NÕukogu otsus 22. oktoober 2010. a n
Дата канвертавання19.04.2016
Памер86.78 Kb.
NÕUKOGU OTSUS

 

22. oktoober 2010.a. nr. 15

 

  Ettepaneku tegemine sotsiaalministrile sotsiaalministri 09.01.2009. a määruse nr 5 “Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” muutmiseks. 

Otsus tehakse „Ravikindlustuse seaduse“ § 48 lõike 4 ning “Eesti Haigekassa seaduse” § 12 lõige 1 punkti 22 alusel juhatuse ettepanekul.

 

 

1. Teha sotsiaalministrile ettepanek sotsiaalministri 09.01.2009. a määruse nr 5 “Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” muutmiseks (eelnõu lisatud).Hanno Pevkur

Nõukogu esimees


EELNÕU

13.10.2010


SOTSIAALMINISTER
EELNÕU
Tallinn „…“ …………….. 2010. a.
Sotsiaalministri 09.01.2009. a määruse nr 5

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loeteluja meditsiiniseadmete loetellu kantud

meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse

ülevõtmise kord” muutmine
Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse“ § 48 lõike 4 alusel.
§ 1. Sotsiaalministri 09.01.2009. a määruses nr 5 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“ (RT I 2009,4,56; 2010,73,566) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõikes 1 esitatud tabelis tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

7002076

Accutrend Glucose 50 tk

28,04

90%

10% „;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 esitatud tabelisse lisatakse järgmised read:7003077

CareSens N 50 tk

23,63

90%

10%

7003000

Accu-Chek Performa 50 tk

27,08

90%

10%

7002997

MediSmart Sapphire 50 tk

23,97

90%

10%

7002942

MediSmart Sapphire 25 tk

12,14

90%

10%

7002920

On-Call Plus 50 tk

17,19

90%

10%

7002931

On-Call Plus 25 tk

10,16

90%

10% „;3) paragrahvi 3 lõikes 1 esitatud tabelis muudetakse järgmisi ridu ja sõnastatakse järgmiselt:

7002526

Combihesive 2S, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10tk

23,06

90%

10%

7000344

Ileostoomikotid alusplaadile C2S 10tk

10,66

90%

10%“;


4) paragrahvi 3 lõikes 3 esitatud tabelis muudetakse järgmisi ridu ja sõnastatakse järgmiselt:

7002627

Esteem urostoomikott (standartne) 10tk

44,20

90%

10%

7002638

Esteem, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10tk

30,35

90%

10% „;5) paragrahvi 3 lõikes 3 esitatud tabelis tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

7000401

Üheosalised ileostoomikotid Stomadress Plus 10tk

17,91

90%

10% „;6) paragrahvi 12 lõikes 1 esitatud tabelisse lisatakse järgmised read:

7003189

Accu-Chek FlexLink Plus infusioonivahendid (6;8;10mm;40;70;100cm) 10tk

141,33

90%

10%

7003190

Accu-Chek FlexLink Plus Cannula kanüülid (6;8;10mm) 10tk

86,99

90%

10% „;


7) paragrahvi 12 lõikes 1 esitatud tabelis tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

7002256

Accu-Chek FlexLink (8/30;8/60;8/110) 10tk

141,33

90%

10%

7002267

Accu-Chek FlexLink Cannula kanüül (8,10) 10tk

86,99

90%

10%“;8) määrusesse lisatakse paragrahv 121 ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 121. Haavasidemed ja haavaplaastrid


(1) ConvaTec’i haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Haavaplaastrite ja haavasidemete nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7003055

Granuflex 10x10cm N10

31,35

50%

50%

7002964

Granuflex 15x15cm N10

69,09

50%

50%

7002975

Granuflex 20x20cm N5

58,37

50%

50%

7003066

Granuflex Bordered 6x6cm N5

19,03

50%

50%

7002919

Granuflex Bordered 10x10cm N5

32,48

50%

50%

7002908

Granuflex Bordered 10x13cm N5

39,85

50%

50%

7003011

Aquacel 5x5cm N10

17,47

50%

50%

7003033

Aquacel 10x10cm N10

39,64

50%

50%

7003022

Aquacel 15x15cm N5

44,45

50%

50%

7003011

Aquacel Ag 5x5cm N10

20,90

50%

50%

7003088

Aquacel Ag 10x10cm N10

45,28

50%

50%

7002986

Aquacel Ag 15x15cm N5

53,94

50%

50%

7003044

Aquacel Ag 20x30cm N5

114,36

50%

50%

(2) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest järgmistel juhtudel ja ulatuses:

1) ühe venoosse jalahaavandi korral kuni 24 haavaplaastri või haavasideme eest;

2) ühe diabeetilise jalahaavandi korral kuni 28 haavaplaastri või haavasideme eest;

3) ühe lamatishaavandi korral kuni 8 haavaplaastri või haavasideme eest;

4) ühe põletushaava korral kuni 3 haavaplaastri või haavasideme eest.“.


 

§ 2. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 01. jaanuaril 2011.a. v.a. §1 punktid 3, 4 ja 5, mis jõustuvad 01. aprillil 2011.a.

  

 

Hanno PevkurMinister Marelle Erlenheim

KantslerSELETUSKIRI

Sotsiaalministri määruse „Sotsiaalministri 09.01.2009. a määruse nr 5 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” muutmine“ eelnõu juurde


 

 

 I SISSEJUHATUS 

Eelnõu eesmärk on “Ravikindlustuse seaduse” (edaspidi RaKS) § 48 lõige 4 alusel kehtestada sotsiaalministri 9. jaanuari 2009. a määruse nr 5 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“ (edaspidi määrus) muutmine arvestades sotsiaalministri 18. septembri 2008.a määrusega nr 55 “Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord”. Määruses tehtud muudatused on heaks kiidetud Eesti Haigekassa nõukogu 22.oktoobri 2010.a otsusega nr. …… , millega tehti sotsiaalministrile ettepanek määruse muutmiseks.


Eelnõu ja seletuskirja autorid on tervishoiuteenuste osakonna juhataja Helvi Tarien (helvi.tarien@haigekassa.ee), tervishoiuökonoomika osakonna spetsialist Tiina Rahuoja (tiina.rahuoja@haigekassa.ee), juriidilise osakonna peajurist Endla Tempel (endla.tempel@haigekassa.ee) Eesti Haigekassast.

II EELNÕU SISU


Eelnõus muudetakse määrust „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“.

Tootjate poolt esitatud ettepanekute alusel on 2011.a. jõustuva määruse muutmisel lähtutud järgmistest asjaoludest:  • loetelust lülitatakse välja glükomeetri testiriba;

  • loetellu lisatakse uued glükomeetrite testiribad;

  • loetelus muudetakse stoomihooldusvahendite hindu;

  • loetelust lülitatakse välja stoomihooldusvahend, mille tootmine lõpetatakse;

  • loetellu lisatakse uued insuliinipumba tarvikud;

  • loetelust lülitatakse välja insuliinipumba tarvikud, mida enam ei toodeta;

  • loetellu lisatakse uus rühm meditsiiniseadmeid „Haavaplaastrid ja haavasidemed“ ning nende hüvitamise tingimused.

Eelnõus on piirhinnad toodud eurodes.

Sotsiaalministri määruses “ Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” tehakse järgmised muudatused:


Eelnõu § 1 punktiga 1 jäetakse määruse § 2 „Glükomeetri testiribad“ lõike 1 tabelist välja koodiga 7002076 tähistatud testiribad Accutrend Clucose 50tk. Testiribad lülitatakse määrusest välja tootja ettepanekul, sest Accutrend Glucose mõõtmissüsteem on tootja poolt mõeldud kasutamiseks meditsiinitöötajale, mitte tavakasutajale. Accutrend Glucose testiriba kasutas 2009. aastal alla 10 isiku, kellede Accutrend Glucose glükomeetri asendab tootja Accutrend Active glükomeetriga, mille testiribad on määruses.
Eelnõu § 1 punktiga 2 lisatakse määruse § 2 lõikes 1 esitatud tabelisse uued glükomeetri testribad. Tootja esindajatega sõlmitud hinnakokkulepete alusel on testiribade CareSens N, On-Call Plus ja MediSmart Sapphire testiribade keskmine hind loetelus olevate testiribade keskmisest maksumusest odavam ja seega hoiab nende loetellu võtmine kokku nii kasutajate kui ka haigekassa poolt hüvitamisel tehtavaid kulutusi.

Seoses sellega, et Accu Chek Go glükomeetrite tootmine on lõpetatud, plaanib tootja kindlustatute käes olevad Accu Chek Go glükomeetrid lähiaastate jooksul välja vahetatada uute täiustatud Accu-Chek Performa glükomeetrite vastu, mille tõttu on vajalik ka glükomeetrile sobivate testiribade lülitamine meditsiiniseadmete loetellu. Tootja esindajaga sõlmitud hinnakokkuleppe alusel ühtib Accu-Chek Performa piirhind Accu-Chek Go piirhinnaga.


Eelnõu § 1 punktidega 3 ja 4 muudetakse määruse § 3 lõigetes 1 ja 3 esitatud tabelites nelja stoomihooldusvahendi- Combihesive 2S, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10tk (kood7002526), Ileostoomikotid alusplaadile C2S 10tk (kood 7000344), Esteem urostoomikott (standartne) 10tk (kood 7002627) ja Esteem, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10tk (kood 7002638 )- piirhinda 6% võrra. Hinnakokkulepe tootja esindajaga muudetavate hindade osas on sõlmitud ja hindade tõusu põhjuseks on nimetatud toodete hinna tõstmine tootja poolt. Arvestades stoomihooldusvahendite eelneva kasutusega suurendab hindade tõus ravikindlustuse kulusid stoomihooldusvahenditele 0,7% võrra.
Eelnõu § 1 punktiga 5 jäetakse määruse § 3 „Stoomihooldusvahendid“ lõike 3 tabelist välja koodiga 7000401 tähistatud stoomihooldusvahend - Üheosalised ileostoomikotid Stomadress Plus 10 tk. Stoomihooldusvahend lülitatakse määrusest välja tootja ettepanekul, sest nimetatud toodet ei ole paari aasta jooksul kasutatud ja selle tootmine lõpetatakse.
Eelnõu § 1 punktiga 6 lisatakse määruse § 12 lõikesse 1 Accu-Chek D-TRON PLUS insuliinipumba ja Accu-Chek Spirit insuliinipumba tarvikud, sest loetelus olevaid Accu-Chek FlexLink tarvikuid enam ei toodeta ja laovarudest jätkub vanu tooteid vaid 2010. aasta lõpuni. Tootjaga sõlmitud hinnakokkuleppe alusel on uue, Accu-Chek FlexLink Plus tarvikute piirhind võrdne asendatavate toodete Accu-Chek FlexLink tarvikute piirhinnaga.
Eelnõu §1 punktiga 7 lülitatakse välja määruse § 12 „Insuliinipumba tarvikud“ lõike 1 tabelist meditsiiniseadmed, mida enam ei toodeta (vt. eelmist punkti).
Eelnõu §1 punktiga 8 lisatakse määrusesse paragrahv § 121 uue meditsiiniseadmete rühmaga „Haavaplaastid ja haavasidemed“. Määrusesse kantakse ConvaTec’i haavaplaastrid ja haavasidemed (edaspidi ka kaasaegsed haavatooted), s.t. nende nimetus, kood, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ning omaosaluse määr ja lõige 2 sätestab haavaplaastrite ning haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused.

Muudatuse eesmärk on parandada haavaravi kvaliteeti kaasaegsete haavatoodete kättesaadavamaks muutmise abil enamlevinud ja raskemini paranevatele haavade korral. Erialaühenduse hinnangu kohaselt kantakse kaasaegsed haavatooted määrusesse ravikindlustuse seaduse (edaspidi RaKS) § 48 lõike 6 alusel haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmääraga 50%, sest Eestis on kättesaadavad ka muud odavamad alternatiivsed meditsiiniseadmed – marliside ja soolalahus.

Kaasaegsed haavatooted on saanud erialaühenduselt positiivse hinnangu RaKS § 481 lõikes 1 toodud kriteeriumitele (kriteeriumide sisu ja nendele vastavuse hindajad on kehtestatud RaKS § 481 lõike 5 alusel sotsiaalministri määrusega) . Lõikes 2 toodud optimaalsed kogused, mis on vajalikud ühe haava raviks, on erialaühenduse poolt hinnatud tõeseks.

Tõenduspõhiselt kiirendavad kaasaegsed haavatooted haavade paranemist ja vähendavad infektsioonide tekke võimalusi. Et kaasaegsete haavatoodete kasutamine kodus on lihtsam kui marlisideme ja soolalahuse kasutamine haava sidumisel, hoiab nende lisamine määrusesse kokku arsti visiite venoossete, diabeetiliste, lamatis- ja põletushaavade sidumiste senise kasutuse pealt prognoositavalt 20% (so ligikaudu 161 tuhat krooni). Eeldatavalt vähenevad kaasaegsete haavatoodete kasutusele võtmisest kulud ka haavainfektsioonide ravimisele, töövõimetushüvitistele ja tulevikus ka sotsiaalabi vajadusele. Oluline on märkida, et kaasaegseid haavatooteid hüvitatakse juba enamikes EL maades (va Portugal), mistõttu ühtlustub nende kättesaadavus ka EL piires liikuvatele teistele EL kindlustatutele.

Tootjaga on hinnakokkulepe sõlmitud.
III EELNÕU VÕRDLEV ANALÜÜS

Eelnõu on kookõlas põhiseaduse, reguleeritava valdkonna seaduste ja õigusaktidega.

Eelnõu ettevalmistamisel ei ole aluseks võetud teiste riikide õigusakte.

IV EELNÕU VASTAVUS EUROOPA LIIDU ÕIGUSELE


Euroopa Liidu õigusallikatega seonduvat määruse eelnõus reguleeritud ei ole.

V MÄÄRUSE MÕJUD


Eelnõus sätestatu ei põhjusta muudatusi riigiasutuste töökorralduses ega eelda olemasolevate struktuuriüksuste ülesannete muutmist. Eelnõu vastu võtmine ei too kaasa organisatsioonilisi muudatusi ega tagajärgi. Muudatuse mõju ravikindlustuse eelarvele vt. punkti VI.
VI MÄÄRUSE RAKENDAMISEKS VAJALIKUD KULUTUSED

Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulusid ravikindlustuse eelarvele.Menetluses olevate ja loetellu lisatavate meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepanekute rakendumisega seotud kulude muutused 2011.aasta ravikindlustuse eelarvele on toodud tabelis:


Muudatus

Lisanduv kulu ravikindlustuse eelarvele eurodes

Selgitused

Testiribade loetelust välja lülitamine

-23

Testiriba vahetatakse välja odavama piirhinnaga testiribade vastu.

Testiribade loetellu lülitamine

-58 488

Piirhinna muutumisest tingitud kokkuhoid

Stoomihooldusvahendite hindade tõus

5432

4 stoomihooldusvahendi piirhinna 6%-ne tõus suurendab stoomihooldusvahendite kogukulusid keskmiselt kuni 1% võrra

Stoomihooldusvahendi välja lülitamine

0

Viimase 2 aasta jooksul kasutus puudub

Uute insuliinipumba tarvikute loetellu lülitamine

0

Uued tarvikud, millega vanad asendatakse, on varem loetelus olnutega samas hinnas

Insuliinipumba tarvikute loetelust välja lülitamine

0
Haavasidemete ja haavaplaastrite loetellu lülitamine

34 632

Sealhulgas arvestatud sidumiste ja visiitide 20% vähenemisega.

KOKKU

-18 447

VII MÄÄRUSE JÕUSTUMINE
Määrus jõustub 2011.a 1.jaanuaril v.a. §1 punktid 3, 4 ja 5, mis jõustuvad 01. aprillil 2011.a.

Sotsiaalministri 22. juuni 2005. a määruse nr 148 “Koodikeskuse asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 122 kohaselt peab haigekassa esitama riiklikku registrisse “Koodikeskus” meditsiiniseadme rühma nimetuse, meditsiiniseadme rühma koodi, soodustus ja hüvitamise tingimused ja piirhinna vähemalt 10 päeva enne käesoleva määruse jõustumise tähtpäeva, seega hiljemalt 21.12.2010.a. Seega käesolev määrus peab olema avaldatud Riigi Teatajas hiljemalt 21.12.2010.a.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка