Презентация новых книг и основных направлений деятельности Издательства Белорусского Экзархата

Грозов Владимир Всеволодович, исполнительный директор издательства

Чарота Иван Алексеевич, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой славянских литератур БГУ
Значение Кирило-Мефодиевского наследия для белорусской культуры

Богатко Неонилла Ивановна, учитель истории и обществоведения ГУО «Гимназия №2 г. Пинска»
Славянские православные традиции как основа духовной культуры

Бакунович Ольга Васильевна, библиотекарь филиала №3 Полоцкой городской библиотечной системы, библиотекарь прихода храма Святого Архангела Михаила, г. Новополоцк
Примеры Христианского служения Отечеству в истории Полоцкой земли: по юбилейным датам 2013 года

Дудкин Димитрий, диакон храма свя-того Андрея Первозванного в г. Минске
Франциск Скорина и его издательская деятельность

Лазакович Ирина Викторовна, учитель истории ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска»
История православного книгоиздания на Могилевщине

Восович Сергей Михайлович, кан-дидат исторических наук, доцент кафе-дры социально-политических и истори-ческих наук Брестского государствен-ного технического университета
Библиотечная деятельность Гомельского отделения Могилевского Богоявленского братства на рубеже XIX–XX вв.

послушница Ольга, насельница, заведующая приходской библиотекой при Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском монастыре
Просветительская деятельность Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря

Савич Сергей Глебович, главный редактор журнала "Врата небесные"
Православный духовно-просветительный журнал "Врата небесные"

Митько Юлия, поэт-песенник
Лавришевский монастырь сегодня. Опыт выявления источников для воссоздания истории святыни.

Белая лавра: музыкально-поэтическая страничка13.00 – 14.00 – обед

14.00 – 16.00 – Продолжение конференции

Дриняева Людмила Николаевна, зав. библиотекой имени преподобного Серафима Саровского Минского прихода Всех святых
На пути к Богу: из опыта сотрудничества церковных и школьных библиотек

Адамович Ольга Владимировна, зав. сектором обслуживания детской библиотеки № 5
Счастье – в интересе к жизни: творческая реализация социальной программы «Я в мире людей

Светлакова Валентина Николаевна, учитель начальных классов ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска»
Духовность и чтение детей

Евич Елена Михайловна, методист по научно-исследовательской работе ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»
Школьный православный веб-сайт как средство духовно-нравственного воспитания учащихся

Трусова Елена Юрьевна, библиотекарь Духовно-просветительского центра Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева
Дни православной книги – 2013 в библиотеках Борисовского региона

Бусел Людмила Станиславовна, заведующая детской библиотекой № 4
Добро по кругу: опыт работы детской библиотеки № 4 по проекту «Готово ли сердце?»

Сидоревич Анастасия Викторовна, библиотекарь II категории Гомельской областной универсальной библиотека им. В. И. Ленина
Просветительский проект "Стремление": разработка нового подхода к формированию нравственной картины современника"

Михаленко Елена Иосифовна, главный редактор газеты “Воскресение”, член Союза писателей Беларуси
Вечера духовной поэзии как форма просветительской работы

23 мая 2013 года

четверг, начало в 9.00

Круглый стол«Формы и методы духовно-просветительской работы:

общее и особенное в деятельности церковных и светских библиотек»
Ведущие: Уржинская Ираида Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. библиотекой Свято-Покровского прихода г. Минска; Виноградова Светлана Федоровна, заведующий Центральной библиотекой Белорусского Экзархата; Квасова Тамара Александровна, начальник научно-методического отдела Научно-педагогической библиотеки ГИАЦ Министерства образования;

Грядовкина Ирина Владимировна, главный библиограф отдела формирования электронной библиотеки Национальной библиотеки Беларуси
Издания XIX – начала XX в. полнотекстовых коллекциях Национальной библиотеки Беларуси – исторические источники для научной и духовно-просветительской работы

Сацевич Елена Георгиевна, учитель музыки ГУО «Средняя школа №10 г. Солигорска», директор воскресной школы при Христо-Рождественском соборе г. Солигорска
Опыт и направления использования православных периодических изданий в сохранении и распространении духовных ценностей Православия. Школьная газета для родителей «Традиции семейного воспитания»

Кислюк Алеся Ярославовна, заведующая Лучниковской библиотекой-филиалом №7 Слуцкой районной системы публичных библиотек
С книгой к истокам духовности: опыт Лучниковской библиотеки-филиала № 7 Слуцкой районной системы публичных библиотек по духовно-нравственному просвещению подрастающего поколения

Семинар


«Сводный электронный каталог библиотек Белорусского Экзархата Московского Патриархата: проблемы развития и использования. Совершенствование схемы классификации православной литературы. Технология создания авторитетных файлов на энтитеты православной проблематики»
Участники: Самойлюк Тамара Андреевна, заведующий отделом редких книг библиотеки БГУ культуры и искусств; Голубятникова Неонилла Дмитриевна, книгохранитель библиотеки Александро-Невской лавры (мужской монастырь); Карпук Дмитрий Андреевич, преподаватель Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии; Зуева Евгения Михайловна, заведующий научно-методическим отделом Научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО, заслуженный работник культуры РФ; Соболевская Ольга Анатольевна, главный библиограф Отдела корпоративного взаимодействия Национальной библиотеки Беларуси; Виноградова Светлана Федоровна, заведующий Центральной библиотекой Белорусского Экзархата, представители центральных библиотек Белорусского Экзархата, Духовных школ, публичных библиотек.

13.00–14.00обед14.00– 15.00 – Подведение итогов конференции

Благодарственный молебенОрганизационный комитет

XIX Международных Кирилло-Мефодиевских чтений

От Института теологии Белорусского государственного университета


Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси (председатель)
ректор ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского государственного университета
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка