Fizinio asmens atmintinė apie pridėtinės vertės mokestį Turinys
старонка1/9
Дата канвертавання22.04.2016
Памер170.78 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Leidinys

FIZINIO ASMENS ATMINTINĖ APIE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ

Turinys


1. Kokie fiziniai asmenys laikomi apmokestinamaisiais asmenimis? 2

2. Kada fiziniam apmokestinamajam asmeniui, atsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju? 2

3. Koks apmokestinamųjų fizinių asmenų gautas (gautinas) atlyginimas už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas yra PVM objektas? 2

4. Prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl Lietuvoje tiekiamų prekių ir (arba) teikiamų paslaugų. 4

4.1. Kokiais atvejais fiziniai apmokestinamieji asmenys turi registruotis PVM mokėtojais dėl prekių tiekimo ir /ar paslaugų teikimo? 4

4.2. Koks apmokestinamojo fizinio asmens gautas atlyginimas neįtraukiamas į 100 000 Lt sumą? 6

4.3. Ar gali fizinis asmuo, ketinantis pradėti vykdyti ekonominę veiklą, įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai? 7

4.4. Apmokestinamųjų fizinių asmenų, neįsiregistravusių PVM mokėtojais, PVM prievolės. 7

4.5. Kaip apskaičiuojama fizinių asmenų, PVM mokėtojų, teikiamų prekių (teikiamų paslaugų) apmokestinamoji vertė? 9

5. Apmokestinamųjų fizinių asmenų registravimas PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės. 9

5.1. Kada atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju fiziniam asmeniui, jeigu jis savo vykdomai ekonominei veiklai iš valstybių narių įsigyja prekių? 9

5.2. Kokie apmokestinamieji fiziniai asmenys turi registruotis PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimų iš ES valstybių? 10

5.3. Kokios prievolės atsiranda fiziniams asmenims, įsiregistravusiems PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš ES valstybių? 10

5.4. Fizinio asmens iš kitos valstybės narės įsigytų naujų transporto priemonių PVM prievolės 12

6. Kokiais atvejais fizinis asmuo, PVM mokėtojas, privalo apskaičiuoti pardavimo PVM už Lietuvoje neįsikūrusio užsienio asmens jam tiekiamas Lietuvoje prekes? 12

7. Kas laikoma prekių įsigijimu iš kitos ES valstybės? 12

8. Kokios yra fizinių asmenų, PVM mokėtojų, įsigytų prekių, paslaugų ir ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM atskaitos ypatybės? 14

9. Fizinio asmens, PVM mokėtojo, įsigyto ilgalaikio materialiojo turto pirkimo PVM atskaitos ypatybės 14

10. Kokius tiekiamų prekių ir /ar teikiamų paslaugų apskaitos dokumentus turi išrašyti fizinis asmuo, PVM mokėtojas? 17

11. Kokie dokumentai išrašomi patiekus žemės ūkio produkciją ir suteikus žemės ūkio paslaugas? 17

12. Kada privalo būti išrašyta PVM sąskaita faktūra? 18

13. Kokius rekvizitus privaloma nurodyti PVM sąskaitoje faktūroje? 18

14. Kokie rekvizitai turi būti nurodyti PVM sąskaitoje faktūroje, išrašytoje fiziniam asmeniui (gyventojui)? 20

15. Kokiais atvejais fiziniams asmenims (gyventojams) PVM sąskaita faktūra gali būti neišrašoma? 21

16. Fizinio asmens, PVM mokėtojo, kitos su apskaitos dokumentais susijusios prievolės. 23

17. Kokius kriterijus atitinkantys fiziniai asmenys yra registruojami ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema 24

18. Kokius žemės plotus asmuo turi įtraukti į registravimuisi Ūkininku nustatytą 7 ha žemės plotą? 25

19. Ar nustatant asmeniui priklausantį žemės plotą yra atsižvelgiama į žemės plotą, kuris yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė? 26

20. Kokiais atvejais Ūkininkas praranda teisę gauti kompensacinį PVM tarifo priedą? 27

21. Ar Ūkininkas neteisėtai paėmęs kompensacinį PVM tarifo priedą turi jį grąžinti į biudžetą? 28Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau- PVM įstatymas) prievolė skaičiuoti ir mokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) yra nustatyta ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims, vykdantiems ekonominę veiklą - tiekiantiems prekes ir /ar paslaugas.

Atmintinėje paaiškinami kokią veiklą vykdantys fiziniai asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais, kokios yra neįsiregistravimo PVM mokėtojais pasekmės, o taip pat pagrindiniai fizinių asmenų apmokestinimo PVM bei PVM atskaitos ypatumai.

 

 1. Kokie fiziniai asmenys laikomi apmokestinamaisiais asmenimis?


Fiziniai asmenys, vykdantys bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, PVM įstatyme įvardijami apmokestinamaisiais asmenimis. Apmokestinamaisiais asmenimis gali būti tiek Lietuvos Respublikos, tiek ir užsienio fiziniai asmenys.

Užsienio valstybės apmokestinamasis fizinis asmuo – tai Lietuvoje vykdantis ekonominę veiklą fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika. 1. Kada fiziniam apmokestinamajam asmeniui, atsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju?


Fiziniam asmeniui, vykdančiam ekonominę veiklą, prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda tokiais atvejais, kai:

  • Lietuvoje tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas (leidinio 4 punktas);

  • iš kitų valstybių narių įsigyja prekes( leidinio 5 punktas).3. Koks apmokestinamųjų fizinių asmenų gautas (gautinas) atlyginimas už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas yra PVM objektas?


PVM objektas yra bet kokią ekonominę veiklą, t. y. individualią veiklą, žemės ūkio produkcijos gamybą, kitokią gamybinę, komercinę veiklą vykdančių apmokestinamųjų fizinių asmenų, gautas (gautinas) atlyginimas už (vykdant bet kokią ekonominę veiklą) tiekiamas prekes ir/ar teikiamas paslaugas:

Fizinių asmenų, besiverčiančių individualia veikla, PVM objektas yra : • gautas (gautinas) atlyginimas už pagal verslo liudijimą parduotas prekes ir /ar suteiktas paslaugas (pavyzdžiui, gyventojo, turinčio prekybos verslo liudijimą – atlyginimas už parduotas prekes; turinčio baldų gamybos verslo liudijimą – atlyginimas už pagamintus ir parduotus baldus; turinčio statybos verslo liudijimą – atlyginimas už atliktus statybos darbus ir pan.). Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius yra patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333 ,,Dėl verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 114 - 5144);

 • gautas (gautinas) atlyginimas už savarankišką kūrybą vykdančių fizinių asmenų (dailininkų, rašytojų, kompozitorių ir pan.) suteiktas paslaugas ir /ar parduotus kūrinius (pavyzdžiui, rašytojo atlyginimas (honoraras) už knygą, dailininko atlyginimas už nutapytą ir parduotą paveikslą ir pan.);

 • gautas (gautinas) atlyginimas už savarankišką profesinę veiklą vykdančių fizinių asmenų (advokatų, notarų, teismo antstolių, gydytojų, architektų, projektuotojų ir pan.) suteiktas paslaugas ir /ar parduotas prekes (pavyzdžiui, advokatų atlyginimas už suteiktas advokato paslaugas, notaro atlyginimas už suteiktas notaro paslaugas, gydytojo atlyginimas už suteiktas gydymo ir kitas medicinos paslaugas, architekto, projektuotojo autorinis atlyginimas už atliktus projektavimo ir kitus darbus, antstolių atlyginimas už atliktus antstolio veiksmus ir pan.);

 • gautas (gautinas) atlyginimas už sporto veiklą savarankiškai vykdančio fizinio asmens – sportininko rengimąsi varžyboms ir dalyvavimą varžybose (pavyzdžiui, sportininko atlyginimas už dalyvavimą varžybose, kai sportininkai sudaro sutartis su sporto varžybų ar renginių organizatoriais ir gauna dalį pajamų už parduotus bilietus ar reklamą varžybų ar renginių metu ir kt.). Tačiau tuo atveju, kai sportininkas pajamas gauna pagal sporto veiklos sutartis, sudarytas tarp sporto klubo ir sportininko, tai tokios pajamos nepriskiriamos prie pajamų iš savarankiškos veiklos ir nėra PVM objektas;

 • gautas (gautinas) atlyginimas už savarankišką fizinio asmens vykdomą atlikėjo – aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ir pan. veiklą, už kurią šiems asmenims mokamas honoraras (pavyzdžiui, dainininko autorinis atlyginimas už atliktą dainą, dalyvavimą koncerte ir pan.),

 • gautas (gautinas) atlygis už PVM apmokestinamų nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuomą. Atkreipiame dėmesį, kad pagal PVM įstatymo 31 straipsnio nuostatas PVM yra apmokestinama:

- viešbučių, motelių, kempingų ir kitos panašios apgyvendinimo paslaugos;

- kitokių gyvenamųjų patalpų nuoma, kurios laikotarpis ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai;

- bet kokių transporto priemonių stovėjimo aikštelių, garažų ar panašios paskirties nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma;

- bet kokių įrengimų (įskaitant seifo kameras), atitinkančių nekilnojamojo pagal prigimtį daikto sąvoką nuoma.

Pažymime, kad nepriklausomai nuo to ar fizinis asmuo nekilnojamojo turto nuomą vykdo įregistravęs individualią veiklą ar ne PVM prasme laikoma jog jis vykdo ekonominę veiklą.


 • gautas (gautinas) atlyginimas už fizinių asmenų, besiverčiančių kita ekonomine veikla, suteiktas paslaugas ir / ar parduotas prekes.

Pažymėtina, kad atlyginimą už suteiktas paslaugas (parduotas prekes) vykdant veiklą Lietuvoje gali gauti ir užsienio fiziniai apmokestinamieji asmenys. Jų apskaičiuotas atlygis už suteiktas paslaugas (kurių suteikimo vieta yra Lietuva) ir /ar Lietuvoje parduotas prekes taip pat yra PVM objektas.

Fizinių asmenų, gaunančių autorinį ar jam prilygintą atlyginimą, PVM objektas yra gautas (gautinas) autorinis ar jam prilygintas atlyginimas už suteiktas paslaugas.

 Ūkininkų, gaminančių žemės ūkio produkciją, PVM objektas yra ūkininkų gautas (gautinas) atlygis už pirkėjams patiektą žemės ūkio produkciją. Žemės ūkio veiklą pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį vykdantiems asmenims prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda tuomet, kai konkrečiam asmeniui tenkanti atlygio suma už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių yra didesnė negu 100 000 Lt.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarką ir/ar taisykles kiekvienas asmuo turi pildyti Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalą ar Individualios veiklos pajamų apskaitos žurnalą (toliau – Žurnalas) ir juose nurodyti atlygio sumą už savo vardu parduotas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas. Pagal šiuos įrašus galima apskaičiuoti asmens 12 paskutiniųjų mėnesių atlygį už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas.

Pažymėtina, kad žemės ūkio veiklą pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį vykdantis asmuo, skaičiuodamas paskutiniųjų 12 mėnesių atlygį turi atsižvelgti ir į atlygį ne tik iš vykdomos žemės ūkio veiklos, bet ir iš kitokių jo vykdomų veiklų. Šiuo atveju prie Žurnale apskaitytų pajamų reikia pridėti ir atlygį už pvz., pagal verslo liudijimą gaminamus ir patiektus baldus ir pan., statybos darbus; atlygį už savarankišką dailininkų, rašytojų, kompozitorių ir pan. veiklą; už savarankišką advokatų, notarų, teismo antstolių, gydytojų, architektų, projektuotojų ir pan. profesinę veiklą; už sporto veiklą; už savarankišką fizinio asmens vykdomą atlikėjo – aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ir pan. veiklą, už kurią šiems asmenims mokamas honoraras; už PVM apmokestinamų nekilnojamų pagal prigimtį daiktų tiekimą ir/ar nuomą ir už vykdoma kitokio pobūdžio veiklą. Atsižvelgiant į tai, prievolė skaičiuoti ir mokėti PVM į biudžetą bei registruotis PVM mokėtoju gali atsirasti žymiai anksčiau, negu, kad Žurnale apskaitytas 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis pasieks 100 000 Lt sumą.

Tuo atveju, jeigu veiklą pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį vykdantis asmuo dalį savo produkcijos parduoda naudodamas kasos aparatą, tai skaičiuojant 12 paskutiniųjų mėnesių bendrą atlygį yra atsižvelgiama ir į jo pildomame kasos operacijų žurnale nurodytas atlygio už parduotą produkciją sumas.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка