I. częŚĆ wstępna
старонка12/22
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.7 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

8. TURYSTYCZNA PROMOCJA „KRAINY ŻUBRA”

Turystyczna promocja „Krainy Żubra” powinna odbywać się wielotorowo. Najważniejsze elementy promocji to:
 1. Powołanie regionalnej Agencji Turystycznej „Kraina Żubra”, zajmującej się organizacją i promocją turystyki w Krainie Żubra.

 2. Wyznakowanie i uroczyste otwarcie z udziałem mediów pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra”

 3. Uroczyste otwarcie, z udziałem mediów, głównego Centrum Informacji i Obsługi Ruchu Turystycznego Krainy Żubra w Hajnówce.

 4. Zamówienie, wykonanie i wyemitowanie filmu krajoznawczego promującego atrakcje turystyczne Krainy Żubra.

 5. Wykonanie i ustawienie przy „Szlaku Krainy Żubra” oraz przy głównych szosach regionu drogowskazów do najważniejszych atrakcji i obiektów infrastruktury turystycznej Krainy Żubra.

 6. Wykonanie i ustawienie przy najważniejszych zabytkach atrakcjach turystycznych tablic informacyjnych z logo Krainy Żubra.

 7. Wydanie serii materiałów promocyjnych i informacyjnych o Krainie Żubra, w jednolitej, atrakcyjnej formie graficznej, z barwnymi zdjęciami, opatrzonych logo Krainy Żubra:

 • mapy turystycznej Krainy Żubra,

 • bogato ilustrowanego przewodnika po regionie,

 • mini-przewodnika po „Szlaku Krainy Żubra”,

 • publikacji o historii żubra i jego reintrodukcji w Puszczy Białowieskiej,

 • publikacji prezentującej i promującej walory krajobrazu kulturowego i wiejskiego budownictwa drewnianego w regionie,

 • serii barwnych folderów prezentujących walory poszczególnych gmin i miast Krainy Żubra.

 • katalogu kwater agroturystycznych w Krainie Żubra,

 • katalogu produktów turystycznych Krainy Żubra,

 • wykazu twórców ludowych w regionie,

 • kalendarza najważniejszych i mogących mieć znaczenie turystyczne imprez kulturalnych, folklorystycznych i uroczystości religijnych odbywających się w ciągu całego roku na terenie Krainy Żubra

 1. Promocja i wspieranie imprez mających związek z żubrem: sportowa impreza Ogólnopolski Bieg Żubra, Festiwal Przyrodniczy „Żubrowisko”.

 2. Profesjonalne opracowanie strony internetowej Krainy Żubra z pełną informacją o walorach i zagospodarowaniu turystycznym regionu oraz możliwością rezerwacji usług turystycznych.

 3. Organizacja cyklicznych imprez i konkursów promujących walory kulturowe Krainy Żubra:

 • konkursu na najładniejszą wieś,

 • konkursu na najładniejszą zagrodę,

 • konkursu na najlepszą kwaterę agroturystyczną,

 • konkursu na najlepszą potrawę regionalną,

 • konkursu na najlepszą gospodę specjalizującą się w daniach regionalnych.

 1. Organizacja dorocznego Jarmarku Żubra z przeglądem zespołów folklorystycznych z regionu, udziałem twórców ludowych, sprzedażą lokalnych produktów i degustacją regionalnych potraw.


9. WARUNKI REALIZACJI KONCEPCJI
9.1.Harmonogram działań najpilniejszych wraz z zadaniami realizacyjnymi
Szczegółowe zadania realizacyjne na obszarze poszczególnych gmin zostały przedstawione w rozdziale końcowym. Poniżej określone zaś zostały najważniejsze zadania ogólne, wspólne dla wszystkich gmin i dla całego regionu, wraz z określeniem horyzontu czasowego, w jakim powinny być zrealizowane.
Zadania najpilniejsze, możliwe do realizacji w ciągu 1-2 lat


  1. Powołanie regionalnej Agencji Turystycznej „Kraina Żubra”, zajmującej się organizacją i promocją turystyki w Krainie Żubra.

  2. Opracowanie i rejestracja logo „Krainy Żubra”.

  3. Inwentaryzacja zabytków drewnianego budownictwa wiejskiego, zabytkowych układów osadniczych i cennych obszarów krajobrazu kulturowego na obszarze gminy/miasta.

  4. Wprowadzenie odpowiednich zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych zespołów zabudowy drewnianej, układów osadniczych i obszarów krajobrazu kulturowego.

  5. Oznakowanie w terenie pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” i jego zagospodarowanie.

  6. Wydanie (w jednolitej szacie graficznej z logo „Krainy Żubra”) turystycznych folderów wszystkich gmin tworzących Krainę Żubra z mapami gmin (planami miast), z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych i obiektów infrastruktury turystycznej.

  7. Utworzenie punktów informacji turystycznej w każdej z gmin Krainy Żubra

  8. Opracowanie propozycji markowych produktów turystycznych i wzbogacenie oferty turystycznej.

  9. Przeprowadzenie szerokiej akcji konsultacji ze społecznościami lokalnymi informującej o głównych celach i zadaniach rozwoju turystyki w Krainie Żubra, w celu pozyskania ich akceptacji i współpracy.

  10. Remont starej szkoły w Białowieży.


Zadania wymagające większych nakładów oraz mniej pilne, do realizacji w ciągu 2-5 lat


 1. Utworzenie głównego i regionalnych Centrów Informacji i Obsługi Ruchu Turystycznego.

 2. Budowa siedziby głównego CIORT i hotelu w Hajnówce.

 3. Wyznakowanie uzupełniających pieszych i rowerowych szlaków turystycznych oraz ścieżek przyrodniczych (wg propozycji dla poszczególnych gmin).

 4. Zwiększenie liczby kwater agroturystycznych, zwłaszcza w gminach, gdzie takich kwater nie ma lub jest bardzo mało.

 5. Adaptacja na obiekty taniej bazy noclegowej wybranych budynków dawnych szkół i leśnych hoteli robotniczych.

 6. Stworzenie systemu stanic wodnych z wypożyczalniami kajaków .

 7. Oznakowanie w terenie (opatrzone logo „Krainy Żubra” drogowskazy przy drogach i szlakach oraz tablice informacyjne przy poszczególnych obiektach) najważniejszych atrakcji turystycznych i obiektów infrastruktury turystycznej w Krainie Żubra.

 8. Opracowanie i wdrożenie programu rewaloryzacji najcenniejszych zespołów drewnianej zabudowy „Wieś jak malowanie”.

 9. Opracowanie i wdrożenie szczegółowego programu (strategii) rozwoju turystyki w rejonie Puszczy Białowieskiej, oraz w innych regionach Krainy Żubra.

 10. Opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego i rozwoju infrastruktury turystycznej w rejonie Zalewu Siemianówka.

 11. Opracowanie i wydanie serii materiałów promocyjnych o „Krainie Żubra”: przewodnika, mapy, publikacji o walorach kulturowych, folderów z opisem „Szlaku Żubra” i innych markowych produktów turystycznych itp.

 12. Skoordynowana akcja promocji turystycznej „Krainy Żubra” z wykorzystaniem mediów.


Zadania do realizacji w dłuższej perspektywie czasowej:


 1. Stworzenie „parków zwierzęcych”: rezerwatów pokazowych żubra w lasach Radziwiłłowskich i w okolicach Supraśla oraz „parku wilczego” w Hajnówce.

 2. Stworzenie Europejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Białowieży i organizacja Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Supraślu.

 3. Budowa sieci „Zajazdów Żubrowych” przy głównych drogach Krainy Żubra.


9.2. Koordynatorzy, partnerzy i wykonawcy niezbędni dla realizacji zadań koncepcji
Nawet najlepsza koncepcja, czy strategia rozwoju turystyki w danym regionie nie zda się na nic, jeśli nie zostanie określone kto ma być koordynatorem i bezpośrednim realizatorem określonych w niej zadań.


  1. Nadzór na realizacją koncepcji i koordynacją działań w tym zakresie powinien sprawować Komitet Sterujący, w skład którego powinni wchodzić przedstawiciele:

   • podlaskiego urzędu marszałkowskiego,

   • starostw powiatowych z terenu Krainy Żubra,

   • samorządów lokalnych z terenu Krany Żubra i ich regionalnych stowarzyszeń,

   • Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
  1. Realizacją zadań związanych z obsługą ruchu turystycznego w obrębie Krainy Żubra i informacją (organizacja i prowadzenie centrów obsługi ruchu turystycznego, obsługa grup turystycznych i turystów indywidualnych, przygotowywanie i promocja ofert oraz lokalnych produktów turystycznych) powinna zajmować się utworzona w tym celu Regionalna Agencja Turystyczna „Kraina Żubra”, o której już była mowa wyżej. Możliwe są w tym przypadku dwa warianty:

 • stworzenie takiej organizacji od podstaw (z udziałem m.in. działających już na tym terenie podmiotów turystycznych, które można zrzeszyć w rodzaj federacji, lub konsorcjum, realizującego wspólne cele w regionie)

 • powierzenie tego zadania jednemu z już działających w regionie podmiotów turystycznych (np. stowarzyszeniu agroturystycznemu lub jednemu z biur turystycznych).

3. Realizacją i koordynacją zadań związanych z programem inwentaryzacji, ochrony i rewaloryzacji zabytków budownictwa drewnianego oraz krajobrazu kulturowego, powinien się zająć utworzony w tym celu Zespół ds. ochrony krajobrazu kulturowego, złożony ze specjalistów w tej dziedzinie, historyków sztuki, architektów itp.


Ponadto dla realizacji poszczególnych zadań należy stworzyć zespoły realizacyjne, w ramach których powinny współpracować różne instytucje oraz odpowiedni fachowcy z różnych dziedzin i wykonawcy poszczególnych prac. Poniżej przedstawiono potencjalnych uczestników takich przykładowych zespołów realizacyjnych.
1. Zespół do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego:
A. Podzespół ds. inwentaryzacji i waloryzacji zabytków drewnianego budownictwa wiejskiego oraz ich ochrony.

 • Wojewódzki Konserwator Zabytków,

 • Wydział Architektury Politechniki Białostockiej (ew. inne wyższe uczelnie – Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Instytut Historii Sztuki UW, Instytut Etnologii UW),

 • Białostockie Muzeum Wsi,

 • Towarzystwo Ochrony Krajobrazu (i inne organizacje pozarządowe).

B. Podzespół ds. rewaloryzacji cennych zabytków budownictwa wiejskiego i ich zespołów oraz ich adaptacji na cele turystyczne: • Wojewódzki Konserwator Zabytków (ochrona prawna zabytków),

 • Wydział Architektury Politechniki Białostockiej (projekty rewaloryzacji),

 • architekci (powiatowi, wojewódzcy i inni związani z regionem),

 • firmy budowlane (rewaloryzacja i adaptacja budynków na cele turystyczne),

 • stowarzyszenia agroturystyczne,

 • prywatni inwestorzy.

C. Podzespół ds. ochrony krajobrazu kulturowego regionu i cennych układów przestrzennych • Wojewódzki Konserwator Zabytków (ochrona prawna),

 • Wydział Architektury Politechniki Białostockiej (waloryzacja krajobrazu i inwentaryzacje cennych układów przestrzennych),

 • wojewódzkie i powiatowe biura planowania przestrzennego (wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewniających ochronę krajobrazu kulturowego najcenniejszych miejscowości i obszarów),

 • architekci (projekty rewaloryzacji budynków zabytkowych i cennych oraz ich adaptacji na cele turystyczne, opracowanie katalogu projektów nowych budynków mieszkalnych, gospodarczych i użytkowych, zgodnych z tradycjami budownictwa regionalnego i zalecanych do stosowania w regionie, a zwłaszcza w miejscowościach z najcenniejszymi zespołami starej zabudowy),

 • firmy budowlane (i fachowcy) wyspecjalizowane w remontach, rewaloryzacji i adaptacji budynków starych na nowe cele oraz we wznoszeniu nowych budynków o zewnętrznym kształcie zgodnym z tradycją lokalnego budownictwa).


2. Zespół do spraw promocji turystycznej regionu i szlaków turystycznych.
A. Podzespół ds. materiałów krajoznawczych i promocyjnych (foldery, mapy, przewodniki):

 • autorzy tekstów (krajoznawcy, przyrodnicy, leśnicy, tłumacze),

 • autorzy zdjęć,

 • graficy-projektanci,

 • drukarnia.

B. Podzespół ds. tablic informacyjnych i drogowskazów na szlakach, przy szosach i przy największych atrakcjach turystycznych Krainy Żubra: • graficy-projektanci,

 • autorzy tekstów na tablicach (krajoznawcy, przyrodnicy, leśnicy),

 • wykonawcy tablic i drogowskazów,

 • zarządcy dróg publicznych – ustalenia w sprawie lokalizacji drogowskazów i tablic przy drogach (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, powiatowe zarządy dróg).

C. Podzespół ds. opracowania i wytyczania szlaków turystycznych oraz ścieżek edukacyjnych: • PTTK

 • Nadleśnictwa i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku,

 • Białowieski Park Narodowy,

 • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej,

 • organizacje pozarządowe

 • wykonawcy obiektów małej architektury (wiat, kładek mostków, wież obserwacyjnych).


3. Zespół do spraw opracowania lokalnych produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu.


 • biura turystyczne,

 • stowarzyszenia agroturystyczne,

 • inni kwaterodawcy,

 • stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych,

 • twórcy ludowi,

 • zespoły folklorystyczne,

 • nadleśnictwa,

 • BPN i PK Puszczy Knyszyńskiej,

 • PTOP, TOK, WWF,

 • inne organizacje pozarządowe


9.3. Potencjalne źródła finansowania zadań realizacyjnych
Realizacja zadań przewidzianych w koncepcji będzie wymagała zaangażowania znacznych środków finansowych, które będą musiały pochodzić z różnorodnych źródeł: budżetowych, prywatnych i z różnego rodzaju funduszy oraz środków pomocowych. W związku z powyższym celowym wydaje się utworzenie przy Komitecie Sterującym, specjalnego Zespołu ds. finansowania realizacji zadań koncepcji, którego jedynym zadaniem byłoby gromadzenie środków finansowych na ten cel, szukanie potencjalnych źródeł finansowania i zabieganie o nie, pisanie projektów oraz udzielanie pomocy merytorycznej tym, którzy o finansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań koncepcji chcieliby występować samodzielnie.
Poniżej przedstawiono listę (z pewnością niepełną) potencjalnych źródeł finansowania (współfinansowania) poszczególnych zadań realizacyjnych.
1. Urzędy Gmin i Miast.

 1. Starostwa Powiatowe.

 2. Podlaski Urząd Marszałkowski.

 3. Podlaski Urząd Wojewódzki.

 4. Fundusze pomocowe UE.

 5. Fundusze rolno-środowiskowe.

 6. Fundusz Pracy.

 7. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.

 8. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

 9. Podlaska Izba Rolnicza w Białymstoku.

 10. Euroregion „Puszcza Białowieska”.

 11. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

 12. Sektorowe Programy Operacyjne.

 13. Lasy Państwowe.

 14. Białowieski Park Narodowy.

 15. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 16. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 17. Inne instytucje państwowe i samorządowe.

 18. WWF.

 19. Life-Nature.

 20. Ekofundusz.

 21. Pilotażowy Program Leader+.

 22. Bank PeKaO S.A.

 23. Browar Dojlidy.

 24. Biura turystyczne, agroturystyczne i gestorzy bazy noclegowej.

 25. Prywatni sponsorzy – lokalni biznesmeni.

 26. Inni sponsorzy z sektora prywatnego.

 27. Inne środki zewnętrzne.


10. PRZEWIDYWANE REZULTATY WDROŻENIA KONCEPCJI ROZWOJU TURYSTYKI W KRAINIE ŻUBRA


 1. Wzrost krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w regionie, w tym zwłaszcza poza Białowieżą i Białowieskim Parkiem Narodowym.

 2. Zmiana struktury ruchu turystycznego.

 3. Wzrost zatrudnienia w branżach gospodarki lokalnej bezpośrednio i pośrednio związanych z turystyką.

 4. Aktywizacja gospodarcza regionu przez turystykę i wzrost wpływów z turystyki w budżetach samorządowych.

 5. Wzrost dochodów z turystyki w indywidualnych budżetach mieszkańców regionu.

 6. Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych zajmujących się turystyką.

 7. Rozwój lokalnych firm specjalizujących się w budowie i rozbudowie infrastruktury turystycznej oraz adaptacji drewnianych wiejskich domów i innych obiektów na cele turystyczne,

 8. Zachowanie i skuteczna ochrona unikatowego krajobrazu kulturowego regionu oraz najcenniejszych obiektów i zespołów wiejskiego budownictwa drewnianego.

 9. Promocja i stworzenie wyrazistego wizerunku „Krainy Żubra” jako regionu o unikatowych w skali kraju i Europy walorach środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 10. Wzrost świadomości regionalnej i ekologicznej społeczności lokalnych.

 11. Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o turystykę.

Należy podkreślić, ze niniejsza koncepcja nie jest zamknięta, wręcz przeciwnie, powinna się zmieniać i rozwijać w zależności od istniejących warunków i tworzących się możliwości. Koncepcja powinna stać się częścią ogólnowojewódzkiej strategii rozwoju turystyki oraz punktem wyjścia dla konstruowania bardziej szczegółowych koncepcji i strategii rozwoju turystyki w poszczególnych regionach i gminach Krainy Żubra, w tym zwłaszcza w regionie Puszczy Białowieskiej.1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка