Komunikat prasowy
Дата канвертавання26.04.2016
Памер62.13 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

12827/09 (Presse 256)

(OR. en)

KOMUNIKAT PRASOWY

2959. posiedzenie RadyRolnictwo i rybołówstwo

Bruksela, 7 września 2009 r.


Przewodniczący Eskil ERLANDSSON
szwedzki minister rolnictwa


Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada przeprowadziła szczegółową i konstruktywną wymianę poglądów w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego sytuacji na rynku przetworów mlecznych i powróci do tego zagadnienia w październiku.

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Rada przyjęła bez debaty nowe przepisy dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz dwa rozporządzenia mające na celu poprawienie skuteczności działania i bezpieczeństwa europejskiego systemu lotnictwa.
SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY Error: Reference source not found

OMAWIANE PUNKTY

Sytuacja na rynku przetworów mlecznych Error: Reference source not found

Grupa Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego Error: Reference source not found

SPRAWY RÓŻNE Error: Reference source not found

Transport żywych zwierząt − monitorowanie satelitarne i baza danych Error: Reference source not found

Działania mające na celu ustabilizowanie rynku zbóż Error: Reference source not found

Zarządzanie kwotami mlecznymi Error: Reference source not found

Uproszczenie WPR Error: Reference source not found

Katastrofalne pożary w Grecji Error: Reference source not found

Sytuacja na rynku paszy Error: Reference source not found

Negocjacje WTO w ramach dauhańskiej agendy rozwoju Error: Reference source not found

Sytuacja kryzysowa w sektorze wieprzowiny Error: Reference source not foundINNE ZATWIERDZONE PUNKTY

ROLNICTWO

 • Nowe przepisy dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego Error: Reference source not found

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

 • Mongolia – negocjacje umowy o partnerstwie Error: Reference source not found

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

 • Dziewiąte posiedzenie Rady Współpracy UE – Uzbekistan Error: Reference source not found

BUDŻET

 • Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności UE przeznaczonych dla Francji Error: Reference source not found

 • Dodatkowe środki UE na nowe potrzeby Error: Reference source not found

TRANSPORT

 • Pakiet lotniczy Error: Reference source not found

POLITYKA HANDLOWA

 • Antydumping – cegły magnezytowe – Chiny Error: Reference source not found

 • Umowa w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi z Białorusią Error: Reference source not found

 • Przegląd porozumienia w sprawie produktów technologii informacyjnej Error: Reference source not found

 • Umowa UE – Brazylia Error: Reference source not found

DECYZJE PODJĘTE PRZY ZASTOSOWANIU PROCEDURY PISEMNEJ

POLITYKA HANDLOWA

 • Antydumping – łączniki rur i przewody rurowe – Chiny, Tajlandia i Tajwan Error: Reference source not found

 • Antydumping – elementy złączne ze stali nierdzewnej – Wietnam Error: Reference source not found

MIANOWANIE

 • Komitet Regionów Error: Reference source not found

UCZESTNICY

Rządy państw członkowskich oraz Komisja Europejska były reprezentowane przez następujące osoby:Belgia:

Sabine LARUELLE minister ds. MŚP, samozatrudnienia, rolnictwa i polityki naukowej

Kris PEETERS premier rządu flamandzkiego i flamandzki minister ds. reform instytucjonalnych, portów, rolnictwa, rybołówstwa morskiego oraz polityki obszarów wiejskich

Benoît LUTGEN minister rolnictwa, polityki i gospodarki wiejskiej, środowiska i turystyki (region Walonii)Bułgaria:

Mirosław NAJDENOW minister rolnictwa i polityki żywnościowejRepublika Czeska:

Jakub ŠEBESTA minister rolnictwaDania:

Eva Kjer HANSEN minister ds. żywności, rolnictwa i rybołówstwaNiemcy:

Ilse AIGNER federalna minister żywności, rolnictwa i ochrony konsumentówEstonia:

Gert ANTSU zastępca stałego przedstawicielaIrlandia:

Brendan SMITH minister rolnictwa, rybołówstwa i żywnościGrecja

Christos AVGOULAS sekretarz generalny ds. polityki rolnej i spraw międzynarodowych, Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich i ŻywnościHiszpania:

Elena ESPINOSA MANGANA minister środowiska, obszarów wiejskich i gospodarki morskiejFrancja:

Bruno LE MAIRE minister żywności, rolnictwa i rybołówstwaWłochy:

Luca ZAIA minister ds. polityki rolnej i leśnictwaCypr:

Egly PANTELAKIS p.o. Stałego Sekretarza, Ministerstwo RolnictwaŁotwa:

Jānis DŪKLAVS minister rolnictwaLitwa:

Kazimieras STARKEVIČIUS minister rolnictwa

Mindaugas KUKLIERIUS wiceminister rolnictwa

Luksemburg:

Romain SCHNEIDER minister ds. rolnictwa, uprawy winorośli i rozwoju wsiWęgry:

József GRÁF minister rolnictwa i rozwoju wsiMalta:

Josep DE GIORGIO dyrektorHolandia:

Gerda VERBURG minister ds. rolnictwa, przyrody i jakości żywnościAustria:

Nikolaus BERLAKOVICH federalny minister rolnictwa, leśnictwa, środowiska i gospodarki wodnejPolska:

Marek SAWICKI minister rolnictwa i rozwoju wsiPortugalia:

Jaime SILVA minister rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwaRumunia:

Liviu HARBUZ sekretarz stanu, Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju WsiSłowenia:

Milan POGAČNIK minister rolnictwa, leśnictwa i żywnościSłowacja:

Vladimír PALŠA sekretarz stanu w Ministerstwie RolnictwaFinlandia:

Sirkka-Liisa ANTTILA minister rolnictwa i leśnictwaSzwecja:

Eskil ERLANDSSON minister rolnictwa

Rolf ERIKSSON sekretarz stanu, Ministerstwo Rolnictwa

Zjednoczone Królestwo:

Hilary BENN minister ds. środowiska, żywności i wsi

Richard LOCHHEAD minister ds. wsi i środowiska (rząd Szkocji)

Komisja:

Mariann FISCHER BOEL członek

Androulla VASSILIOU członek

OMAWIANE PUNKTY

Sytuacja na rynku przetworów mlecznych

Rada zapoznała się z komunikatem Komisji w sprawie sytuacji na rynku przetworów mlecznych w roku 2009 (12289/09) i wymieniła poglądy na ten temat na podstawie pytań prezydencji (12189/09).

Większość delegacji pozytywnie oceniła pogłębioną analizę, jakiej dokonała Komisja, oraz działania rynkowe przeprowadzone od początku kryzysu, ale miała rozbieżne zdania co do dodatkowych środków, które najlepiej pomogłyby rozwiązać bieżące trudności. Nie zakwestionowano jednak wyniku oceny funkcjonowania reformy wspólnej polityki rolnej. (13035/09).

Kilka delegacji oświadczyło, że środki wymienione w komunikacie są niewystarczające, by zakończyć kryzys.

Zgłoszono uwagi m.in. o zarządzaniu kwotami na poziomie indywidualnych producentów, o zaproponowanej tymczasowej pomocy państwa i o stosowaniu art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

Rada zapoznała się z opiniami wszystkich delegacji, również z uwagami zawartymi w dok. 13035/09i 13036/09.

Rada zaleciła Specjalnemu Komitetowi ds. Rolnictwa dalszą analizę tego zagadnienia, które zostanie ponownie omówione przez Radę w październiku.

Przedstawicielka Komisji wykluczyła propozycje, które w jej opinii mogłyby podważyć zobowiązania związane z oceną funkcjonowania reformy wspólnej polityki rolnej, takie jak podwyższenie cen interwencyjnych lub zamrożenie kwot mlecznych, o które wniosło kilka państw członkowskich. Oświadczyła jednak, że jest gotowa bliżej przyjrzeć się innemu zestawowi propozycji dotyczących kwestii etykietowania, jakości i promocji.

Przedmiotowy komunikat jest odpowiedzią na zgłoszony przez obradującą w czerwcu Radę Europejską wniosek o wnikliwą analizę rynku i przedstawienie sposobów ustabilizowania rynku przetworów mlecznych przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników oceny funkcjonowania reformy wspólnej polityki rolnej.

Grupa Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego

Rada zapoznała się z przedstawionym przez Komisję wynikiem prac Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego (12203/09).

Wydane w marcu przez tę grupę sprawozdanie zawiera trzydzieści zaleceń, a w celu ich realizacji grupa zatwierdziła w lipcu „mapę drogową kluczowych inicjatyw”.

Większość państw członkowskich zasadniczo pozytywnie oceniła zalecenia, by:  – lepiej wykorzystywać dostępne narzędzia wspierające konkurencyjność MŚP;

  – ułatwiać innowacyjność i rozwój nowych technologii przetwarzania żywności;

  – ustanowić europejskie forum, które będzie zajmować się wzajemnymi stosunkami podmiotów z łańcucha dostaw żywności, a w szczególności producentów, podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie i dystrybutorów;

  – promować najlepsze praktyki i unikać działań szkodzących konkurencyjności poprzez sporządzenie kodeksu postępowania obowiązującego w całej UE;

  – przywrócić symetrię, jeżeli chodzi o siłę przetargową w łańcuchu dostaw żywności.


Grupa Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego została powołana przez Komisję w roku 2008 i skupia przedstawicieli Komisji, państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, reprezentantów przemysłu spożywczego, przemysłu rolnego, detalistów i konsumentów; jej zadaniem jest przygotowywanie zaleceń w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności przemysłu rolno-spożywczego w Europie.

Więcej informacji o mapie drogowej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego jest dostępnych na stronie:http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?item_id=2954&lang=sv&tpa_id=156

SPRAWY RÓŻNE

Transport żywych zwierząt − monitorowanie satelitarne i baza danych

  Wniosek delegacji Holandii

Rada zapoznała się z opiniami delegacji Holandii, popartej przez Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Litwę, Austrię i Zjednoczone Królestwo, w sprawie konieczności zastosowania nowych instrumentów (np. systemów nawigacji satelitarnej), które mają służyć skuteczniejszej kontroli i inspekcji transportu żywych zwierząt (12375/09).

Komisarz ds. zdrowia Androulla Vassiliou oświadczyła, że projekt wniosku zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1/2005 jest aktualnie analizowany przez różne służby Komisji i zostanie wydany jak najszybciej.Działania mające na celu ustabilizowanie rynku zbóż

  Wniosek delegacji polskiej

Rada zapoznała się z wnioskiem złożonym przez Polskę przy poparciu Bułgarii, Estonii, Grecji, Austrii, Słowacji i Finlandii, w którym wezwano Komisję do podjęcia konkretnych działań mających na celu ustabilizowanie rynku zbóż. Polska zaproponowała, by zastosować różne nowe instrumenty interwencyjne i szybko wykorzystać istniejące instrumenty zgodnie z prawodawstwem WE (12796/09).

Przedstawicielka Komisji odpowiedziała, że nie ma możliwości udzielenia ukierunkowanego wsparcia niektórym członkom Unii Europejskiej. Zauważyła, że obniżenie cen mogłoby złagodzić trudności, z którymi borykają się niektórzy hodowcy zwierząt gospodarskich w zaopatrzeniu w paszę. Zaznaczyła, że termin bezpośrednich płatności przesunięto na 16 października, aby pomóc rolnikom znajdującym się w trudnej sytuacji.Zarządzanie kwotami mlecznymi

Rada zapoznała się ze złożonym przez Polskę wnioskiem o zmianę rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, tak by umożliwić państwom członkowskim dokonanie konwersji kwot krajowych między dostawami a sprzedażą bezpośrednią.

Przedstawicielka Komisji odpowiedziała, że omawiano takie uelastycznienie systemu kwot mlecznych, lecz rozwiązanie to odrzucono podczas dyskusji o ocenie funkcjonowania reformy WPR; Komisja nie widzi przyczyn, dla których miałaby zmienić stanowisko w tej sprawie (12846/09).Uproszczenie WPR

  Wniosek delegacji Niemiec

Rada zapoznała się z opiniami delegacji Niemiec, popartej przez wiele innych delegacji1, w sprawie uproszczenia WPR; do tego zagadnienia prezydencja szwedzka zamierza powrócić2 w listopadzie (12836/09).

Katastrofalne pożary w Grecji

  Informacje przekazane przez delegację Grecji

Rada wysłuchała informacji przedstawionych przez delegację Grecji popartą przez delegację Cypru (12853/09).

Komisarz Mariann Fischer Boel zapowiedziała, że po otrzymaniu informacji o władz Grecji służby Komisji przeanalizują kwestię wykorzystania środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w latach 2007–2013 związanych z ponownym zalesianiem i odnową produkcji leśnej po klęskach żywiołowych.

Delegacja Hiszpanii zaznaczyła, że zapobieganie pożarom lasów będzie omawiane w kolejnym półroczu, gdy sama będzie sprawować prezydencję.

Sytuacja na rynku paszy


  Ustne informacje przekazane przez Komisję

Rada zapoznała się z sytuacją na rynku paszy opisaną przez komisarz Mariann Fischer Boel i wysłuchała uwag delegacji.

Negocjacje WTO w ramach dauhańskiej agendy rozwoju

  Aktualny stan negocjacji

Rada przyjęła do wiadomości przedstawione przez komisarz Mariann Fischer Boel informacje dotyczące aktualnego stanu negocjacji w sprawie rolnictwa; na stan negocjacji wpłynęły nieformalne rozmowy dwustronne, które odbyły się podczas posiedzenia ministrów handlu z 35 państw członkowskich WTO zorganizowanego przez Indie w New Delhi w dniach 3–5 września.

Sytuacja kryzysowa w sektorze wieprzowiny

Rada zapoznała się z wnioskiem – złożonym przez delegację Francji przy poparciu innych delegacji – o ponowne wprowadzenie refundacji wywozowych, które wesprą sektor wieprzowiny (12875/09).

Przedstawicielka Komisji podtrzymała1 swoje stanowisko, zgodnie z którym na tym etapie nie jest konieczne podejmowanie żadnych środków.INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

ROLNICTWO

Nowe przepisy dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

W następstwie porozumienia osiągniętego z Parlamentem Europejskim w pierwszym czytaniu Rada przyjęła rozporządzenie modernizujące przepisy UE dotyczące tzw. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (3639/09). Więcej informacji w dok. 12921/09.STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

Mongolia – negocjacje umowy o partnerstwie

Rada przyjęła decyzję upoważniającą Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie ramowej umowy o partnerstwie i współpracy z Mongolią.STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

Dziewiąte posiedzenie Rady Współpracy UE – Uzbekistan

Rada zatwierdziła stanowisko UE na dziewiąte posiedzenie Rady Współpracy UE – Uzbekistan, które odbędzie się w Brukseli 14 września 2009 r.BUDŻET

Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności UE przeznaczonych dla Francji

Rada przyjęła decyzję w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu udostępnienia Francji kwoty 109, 4 mln EUR w związku z huraganem („Klaus”), który spustoszył południowo-zachodnią część tego kraju w styczniu 2009 r. (11289/09). Rada sporządziła również projekt budżetu korygującego nr 7 do budżetu ogólnego na 2009 r., przewidujący zwiększenie Funduszu Solidarności o 109,4 mln EUR, jeżeli chodzi o środki na zobowiązania, jak i środki na płatności.Dodatkowe środki UE na nowe potrzeby

Rada sporządziła projekt budżetu korygującego nr 8 do budżetu ogólnego na 2009 r., zwiększając środki na zobowiązania o 51,6 mln EUR. Ta zmiana wynika z następujących czynników: • zwiększenie o 49,3 mln EUR środków w pozycji „Programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz kontrola stanu fizycznego zwierząt, który w powiązaniu z czynnikiem zewnętrznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego – nowe środki” w celu sfinansowania kampanii na temat szczepień interwencyjnych, aby szybko zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii choroby niebieskiego języka;

 • zwiększenie dotacji UE dla Eurojustu o kwotę 3,9 mln EUR, z której 1,6 mln EUR pokrywa się dochodami przeznaczonymi na określony cel, a 2,3 mln EUR – nowymi środkami na zobowiązania.

TRANSPORT

Pakiet lotniczy

Rada przyjęła dwa rozporządzenia mające na celu poprawienie skuteczności działania i bezpieczeństwa europejskiego systemu lotnictwa; pierwsze wzmacnia przepisy w zakresie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (3640/09), natomiast drugie poszerza zakres zadań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (3641/09).

Oba rozporządzenia zostały przyjęte w następstwie porozumienia osiągniętego z Parlamentem Europejskim w pierwszym czytaniu w marcu 2009 r.

Więcej szczegółów w komunikacie prasowym 12810/09.POLITYKA HANDLOWA

Antydumping – cegły magnezytowe – Chiny

Rada przyjęła dwa rozporządzenia zmieniające rozporządzenie nr 1659/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chin (12649/09, 12659/09).Umowa w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi z Białorusią

Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy przedłużającej umowę w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi między UE a Białorusią.Przegląd porozumienia w sprawie produktów technologii informacyjnej

Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących przeglądu porozumienia w sprawie produktów technologii informacyjnej.Umowa UE – Brazylia

Rada przyjęła decyzję dotyczącą zawarcia porozumienia między UE a Brazylią w sprawie niektórych produktów rolnych (12107/2/09 REV 2). Porozumienie to jest wynikiem negocjacji rozpoczętych po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do UE, w ramach Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT). Rada przyjęła również rozporządzenie transponujące treść nowego porozumienia do prawa UE (12104/09).DECYZJE PODJĘTE PRZY ZASTOSOWANIU PROCEDURY PISEMNEJ

POLITYKA HANDLOWA

Antydumping – łączniki rur i przewody rurowe – Chiny, Tajlandia i Tajwan

Rada przyjęła1 rozporządzenie nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych żeliwnych lub stalowych łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z Chin i Tajlandii oraz tych przywożonych z Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Tajwanu, czy też nie, i uchylające zwolnienie przyznane przedsiębiorstwom Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd. (12593/1/09).Antydumping – elementy złączne ze stali nierdzewnej – Wietnam

Rada przyjęła2 rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1890/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących między innymi z Wietnamu (12433/09).MIANOWANIE

Komitet Regionów

Rada przyjęła decyzję, na mocy której na pozostały okres bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r., mianowane zostały następujące osoby:  Dick BUURSINK, Gedeputeerde van de provincie Gelderland – na stanowisko członka (Holandia)

  – Co VERDAAS, Gedeputeerde van de provincie Overijssel – na stanowisko zastępcy członka (Holandia)

  – Erwin MOHR, Gemeinderat in Markt Wolfurt (zmiana mandatu) – na stanowisko członka (Austria).
1Delegacje: Belgii, Czech, Danii, Estonii, Irlandii, Cypru, Hiszpanii, Francji, Łotwy, Litwy, Holandii, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji i Zjednoczonego Królestwa.

2W szczególności kierując się propozycjami zgłoszonymi przez niektóre państwa członkowskie (przedstawionymi w dok. 9103/09).

1Ta kwestia znalazła się już w porządku posiedzenia Rady, w ramach punktu „sprawy różne”, w styczniu, marcu, kwietniu i maju 2009 roku.

1Przy zastosowaniu procedury pisemnej 27 sierpnia 2009 r.

2Przy zastosowaniu procedury pisemnej 17 sierpnia 2009 r.

PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 5389 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

12827/09 (Presse 256)PL


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка