Phylum Myxomycota
Дата канвертавання24.04.2016
Памер65.71 Kb.
Phylum Myxomycota

ราที่จัดอยู่ใน phylum Myxomycota ได้แก่ ราที่มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า ราเมือก ราในพวกนี้มีลักษณะก้ำกึ่งกันระหว่าง fungus และ animal ด้วยเหตุนี้จุงจำแนกราเมือกไว้ใน animal kingdom โดยรวมเข้าไว้กับพวก protozoa ใน class Myxomycotaลักษณะสำคัญของราเมือกก็คือ มี somatic phass ประกอบด้วย เซลล์ที่ไม่มีผนังห่อหุ้ม เซลล์เหล่านี้อาจอยู่เดี่ยวๆมีการเคลื่อนที่แบบ amoeboid movement หรืออาจอยู่รวมกันในลักษณะกลุ่มก้อนที่เรียกว่า pseudoplasmodium หรือ plasmodium อาหารที่ได้รับส่วนใหญ่โดยการ ingest เซลล์ของแบคทีเรีย หรือ protozoa ราใน phylum Myxomycota มี 4 class ได้แก่

1. class Acrasiomycetes - cellular slim mold

2. class Hydromyxomycetes - net slim mold

3. class Myxomycetes - true slim mold

4. class Plasmodiophoromycetes - endoparasitic slim mold


class ACRASIOMYCETES

ได้แก่ ราที่มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า cellular slim mold ลักษณะที่สำคัญคือ somatic phass เป็น amoeboid cell (myxamoeba) ที่ไม่มี flagellum ภายในนิวเคลียส 1 อัน และเป็น haploid,myxamoeba นี้เมื่อมาอยู่รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มก้อนเรียกว่า pseudoplasmodium fruiting body ที่สร้างเรียกว่า sorocarp ซึ่งอาจเป็นแบบที่มีก้าน หรือไม่มมีก้าน สปอร์เกิดรวมกลุ่มกันโดยไม่มีสิ่งห่อหุ้ม แต่มีลักษณะเปียก คือ มี slim หรือ liquid matrix ช่วยยึดให้สปอร์อยู่รวมกัน

ราที่รู้จักกันดีและมีผู้ศึกษากันอย่างกว้างขวาง นับว่าเป็นตัวแทนของราใน class นี้ ได้แก่ รา Dictyostelium discoideum ซึ่งจัดอยู่ใน order Dictyosteliales , family Dictyostteliaceae สามารถแบ่งอกได้เป็น 3 ระยะ คือ

1.myxamoeba phass : ระยะนี้เริ่มจากการงอกของสปอร์ ซึ่งมีผนังประกอบด้วยเซลลูโลส งอกออกมาเป็น myxamoeba 1 ตัว ที่ไม่มีผนังห่อหุ้ม และไม่มี flagellum มีการเคลื่อนที่แบบ amoebiod movement อาหารที่ได้รับส่วนใหญ่ได้แก่ เซลล์ทีมีชีวิตของแบคทีเรียการกินออาหารเป็นไปด้วยวิธีการ ingestion myxamoeba มีการเจริญเติบโตโดยการแบ่งเซลล์แบบ mitosis

2.aggregation phass : เป็นระยะที่ myxamoeba มีการเคลื่อนที่เข้าหากัน ดดยเคลื่อนที่เข้าสู่จุดศูนย์กลางเดียวกันในลักษณะเป็นสาย จะเกิดขึ้นเมื่ออาหารเริ่มขาดแคลน ในขั้นสุดท้ายของการรวมกลุ่มจะได้โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นก้อนนูน เรียกว่า pseudoplasmodium (slug) ภายในมี myxamoeba อัดกันอยู่ มีความเป็นอยู่เป็นหน่วยเดียวกันแม้ว่าจะยังคงสภาพของแต่ละเซลล์อยู่ก็ตาม

3.migration phass : เมื่อสร้าง pseudoplasmodium แล้ว ในระยะต่อมา pseudomodium มีการเคลื่อนที่ หรือ migrate ไปบน substrate ในการเคลื่อนที่นี้จะสังเกตุเห็น slim sheath ซึ่งเป็นเมือกบางๆห่อหุ้ม การเคลื่อนที่เป็นไปในระยะทางไกลก่อนที่จะหยุดเคลื่อนที่และสร้างเป็น sorocarp แต่ในราบาง species สามารถสร้าง sorocarp ได้ทันทีหลังการสร้าง pseudoplasmodium โดยไม่ต้องผ่านระยะ migration phass


class HYDROMYXOMYCETES

ซึ่งมีขื่อเรียกทั่วไปว่า net slim mold จัดเป็น class เล็กๆ ประกอบด้วยราที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำทะเล โดยอยู่ร่วมกับ algae ในลักษณะของ saprobe หรือ parasitte มีส่วนน้อยเท่านั้นที่อยู่บนบก ลักษณะสำคัญของราใน class นี้คือ somatic phass เป็น myxamoeba ที่ไม่มีผนังห่อหุ้ม ภายในมีนิวเคลียส 1 อันเซลล์ของราเกือบทุก species มีรูปร่างยาวเรียวแบบกระสวย แต่ละเซลล์มีสายเมือกเชื่อมโยงระหว่างกัน ทำให้มรลักษณะเป็นร่างแห


class MYXOMYCETES

รา Myxomycetes มีชื่อเรียกทั่วไปว่า true slim mold จัดเป็น class ที่ใหญ่ที่สุดของ phylum Myxomycota มีลักษณะที่สำคัญคือ somatic phass เป็น amoeboid cell ที่มีหรือไม่มี flagellum มีการสร้าง plassmodium ที่แท้จริงและเจริญอยู่อย่างอิสระ มีการสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ที่มีลักษณะแห้ง รา Myxomycetes เป็นราที่อาศัยอยู่บนบก พบได้ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในป่าที่มีความชื้นสูง และมีอินทรีย์วัตถุสมบูรณ์ มักพบขึ้นอยู่บนเศษซากพืช plasmodium ของรา สามารถคืบคลานไปบนลำต้น และใบพืชที่ยังมีชีวิต แล้วสร้างโครงสร้างสืบพันธุ์ การดำรงชีวิตเป็นไปโดยการ ingest เซลล์ของแบคทีเรีย protozoa สปอร์ของราชนิดอื่น ตลอดจนชิ้นอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ตายแล้ว ราใน class นี้ ทั้งหมดมีรูปแบบโดยทั่วไปใกล้เคียงกัน การงอกของสปอร์ซึ่งมีผนังประกอบด้วยสารพวก cellullose ภายในมี 1 haploid nucleos สปอร์เมื่องอกมีการ absorb น้ำแล้วแตกออกให้กำเนิด myxamoeba 2 ตัว ความสามารถในการงอกของสปอร์ขึ้นอยู่กับอายุของสปอร์และสภาพแวดล้อม

ในการจำแนกหมวดหมู่ Myxomycetes ลักษณะที่ใช้เป็นหลักได้แก่ วิธีการสร้างสปอร์ ชนิดของ fruiting syructure โครงสร้างของ peridium และของ capilitium การสะสม slim ที่ fruit-body สีและขนาดของสปอร์ slim mold ใน class นี้แบ่งออกเป็น 2 subclass ดังนี้

1. subclass Ceratiomyxomycetidae

2. subclass Myxogastromycetidae

ลักษณะแตกต่างของราใน 2 subclass นี้ก็คือ ในพวก Ceratiomycetidae มีการสร้างสปอร์บนก้านเล็กๆ แต่ละสปอร์เกิดอย่างอิสระโดยไม่มี membrane ห่อหุ้มกลุ่มสปอร์และเมื่อเวลาสปอร์งอกจะให้กำเนิด sworm cell ถึง 8 ตัว ส่วนราในพวก Myxogastromycedae

สปปอร์สร้างรวมกันเป็นกลุ่มใน fruiting structure โดยมี peridium ห่อหุ้ม และเมื่อเวลางอกจะให้กำเนิด myxamoeba หรือ swarm cell เพียง 1-2 ตัว

subclass CERATIOMYXOMYCETIDAE

ราใน subclass นี้ มีชีพจักรส่วนใหญ่คล้ายกับในรา physarum polycephalum ,plasmodium เมื่อเจริญเต็มที่จะสร้าง fruit – body ที่เรียกว่า sporophore โดยการงอกออกเป็นรูปแท่ง หรือเป็นแท่งที่แตกกิ่งก้านคล้ายกิ่งไม้ หรือเป็นก้อน fruit – body รูปร่างคล้าย ascocarp ของรา Morchella ระยะยังอ่อนมีลักษณะเป็นแกนพรุนคล้ายฟองน้ำ ที่ผิวรอบนอกของแกนนี้ protoplasm จะแตกออกเป็นเซลล์เรียกว่า protospore อยู่ทั่วไป แต่ละเซลล์สร้างก้านสั้นๆ ซึ่งที่ปลายให้กำเนิดสปอร์ 1 สปอร์ แต่ละสปอร์มีผนังห่อหุ้มของตัวเองและเกิดอย่างอิสระ ต่างจากพวก Myxogastromycetidae ซึ่งสปอร์เกิดอยู่ภายใน fruiting structure ภายในสปอร์มี 1 นิวเคลียส สภาพเป็น diploid ซึ่งระยะต่อมา นิวเคลียสนี้จะแบ่งตัวแบบ meiosis ได้ 4 haploid nuclei สปอร์เมื่อแก่ก็หลุดออกจากก้าน และเมื่องอกผนังสปอร์ แตกออกปล่อยก้อน protoplasm ภายในออกมาข้างนอกนิวเคลียสทั้ง 4 มีการแบ่ง mitosis 1 ครั้งได้เป็น 8 haploid nuclei ต่อจากนั้น cytoplasm เกิดการแตกตัวล้อมรอบแต่ละนิวเคลียส สร้างเป็น 8 swarm cells

subclass MYXOGASTROMYCETIDAE

จัดเป็น subclass ที่ใหญ่ ประกอบด้วย order ที่สำคัญ 5 order ดังนี้

1. order Liceales

2. order Trichiales

3. order Echinosteliales

4. order Stemonitales

5. order Physarales

1.order Liceales

ราใน order นี้ สร้าง fruit – body มีตั้งแต่แบบ sporangium,aethalium และ plasmodiocarp ภายในไม่สร้าง capilitium แต่อาจพบ pseudocapilitium หรือไม่พบก็ได้ pseudocapilitium มีลักษณะเป็นเส้นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ หรืออาจเป็นแผ่น เกิดจากเศษเหลือของ plasmodial membrane หรือผนังของ sporangium ที่มารวมกัน สปอร์ที่สร้างมีสีอ่อน

2.order Trichiales

ราใน order นี้ สร้าง fruit – body แบบ sporangium หรือ plasmodiocarp ไม่พบ columella สปอร์เมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีสีสด เช่น สีขาว เหลือง ส้ม หรือสีแดง เป็นต้น capilitium มีลักษณะเป็นท่อยาวคล้ายเชือก ผนังเรียบ มีหนาม หรือมีรอยหนา เกิดอยู่อย่างอิสระ หรือติดอยู่กับส่วนของ fruit – body

3.order ECHINOSTELIALES

จัดเป็น order เล็กๆมีเพียง family และ genus เดียว ได้แก่ family Echinosteliaceae และ genus Echinostelium สร้าง stalked sporangium ที่เล็กกว่า ส่วนปลายกลม มีสีสด มักมี columella รูปร่างทรงกระบอก fusiform หรือรูปกรวย หรืออาจไม่มี columella ก็ได้ อาจเป็นแบบร่างแหหรือมีแขนงแตกเพียงเล็กน้อย หรืออาจไม่พบ capillitium เลย peridium บอบบาง และสลายตัวได้ง่าย สปอร์มีสีขาว ชมพูอ่อน เหลือง หรือสีน้ำตาล เมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สร้าง protoplasodium

4.order Stemonitales

ราใน order นี้ สร้าง fruiting structure แบบ sporangium และ aethalium สปอร์เมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีสีดำหรือสีม่วงเข้ม ที่ peridium และ capillitium ไม่มี lime สะสมอยู่เลย

5.order Physarales

ราใน order นี้ สร้าง fruiting structure ตั้งแต่แบบ sporangium จนถึง plasmodiocarp ส่วนมากมีสีดำ ม่วงเข้ม หรือม่วงปนน้ำตาลเมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่ peridium , capillitium หรือ stalk พบมากมาย capillitium เป็นเส้นยาวหรือเป็นสายท่ออยู่ทั่วไป


class PLAASMODIOPHOROMYCETES

ราใน class นี้มีชื่อเรียกทั่วไปว่า endoparasitic slim mold ดำรงชีวิตอยู่ด้สยการเป็น parasite ของ vascular plant ต่างๆ algae น้ำจืด เช่น Vaucheria ตลอดจนราน้ำต่างๆ เช่น Saprolegnia,Achlya และ Pythium บาง species เป็นต้น การงอกของ resting spore ซึ่งเป็น uninucleate และ haploid ผนังสปอร์มีสีดำประกอบด้วยสาร chitin เมื่องอกผนังสปอร์จะแตกออกให้กำเนิด zoospore 1 ตัว มี flagellum 2 เส้น ติดทางด้านหน้าของเซลล์ เวลาเคลื่อนที่ flagellum เส้นยาวมีทิศทางชี้ไปข้างหน้า ส่วนเส้นสั้นชี้ไปทางด้านข้างทำมุมเกือบเป็นมุมฉาก การสืบพันธุ์แบบใช้เพศของราในกลุ่มนี้ ยังไม่เป็นที่เข้าใจโดยตลอด อย่างไรก็ดีมีหลักฐานพอที่จะเชื่อได้ว่า zoospore ที่เกิดจาก zoosporangium สามารถทำหน้าที่เป็น gamete โดยจับคู่ผสมกันภายใต้สภาพแวดล้อมบางอย่าง ผ่านระยะ plasmogamy และ karyogamy แล้ว penetrate เข้าไปอยู่ในเซลล์ของพืชอาศัยในลักษณะของ zygote เจริญมาเป็น diploid plasmodium ,zygote และ plasmodium นี้ สามารถเคลื่อนที่จากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งภายในเนื้อเยื่อของพืช


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка