Гісторыі беларускага мовазнаўства
Дата канвертавання30.04.2016
Памер134.57 Kb.
АСНОЎНАЯ ЛІТАРАТУРА ПА “ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАГА МОВАЗНАЎСТВА”
Шакун Л.М. Гісторыя беларускага мовазнаўства: Вучэб. дапам. – Мн., 1995.

Беларуская мова: Энцыклапедыя / пад рэд. А.Я.Міхневіча. Мн., 1994.

Амирова Т.А., Ольховников Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975.

Гуліцкі М.Ф. Нарысы гісторыі беларускай лексікаграфіі. Мн., 1978.

Тамашэвіч Т.І. Гісторыя беларускага мовазнаўства”. Мн., 1995.

Германовіч І.К. Беларускія мовазнаўцы. Нарысы жыцця і навуковай дзейнасці. Мн., 1985.

Беларускае мовазнаўства. Бібліяграфічны указальнік (1825- 1965). Мн., 1967.

Беларускае мовазнаўства. Бібліяграфічны указальнік (1966- 1975). Мн., 1980.

ЗАНЯТКІ № 1ЛЯ ВЫТОКАЎ БЕЛАРУСКАГА МОВАЗНАЎСТВА

 1. Прадмет, задачы і значэнне “Гісторыі беларускага мовазнаўства”.

 2. Перадумовы развіцця ўсходнеславянскага мовазнаўства.

 3. Пачатак мовазнаўчай працы ў дзейнасці Францыска Скарыны. “Гласарыі”. Дзейнасць Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага.

 4. “Лексіс з талкаваннем славенскіх моў проста”.

 5. Лаўрэнцій Зізаній и яго спадчына.

 6. Слоўнік Памвы Бярынды.

 7. Мялецій Сматрыцкі і яго дзейнасць.

 8. “Граматыка славенская” Івана Ужэвіча.

Літаратура
 1. Мечковская Н.Б. Ранние восточнославянские грамматики. – Мн., 1984.

 2. Ботвинник М.Б. Лаврентий Зизаний. – Мн., 1973.

 3. Паўлавец Дз. Рупнасцю “мнагагрэшнага мніха Мялеція”: “Граматыка” Мялеція Сматрыцкага // Роднае слова. № 4. 2001. С.45-47.

 4. Яскевіч А.А. Старабеларускія граматыкі: праблемы агульнафіласофскай цэласнасці. – 2-е выд. – Мн., 2001.

 5. Дуброўская Юлія “Унія” Іпація Пацея: Помнікі старажытнага пісьменства // Роднае слова. 2001. № 2.

 6. Плотнікаў Браніслаў Кароткая гісторыя беларускай мовы і мовазнаўства. // Роднае слова, 2003. № 2. 2002. № 8, 9.Заканспектаваць:


 1. Паўлавец Дз. Настаўніца добрай славянскай мовы: “Граматыка” Лаўрэнція Зізанія // Роднае слова. № 2. 1996. С.46-49.

 2. Паўлавец Дз. Рупнасцю “мнагагрэшнага мніха Мялеція”: “Граматыка” Мялеція Сматрыцкага // Роднае слова. № 4. 2001. С.45-47.

ЗАНЯТКІ № 2

ВЫВУЧЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў ХІХ СТ.

І. Вывучэнне беларускай мовы ў першай палове ХІХ ст. 1. Сацыяльна-гістарычныя і культурна-палітычныя ўмовы распрацоўкі беларускай мовы.

 2. Першыя даследаванні беларускай мовы.

 3. Працы А. Меера, П. Шафарыка, К. Калайдовіча, Я. Чачота. І. Грыгаровіча, П. Шпілеўскага, Ф. Шымкевіча, З. Даленгі-Хадакоўскага.

ІІ. Вывучэнне беларускай мовы ў другой палове ХІХ ст.

 1. Вывучэнне мясцовых гаворак (А. Патабня, М. Коласаў, І. Сабалеўскі, С. Мікуцкі і інш.).

 2. Навуковая дзейнасць І. Насовіча. «Слоўнік беларускай мовы» («Словарь белорусского наречия») І. Насовіча – адно з лепшых дасягненняў тагачаснага мовазнаўства.

 3. Актывізацыя этнографаў і фалькларыстаў: Е. Раманаў, А. Сержпутоўскі, спадчына М. Федароўскага.

 4. Вывучэнне гісторыі беларускай мовы.

Літаратура

 1. Прыгодзіч М. Фёдар Шымкевіч: Да 200-годдзя з дня нараджэння // Роднае слова. № 2. 2002. С.39-41.

 2. Галас Б.К. Да пытання аб лексікаграфічнай спадчыне Ф.С.Шымкевіча // Беларуская лігвістыка. Мн. 1985. № 28.

 3. Аксамітаў А. Ля выокаў беларускага мовазнаўства: Са спадчыны Зарыяна Даленгі-Хадакоўскага // Роднае слова. № 5, 1992. С.21-25.

 4. Плотнікаў Браніслаў Кароткая гісторыя беларускай мовы і мовазнаўства. // Роднае слова. 2003. №2.

 5. Бандарчык В.К. Еўдакім Раманавіч Раманаў. – Мн., 1961.

 6. Бондарчик В. Феодосик А. А.К. Сержпутовский. – Мн., 1966.

 7. Цішчанка І. Першапраходзец // Полымя. 1983. № 10.

 8. Суднік М.Р. Іван Іванавіч Насовіч – выдатны вучоны і асветнік: (Да 200-годдзя з дня нараджэння) // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1989. № 2.

 9. Камароўскі Я. І.І.Насовіч і яго слоўнік // Беларусь. 1957. № 7.

 10. Насовіч І.І. Слоўнік беларускай мовы. Мн., 1983.

Заканспектаваць:

 1. Даніловіч М. Фразеалагічная спадчына Міхала Федароўскага // Роднае слова. № 9. 2003. С.39-41.

 2. Прыгодзіч М. «В нём скрываются древние остатки языка славянского…»: Канстанцін Калайдовіч як першы даследчык беларускай мовы // Роднае слова. № 12. 1994. С. 21-25.

ЗАНЯТКІ № 3

ВЫВУЧЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў ПАЧАТКУ ХХ СТ.

 1. Роля легальных беларускіх выданняў “Наша Ніва” і “Наша Доля” і выдавецтваў у развіцці нацыянальнай мовы.

 2. Пытанне нармалізацыі беларускай мовы і значэнне ў яго вырашэнні выдання твораў беларускіх пісьменнікаў. З’яўленне першых літаратуразнаўчых прац. Першыя беларускія чытанкі Цёткі і Я.Коласа. Дыскусія на старонках “Нашай нівы”.

 3. Вывучэнне межаў пашырэння беларускай мовы. Слоўнік Я. Ціхінскага. Дзейнасць У. Дабравольскага.

4. Я. Карскі – заснавальнік беларускага мовазнаўства

 1. Студэнцкая навуковая дзейнасць Я. Карскага.

 2. “Беларусы”. Структура працы, асноўныя раздзелы.

 3. Канцэпцыя аб паходжанні беларускай мовы і беларускага народа Я. Карскага.

 4. Я. Карскі – гісторык беларускай літаратурнай мовы. Даследаванне помнікаў старажытнага пісьменства.

 5. Даследаванне мовы новай беларускай літаратуры.

 6. Я. Карскі – дыялектолаг.

Літаратура

Гуліцкі М. “Смаленскі абласны слоўнік” У. Дабравольскага // Народнае слова. Мн., 1976.

Плотнікаў Браніслаў Кароткая гісторыя беларускай мовы і мовазнаўства. // Роднае слова, 2002, №10.

Булахов М.Г. Евфимий Фёдорович Карский: Жизнь, научная и общественная деятельность. Мн., 1981.

Суднік М.Р. Я.Ф. Карскі і беларуская філалогія // Беларуская лінгвістыка. Мн. 1981. Вып. 19.

Пшыркоў Ю. Подзвіг навуковы і грамадзянскі // Літ. і мастацтва. 1961. 17 студзеня.

Кузнецов П.С. Евфимий Фёдорович Карский. 1861- 1931: К столетию со дня рождения // Изв. АН СССР. Отд. лит. и языка. 1961. Т.20. вып.1.

Борковский В.И. Исследования Е.Ф. Карскага по беларускому языку // Карский Е.Ф. Беларусы. Язык беларуского народа. М. 1955. Вып. 1.

Янушкевіч Я., Цвірка К. Яўхім Карскі і яго “Беларусы” // Карскі Я. Беларусы. Мн.,2001.

Булахаў Міхаіл Вялікі сын зямлі беларускай: Да 140-годдзя з дня нараджэння Яўхіма Карскага // Роднае слова. 2001. № 1.Заканспектаваць

Гуліцкі М.Ф. З назіранняў над тэрміналогіяй лексікаграфіі. / Слова беларускае: З гісторыі лексікалогіі і лексікаграфіі. – Мн., 1994. С.267-273. Або ў “Тэрміналагічным зборніку “83” (Мн.,1985. С.17-22).

Карскі Я. Беларусы. Мн., 2001. або іншае выданне кнігі. Т. І.
ЗАНЯТКІ № 4

ВЫВУЧЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў

ПАСЛЯКАСТРЫЧНІЦКІ ЧАС


 1. Грамадска-палітычная і культурная сітуацыя ў краіне як умова развіцця беларускага мовазнаўства.

 2. Першыя спробы стварэння нарматыўнай граматыкі і ўстанаўлення беларускага правапісу.

 3. Б. Тарашкевіч і яго навуковая дзейнасць. «Беларуская граматыка для школ» Б. Тарашкевіча, структура працы, асаблівасці.

 4. О. Воўк-Левановіч і яго «Лекцыі па гісторыі беларускай мовы».

 5. Сцяпан Некрашэвіч і яго філалагічная дзейнасць. «Беларуска-расійскі слоўнік» М. Байкова, С. Некрашэвіча.

 6. П. Бузук і яго «Спроба лінгвістычнае геаграфіі Беларусі».

 7. Акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага правапісу і азбукі 1926г.

 8. Рэформа правапісу і граматыкі 1933 г.

Літаратура 1. Ліс А. Браніслаў Тарашкевіч. Мн., 1966.

 2. Крамко І.І., Юрэчэч А.К., Яновіч А.І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. Мн., 1968. Т.2.

 3. Яновіч А.І. Б.А. Тарашкевіч – мовавед: Да 90-годдзя з дня нараджэння // Беларуская лігвістыка. Мн., 1982. Вып. 21.

 4. Яновіч А.І. “Беларуская граматыка ” Б. Тарашкевіча // Беларуская мова і літаратура ў школе. 1990. № 9.

 5. Платонаў Расціслаў Як пачалася беларусізацыя: Дыскусія на VІІ Усебеларускай партыйнай канферэнцыі // Роднае слова. 2000. № 4.

 6. Рамановіч Я., Юрэвіч А. П.А. Бузук. Мн., 1969.

 7. Запрудский С. Человек из прошлого, или Почему трудно стирать «белые пятна» в истории белоруского языкознания // Неман. 1991. № 6.

 8. Запрудскі С. Развітанне з міражамі // Настаўніцкая газета. 1991. № 90-93.

 9. Запрудскі С. Жыццё дзеля навукі: Да 120-годдзя з дня нараджэння Сцяпана Некрашэвіча. // Роднае слова. 2003. №5.

 10. Сямешка Л. У 1933-м і пазней // Наша слова. 1991. №18-21.

 11. Жураўскі А.І. Рэформа беларускага правапісу: як гэта было // Настаўніцкая газета. 1991. № 43-45, 48-51.

 12. Платонаў Р. Моўная рэформа 1933 года: пратэст БНТ у Вільні // Літаратура і мастацтва. 1993. 17-23 ліпеня.

 13. Клімаў Ігар Рэформа 1933 года: Перадумовы і наступствы // Роднае слова. 2003. № 12.

 14. Германовіч І. К. Аб навуковай дзейнасці Сцяпана Міхайлавіча Некрашэвіча // Веснік БДУ. Сер. 4. 1972. № 3.

 15. Гісторыя беларускага мовазнаўства 1918-1941: Хрэстаматыя для студэнтаў філал. фак.: У 2 ч. Ч. 1 / Аўт.-уклад. С.М. Запрудскі, Г.І. Кулеш. - Мн.: БДУ, 2005.

 16. Германовіч І. Мікалай Каспяровіч: Да 100-годдзя з дня нараджэння // Роднае слова. 2000. № 5.

 17. Ляшук В. Пачынальнік літаратурнага краязнаўства ў школе: Да 100-годдзя з дня нараджэння Мікалая Каспяровіча // Роднае слова. 2000. № 5.

 18. Вячорка Ф. Замкнёныя групы назваў класічнай літаратурнай мовы: Назвы месяцаў, пальцаў рук, шахматных фігур і дзён тыдня паводле Вацлава Ластоўскага // Роднае слова. 2003. № 12.

 19. Гурская Алена Сцяжынамі лёсу «неадменнага сакратара адраджэння» : Пра Вацлава Ластоўскага // Роднае слова. 2003. № 10.

 20. Грэкава Г. Вялікі пакутнік за Дабро: Драма жыцця Язэпа Лёсіка. // Роднае слова. 2003. №11.

Заканспектаваць

Воўк-Левановіч О. Лекцыі па гісторыі беларускай мовы. Мн., 1994.

Запрудскі С. Парадоксы параўнальнага аналізу // Беларуская мова і літаратура ў школе. 1990. № 1.

Выбраныя навуковыя працы акадэміка С.М. Некрашэвіча: да 120-годдзя з дня нараджэння / НАН Беларусі; Інстытут мовазнаўства імя Я.Коласа; Навук. рэд. А.І. Падлужны. - Мн.: Бел. навука, 2004.

Станіслаў С. Русіфікацыя беларускае мовы ў БССР і супраціў русіфікацыйнаму працэсу. – Мн., 1994.

Тэмы рэфератаў

«Граматыка беларускае мовы: Фонэтыка» Язэпа Лёсіка і яе значэнне для беларускага мовазнаўства.

Выдатныя постаці беларускага мовазнаўства першай паловы ХХ ст. (М. Шатэрнік, М. Каспяровіч, В. Ластоўскі, Я. Лёсік, Я. Станкевіч ).
ЗАНЯТКІ № 5-6

РАСПРАЦОЎКА АСОБНЫХ РАЗДЗЕЛАЎ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ


 1. Вывучэнне фанетычных сродкаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Працы па фанетыцы А. Падлужнага. Л. Выгонная і яе даследаванні.

 2. Вывучэнне словаўтваральных сродкаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

 3. Вывучэнне марфалагічнага ладу сучаснай беларускай літаратурнай мовы пасля вайны. Працы П. Шубы ў галіне марфалогіі.

 4. Распрацоўка сінтаксісу сучаснай беларускай мовы пасля Вялікай Айчыннай вайны. Даследавані А. Наркевіча, Л. Падгайскага, М. Яўневіча, Л. Бурака, А. Міхневіча, В. Протчанкі, В. Рагаўцова.

 5. Распрацоўка беларускай нацыянальнай тэрміналогіі. Прынцыпы стварэння тэрміналагічных слоўнікаў. Распрацоўка лексікалогіі сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Анамастычныя даследаванні.

 6. Распрацоўка беларускай фразеалогіі і выданне фразеалагічных слоўнікаў.

 7. Фарміраванне новай галіны беларускага мовазнаўства – стылістыкі. Распрацоўка стылістыкі і пытанняў культуры мовы. З’яўленне вучэбнай дысцыпліны – лінгвістычнага аналізу тэксту.

 8. Дыялекталагічныя даследаванні сучаснай беларускай мовы. Вывучэнне гісторыі беларускай мовы.

 9. Параўнальнае вывучэнне беларускай мовы і іншых моў.

 10. Даследаванні білінгвізму ў Беларусі.

Літаратура

Прыгодзіч Мікалай. Напісанае – застаецца: Да 70-годдзя Яўгена Камароўскага // Роднае слова. 2000. № 8.

Міхайлаў Павел. З мовай у сэрцы: Да 60-годдзя з дня нараджэння Ліліі Выгоннай // Роднае слова. 2002. № 9.

Русак Валянціна Улюбёны ў роднае слова: Да 80-годдзя з дня нараджэння Мікалая Бірылы // Роднае слова. 2003. № 8.

А.І.Падлужны Нарыс акустычнай фанетыкі беларускай мовы. Мн. 1977.

А.І.Падлужны Фанетыка слова ў беларускай мове. Мн. 1983.

А.І.Падлужны Фаналагічная сістэма беларускай літаратурнай мовы. Мн. 1969.

Шакун Л.М. Словаўтварэнне. Мн. 1978.

Міхневіч Арнольд Настаўнік, метадыст, вучоны: Слова пра Васіля Протчанку // Роднае слова. 2000. № 4.

Гаўрош Ніна, Міхайлаў Павел. Таленавіты даследчык, Настаўнік настаўнікаў: Да юбілею Міхася Яўневіча // Роднае слова. 2002. № 3.

Іўчанкаў В. Беларус на зямлі сваёй роднай: Слова пра Аркадзя Наркевіча // Роднае слова. 2004. № 3.

Багдзевіч Анатоль У пошуку аптымальных варыянтаў тэрмінаў: Пра кнігу «Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі» пад рэд. А.Падлужнага // Роднае слова. 2000. № 12.

Германовіч Іван Аляксандр Крукоўскі: Да 100-годдзя з дня нараджэння // Роднае слова. 2001.№ 2.

Германовіч Іван Міхаіл Суднік: Да 90-годдзя з дня нараджэння // Роднае слова. 2000.№11.

Гаўрош Н., Панюціч К. Жыццё – як клятва, як прысяга: Да 85-годдзя з дня нараджэння Фёдара Янкоўскага // Роднае слова. 2003. № 7.

Сцяцко П. Культура мовы. – Мн., 2002.

Карповіч М. Прафесар стылістыкі: Да юбілею Міхася Цікоцкага // Роднае слова. 2002. № 2.

Наркевіч А. М.Я.Цікоцкі: (Да 70-годдзя з дня нараджэння) // Весн. БДУ. Сер. 4. 1992. № 1.

Салавянчык Т. Культура беларускага маўлення ва ўмовах білінгвізму // Роднае слова. 2001. № 1.

Іўковіч І., Кавалевіч З. Беларуская і англіская мовы: шляхі кантактнага вывучэння // Роднае слова. 2001. № 1.

Рамановіч Я., Юрэвіч А. П.А.Бузук. Мн., 1969.

Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды. Т. 2. Мн., 1977.

Блінава Э.Д., Мяцельская Е.С. Беларуская дыялекталогія. 2 выд. Мн., 1980.

Антанюк Л., Трайкоўская В. Імя ў лінгвістыцы: Да юбілею Браніслава Плотнікава // Роднае слова. 2000. № 12.

Булыка А. Аркадзь Іосіфавіч Жураўскі: Да 60-годдзя з дня нараджэння // Беларуская лінгвістыка. Мн., 1984. Вып. 26.

Крамко І. Дарогай крапатлівай працы: Да 60-годдзя з дня нараджэння члена-карэспандэнта АН БССР А.І.Жураўскага // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1984. № 4.

Лазоўскі У.М. Л.М.Шакун: Да 60-годдзя з дня нараджэння // Весн.БДУ. Сер.4. 1986. № 2.

Плотнікаў Браніслаў Кароткая гісторыя беларускай мовы і мовазнаўства. // Роднае слова, 2003, № 3, 4.

Іўковіч І., Кавалевіч З. Беларуская і англіская мовы: шляхі кантактнага вывучэння // Роднае слова. 2001. № 1.

Заканспектаваць:

Камароўскі Яўген Народнае слова: Літаратурнае і дыялектнае // Роднае слова. 2000. № 8.

Шчэрбін Вячаслаў Ад пісьменніцкіх глос – да поўных слоўнікаў мовы пісьменніка // Роднае слова. 2003. №11.

Шчэрбін Вячаслаў Ад поўных слоўнікаў мовы пісьменніка – да гіпертэкставых і ідэаграфічных слоўнікаў моўнай асобы пісьменіка // Роднае слова. 2004. № 2.

Сцяцко Павел Беларуская навуковая тэрміналогія ў другой палове 90-х гг. ХХст. // Роднае слова. 2001.№ 2.

Цікоцкі М. Аб важных кірунках развіцця сучаснай стылістыкі // Роднае слова. 2002. № 2.

Роўда Іван Некаторыя аспекты Функцыянавання беларускай і рускай моў // Роднае слова. 2003. №6.

Крывіцкі А. Тры этапы фарміравання беларускай дыялектнай лексікаграфіі. / З народнага слоўніка. – Мн., 1975. С.41-53. Або ў кн. “Слова беларускае: З гісторыі лексікалогіі і лексікаграфіі” (Мн., 1994). С.243-256.


Пытанні да заліку “Гісторыя беларускага мовазнаўства”

 1. Прадмет і задачы гісторыі беларускага мовазнаўства. Перыядызацыя гісторыі беларускага мовазнаўства, крыніцы яе вывучэння.

 2. Перадгісторыя развіцця усходнеславянскага мовазнаўства. Старажытныя лексікаграфічныя дапаможнікі. Працы Францыска Скарыны, Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага.

 3. Дасягненні беларускага мовазнаўства XVI-XVII ст.ст. “Лексіс с толкованіем словенскіх слов просто”. Лаўрэнцій Зізаній и яго спадчына. Слоўнік Памвы Бярынды.

 4. Мялецій Сматрыцкі і яго дзейнасць. “Граматыка славенская” Івана Ужэвіча.

 5. Сацыяльна-гістарычныя і культурна-палітычныя ўмовы распрацоўкі беларускай мовы ў ХІХ ст. Стан беларускай мовы ў гэты час, адносіны грамадскасці да яе.

 6. Першыя даследаванні беларускай мовы. Працы А.Меера, П.Шафарыка, К.Калайдовіча, Я.Чачота. І.Грыгаровіча і інш.

 7. Вывучэнне беларускай мовы ў першай палове ХІХ ст. Спадчына З.Даленгі-Хадакоўскага, П.Шпілеўскага, Ф.Шымкевіча і інш.

 8. Вывучэнне мясцовых гаворак у ХІХ ст. (А.Патабня, М.Коласаў, І.Сабалеўскі, С.Мікуцкі і інш.).

 9. Навуковая дзейнасць І.Насовіча “Слоўнік белорускай мовы” І.Насовіча – адно з лепшых дасягненняў мовазнаўства ХІХ ст.

 10. Вывучэнне гісторыі беларускай мовы ў другой палове ХІХ ст.

 11. Даследаванні этнографаў і фалькларыстаў – адметны этап у вывучэнні беларускай мовы. М.Федароўскі, В.Шэйн, Е.Раманаў, А.Сержпутоўскі і значэнне іх прац для беларускага мовазнаўства.

 12. Беларуская літаратура і беларуская публіцыстыка пачатку ХХ ст. як сцвярджэнне існавання нацыянальнай беларускай мовы. Роля легальных беларускіх выданняў “Наша Ніва” і “Наша Доля” і выдавецтваў у развіцці нацыянальнай мовы.

 13. Вывучэнне беларускай мовы ў пачатку ХХ ст. Пытанне нармалізацыі беларускай мовы і значэнне ў яго вырашэнні выдання твораў беларускіх пісьменнікаў. Першыя беларускія чытанкі Цёткі і Якуба Коласа. Дыскусія на старонках “Нашай нівы”.

 14. Вывучэнне вусна-гутарковай беларускай мовы ў пачатку ХХ ст. Слоўнікі Я.Ціхінскага,У.Дабравольскага, М.Шатэрніка, М.Каспяровіча і інш.

 15. Вывучэнне гісторыі беларускай мовы ў пачатку ХХ ст. Канцэпцыя А.А.Шахматава.

 16. Я.Карскі – заснавальнік беларускага мовазнаўства. Яго навуковая дзейнасць. Манаграфія “Беларусы”. Я.Ф.Карскі – дыялектолаг.

 17. Карскі – гісторык беларускай літаратурнай мовы. Даследаванне помнікаў старажытнага пісьменства. Даследаванне мовы новай беларускай літаратуры. Канцэпцыя аб паходжанні беларускай мовы і беларускага народа Я.Ф.Карскага.

 18. Грамадска-палітычная і культурная сітуацыя ў краіне ў паслякастрычніцкі час як умова развіцця беларускага мовазнаўства. Першыя спробы стварэння нарматыўнай граматыкі і ўстанаўлення беларускага правапісу.

 19. Браніслаў Тарашкевіч і яго навуковая дзейнасць. “Беларуская граматыка для школ”, структура працы.

 20. О.В.Воўк-Левановіч і яго “Лекцыі па гісторыі беларускай мовы”.

 21. Язэп Лёсік як мовавед і культурны дзеяч.

 22. Сцяпан Некрашэвіч і яго навуковая дзейнасць. «Беларуска-расійскі слоўнік» М.Байкова, С.Некрашэвіча.

 23. Навуковыя даследаванні Пятра Бузука. «Спроба лінгвістычнае геаграфіі Беларусі».

 24. Акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага правапісу і азбукі 1926 года.

 25. Рэформа правапісу і граматыкі 1933 года.

 26. Вацлаў Ластоўскі – мовазнаўца и грамадскі дзеяч. Яго навуковыя даследаванні.

 27. Навуковая дзейнасць Янкі і Станіслава Станкевічаў, яе значэнне для вывучэння беларускай мовы.

 28. Абмеркаванне пытанняў правапісу і граматычнай нармалізацыі беларускай мовы пасля Вялікай Айчыннай вайны. Арфаграфічная канферэнцыя 1952 года і яе вынік – “Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”.

 29. Выданне новых падручнікаў пасля Вялікай Айчыннай вайны. Праца арфаграфічнай камісіі Інстытута мовазнаўства імя Я.Коласа.

 30. «Курс сучаснай беларускай мовы» ў трох частках – першае акадэмічнае выданне. Яго значэнне для далейшага складання падручнікаў падобнага кшталту. Акадэмічныя граматыкі. «Граматыка беларускай мовы», “Беларуская граматыка” і інш. працы.

 31. Вывучэнне фанетычных сродкаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

 32. Працы па фанетыцы А.Падлужнага Л.Выгоннай і інш.

 33. Вывучэнне словаўтваральных сродкаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

 34. Вывучэнне марфалагічнага ладу сучаснай беларускай літаратурнай мовы пасля Вялікай Айчыннай вайны.

 35. Працы П.Шубы ў галіне марфалогіі.

 36. Даследаванне сінтаксісу сучаснай беларускай мовы да Вялікай Айчыннай вайны.Працы Ц.Ломцева, К.Гурскага.

 37. Распрацоўка сінтаксісу сучаснай беларускай мовы пасля Вялікай Айчыннай вайны. Даследавані А.Наркевіча, Л.Падгайскага, М.Яўневіча, Л.Бурака, А.Міхневіча, В.Протчанкі, В.Рагаўцова. Выкарыстанне досведу рускіх сінтаксістаў у развіцці беларускага сінтаксісу.

 38. Развіццё беларускай лексікаграфіі пасля Вялікай Айчыннай вайны. Стварэнне перакладных і іншых філалагічных слоўнікаў.

 39. Распрацоўка беларускай нацыянальнай тэрміналогіі. Прынцыпы стварэння тэрміналагічных слоўнікаў.

 40. Распрацоўка лексікалогіі сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

 41. Анамастычныя даследаванні.

 42. Распрацоўка беларускай фразеалогіі і фразеаграфіі.

 43. Ф.Янкоўскі., І.Лепешаў і іх працы. “Фразеалогія сучаснай беларускай мовы” І.Лепешава.

 44. Фарміраванне новай галіны беларускага мовазнаўства – стылістыкі. Распрацоўка пытанняў культуры мовы. З’яўленне вучэбнай дысцыпліны – лінгвістычнага аналізу тэксту. 45. Вывучэнне дыялектнага ландшафту Беларусі. Стварэнне “Дыялекталагічнага атласу беларускай мовы”. “Нарысы па беларускай дыялекталогіі”.

 46. Вывучэнне структурных асаблівасцей дыялектаў.

 47. Этапы станаўлення дыялектнай лексікаграфіі. Слоўнікі дыферэнцыяванага тыпу пасляваеннага часу.

 48. Вывучэнне гісторыі беларускай літаратурнай мовы.

 49. Параўнальнае вывучэнне беларускай мовы.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка