G. VŠEobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Дата канвертавання27.04.2016
Памер195.71 Kb.

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb.

Záložní zdroj Krč horkovodní soustavy Mělník - Praha
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU


Tepelný zdroj – Pražská teplárenská - Výtopna Krč, Zálesí 1927/13 je napojen na horkovodní soustavu Mělník – Praha (dále ZTMP) a slouží pro dodávku tepla do primárních tepelných sítí oblasti Krč – Novodvorská - Lhotka – Modřany. Výtopna Krč je zařazena do kategorie „záložních špičkových zdrojů“. Pro přenos výkonu ze ZTMP slouží nová čerpací stanice osazená skupinami oběhových čerpadel C20 a C21. Pro případ odpojení se od napáječe (samostatný provoz), nebo paralelního provozu se ZTMP, je součástí Výtopny Krč odběrné a měřící zařízení plynu, trafostanice a horkovodní kotelna.

Výkonnými jednotkami horkovodní, plynové kotelny jsou 3 kotle OKP 15H, jejichž součástí je spalovací zařízení, příprava a dodávka spalovacího a větracího vzduchu, chemická úprava vody, strojovna a čerpací stanice osazená skupinami čerpadel C22 a C23.

Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:Parametry kotlů K1, K2, K3 :

Typ kotle: horkovodní kotel OKP 15 H

Výrobce: ČKD Dukla a.s. – závod Tatra Kolín

Rok výroby 1992

Jmenovitý výkon kotle 17,44 MW

Konstrukční tlak 1,86 MPa

Teplota topné vody - vstupní min. 70 °C

Teplota topné vody - výstupní max. 150 °C

Minimální množství topné vody – vstup 75 t/hod

Maximální množství topné vody – výstup 300 t/hod

Pracovní přetlak pojistných ventilů 1,52MPa

Účinnost kotle 87 %

Palivo zemní plyn

Spotřeba ZP při jmen. výkonu 2050 Nm3/hodSpalovací zařízení:

Typ hořáku FQ 1500

Výrobce RAY, Oelgasbrenner GmbH, Fehlbach

Počet hořáků pro jeden kotel 1

Přetlak plynu 20 kPa

Spotřeba spal. vzd. 23000 Nm3/hod

Tlak spal. vzd. 5,6kPa

Stávající výkon Výtopny Krč: 52,32 MW

Výhledový stav

Po prodloužení krčské větve horkovodní soustavy ZTMP do lokality sídliště Modřany, realizované v roce 2002, byla zrušena plynová horkovodní výtopna Modřany, umístěná v této kotlině bez vysokého odvodu spalin. Pro případ nedostatečné dodávky tepla ze ZTMP do primárních tepelných sítí v oblasti Krč – Novodvorská - Lhotka – Modřany bude rozšířen tepelný výkon záložního a špičkového zdroje Výtopna Krč na celkovou výkonovou úroveň, technicky omezenou stávajícím komínem. Stávající železobetonový komín (výška 50m) vyhovuje (po úpravách) pro odvod spalin ze zemního plynu pro celkový výkon kotlů v mezní výši 110 MW. Rozšíření tepelného výkonu Výtopny Krč bude provedeno instalací dalších kotelních jednotek K4, K5 a K6. Kotel výkonu 23,8 MW bude přenesen ze zrušené výtopny Modřany. Pro ostatní kotelní jednotky budou použity výkonově vhodné a provozuschopné horkovodní kotle ve vlastnictví P.T. a.s. nebo cizích dodavatelů, popřípadě i nové kotle. Maximální výkon (17,4 MW) a parametry těchto kotlů budou stejné jako u stávajících kotlů OKP 15 H ve výtopně Krč. Z hlediska produkce emisí jsou jako mezní uvažovány parametry kotlů OKP 15 H. Definitivní typ kotelních jednotek K4 a K6 bude určen v dalších stupních projektové dokumentace.

Provoz záložního a špičkového horkovodního zdroje Výtopna Krč bude realizován v následujících případech:


 • Soustava ZTMP je pro sítě CZT Krč – Novodvorská - Lhotka – Modřany základním zdrojem tepla v letním období a v přechodovém období topné sezóny. Pro uvažovaný krátkodobý časový horizont je nutné ve výtopně Krč zabezpečit dostatečný tepelný výkon, kterým budou pokryty další tepelné požadavky sítí CZT Krč – Novodvorská - Lhotka – Modřany. V tomto časovém horizontu budou zrušeny plynové kotelny jednak v majetku Pražské teplárenské a. s., ale i plynové kotelny jiných provozovatelů. Zároveň budou napojováni noví odběratelé, kteří nebudou muset budovat plynové kotelny. Pro zabezpečení výkonových potřeb sítí CZT Krč – Novodvorská - Lhotka – Modřany bude při poklesu teploty venkovního vzduchu do záporných hodnot souběh tepelného výkonu výtopny Krč a teplárenské soustavy ZTMP v době cca 500 h/rok.

 • Výpadek dodávky tepla ze soustavy ZTMP vlivem poruchy na jejích základních zdrojích, nebo při poruše horkovodu (max. doba největší havárie je odhadnuta po zkušenostech z EOP na 500 h/rok)

 • Při letní údržbě horkovodů (v tomto případě se uvažuje s max. výkonem zdroje po dobu údržby max. 14 dnů na hodnotě 40 MW )

 • Vyrovnávání tepelných výkonových disproporcí v době ranní a večerní špičky odběru tepla

 • Vyrovnávání tepelných výkonových disproporcí mezi okamžitým výkonem soustavy ZTMP a příkonem sítí CZT Krč – Novodvorská – Modřany – Libuš v případě náhlé změny odběru tepla u odběratelů. K této disproporci může dojít:

  • vlivem náhlé změny teploty venkovního vzduchu

  • náhlým nárůstem odběru tepla pro TÚV (max. 2 hod/den v topné sezóně)

 • opětovné zprovoznění sítí CZT Krč – Novodvorská – Modřany – Libuš po opravě horkovodních potrubí (max. 3 h/den neurčeným výkonem kdy je nutné provést rychlé natopení vychladlých sítí a odběratelských stanic a tak zabezpečit nepřekročení max. hydraulických parametrů sítí a soustavy)

Celkový výkon Výtopny Krč po rozšíření: max. 111 MW

Parametry kotle K4 (kotel z výtopny Modřany):

Typ kotle: horkovodní kotel ZRF – H 23800

Výrobce: Kessel – Loos GmbH

Rok výroby 1997

Jmenovitý výkon kotle 23,8 MW

Minimální výkon kotle 5,9 MW

Teplota topné vody - výstupní 150 °C

Max. rozdíl teploty vstup/výstup 40 °C

Minimální množství topné vody – vstup 106 t/hod

Jmenovité množství topné vody – výstup 547 t/hod

Výstupní tlak topné vody 1,6MPa

Účinnost kotle při 100% výkonu vč.

Ekonomizéru min. 95 %

Palivo zemní plyn

Spotřeba ZP při jmen. výkonu 2630 Nm3/hod

Spotřeba ZP při min. výkonu 520 Nm3/hod

Typ hořáku WKG 4 - NR

Výrobce Weishaupt

Počet hořáků pro jeden kotel 2
Předpokládané parametry kotlů K5, K6:

Typ kotle: horkovodní kotel OKP 15 H

Výrobce: ČKD Dukla a.s. – závod Tatra Kolín

Rok výroby 1992

Jmenovitý výkon kotle 17,44 MW

Konstrukční tlak 1,86 MPa

Teplota topné vody - vstupní min. 70 °C

Teplota topné vody - výstupní max. 150 °C

Minimální množství topné vody – vstup 75 t/hod

Maximální množství topné vody – výstup 300 t/hod

Pracovní přetlak pojistných ventilů 1,52MPa

Účinnost kotle 87 %

Palivo zemní plyn

Spotřeba ZP při jmen. výkonu 2050 Nm3/hod

Typ hořáku FQ 1500

Výrobce RAY, Oelgasbrenner GmbH, Fehlbach

Počet hořáků pro jeden kotel 1

Přetlak plynu 20 kPa

Spotřeba spal. vzd. 23000 Nm3/hod

Tlak spal. vzd. 5,6kPa


Navrhovaný záměr nebude realizován na ZPF ani PUPFL.

Realizací předkládaného záměru se dle sdělení oznamovatele nezmění významně objemy ani stupeň znečištění vypouštěných odpadních vod oproti stávajícímu stavu. Nedochází ke zvyšování počtu pracovníků, provozní výkon výtopny zůstane rovněž na přibližně stávající úrovni.

Přehled předpokládaných odpadů v etapě výstavby je uveden v příslušné pasáži oznámení. V rámci výstavby budou vytvořeny odpovídající prostory pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo likvidace a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

Výtopna Krč nakládá s nebezpečnými odpady na základě souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Bilance odpadů vznikajících v etapě provozu vychází z Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2002 je uvedena v příslušné pasáži oznámení a předkládaným záměrem se nijak významně nezmění.

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.

Všechny potenciální zdroje hluku v rámci provozu ( čerpadla, ventilátory apod.) budou umístěny uvnitř stávající kotelny a strojovny a budou vybaveny protihlukovými opatřeními (kryty, tlumiče hluku na sacím potrubí a pod.) tak, aby byly splněny požadované hlukové limity pro pracovní i venkovní prostředí dle platné ekologické legislativy či hygienických předpisů. Nedojde ke zvýšení stávající hlukové zátěže ve vnějším prostředí výtopny.

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví mohou projevit následovně:


 • znečištění ovzduší

 • znečištění vody a půdy

 • havarijní stavy

Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší je vyhodnoceno variantně, a to jak z hlediska emisních toků škodlivin (dle autorizovaného měření emisí resp. dle emisních faktorů) jakož i z hlediska FPD – reálných 500 hodin/rok, respektive teoretických 8760 hodin/rok. Dle sdělení oznamovatele se však bude reálný počet hodin při souběhu všech šesti kotlů pohybovat v desítkách hodin. Výsledky výpočtů pro výše uvedené počítané varianty jsou uvedeny v předcházejících částech předkládaného oznámení, v této kapitole je uveden pouze tabulkový souhrn vypočtených příspěvků k imisní zátěži dle jednotlivých škodlivin:Varianta

Charakteristika

Výpočtová síť

Body mimo síť

Body mimo síť
Ochrana obyvatelstva

Ochrana přírody

min

max

min

max

min

max

V0a

NOx

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,027163

0,000209

0,026400

0,005070

0,016425
NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,003882

0,000023

0,003809

0,000921

0,002739
NO2

Aritmetický průměr 1 hod

0,000000

5,098554

0,140118

5,046492

1,878258

4,858044
CO

Maximální denní klouzavý průměr / 8 hodin

0,000098

0,537752

0,146269

0,529515

0,126118

0,319322

V0b

NOx

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,475896

0,003659

0,462530

0,088826

0,287764
NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,068006

0,000402

0,066726

0,016130

0,047996
NO2

Aritmetický průměr 1 hod

0,000000

5,098554

0,140118

5,046492

1,878258

4,858044
CO

Maximální denní klouzavý průměr / 8 hodin

0,000098

0,537752

0,146269

0,529515

0,126118

0,319322

V0c

NOx

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,053934

0,000415

0,052419

0,010067

0,032613
NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,007707

0,000046

0,007562

0,001828

0,005439
NO2

Aritmetický průměr 1 hod

0,000000

10,123475

0,278213

10,020103

3,729391

9,645930
CO

Maximální denní klouzavý průměr / 8 hodin

0,000179

0,978116

0,266048

0,963133

0,229395

0,580815

V0d

NOx

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,944919

0,007264

0,918380

0,176369

0,571372
NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,135029

0,000798

0,132488

0,032028

0,095298
NO2

Aritmetický průměr 1 hod

0,000000

10,123475

0,278213

10,020103

3,729391

9,645930
CO

Maximální denní klouzavý průměr / 8 hodin

0,000179

0,978116

0,266048

0,963133

0,229395

0,580815

V1a

NOx

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,051637

0,000397

0,050187

0,009638

0,031224
NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,007379

0,000044

0,007240

0,001750

0,005208
NO2

Aritmetický průměr 1 hod

0,000000

9,692460

0,266368

9,593489

3,570609

9,235246
CO

Maximální denní klouzavý průměr / 8 hodin

0,000185

1,011990

0,275262

0,996488

0,237340

0,600930

V1b

NOx

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,904688

0,006955

0,879279

0,168860

0,547045
NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,129280

0,000764

0,126847

0,030664

0,091241
NO2

Aritmetický průměr 1 hod

0,000000

9,692460

0,266368

9,593489

3,570609

9,235246
CO

Maximální denní klouzavý průměr / 8 hodin

0,000185

1,011990

0,275262

0,996488

0,237340

0,600930

V1c

NOx

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,112958

0,000868

0,109785

0,021084

0,068303
NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,016142

0,000095

0,015838

0,003829

0,011392
NO2

Aritmetický průměr 1 hod

0,000000

21,202368

0,582683

20,985868

7,810749

20,202208
CO

Maximální denní klouzavý průměr / 8 hodin

0,000374

2,047269

0,556858

2,015908

0,480141

1,215688

V1d

NOx

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

1,979015

0,015214

1,923433

0,369383

1,196667
NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,282801

0,001671

0,277479

0,067078

0,199591
NO2

Aritmetický průměr 1 hod

0,000000

21,202368

0,582683

20,985868

7,810749

20,202208
CO

Maximální denní klouzavý průměr / 8 hodin

0,000374

2,047269

0,556858

2,015908

0,480141

1,215688

V2a

NOx

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,024474

0,000188

0,023787

0,004568

0,014799
NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,003497

0,000021

0,003432

0,000830

0,002468
NO2

Aritmetický průměr 1 hod

0,000000

4,593906

0,126250

4,546997

1,692351

4,377202
CO

Maximální denní klouzavý průměr / 8 hodin

0,000087

0,474238

0,128993

0,466974

0,111222

0,281607

V2b

NOx

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,428792

0,003296

0,416749

0,080034

0,259281
NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,061274

0,000362

0,060121

0,014534

0,043245
NO2

Aritmetický průměr 1 hod

0,000000

4,593906

0,126250

4,546997

1,692351

4,377202
CO

Maximální denní klouzavý průměr / 8 hodin

0,000087

0,474238

0,128993

0,466974

0,111222

0,281607

V2c

NOx

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,059024

0,000454

0,057366

0,011017

0,035690
NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,008435

0,000050

0,008276

0,002001

0,005953
NO2

Aritmetický průměr 1 hod

0,000000

11,078893

0,304470

10,965765

4,081358

10,556278
CO

Maximální denní klouzavý průměr / 8 hodin

0,000195

1,069153

0,290810

1,052775

0,250746

0,634873

V2d

NOx

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

1,034097

0,007950

1,005053

0,193014

0,625296
NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

0,000000

0,129280

0,000764

0,126847

0,030664
NO2

Aritmetický průměr 1 hod

0,000000

11,078893

0,304470

10,965765

4,081358

10,556278
CO

Maximální denní klouzavý průměr / 8 hodin

0,000195

1,069153

0,290810

1,052775

0,250746

0,634873

Z hlediska emisních bilancí souvisejících s provozem nových kotlů K4 – K6 z pohledu nárůstu emisí je nutné současně upozornit, že potřeba realizace předkládaného záměru souvisí se zrušením 6 blokových kotelen v lokalitě Lhotka a Libuš. Jedná se o následující kotelny zrušené v roce 2002:

LL 1 - Otradovická 10 MW

LL 2 - Cholupická 10 MW

LL 6 - Cihlářova 12 MW

LL 10 - Zárubova 12 MW

LL 15 - Imrychova 6,5 MW

LL 17 - Jalodvorská 6,5 MW

Zároveň se uvažuje se zrušením kotelen:

LL 12 – Pavlíkova 10 MW

LL 13 - Papírníkova 10 MW
Z hlediska celkové bilance emisí lze tedy uvést, že pokud bychom porovnali příspěvky nových kotlů K4 až K6 při reálném fondu provozní doby 500 hod./rok, potom by tyto nové kotle v oxidech dusíku přispívaly emisí NOx ve výši cca 4,6 t/rok, odstavené nebo odstavované zdroje dle výše uvedeného přehledu představují celkovou emisi NOx cca 16,12 t/rok . Podrobněji jsou emise z těchto kotelen vyčísleny v kapitole údajů o výstupech.
Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd. Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový.Havarijní stavy

Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Všeobecně rizika havarijních stavů představuje:

Nový kotel bude v souladu se zákonem 86/2002 Sb. zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší a v souladu s §54 odstavec 6 tohoto zákona se na něho budou vztahovat emisní limity pro budoucí zdroje, které jsou uvedeny v příloze 1 a 2 Nařízení vlády 352/2002 Sb.

Záměr neznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Kvantitativní ovlivnění v rámci posuzovaného záměru nenastává. Vlivy na horninové prostředí nejsou očekávány. Záměr nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL. K možnému znečištění půdy v průběhu výstavby může dojít pouze v souvislosti se vznikem havarijních stavů (únik látek škodlivých vodám). Tato problematika již byla ošetřena příslušnými doporučeními v předcházející části předkládaného materiálu.

V kontextu celkové imisní zátěže je samozřejmě nezbyté hodnotit jak stávající, tak případné navrhované řešení jako jednoho z celé řady emitentů podílejících se na imisní zátěži širšího regionu, což se v dlouhodobém časovém horizontu již mohlo projevit například na změnách úrodnosti půdy, respektive jejích fyzikálních a chemických charakteristikách. Spalování zemního plynu a s ním související příspěvky k imisní zátěži nepředstavují dle názorů zpracovatelů oznámení významnější negativní vliv z hlediska této složky životního prostředí.

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a erozi půdy. Vliv lze označit za nulový. Posuzovaný záměr neovlivňuje hydrogeologické charakteristiky. Záměr nepředstavuje významné navýšení zpevněných ploch ani žádné rozsáhlé hloubkové zemní práce. Vliv lze označit za nulový.

Lokalita výstavby nenarušuje žádné chráněné území z hlediska zájmů ochrany přírody. Vzhledem k lokalizaci záměru uvnitř výtopny nelze očekávat žádné negativní vlivy ve vztahu k této složce životního prostředí. Druhové spektrum fauny je v zájmové lokalitě velice ochuzené. Lze tedy celkem spolehlivě i v tomto případě vyvodit závěr, že vlastní lokalita není místem trvalého výskytu organismů, vyžadujících zvláštní ochranu podle přílohy III vyhlášky MŽP ČR 395/21992 Sb. S ohledem na tuto skutečnost lze vliv označit za malý až nulový.

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do lesních porostů. Vliv lze označit za nulový. Působení imisí na lesní ekosystémy je nezbytné hodnotit v kontextu celkové imisní zátěže území a je popsán v příslušné části předkládaného oznámení.Jiné vlivy na ostatní složky životního prostředí nejsou očekávány.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка