Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут
старонка1/5
Дата канвертавання30.04.2016
Памер1.07 Mb.
  1   2   3   4   5МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра методики і технологій дошкільної освіти
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

для напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")
за вимогами кредитно-модульної системи


Київ 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра методики і технологій дошкільної освіти

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»


Проректор Вченою радою

з науково-методичної Педагогічного інституту

та навчальної роботи Протокол № ___

_______________О.Б. Жильцов від «__»_______2010 р.

«___»_______________ 2010 р. Учений секретар______________


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ

ПЕДАГОГІКИ

для напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри методики

і технологій дошкільної освіти,

протокол № __ від «__» ________ _ 2010 р.

Завідувач кафедри________ Н.В. КудикінаКиїв 2010

УДК 378.1(073)

ББК 74.580

Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 78 с.


Укладач: Мартинчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри методики і технологій дошкільної освіти Педагогічного інституту КУ імені Бориса Грінченка.

Рецензенти:
Колесник Іван Пантелійович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної психопедагогіки Інституту корекційної педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова.

ББК 74.580

© КМПУ, 2010 р.


ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Структура програми навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ІІІ. Програма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Змістовий модуль І. Теоретичні основи корекційної педагогіки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Змістовий модуль ІІ. Особливості корекційно-розвивальної роботи з дітьми

з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому просторі . . . . . . . .21

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи корекційної педагогіки» . . . . 26

V. Плани практичних і семінарських занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Карта самостійної роботи магістранта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект) . . . . . . . . . . . . . . . .56

VІІІ. Інші види самостійної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

ІХ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Х. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

ХІ. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

ХІІ. Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт бакалавра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

XIII. Рекомендована література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.

Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи корекційної педагогіки» є нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою методики і технологій дошкільної освіти Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.010101 – Дошкільна освіта денної форми навчання.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України, зокрема згідно Наказу МОН України за № 691 від 02.12.2005 р. «Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю», за яким передбачено введення навчальної дисципліни «Основи корекційної педагогіки» (з 01.09.2006 р.) у вищих навчальних закладах, що готують фахівців з галузі знань «Педагогічна освіта».

Навчальна програма з дисципліни «Основи корекційної педагогіки» для напряму підготовки 6.010101 – Дошкільна освіта розроблена на основі орієнтовної програми з курсу «Основи корекційної педагогіки», що підготовлена Інститутом корекційної педагогіки і психології НПУ імені
М.П. Драгоманова і обговорена на засіданні Науково-методичної комісії, та врахування специфіки підготовки фахівців для системи дошкільної освіти, що передбачає вивченнями студентами з цього напряму підготовки курсу «Основи логопедії і дефектології» (6 кредитів).

Робочу навчальну програму укладено згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Основи корекційної педагогіки», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

На сучасному етапі розвитку освітньо-виховної системи в Україні активного впровадження набуває інтегрування дітей з порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір. Цим зумовлює суттєве оновлення змісту, організаційних форм і технологій навчання на основі сучасних інноваційних підходів, забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей у навчальному процесі.

Згідно світових тенденцій та національного досвіду України передбачені різні форми організації освіти і соціалізації для дітей із вадами фізичного та (або) психічного розвитку, зокрема в умовах загальноосвітніх установ для дітей із нормальним розвитком (так зване інтегроване та інклюзивне навчання і виховання). Звичайно, в таких установах працюють фахівці із загальноосвітньою чи загальнопсихологічною підготовкою, які з особливостями дітей із порушеннями психофізичного розвитку та специфікою їх навчання і виховання в достатній мірі незнайомі. Враховуючи, що такі діти потрапляють у різні типи установ, де перебувають разом з дітьми, котрі мають нормальний розвиток, і потребують спеціальної корекційно-спрямованої роботи для збереження їх розвитку, виправляння і компенсації певних вад, відхилень у процесі соціалізації, є потреба в ознайомленні майбутніх педагогів дошкільних установ з основами такої галузі педагогічної науки, як корекційна педагогіка.Мета курсу – розкрити методологічні і теоретичні основи корекційної педагогіки, зокрема дошкільної, науково-теоретичні засади корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, розглянути історичний аспект розвитку теорії та практики спеціальної освіти, сучасні тенденції і проблеми організації педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, розкрити особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах дошкільних навчальних закладів загального типу; сформувати у студентів знання, уміння та навички організації ефективної корекційної допомоги дітям з психофізичними порушеннями в інклюзивних групах, розуміння специфіки надання їм необхідної допомоги.

Завдання курсу:

 • аналіз методологічних і теоретичних основ корекційної педагогіки, зокрема дошкільної;

 • ознайомлення майбутніх вихователів масової системи освіти з підходами держави і суспільства до організації освіти дітей, які мають суттєві недоліки психофізичного розвитку, основами теорії та історії корекційної педагогіки, основами її спеціальної дидактики та предметними галузями, основними поняттями корекційної педагогіки і спеціальної психології, особливостями і закономірностями розвитку різних категорій дітей з психофізичними вадами (глухих, сліпих, розумово відсталих, з порушеннями мовлення, емоційно-вольової сфери, соціальної поведінки, опорно-рухового апарату), комплексним діагностичним обстеженням дітей та комплектуванням освітніх установ для них, а також диференційованими та індивідуальними механізмами і прийомами корекційного навчання та виховання кожної із категорій дітей, головним чином, в умовах їх індивідуальної освіти.

 • презентація потужного гуманістичного потенціалу корекційної педагогіки і широкої технологічної оснащеності, які дозволяють вирішувати такі проблеми, які є непосильними для медицини та загальної педагогіки;

 • інформування майбутніх вихователів про стан допомоги дітям з особливими освітніми потребами на сучасному етапі розвитку держави, нормативно-правове забезпечення і практику надання корекційно-реабілітаційної допомоги різним контингентам дітей з особливостями психофізичного розвитку;

 • забезпечення необхідної теоретичної підготовки студентів з питань корекційної педагогіки, зокрема дошкільної, пов’язаних з розумінням особливостей проблемної дитини раннього і дошкільного віку та можливих шляхів надання їй допомоги, формування уявлення про значущість своєчасного виявлення порушень розвитку в дітей, шляхи та способи попередження, діагностики та корекції порушень психофізичного розвитку у дітей раннього і дошкільного віку;

 • ознайомлення з педагогічними технологіями виховання і навчання дітей дошкільного віку з порушеннями або відхиленнями в розвитку;

 • ознайомлення з особливостями забезпечення індивідуалізації розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку з особливими потребами; формування вміння складати індивідуальні програми розвитку, навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, які перебувають в загальноосвітньому просторі дошкільного закладу;

 • формування професійного інтересу у педагогів масової системи дошкільної освіти до проблеми виховання і навчання дітей з відхиленнями в розвитку, розкриття перед ними освітніх можливостей різних предметних галузей корекційної педагогіки і потенційних можливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань: теоретичні основи корекційної педагогіки, особливості навчання, виховання і розвитку дітей раннього і дошкільного віку з різними видами порушень, система корекційної роботи з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзивного навчання, індивідуалізація розвитку, навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Підвищенню ефективності практичних занять сприятиме передбачене програмою виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання та завдань для самостійної роботи, зокрема реферативних досліджень з актуальних проблем розвитку, становлення педагогічних систем навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку з відхиленнями в розвитку в контексті інтеграції у європейський освітній простір; розроблення моделі комплексної системи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими потребами, інтегрованими в загальноосвітній простір; підготовка творчого проекту «Інтегроване, інклюзивне виховання дітей з особливими потребами: проблеми, пошуки, перспективи».

Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

1. Аналізувати політику Української держави щодо розвитку спеціальної освіти в історичній ретроспективі.

2. Виокремлювати методологічні і науково-теоретичні основи корекційної педагогіки.

3. З'ясовувати способи виявлення і подолання порушень психофізичного розвитку у дітей раннього і дошкільного віку.

4. Опрацьовувати наукову та методичну літературу з проблем діагностики та корекції психофізичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку.

5. Опрацьовувати інформаційні джерела з метою ознайомлення з технологіями і методиками навчання дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку.

6.Розробляти модель комплексної корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку.

7. Визначати зміст корекційої роботи з дітьми, що мають відхилення в розвитку і перебувають в ДНЗ загального типу.

8.Планувати та організовувати корекційну роботу з дітьми з особливими потребами в інклюзивних групах.

9. Організовувати спостереження за дитиною з особливими освітніми потребами, яка перебуває в загальноосвітньому просторі.

10. Розробляти індивідуальні програми навчання і виховання дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку.

11. Індивідуалізовувати заняття для дітей віком від 3 до 6-7 років, фіксувати додаткові варіанти для індивідуалізації заняття, планувати та оцінювати ефективність індивідуальних занять.

12. Аналізувати заняття, що проводяться в інклюзивних групах, з погляду реалізації у його змісті навчальної, розвивальної і вихованої мети.

13. Визначати особливості співпраці ДНЗ з сім’ями, де є діти з особливими освітніми потребами.

Одержані знання та уміння допоможуть майбутнім вихователям дошкільних установ забезпечити моніторинг психофізичного і соціального розвитку дітей, врахувати індивідуальні особливості кожної дитини при складанні індивідуальної програми розвитку, навчання і виховання з метою корекції процесів розвитку і соціалізації дитини, у якої внаслідок дії різних факторів ці процеси ушкоджені; ефективно організувати взаємодію з родинами, котрі виховують дітей з особливими освітніми потребами.

Програма складається з 2 модулів (3 кредити) – 108 годин: 18 год. лекційних, 6 год. семінарських, 16 год. практичних, 12 год. індивідуальних, 6 год. модульного контролю, 48 годин самостійної позааудиторної роботи. Вивчення студентами навчальної дисципліни "Основи корекційної педагогіки" завершується складанням заліку.СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: теорія і практика навчання, виховання і розвитку дітей раннього і дошкільного віку з особливими освітніми потребами , що охоплює вивчення:

 • особливостей навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі;

 • особливостей становлення і соціалізації дитини з порушеннями фізичного та (або) психічного розвитку як особистості;

 • використання цих знань для обрання найкращих шляхів, засобів, умов, які забезпечать корекцію психофізичних вад, компенсацію діяльності порушених органів і систем організму дитини та освіту з метою її соціальної адаптації та інтеграції у суспільство і забезпечення можливостей максимально незалежного життя.

Курс:Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

3 кредити
Змістові модулі:

2 модулі
Загальний обсяг дисципліни (години):108 годин
Тижневих годин: 3 години


Шифр та

назва галузі знань0101 " Педагогічна

освіта "
Шифр та назва напряму

підготовки:6.010101 Дошкільна освіта
Освітньо-кваліфікаційний

рівень


"бакалавр"


Нормативна
Рік підготовки: 4.
Семестр:7.
Аудиторні заняття: 36 годин, з них:

Лекції (теоретична підготовка): 18годин;
Семінарські заняття: 6 годин;

Практичні заняття: 18 годин.

Індивідуальна робота:

12 годин.

Модульний контроль: 6 год.

Самостійна робота: 48 годин.

Вид контролю: ПМК
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
п/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекцій

Практичних

Семінарських

Індивідуальна

робота

Самостійна

робота

Підсумковий

контрольЗмістовий модуль І.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ


1.

Корекційна педагогіка в системі

наукових знань. Предмет і завдання

корекційної дошкільної педагогіки.

Понятійно-категоріальний апарат

корекційної педагогіки.

4

2
2
4
2.

Методологічні і теоретичні основи

корекційної педагогіки. Значення концепцій

Л.С. Виготського для становлення

і розвитку дефектології як науки.


4

2

24
3.

Види порушень психофізичного розвитку дітей
22
4
4.

Основи дидактики корекційної

дошкільної педагогіки.


4

22

2
5.

Сучасна система освітніх послуг для дітей

з особливостями психофізичного розвитку.


4
2
2

2
6.

Нормативно-правове забезпечення

корекційно-реабілітаційної допомоги дітям

з порушеннями психофізичного розвитку.

2
24
7.

Включення (інклюзія) дітей з особливими освітніми потребами в дошкільні навчальні заклади загального типу.
4

2


2
8.

Механізми забезпечення процесу навчання

дітей з особливостями психофізичного

розвитку у загальноосвітньому просторі.

4

2

2
2

6

2

Разом

56

26

10

8

4

6

28

2

Змістовий модуль ІІ.

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ


9.

Комплексний підхід до корекційно-розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку.
2

2


2
10.

Загальні вимоги до організації і змісту корекційно-педагогічного процесу в ДНЗ.


22
11.

Завдання розвитку дитини з особливими

освітніми потребами в дошкільному

навчальному закладі загального типу.

4

2

24
12.

Особливості індивідуалізації розвитку,

навчання і виховання дітей

з особливими освітніми потребами.

Складання індивідуальної програми розвиткудитини з особливими освітніми потребами.
6

2

2
2

4
13.

Організація спостережень за дитиною з особливими освітніми потребами в умовах дошкільного навчального закладу загального типу.
2
22
14.

Особливості взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї, яка має дитину з особливими освітніми потребами. Педагогічні технології підтримки сім’ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами.
4

2

2
2

4
15.

Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому просторі.
42

2

2


Разом

52

26

8

10

2

6

20

4


Разом за навчальним планом


108


52


18


18


6


12


48


6ІІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Лекція 1. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА В СИСТЕМІ НАУКОВИХ ЗНАНЬ. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ (2 год.)
Вступ. Значення курсу «Основи корекційної педагогіки» в системі підготовки сучасного педагога. Корекційна педагогіка як наука про особливості та закономірності навчання і виховання особистості при порушеннях процесів розвитку і соціалізації. Об’єкт, предмет і завдання дошкільної корекційної педагогіки. Зв’язок корекційної дошкільної педагогіки з іншими науками. Галузі корекційної дошкільної педагогіки (дошкільні сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, логопедагогіка, корекційна психопедагогіка, ортопедагогіка).

Сучасна термінологія в умовах оновленої гуманістичної парадигми дефектології (корекційної, спеціальної педагогіки). Основні поняття корекційної дошкільної педагогіки (дефект, дизонтоґенез, корекція, компенсація, соціалізація, абілітація та реабілітація, дивергенція, діти з порушеннями та відхиленнями психофізичного розвитку, особи з особливими освітніми потребами).Основні поняття теми: корекційна педагогіка, спеціальна педагогіка, спеціальна освіта, особи з порушеннями та відхиленнями психофізичного розвитку, дефект, складна вада, аномальний розвиток, дизонтоґенез, корекція, компенсація, абілітація та реабілітація, соціалізація, дивергенція, діти з порушеннями психофізичного розвитку, діти з відхиленнями психофізичного розвитку, діти з обмеженими можливостями здоров’я, діти з особливими освітніми потребами.

Рекомендована основна література

 1. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии: [учебное пособие для студентов педвузов] / Наталья Юрьевна Борякова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – C. 8-16.

 2. Синьов В.М. Основи дефектології: [навч. посібник] / В.М.Синьов, Г.М. Кобернік. – К.: Вища школа, 1994. – 143 с.

 3. Специальная педагогика: [учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Л.И. Аксёнова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др. / Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2001. – С. 5-18.

 4. Спеціальна педагогіка: [понятійно-термінологічний словник] / За ред. акад. В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.

 5. Специальная дошкольная педагогика: [учебное пособие] / Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др. / Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – 312 с.

 6. Холковська І.Л. Корекційна педагогіка / Ірина Леонідівна Холковська. – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007. – С. 6-23.

Рекомендована додаткова література

 1. Концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в найближчі роки та перспективу. – К., 2003.

 2. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами. – Київ, 1999.

 3. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 2. – С. 252-258.

 4. Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 30. – С. 142-150.

 5. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 2-3. – С. 36-42.

 6. Закон України «Про спеціальну освіту» (проект) // Міністерство освіти і науки // www. mon gov. ua.


Семінарське заняття 1. Понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки.

Лекція 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ(2 год.)
Методологічні принципи корекційної педагогіки (дефектології): принцип детермінізму, принцип єдності свідомості, особистості та діяльності, принцип розвитку.

Теоретичні основи корекційної педагогіки (дефектології). Наукові концепції Л.С. Виготського та їх значення для дефектології. Концепція про культурно-історичне походження психіки та формування вищих психічних функцій, концепція про загальні та специфічні закономірності психічного розвитку в нормі та патології, концепція про провідну роль навчання в розвитку дитини.Основні поняття теми: методологія, методологічні принципи, теоретичні основи науки, концепції Л.С. Виготського, вищі психічні функції людини, зона актуального розвитку дитини, зона найближчого розвитку дитини, загальні та специфічні закономірності розвитку психіки, дивергенція, конвергенція, дефект розвитку, структура дефекту, первинний дефект, вторинні та третинні відхилення.

Рекомендована основна література

 1. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии: [учебное пособие для студентов педвузов] / Наталья Юрьевна Борякова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – C. 49-95.

 2. Специальная педагогика: [учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Л.И. Аксёнова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др. / Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2001. – С. 27-86.

 3. Спеціальна педагогіка: [понятійно-термінологічний словник] / За ред. акад. В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.

 4. Специальная дошкольная педагогика: [учебное пособие] / Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др. / Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – 312 с.Рекомендована додаткова література

1. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. / Л. С. Выготский. – М.: Изд-во Акад. пед. наук, 1983. –


Т. 5. Основы дефектологии / Под ред. Т.А. Власовой. – 1983.– 369 с.
Практичне заняття 1. Значення теоретичних концепцій
Л.С. Виготського для становлення і розвитку дефектології як науки.

Семінарське заняття 2. Види порушень психофізичного розвитку дітей.
Лекція 3. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ КОРЕКЦІЙНОЇ

ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ (2 год.)
Особливі освітні потреби і зміст корекцйної освіти. Поняття про принципи корекційної дошкільної педагогіки. Особливості реалізації загальнопедагогічних принципів організації освіти і управління пізнавальною діяльністю в системі спеціальної освіти. Загальнопедагогічні принципи корекційно-розвивальної освіти. Основні принципи корекційної дошкільної педагогіки. Принцип розвивального навчання. Принцип єдності діагностики і корекції відхилень в розвитку. Принцип врахування співвідношення первинного порушення і вторинних відхилень у розвитку дитини. Генетичний принцип. Принцип корекційно-компенсувальної спрямованості навчання. Принцип соціально-адаптувальної спрямованості навчання. Принцип діяльнісного підходу у навчанні та вихованні. Принцип раннього початку корекційно-педагогічного впливу. Принцип педагогічного оптимізму. Принцип диференціального та індивідуального підходу. Принцип необхідності спеціального педагогічного керівництва.

Технології і методи корекційної освіти. Форми організації навчання дітей з особливими освітніми потребами.Основні поняття теми: особливі освітні потреби, принципи, загальнопедагогічні принципи, спеціальні принципи корекційної дошкільної педагогіки, технології і методи корекційної освіти.

Рекомендована основна література

 1. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии: [учебное пособие для студентов педвузов] / Наталья Юрьевна Борякова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – C. 30-38.

 2. Синьов В.М. Основи дефектології: [навч. посібник] / В.М.Синьов, Г.М. Кобернік. – К.: Вища школа, 1994. – 143 с.

 3. Специальная педагогика: [учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Л.И. Аксёнова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др. / Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2001. – С. 122-156.

 4. Спеціальна педагогіка: [понятійно-термінологічний словник] / За ред. акад. В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.

 5. Специальная дошкольная педагогика: [учебное пособие] / Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др. / Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – 312 с.

 6. Холковська І.Л. Корекційна педагогіка / Ірина Леонідівна Холковська. – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007. – С. 15-19.

Рекомендована додаткова література

1. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. / Л. С. Выготский. – М.: Изд-во Акад. пед. наук, 1983. –


Т. 5. Основы дефектологии / Под ред. Т.А. Власовой. – 1983.– 369 с.

Практичне заняття 2. Сучасна система спеціальних освітніх послуг. Типи спеціальних дошкільних закладів в Україні. Діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій.

Практичне заняття 3. Нормативно-правове забезпечення корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку.
Лекція 4. ВКЛЮЧЕННЯ (ІНКЛЮЗІЯ) ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ (2 год.)

Концептуальні аспекти інклюзивної освіти. Становлення інклюзивної освіти: від інтеграції до інклюзії. Основні принципи інклюзивної освіти. Міжнародні організації, що формують політику в галузі інклюзивної освіти.. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи. Особливості інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір в Україні. Розвиток інклюзивної моделі освіти. Статистичний погляд на процес інтеграції. Формування позитивного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку.Основні поняття теми: діти з особливими потребами, інклюзія, інклюзивна освіта, інклюзивний навчальний заклад, інтеграція.

Рекомендована основна література

 1. Даніелс Е. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. // Е. Деніелс, К.Стаффорд – Львів: Т-во «Надія», 2000.– 255 с.

 2. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: [навч.-метод. посібник] /
  А.А. Колупаєва, Н.З. Софій , Ю.М. Найда та ін./ За заг. ред. Л.І. Даниленко. – К.: 2007 – 127 с.

 3. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: [монографія] / Алла Анатоліївна Колупаєва. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 458 с.

 4. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностямим, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностми: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994. – К., 2000. – 21 с.

 5. Специальная педагогика: [учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] /
  Л.И. Аксёнова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др. / Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2001. – С. 352-370.

Рекомендована додаткова література

 1. Интегрированное обучение и воспитание в условиях общеобразовательных учреждений / Под ред. Т.Л. Лещинской. – Минск: НИО МО РБ, 1998. – 144 с.

 2. Инклюзивное образование. Политика, содержание и сравнительные перспективы / Под ред. Ф. Армстронга, Д. Армстронга, Л. Бартона. – Лондон, 2000. – 78 с. ЕВРОП. ОПЫТ.

 3. Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями) // Актуальные проблемы интегрированного обучения: Материалы Международной научно-практической конференции по проблемам интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с особыми образовательными потребностями). – М.: Права человека, 2001. – С. 8-14.

 4. Малофеев Н.Н. Современный этап в развитии системы образования в России: результаты исследования как основа для построения программы развития // Дефектология. – 1997. – № 6. – С. 3-14.

 5. Проект Положення про організцію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах. – К., 2002. – 16 с.


Лекція 5 МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОСБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНОМУ ПРОСТОРІ (2 год.)
Мета і завдання інклюзивного навчання. «Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах». Спеціальна підготовка педагогів загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження інклюзивного виховання. Організація взаємодії з батьками як учасниками навчально-виховного процесу. Моделі спеціальної освіти. Діагностичний аспект інклюзивного навчання. Модель інклюзивного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Рекомендована основна література

 1. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: [навч.-метод. посібник] /
  А.А. Колупаєва, Н.З. Софій , Ю.М. Найда та ін./ За заг. ред. Л.І. Даниленко. – К.: 2007 – 127 с.

 2. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: [монографія] / Алла Анатоліївна Колупаєва. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 458 с.

 3. Проект Положення про організцію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах. – К., 2002. – 16 с.

 4. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностямим, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностми: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994. – К., 2000. – 21 с.

 5. Специальная педагогика: [учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] /
  Л.И. Аксёнова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др./ Под ред. Н.М. Назаровой.– М.: Академия, 2001. – С. 352-370.

Рекомендована додаткова література

 1. Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями) // Актуальные проблемы интегрированного обучения: Материалы Международной научно-практической конференции по проблемам интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с особыми образовательными потребностями). – М.: Права человека, 2001. – С. 8-14.


Практичне заняття 4. Інклюзивна освіта в практиці і діяльності дошкільних навчальних закладів.

Контрольно-модульна робота № 1.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Лекція 6. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ (2 год.)
Наукові основи комплексного підходу до корекційно-реабілітаційної роботи. Особливості реалізації комплексного підходу до корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі. Модель комплексної системи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям дошкільного віку.

Основні поняття теми: комплексний підхід до корекційно-реабілітаційної роботи, модель комплексної системи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям дошкільного віку.

Рекомендована основна література

1. Дегтяренко Т.М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: [навч. посіб.] / Т.М. Дегтяренко, Л.С. Вавіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 302 с.

2. Специальная дошкольная педагогика: [учебное пособие] / Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др. / Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – С. 14-32.

Рекомендована додаткова література


    1. Липа В.А. Основы коррекционной педагогики: [учебное пособие] / Владимир Александрович Липа. – Донецк: Лебыдь, 2002 – 327 с.

    2. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: [підручник] / Віктор Миколайович Синьов. – Частина I – Загальні основи корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 238 с.

    3. Спеціальна педагогіка: [понятійно-термінологічний словник ] / За ред. акад. В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.


Практичне заняття 5. Загальні вимоги до організації і змісту корекційно-педагогічного процесу.
Лекція 7. ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ(2 год.)
Завдання дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Пріоритетні напрями розвитку дитини з особливими освітніми потребами: завдання соціально-особистісного розвитку; завдання емоційного розвитку; завдання фізичного і моторно-рухового розвитку; завдання пізнавального розвитку; завдання мовленнєвого розвитку.

Основні поняття теми: соціально-особистісний розвиток, емоційний розвиток, фізичний розвиток, моторно-руховий розвиток, пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток.

Рекомендована основна література

 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України / Наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

 2. Кононко О.Л. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / О.Л. Кононко, З.П. Плохій, А.М. Гончаренко [та ін.] – К.: Світич, 2008. – 202 с.

 3. Програма навчання і виховання дітей дошкільного віку від 3 до 7 років «Дитина» / Наук. кер. О.В. Проскура. – К.: Богдана, 2004.

 4. Мартинчук О.В. Дитина з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому просторі: завдання розвитку [рукопис матеріалів до програми «Дитина»].

Рекомендована додаткова література

1. Специальная дошкольная педагогика: [учебное пособие] / Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др. / Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – 312 с.


Практичне заняття 6. Реалізація завдань розвитку дітей з особливими освітніми потребами в дошкільних навчальних закладах. Завдання розвитку дитини в ДНЗ загального типу та спеціальному ДНЗ.
Лекція 8. ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ, НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (2 год.)
Значення організації спостережень за дитиною. Планування процесу формального оцінювання. Особливості співпраці батьків, вихователів, фахівців під час спостереження, оцінювання дитини. Використання результатів спостереження і оцінювання. Схема нормального розвитку дитини. Індивідуалізоване навчання, методи індивідуалізованого навчання, особливості складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

Основні поняття теми: спостереження, оцінювання, дозвіл на передачу інформації і дозвіл на співпрацю, варіанти запису інформації під час спостереження, індивідуалізація, попереднє планування, спонтанна індивідуалізація, індивідуальна програма розвитку.

Рекомендована основна література

 1. Даніелс Е. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. //
  Е. Деніелс, К.Стаффорд – Львів: Т-во «Надія», 2000.– 255 с.

 2. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: [навч.-метод. посібник] /
  А.А. Колупаєва, Н.З. Софій , Ю.М. Найда та ін./ За заг. ред. Л.І. Даниленко. – К.: 2007 – 127 с.

 3. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: [монографія] / Алла Анатоліївна Колупаєва. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 458 с.


Практичне заняття 7. Організація спостережень за дитиною з особливими освітніми потребами в умовах дошкільного навчального закладу загального типу.

Практичне заняття 8. Складання індивідуальної програми розвитку, навчання і виховання дитини з особливими освітніми потребами.
Лекція 9. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА СІМ’Ї, ЯКА ВИХОВУЄ ДИТИНУ З ОСОСБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (2 год.)
Особливості організації співпраці дошкільного навчального закладу з родинами, котрі виховують дітей з особливими освітніми потребами. Ставлення до батьків як до партнерів. Особливості спілкування з родинами. Технології підтримки родин. Механізми залучення батьків до корекційно-розвивальної роботи. Створення команди.

Рекомендована основна література

    1. Даніелс Е. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. //
     Е. Деніелс, К.Стаффорд – Львів: Т-во «Надія», 2000.– 255 с.

Рекомендована додаткова література

       1. Мастюкова Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии: [учебное пособие] / Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина / Под ред. В. И. Селиверстова. – М.: Владос, 2004. – 407 с.

       2. Ткачёва В.В. Технологии психологической помощи семьям детей с отклонениями в развитии: [учебное пособие] / Виктория Валентиновна Ткачёва. – М.: Астрель, 2007. – 319 с.


Практичне заняття 9. Педагогічні технології підтримки сім’ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами.

Семінарське заняття 3. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому просторі.

Контрольно-модульна робота № 2.
ІV.Навчально-методична карта дисципліни «Основи корекційної педагогіки»

Разом: 108 год., лекції – 18 год., практичні заняття – 16 год., семінарські заняття – 6 год.,

індивідуальні заняття – 12 год., самостійна робота – 56 годМодулі

Змістовий модуль І

Змістовий модуль II

Назва

модуля


Теоретичні основи корекційної педагогіким

Особливості корекційно-розвивальної роботи

з дітьми з особливостями психофізичного розвитку

в загальноосвітньому просторі

Кільк. балів за модуль

136 балів

130 балів

Теми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Теми


лекцій

Корекц. педагогіка в системі наук. знань. (1 б.)

Методолог. і теор.. основи кор.. дошк. педагогіки (1 б.)
Основи дидактики кор.. дошкільної педагогіки (1 б.)Включення дітей

з ООП в ДНЗ загального типу (1б.)Механізми забезп. проц. навч. дітей з ООП у заг.-освіт. просторі (1 б.)

Компл. підхід до кор.-розв. роботи з дошкіл. з ОПР (1 б.)
Завдання розвитку дитини з ООП в ДНЗ загал. типу(1 б.)

Особливості індивідуалізації розвит. дітей з ООП (1 б.)
Особливості взаємодії ДНЗ та сім’ї, яка виховує дитину з ООП(1 б.)Теми практич.

занять

Значення концепцій Л.С. Виготського для розвитку дефектол .

(11 балів)

Суч. система освіт. послуг для дітей з ОПР (11 б.)

Норм.-правове забезпеч. кор.-реабіл. допомоги (11 б.)
Інтегроване та інклюзивне навчання в системі освіти осіб з ОПР (11 б.)
Загал. вимоги до організації і змісту кор.-пед. процесу в ДНЗ (11 б.)

Реалізація завдань розвит.дітей з ООП в ДНЗ заг. типу (11 б.)

Складання індивід. програми розвитку дитини з ООП (11 б.)

Організація спостер. за дитиною з ООП в умовах ДНЗ (11 б.)

Педагог. технології підтримки сім’ї, яка виховує дитину з ООП (11 б.)
Теми семінар. занять

Понят.-категор. апарат кор.. педагог. (11 б.)
Види поруш. психофізичн. розв. (11 б.)

Особ. псих-педаг. супров. дітей з ОПР (11 б.)

Самост. робота

Табл. 6.1

( 5 б.)Табл. 6.1

(5 б.)Табл. 6.1

(5 б.)Табл. 6.1

(5 б.)Табл. 6.1

(5 б.)


Табл. 6.1

(5 б.)Табл. 6.1

(5 б.)Табл. 6.1

(5 б.)
Табл. 6.1

(5 б.)


Табл. 6.1

(5 б.)Табл. 6.1

(5 б.)


Табл. 6.1

(5 б.)


Табл. 6.1

(5 б.)


Табл. 6.1

(5 б.)Табл. 6.1

(5 б.)Види пот.конт.

Модульна контрольна робота 1

(25 балів)
Модульна контрольна робота 2

(25 балів)
Реферат

Реферат (тема зі змістового модулю I або II на вибір студента ) – 15 балів

ІНДЗ

Творчий проект «Інтегроване, інклюзивне виховання дітей з особливими потребами: проблеми, пошуки, перспективи» (30 б.)

Всього: 311 балів; коеф. 3,11

V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Семінарське заняття 1.

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка