Plec de clàusules administratives particulars
Дата канвертавання24.04.2016
Памер132.3 Kb.


PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Denominació de l’obra:


CONDICIONAMENT D’ACCESSOS, ACABATS INTERIORS I CONSTRUCCIÓ DE SERVEIS EN L’EDIFICI D’EQUIPAMENTS.

Pressupost de contracta:En lletra: Noranta tres mil tres cents noranta dos euros amb vuitanta dos cèntims d’euro.

En número: 93.392,82 euros

Aquest preu no inclou l’Impost sobre el valor afegit (IVA).


PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA LICITACIÓ, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES ORDINÀRIES SEGÜENT: CONDICIONAMENT D’ACCESSOS, ACABATS INTERIORS I CONSTRUCCIÓ DE SERVEIS EN L’EDIFICI D’EQUIPAMENTS.


1.- OBJECTE DEL CONTRACTE I PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ

1.1.- L’objecte d’aquest plec és la regulació de la licitació per a la contractació administrativa de les obres ordinàries: CONDICIONAMENT D’ACCESSOS, ACABATS INTERIORS I CONSTRUCCIÓ DE SERVEIS EN L’EDIFICI D’EQUIPAMENTS.

1.2.- El contracte s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat al estar inclòs dins el supòsit de l’article 155 d) en relació amb l’article 161.2 de la LCSP, i el seu pressupost base de licitació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit, no supera el límit dels 200.000 €.


 • Tramitació: Urgent, a la que es refereix els articles 96 i 28 de la LCSP a efectes de reducció de terminis.

CNAE:

CPV:
2.- NECESSITAS ADMINISTRATIVES A SATISFER AMB EL CONTRACTE
2.1 Mitjançant la execució del contracte a que es refereix aquest plec de clàusules administratives particulars es satisfà la següent necessitat: Adequació de la planta primera i accessos en edifici d’equipaments, completant les instal·lacions existents del Consultori municipal amb el servei de CDIAP.
3.- REGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE TE CARÀCTER CONTRACTUAL

3.1.- La contractació se regularà por allò establert en aquests Plecs de clàusules Administratives particulars que constitueixen la llei del contracte.


3.2.- Per tot allò que no prevegin els esmentats plecs, regeix la següent prelació de dret aplicable a aquest contracte: • La Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

 • La Llei 3/2007, de 4 de juliol de l’obra pública (LOP).

 • Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local; (LBRL).

 • DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; (ROAS).

 • Plec de Clàusules Administratives Generales per a la contractació d’obres de l’Estat, aprovat por Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi a la LCSP.

 • Si no hi ha dret administratiu aplicable, es tindrà en compte el dret privat

Tindran també caràcter contractual, els següents documents: El Plec de prescripcions tècniques,

els plànols, la memòria del projecte, el programa de treball acceptat per l’òrgan de contractació, el quadre de preus i el document en que es formalitzi el contracte.
3.3.- L’ordre jurisdiccional contenciós - administratiu serà el competent per resoldre les qüestiones litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció d’aquest contracte, atesa la seva naturalesa administrativa.
4.- PRESSUPOST DE CONTRACTA:

En lletra: Noranta tres mil tres cents noranta dos euros amb vuitanta dos cèntims d’euro.

En número: 93.392,82 euros

Aquest preu no inclou l’Impost sobre el valor afegit (IVA), que es liquidarà apart.


5.- ANUALITAT I APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA

5.1.- El pago de les quantitats corresponents al pressupost del contracte s’abonaran en l’anualitat corresponent a l’any 2009, incorporant-se a l’exercici 2010 la part pendent ‘execució.


6.-TERMINI D’EXECUCIÓ:

El termini general d’execució de l’obra serà de TRES (3) mesos.


7.- TERMINI DE GARANTIA:

DOTZE ( 12 ) mesos que començaran a computar a partir de la recepció de les obres per part de l’administració.8. REVISIÓ DE PREUS:

Per aplicació del que disposa l’article 77.1 de la Llei, en relació amb el termini d’execució, no existeix revisió de preus.


9.- PAGAMENT DEL PREU:

Mitjançant certificacions mensuals, d’acord amb l’art. 145 del RDL 2/2000, de 16 de juny pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.


10.- RECEPCIÓ DE LES OBRES.

S’estableix una única recepció d’obres.


11.- GARANTIES.

a) Provisional: No s’exigeix per aquest contracte.

b) Definitiva: 5% del Pressupost d’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA.
12.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA :

No s’exigeix classificació del contractista per a l’execució de les obres del projecte aprovat.


13.- CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.
13.1 L’òrgan de contractació publicarà l’anunci de convocatòria de licitació en els termes previstos a l’article article 126.1 de la LCSP.
13.2 L’anunci s’efectuarà, al Tauler Municipal d’edictes i al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Juneda, mitjançant invitació de l’òrgan de contractació.
14.- PLEC TIPUS DE CONDICIONS GENERALS:

La Corporació no disposa de plec de condicions generals aprovats.


15.- SENYALITZACIÓ DE L’OBRA:

El contractista estarà obligat a instal·lar pel seu compte, un cartell anunciador de les obres d’acord amb el model normalitzat.


16.- DOCUMENTACIÓ:

Els concursants presentaran DOS sobres tancats, en els quals s’hi inclouran els següents documents:


16.1.- SOBRE NÚM. 1

Títol: Documentació General i Referències (Títol del Projecte).

Contingut:
A) DOCUMENTACIÓ GENERAL:

Podran participar en la licitació les persones naturals o jurídiques espanyoles o estrangeres que es trobin en possessió de plena capacitat per a obra, l’activitat de les quals tingui relació directa amb l’objecte del contracte i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica i que no es trobin dintre d’algunes de les causes d’incompatibilitat per a contractar de conformitat amb els articles 43 a 73 de la LCSP.


A.1.- Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del concursant.
En cas que el concursant sigui una persona jurídica, l’acreditació es farà mitjançant l’escriptura de constitució , en el seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible segons la legislació mercantil que li sigui d’aplicació, i si no ho fos, mitjançant escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional en el que hi figurin les seves normes de funcionament, inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre Oficial, i còpia compulsada de la targeta del número de identificació fiscal.
En cas que el concursant sigui una persona física, l’acreditació abans esmentada es farà mitjançant la presentació de còpia compulsada de la targeta del número de identificació fiscal. També serà necessària l’acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el que opera en el tràfic mercantil.
Quan es tracti d’empresaris no espanyols d’Estats membres de la Comunitat Europea, o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, hauran d'acreditar llur inscripció en els registres o presentar les certificacions que s'indiquen al punt 1 de l'annex 1 del Reial Decret 390/1996 d'u de març.

Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar amb certificació expedida per l’Ambaixada d’Espanya en l’Estat corresponent, fent constar que es troben inscrits en el Registre Local professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen habitualment en l’àmbit de les activitats objecte del Contracte. En aquest supòsit, a més, caldrà acompanyar informe de la representació diplomàtica espanyola sobre la condició de L’Estat de procedència de l’empresa d’Estat signatari de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç o, en cas contrari, que admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració, de forma substancialment anàloga.

Així mateix, hauran d’acreditar tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a llurs operacions i estar inscrites en el Registre Mercantil.
També s’aportarà el document o documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l’oferta.
Podran presentar-se ofertes licitades per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a l’efecte, sense què calgui la seva formalització en escriptura pública fins què s’hagi efectuat l’adjudicació a llur favor. Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant de l’Ajuntament de Juneda i hauran de nomenar un representant o apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del Contracte fins a la seva extinció.
A.2.- Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica.
La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i professional de l’empresari s’haurà d’acreditar per un o varis dels mitjans següents:
La solvència econòmica, financera de l’Empresa concursant , s’acreditarà per un o varis dels mitjans següents:
a) Informe d’institucions financeres o en el seu cas justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.

b) Balanços o extractes de balanços corresponents als tres últims exercicis.

c) Declaració relativa a la xifra de negocis global i de les obres, subministraments, serveis o treballs realitzats per l’empresa en el curs dels tres últims exercicis.
La solvència tècnica i profesional de l’Empresa Concursant que no aporti certificat de classificació, s’acreditarà per un o varis dels mitjans indicats en l’article 17 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (DLg 2/2000, de 16 de juny).


 1. Relació de les obres executades pel Concursant durant els darrers cinc anys.

 2. Declaració assenyalant la relació de maquinària, mitjans auxiliars, i equips tècnics de l'Empresa.

 3. Declaració dels efectius personals, títols acadèmics i experiències dels quadres de l’empresa.

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica mitjançant qualsevol altra documentació considerada com suficient per l’Ajuntament de Juneda.


Quan concorrin a la unió o agrupació empreses nacionals, empreses estrangeres comunitàries o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i altres empreses estrangeres, cadascuna haurà d’acreditar separadament la seva solvència econòmica, financera i tècnica.
Els licitadors estrangers d’Estats no comunitaris no classificats hauran d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica en la forma que s’estableix als articles 16 i 17 del RDL 2/2000, de 16 de juny.
A.3.- Declaració responsable sobre prohibicions de contractar
Declaració responsable manifestant que no concorren en l’empresa concursant cap de les circumstàncies previstes en l’article 49 de la llei de Contractes del Sector Públic, i amb menció expressa a la circumstància de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, segons el model de l’annex núm. 1.
A.4.- Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya.

Aquells licitadors que estiguin inscrits en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya creat mitjançant el Decret 323/1998, d’1 de desembre, podran substituir el lliurament material de la documentació que acredita la personalitat i capacitat del concursant i la seva representació (clàusula 16.A.1), així com, en el seu cas, el certificat de classificació (clàusula 16.A.2), per una còpia de la Fitxa resum de les dades que es troben en l’esmentat Registre, acompanyat per la declaració responsable de la vigència de les dades que inclou el certificat.


A.5.- Garantia provisional

L’esmentada garantia podrà ser constituïda per qualsevol de les fórmules previstes a l’article 84 LCSP amb els requisits establerts a l’art. 55 i següents del RGLCAP.


A.6.- Domicili i Delegat d’obra

Document en el qual l’empresa assenyala un domicili per a la pràctica de notificaciosns, una direcció de correu electrònic, un numero de telèfon i fax i conforme es nomena i es compromet a tenir com a Delegat d’Obra un titulat competent amb capacitat suficient per representar-la en tot allò que afecti l’execució de l’obra, fent constar que serà, a més, responsable de la Seguretat i Salut de l’obra, i que actuarà com a cap d’obra o, en cas que es proposi una altra persona per ocupar aquest últim càrrec, indicant les seves dades.

El titulat proposat com a delegat d’obra haurà de posseir i acreditar la titulació professional que correspongui a les especialitats tècniques necessàries i adequades per a l’exercici de les funcions que ha de desenvolupar el Delegat de l’Obra objecte del concurs. El titulat ofertat podrà també posseir la titulació comunitària homologable.
A.7.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres
En cas d’empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o indirectament es derivessin del Contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al concursant, tot això sense perjudici de la submissió a arbitratge prevista en el Contracte tipus.
A.8.- Empreses que tinguin en la seva plantilla persones amb discapacitat o en situació d’exclusió social.

Els licitadors que pretenguin comptar per a l’adjudicació amb la preferència regulada en la disposició addicional 6ª de la LCSP, hauran d’aportar els documents que acreditin que, al temps de presentar la proposició, tenen en la seva plantilla un número de treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100 o que l’empresa licitadora està dedicada específicament a la promoció e inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, junt amb el compromís formal de contractació a que es refereix la disposició addicional 6ª de la llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.


B)REFERENCIES:
B.1.- Declaració assenyalant la relació de maquinària, mitjans auxiliars, i equips de seguretat que l'Empresa es compromet a posar a disposició de l'obra per a l'execució dels diversos treballs, concretant els dies de posada a disposició. Així mateix, es justificarà que aquesta relació de maquinaria, mitjans auxiliars i equips de seguretat i la disponibilitat dels mateixos compromesa resulta suficient per al normal desenvolupament i acabament de les obres en les condicions i terminis contractats.
B.2.- Memòria descriptiva i justificativa dels sistemes constructius i de seguretat emprats en l'execució de l’obra i anàlisi de l’Estudi de Seguretat i Salut.
B.3.- Mitjans i organització previstos per executar els assaigs de control de materials i unitats d’obra i justificació de la seva suficiència per a realitzar el control que exigeix la perfecta execució de l’obra.
B.4.- Pla d’Autocontrol de Qualitat de l’obra que l’empresa mantindrà directament durant l’execució de la mateixa. El Pla d’Autocontrol serà responsabilitat del contractista i els assaigs seran efectuats per un laboratori homologat, sota la supervisió de l’Ajuntament de Juneda i amb les despeses, fins al límit del pressupost dels assaigs a realitzar, a càrrec del contractista.
B.5.- Organització del personal que es destina a l’execució de l’obra, amb expressió d’on es troba el personal superior, mitjà i especialista al temps de formular el programa i de les dates en les que estarà a l’obra.
B.6.- Declaració de l’equip tècnic de què disposarà l’Empresari, per a l’execució de les obres, assenyalant els tècnics o les unitats tècniques, integrades o no en l’Empresa, de què aquesta disposi per a l’execució de les obres, indicant la seva dedicació, titulació i experiència prèvia. L’adjudicatari del Contracte no podrà substituir al Delegat d’Obra ni al cap d’obra proposats, (clàusula 12.A..6) sense la conformitat escrita de l’Ajuntament de Juneda.
B.7.- Relació en la qual s'enumerin i descriguin les obres en execució o executades pel Concursant durant els darrers cinc anys.

B.8.- Relació dels sistemes de qualitat que el Concursant utilitza de manera sistemàtica, a nivell d’empresa, per assegurar la qualitat de les obres (ISO 9000, ...).


B.9.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de la proposta.
16.2.- SOBRE NÚM. 2

Títol: PROPOSICIÓ ECONÒMICO-TÈCNICA - (Títol del Projecte).Contingut:
16.2.1.- PROPOSTA ECONÒMICA de l’oferta, formulada d’acord amb el model que s’adjunta com annex número 2 a aquest Plec de Clàusules Particulars.
Quedaran excloses aquelles ofertes que presentin un preu o termini superior al de licitació.
El Pressupost d'Execució per Contracta s’obtindrà afegint al Pressupost d'Execució Material, que serà la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments respectius del pressupost del Projecte, els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici Industrial. L’import del valor afegit (I.V.A.), és devengarà apart.

16.2.2.- MEMÒRIA EXPLICATIVA de la proposició presentada, en relació al contingut del projecte i als criteris d’adjudicació establerts en aquest plec. Aquesta memòria contindrà, si s’escau, als efectes de que pugui se valorada, els documents o justificacions referents als criteris d’adjudicació.
17.- PRESENTACIÓ DE PLIQUES:

 1. Data límit de la presentació: Al tramitar-se pel procediment d’urgència serà de Tretze (13) dies naturals (es computen diumenges i festius) posteriors al de la invitació formulada per l’òrgan de contractació. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es clourà l'indicat termini el primer dia hàbil posterior. La recepció de documentació es clourà a les 13’00 hores del darrer dia hàbil.
 1. Conforme allò previst a l’article 80.4 del Reglament General de la Llei de Contractes, si la documentació es tramet per correu, per a declarar l’admissió de les ofertes es tindrà en consideració la concurrència dels requisits següents:

1.- La justificació de la data d’imposició a l’oficina de correus de la tramesa de la documentació preceptiva i l’anunci a l’òrgan de contractació de la remissió de l’oferta haurà de rebre’s per aquest dins el termini assenyalat en l’anunci.


2.- El termini màxim per a rebre la documentació es clourà a les 13’00 hores del 10é. dia natural posterior. Transcorregut aquest termini sense haver-la rebut, no s’admetrà sota cap concepte.
Lliurada i admesa la proposició no podrà ésser retirada pel licitador, ni aquest podrà presentar cap altra, ja sigui individualment o amb unió temporal amb altres empreses o figurar en més d’una unió temporal. L’incompliment de l’anterior donarà lloc a la desestimació de totes proposicions presentades pel mateix.
18.- QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ, OBERTURA I EXÀMEN DE LES PROPOSICIONS I ADJUDICACIÓ.
18.1.- L'acte de qualificació de la documentació no tindrà lloc en acte públic. En el supòsit que es presentessin ofertes per correu, l'acte de qualificació de la documentació es posposarà, com a mínim, fins l’onzè dia hàbil següent al que finalitzi el termini de presentació de propostes.
18.2.- Serà causa d’exclusió del concurs la manca de presentació d'algun dels documents que s'han d'incloure en la documentació general i referències (sobre núm. 1), llevat que sigui considerada esmenable per la Mesa de Contractació. La no correspondència de l’objecte social amb l’objecte de les obres serà causa de declaració de manca de capacitat per a contractar l’obra.
18.3.- En cas que la Mesa de Contractació observés l'existència de defectes esmenables ho comunicarà verbalment a l’interessat per tal que aquest pugui presentar l'oportuna esmena en el termini que al respecte s’estableix a l’article 81 del Reglament General de la Llei.
18.4.- La manca d'esmena dels defectes indicats en el termini establert, serà causa d'exclusió de la licitació. La Mesa de Contractació en l’acte d’obertura de proposicions decidirà sobre l'admissió i procedència de les esmenes presentades pels licitadors. Igualment, i amb anterioritat a l'obertura de les ofertes econòmiques, la Mesa donarà a conèixer les proposicions admeses i les excloses i la causa d'exclusió.
Les ofertes que corresponguin a proposicions rebutjades quedaran excloses del procediment d’adjudicació del contracte i els sobres que les continguin l’oferta econòmica (número 2), no podran ésser oberts.

18.5.- L’acte d’obertura de les proposicions haurà d’efectuar-se en el termini màxim de quinze dies des de la data de finalització de la presentació d’ofertes i s’ajustarà, en el seu desenvolupament, a allò que es determina en els articles 83 i 84 del Reglament General de la Llei de Contractes, al tramitar-se pel procediment d’urgència. En aquest sentit, la Mesa de Contractació procedirà en acte públic a obrir els sobres núm. 2 (ofertes econòmiques) de cada licitador admès i a llegir el seu contingut. Quedaran excloses del procediment aquelles proposicions que presentin un preu superior al de licitació o un termini d’execució superior al fixat als Plecs de clàusules administratives particulars


18.6.- La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, valorarà i ponderarà les proposicions. A aquests efectes, es reunirà i proposarà l’adjudicació del contracte (o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació) en els termes previstos als articles 144 de la LCSP i 87 del Reglament General de la llei. La proposta d’adjudicació, conjuntament amb la documentació corresponent, serà elevada per la Mesa de Contractació a l’òrgan competent.

18.7.- En el supòsit que es presentés una única proposta (o plica) i aquesta fos declarada admesa, la Mesa de Contractació, en unitat d’acte podrà efectuar proposta d’adjudicació, si procedeix.


18.8.- En tots els casos indicats, si el dia final fos dissabte o festiu, s'entendrà traslladat al primer dia hàbil següent.
19.- MESA DE CONTRACTACIÓ.

19.1.- La Mesa es compondrà de la manera establerta a la Disposició addicional segona, apartat 10 de la LCSP.


20.- CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I ASPECTES OBJECTE DE NEGOCIACIÓ
20.1.- Atenent els objectius explicitats en el Reial Decret - Llei 9/2008, de 28 de novembre, la negociació que haurà de celebrar-se als efectes del que disposa l’article 162 de la LCSP, versarà sobre els aspectes següents:

 1. Millores en l’execució de l’obra, segons s’indica a continuació, termini de garantia i manteniment de les obres.

 2. Oferta econòmica.

Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels aspectes objecte de negociació per a d’adjudicació, seran els següents:


1. Millores........................................................................................................ de 0 a 25 punts

Millores que suposin un increment de l’actuació de 0 a 10 punts

Millores en el paviment de 0 a 10 punts

increment garantia obra executada, manteniments i altres de 0 a 5 punts


2. Oferta econòmica ....................................................................................... de 0 a 5 punts
Preu de 0 a 5 punts

L’adjudicatari, en relació a les millores ofertades, executarà aquelles que hagin estat acceptades per l’òrgan de contractació que, en cap cas, podran suposar cap cost econòmic per l’ajuntament.

20.2.- Les ofertes presentades, seran revisades adequadament i homogeneïtzades, abans de ser puntuades.

20.3.- L’adjudicació es farà a l’oferta amb més puntuació d’entre totes aquelles ofertes admeses al procediment negociat sense públicitat conforme els criteris establerts, si bé l’Ajuntament de Juneda podrà rebutjar igualment totes les ofertes i declarar deserta la licitació. Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius continguts en la proposta de la Mesa.

A efectes de la valoració de les ofertes, l’Ajuntament de Juneda podrà demanar els aclariments o concrecions que consideri convenients. Els licitadors també podran dirigir-se a l’Ajuntament per aclarir o concretar llurs propostes.
21.- VARIANTS

Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.


22.- OFERTES DESPROPORCIONADES O TEMERÀRIES:
Conforme allò que s’estableix a l’article 136.2 de la LCSP, s’estableix que es consideraran presumptament desproporcionades o temeràries aquelles ofertes la qual proposició econòmica suposi un percentatge de baixa que excedeixi en deu (10) unitats a la mitja aritmètica del percentatge de les baixes de totes les proposicions presentades i admeses.

En el cas de concurrència d’un únic licitador, es considerarà presumptament desproporcionada o temerària l’oferta inferior en més de 25 unitats percentuals al pressupost base de licitació.


23.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
23.1.- L’òrgan de contractació, de conformitat amb allò establert a l’article 135.3 de la LCSP, acordarà la adjudicació provisional en resolució motivada.
23.2.- La resolució, atès el que s’estableix a l’article 145 de la LCSP haurà d’adoptar-se, en el termini màxim de vint dies naturals a comptar des de la sol·licitud d’ofertes, al tramitar-se pel procediment d’urgència. Si no es produeix l’adjudicació dins el termini assenyalar, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposició i a que se li retorni la garantía (si s’ha constituït).

23.3.- L’adjudicació provisional s’haurà de notificar als tots els licitadores. Es publicarà al Perfil del Contractant de l’administració pública competent d’acord amb allò establert a l’art. 135.3 LCSP.


23.4.- Si els interessats ho sol·liciten, se’ls facilitarà informació, en un termini màxim de 5 dies hàbils a partir de la recepció de la petició, dels motius del rebuig de la seva candidatura o proposició i de las característiques de la proposició de l’adjudicatari que han estat determinants de l’adjudicació al seu favor.
24.- GARANTIA DEFINITIVA:
24.1.- Publicada l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Juneda, l’adjudicatari estarà obligat a constituir, en el termini de 15 dies hàbils des de la publicació, una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. Aquest termini s’haurà d’ajustar a la tramitació pel procediment d’urgència.
24.2.- La garantía podrà constituirse per qualsevol de las formes establertes en l’art. 84 LCSP amb els requisits establerts a l’art. 55 i següents del RGLCAP o mitjançant la garantía global amb els requisits establerts a l’art. 86 LCSP. De no complir aquest requisit per causes imputables, a l’adjudicatari es declararà resolt el contracte.
24.3.- La garantía definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l’art. 88 LCSP.
24.4.- La devolució i cancel·lació de la garantía s’efectuarà de conformitat con allò preceptuat en els arts. 90 LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.
25.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:

25.1.- Un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils fixat per a la publicació de l’adjudicació provisional, aquesta serà elevada a definitiva. A tals efectes l’òrgan de contractació disposa d’un termini no superior als (10) deu dies hàbils següents al que finalitzi el termini anterior.


25.2.- Durant el termini dels 15 dies de publicitat de l’adjudicació provisional, l’adjudicatari haurà de constituir la garantía definitiva, indicada en aquets Plecs, i aportar o fer efectius la resta de documents determinats en els Plecs, relatius a les matèries següents:


 • Certificacions lliurades pels òrgans competents en cada cas, en la forma i amb els efectes previstos als articles 13, 14 15 i 16 del RGLCAP, acreditatius de trobar-se al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 • Certificacions lliurades pels òrgans competents, acreditativa que no existeixen deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament contractant.

 • Acreditació que el licitador adjudicatari està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost. La acreditació s’efectuarà mitjançant l’aportació del darrer rebut i es complementarà amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa de la matrícula de l’import.

25.3.- Si transcorregut el termini assenyalat (15 dies hàbils) no es pot procedir a l’adjudicació definitiva al licitador que hagués resultat adjudicatari del contracte, por no complir les condicions necessàries, l’òrgan competent, abans de procedir a una nova convocatòria de licitació podrà efectuar una nova adjudicació provisional al licitador següent a aquell, per l’ordre de classificació de les seves ofertes, sempre que això sigui possible i que el nou adjudicatari hagi prestat la seva conformitat. El termini per a complimentar i fer efectius la resta de documents determinats en els Plecs, en aquest cas serà de 10 dies hàbils.


25.4.- El terminis previstos s’ajustaran a la tramitació pel procediment d’urgència, d’acord amb la clàusula primera i el Real Decret-Llei 9/2008.
25.5.-Conforme allò previst als articles 137 i 138, l’adjudicació definitiva es notificarà a l’adjudicatari i a la resta de candidats o licitadors; igualment es publicarà al BOP de Lleida i al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Juneda.
26.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE; CESSIÓ:
26.1.- Conforme allò que disposa l’article 140.1 de la LCSP, el contracte haurà de formalitzar-se en document administratiu dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació definitiva. El termini previst s’ajustarà al tràmit d’urgència previst.

Aquest document constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.


26.2.- En el cas que las obres fossin adjudicades a una Agrupació d’Empreses aquestes hauran acreditar la constitució de la mateixa, en escriptura pública, dins del termini atorgat per a la formalització del Contracte, i NIF assignat a la Agrupació.
26.3.- Els drets i les obligacions dimanants del contracte podran ser cedits a un tercer sempre que es compleixin els requisits establerts a l’art. 209 LCSP.
27.- DIRECCIÓ DE LAS OBRES.

L’Administració designarà un Director de la obra responsable de la comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de la correcta realització de la obra objecte del contracte.


28.- EXECUCIÓ DE LAS OBRES.

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en aquest plec i conforme al projecte aprovat per l’Administració i conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica d’aquest, pugui donar al contractista el director de la obra. Quan aquestes instruccions fossin de caràcter verbal hauran de ser ratificades per escrit en el termini mes breu possible, perquè siguin vinculants per a las parts.


29.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEJAMENT.

L’execució del contracte començarà amb l’acta de comprovació del replantejament que es realitzarà en el termini màxim d’un mes des de la data de la formalització del contracte. La comprovació del replantejament de las obres s’efectuarà en presencia de l’adjudicatari o del seu

representant, de conformitat i amb els efectes previnguts per l’art. 212 LCSP i disposicions complementàries i els art. 139, 140 y 141 del RGLCAP.
30.- PROGRAMA DE TREBALL i PLA DE SEGURETAT I SALUT

El contractista, per tal d’iniciar las obres, haurà de presentar en el termini de trenta dies a comptar des de la data de formalització del contracte (llevat causa justificada) un programa de treball en els termes previstos a l’art. 144 del RGLCAP.

L’acta de comprovació del replantejament i els terminis parcials que es fixin al aprovar el programa de treball s’entendaran com a integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

En el termini de quinze dies naturals des de la notificació de l’adjudicació definitiva el contractista presentarà al òrgan de contractació el Pla de Seguretat i Salut en el treball, que serà informat en el termini de cinc dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació. Si per incomplir el contractista els terminis indicats anteriorment, no fos possible començar les obres, no podrà reclamar cap ampliació de termini per obres.


31.- COMPLIMENT DE TERMINIS I PENALITATS PER DEMORA.

31.1.- L’adjudicatari queda obligat al compliment del termini d’execució del contracte i dels terminis parcials fixats por la Administració. Si a la finalització de qualsevol dels terminis citats, el contractista hagués incorregut en mora por causes imputables al mateix, l’Administració podrà optar por la resolució del contracte o por la imposició de penalitats econòmiques.

31.2.- Per a calcular les penalitats s’aplicarà la regulació de l’art. 196 LCSP.

31.3.- La pèrdua de la garantía o dels imports de les penalitats, no exclouen la indemnització por danys i perjudicis a que pugui tenir dret l’Administració, originats por la demora del contractista.


31.4.- Si el retràs fos produït per motius no imputables al contractista, s’estarà a allò que disposa l’art. 197.2 LCSP.
31.5.- En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per par de l’Administració.
31.6.- L’import de les penalitats per demora se deduirà de las certificacions i, en el seu caso, de la Garantía.
32.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA.

32.1.- El contractista tindrà dret a l’abonament, de conformitat amb els preus convinguts, de les obres que realment executi amb subjecció al contracte atorgat i a llurs modificacions, si les hagués.

Als efectes de pagament l’Administració expedirà mensualment, en els primers deu dies següents al mes que correspongui, les certificacions que comprenguin l’obra executada durant aquest període de temps. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de pagaments a bon compte, subjectes a las rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense que suposi, en cap cas, alguna aprovació i recepció de las obres que compren. (Art. 215 LCSP)
32.2.- L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels seixanta dies següents a la data de l’expedició de les certificacions d’obres o de los documents corresponents que acreditin la realització total o parcial del contracte, sense perjudici del termini especial establert en l’art. 205.4, i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini indicat de seixanta dies, els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, por la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
32.3.- El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per a executar les obres en el termini/s contractuals, llevat que, a judici de la direcció de l’obra existissin raons per a estimar-ho inconvenient. No obstant, no tindrà dret a percebre en cada anualitat, sigui quin sigui l’import d’obra executat o de las certificacions expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada por el coeficient d’adjudicació.

32.4.- El contractista tindrà dret a percebre abonaments a compte per l’import de les operacions preparatòries de l’execució del contracte realitzades i que estiguin compreses en l’objecte d’aquest, com poden ser, instal·lacions i acopi de materials o equips de maquinaria pesada adscrits a la obra, en la forma i amb les garanties que, a tals efectes, determinen els articles, 200 y 215 LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP


33.-OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DE CARÀCTER ESPECÍFIC I DESPESES EXIGIBLES.

A mes de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, existiran específicament les següents obligacions:


1. El contractista està obligat al compliment de las disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i Seguretat i Higiene al Treball.
2. Son a compte del contractista les despeses i impostos derivats dels anuncis oficials de la licitació i de la formalització del contracte, i las taxes per la prestació dels treballs facultatius de comprovació del replantejament, direcció, inspecció i liquidació i qualsevol altres que resultin d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.
3. El contractista està obligat a instal·lar a costa seva els cartells anunciadors de les obres, així como les senyals que siguin necessàries per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona ocupada pels treballs i els punts de possible perill degut al desenvolupament d’aquells, tant en aquesta zona como en els seus límits i immediacions.
4. El contractista haurà de dur els Libres d’Ordres i incidències, prèviament diligenciats, de conformitat amb les disposicions contingudes en las clàusules 8 y 9 del Plec de Condiciones Generales per a la Contractació d’Obres de l’Estat .
34.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ.

Serà condició d’execució del contracte a que es refereix aquest plec, de conformitat amb el que disposa l’article 9.2 del Real Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, que el nou personal que el contractista necessiti ocupar per a l’execució de les obres es trobi en situació de desocupació.


35.- SUBCONTRACTACIONS.

La contractació per l’adjudicatari de la realització parcial del contracte amb tercers estarà subjecta als requisits establerts a l’art. 210 LCSP, així com el pagament a subcontractistes i subministradores haurà d’ajustar-se al que es disposa a l’art. 211 LCSP.


En tot cas i de conformitat amb el que disposa l’article 9.5 del Real Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, els contractistes hauran d’abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que se’ls hi hagi encomanat en el termini màxim de trenta dies naturals, computats des de la data d’aprovació pel contractista principal de la factura emesa pel subcontractista o subministrador.


Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes en l’article 210.2 de la LCSP o el límit màxim especial establert per a la subcontractació, se imposarà la penalitat regulada en l’article 210.3, amb subjecció al següent:

- Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pago total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme al article 196.8 de la LCSP.

- Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l’import del subcontracte, que podrà incrementar-se en cas d’incompliment greu o molt greu fins el 10% o fins el màxim legal del 50% respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat.
35.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE.

L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa de modificar por raons d’interès públic el contracte amb subjecció al que es disposa en els arts. 202 y 217 LCSP y 158 a 162 del RGLCAP.


36.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES.

En el supòsit de produir-se una suspensió del contracte, s’estarà al que s’estipula en els arts. 203 i 221 LCSP i 103, 170 i 171 del RGLCAP. En els supòsits de suspensió temporal, parcial o total, o definitiva, s’aixecarà acta de la suspensió amb els requisits i formalitats establertes en la Clàusula 64 del Plec de Condiciones Generales per a la Contractació d’Obres de l’Estat.


37.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES.

La recepció i liquidació s’efectuaran en els termes i amb les formalitats establertes en els arts. 205 y 218 LCSP i 163 i següents del RGLCAP i en las clàusules 71 y següents del Plec de Condiciones Generales per a la Contractació d’Obres de l’Estat .


38.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’indiquen en els arts. 206 y 220 LCSP i s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del contractista mitjançant un procediment en el que se li garanteixi l’audiència i amb els efectes previstos als arts. 207 i 222 LCSP i 110 a 113 y 172 del RGLCAP.


39.- PRERROGATIVES DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
39.1.- Atesa la naturalesa administrativa del contracte, l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar-lo i de resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
39.2.- Igualment podrà modificar el contracte por raons d’interès públic i acordar-ne la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector Públic, i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques
39.3.- Els acords que dicti l’òrgan de contractació, previ informe de l’assessoria jurídica, en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius
40.- JURISDICCIÓ.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes dels contractes administratius serà resoltes por el òrgan de contractació competent; els seus acords

posaran fi a la via administrativa i enfront els mateixos hi cabrà la interposició de recurs contenciós - administratiu, conforme allò previst per la Llei reguladora d’aquesta jurisdicció, sense perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició, previst en els arts. 116 y 117 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
41.- DESPESES DELS ANUNCIS:

Les despeses de publicació dels anuncis en Diaris i/o Butlletins oficials seran a càrrec del contractista adjudicatari de les obres en els termes previstos a l’art. 75 del Reglament General i sense que les mateixes puguin superar la quantitat de 800,00 €.


Juneda, 8 d’octubre de 2009.

L’Alcalde


Antoni Villas i MirandaANNEX NÚM. 1

DECLARACIÓ RESPONSABLE


Senyors,


El sotasignant ..................., declara:
1.- Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
2.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.

3.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.


4.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.
5.- Que el licitador no té deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament contractant.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ... de ..... de .....


Signatura
ANNEX NÚM. 2
PROPOSTA ECONÒMICA

En/Na..............., veí/na de.........., amb domicili a..........., en ple ús dels seus drets civils, de professió........., amb DNI núm. ....... i/ o CIF núm. ..., en nom propi o en representació de........,


Manifesta:
Que està assabenta/da del Plec de Clàusules administratives particulars i demés documentació de l’expedient que han de regir la contractació de les obres: CONDICIONAMENT D’ACCESSOS, ACABATS INTERIORS I CONSTRUCCIÓ DE SERVEIS EN L’EDIFICI D’EQUIPAMENTS , mitjançant el procediment negociat sense publicitat, pel tràmit d’urgència.
Que, en la representació que ostento,
Faig constar:
Que accepto íntegrament les esmentades condicions i em comprometo a la seva execució per l'import que a continuació es detalla el qual no inclou la quota de l'IVA al tipus vigent.
En lletra: .............................................................

En número: ........................................ (IVA exclòs).

Tipus de l’IVA: .......................................................

Import de l’IVA: ....................................................


Lloc, data i signatura:


ANNEX NÚM. 4
MODEL D’AVAL PROVISIONAL (3%)
L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), amb NIF núm. ............., amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) al carrer .................., codi postal ................., localitat ........................, i en el seu nom (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per a obligar-lo en aquest acte, segons resulta del bastanteig de poders que es ressenya en la part inferior d’aquest document, AVALA davant l’Ajuntament de Juneda a: (nom i cognoms o raó social de l’avalat), amb NIF núm. ........................., les obligacions següents: manteniment de la proposició fins a l’adjudicació provisional del contracte (i en el cas de que el licitador resulti adjudicatari provisional, del compliment de les obligacions que estableix l’art. 134.4 de la LCSP) per import de ...................... (en lletra i en xifra), equivalent al 3% del pressupost de contracta, exclòs l’IVA.
L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos en l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte l’obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d’excució i amb el compromís de pagament al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits o òrgan equivalent de les restants Administracions Públiques, en les seves normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits.
El present aval estarà en vigor fins que l’Ajuntament de Juneda autoritzi la seva cancel·lació o devolució d’acord amb allò establert a la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i legislació complementària.
(Lloc i data)

(raó social de l’entitat)(firma des apoderats)

BASTAMTEIG DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA C.G.D.

O ABOGACIA DE L’ESTAT
Província Data Número o codi
ANNEX NÚM. 5

MODEL AVAL DEFINTIIU (5%)

L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), amb NIF núm. ............., amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) al carrer .................., codi postal ................., localitat ........................, i en el seu nom (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per a obligar-lo en aquest acte, segons resulta del bastamteig de poders que es ressenya en la part inferior d’aquest document, AVALA davant l’Ajuntament de Juneda a: (nom i cognoms o raó social de l’avalat), amb NIF núm. .................., les obligacions següents: la correcta execució del contracte adjudicat, per import de ..................................... (equivalent al 5% del pressupost d’adjudicació del contracte, exclòs IVA).


L’entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos en l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte l’obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d’execució i amb el compromís de pagament al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits o òrgan equivalent de les restants Administracions Públiques, en les seves normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits.
El present aval estarà en vigor fins que l’Ajuntament de Juneda autoritzi la seva cancel·lació o devolució d’acord amb allò establert en la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i legislació complementària.

(Lloc i data)

(raó social de l’entitat)

(firma dels apoderats)C. Major, 13 • 25430 Juneda ( Garrigues)

Tel.: 973 150 014 • Fax. 973 151 054 • A/e: ajuntament@juneda.cat
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка