Embryophyta („Bryophyta s l.“11)
Дата канвертавання22.04.2016
Памер154.12 Kb.
Embryophyta („Bryophyta s. l.“11) „(převaha autotrofního gametofytu, členěn na protonema a gametofor, přirůstá apikální buňkou, meristém chybí; sporofyt krátkověkký, troficky závislý na gametofytu, nevětvený, s 1 sporangiem)“.

Marchantiophyta – játrovky (protonema < 3 buňky, z něj jen 1 gametofor; lístky ve 2 – 3 řadách, jednovrstevné, bez žebra, buňky s rohovými ztluštěninami a siličnými tělísky; sporofyty dozrávají uvnitř tkáně gametofytu, elatery, štět se prodlužuje rychle zvětšováním buněk; biciliátní spermatozoidy).

Haplomitriopsida .

Marchantiopsida (-ales) (gametofor lupenitý, xeromorfní adaptace; sporofyt redukovaný, na karpocephalu; diferencovaná stélka – nahoře fotosyntetické pletivo, pod ním zásobní;) Marchantia, Riccia.

Jungermaniopsida (stélka nediferencovaná; sporofyty neredukované; vlhkomilné).

Peliidae, Metzgeriidae (gametofor lupenitý, jednovrstevný, listovitě laločnatý, sporofyty vyrůstají pod vrcholem), Pelia, Aneura, Metzgeria.

Jungermaniidae (gametofor listnatý, listy většinou 2 laloky, sporofyty vyrůstají na vrcholu), Jungermania, Mylia, Diplophyllum.

Bryophyta s. str. – mechy (protonema větší, větvené, s více gametofory; gametofor listnatý, listy nelaločnaté, často se středním žebrem, buňky bez siličných tělísek; štět se prodlužuje před dozráním sporangia, sporangium s kolumelou, bez sterilních buněk).

Sphagnopsida – rašeliníky (lodyžka větvená, lístky na lodyžce i větvích se dvěma typy buňěk, sporofyt na pseudopodiu, otvírání víčkem).

Andreaeopsida – štěrbovky (sporofyt na pseudopodiu, bez štětu, otvírání štěrbinami; epilitické, horské, kyselo).

Oedipodiopsida (drobný boreální).

*** (protonema vláknité; diferenciace vodivých pletiv v lodyžce a středním žebru; sporangium se štětem, průduchy, obústím, otvírání víčkem).

Polytrichopsida – ploníky (nejrozvinutější gametofor, lístky s širokým žebrem, epidermis a voskovou kutikulou; obústí nehygroskopické, z celých buňěk, konci zubů přirostlý ke kolumele).

Bryopsida – pravé mechy (vodivá pletiva jednodušší; žebra, epidermis, kutikula i obústí mohou chybět; obústí hygroskopické, ze zbytků buněčných přepážek).

Funariidae (vzpřímené, akrokarpní; 2 kruhy obústí, zuby v zákrytu).

Dicraniidae (vzpřímené, akrokarpní nebo kladokarpní; 1 kruh obústí), Dicranum, Leucobryum, Tortula.

Bryidae (vzpřímené, akrokarpní nebo kladokarpní; 2 kruhy obústí, zuby se střídají), Bryum, Mnium, Pohlia, Splachnum (koprofilní).

Hypnidae (poléhavé, až zpeřeně větvené, pleurokarpní), Hypnum – rokyt, Hylocomium – rokytník.

Anthoceratophyta (-psida) – hlevíky (gametofor lupenitý; sporofyt válcovitý, jen sporangium bez štětu, ve sporangiu kolumela, stěna tlustá, s průduchy, dozrává a otvírá se postupně odshora; buňky bez siličných tělísek, jen s jedním obřím chloroplastem, ten s pyrenoidem; symbióza s Nostocem).

Anthocerotales (tmavé ornamentované spory), Anthoceros (na poli, kyselo).

Notothyladales (světlé neornamentované spory), Phaeoceros, Notothylas.

Tracheophyta (=Polysporangiophyta) (pravé cévní svazky, převaha sporofytu nad gametofytem).

†Rhyniopsida (samostatný sporofyt a gametofyt, podobné; dichotomické větvení; nepravé kořeny a listy, nepravé tracheidy).

Lycopodiophyta (mikrofyly, sporangium v paždí sporofylu; větvené dichotomicky; vznik v devonu).

†Zosterophyllophyta .

Lycopodiopsida (isosporie, gametofyt exosporický, dlouhověkký; biciliátní spermatozoidy).

Huperziaceae (aktinostélé, sporofyly nerozlišené) Huperzia – vranec.

Lycopodiaceae (plektostélé, sporofyly nezelené, ve strobilech) Lycopodium – plavuň, Diphasiastrum, Lycopodiella, Phyloglossum.

Selaginellopsida (-aceae) (heterosporie, gametofyt endosporický, krátkověkký; biciliátní spermatozoidy; protostélé, lingula), Selaginella – vraneček.

Isoëtopsida (heterosporie, gametofyt endosporický; polyciliátní spermatozoidy; lingula, listy se 4 dutinami).

Isoëtales (-aceae) Isoëtes – šídlatka.

†Lepidodendrales (uhlí).

†Lepidodendraceae (devon až perm).

†Sigillariaceae (perm).

Euphylophyta .

?†Trimerophyta .

Monilophyta (isosporie vyj. Hydropteridales, primárně eusporangiátní).

Equisetophyta (-aceae) (sphenofyly; gametofyt nadzemní, zelený, krátkověkký, laločnatý s rhizoidy; arthrostélé), Equisetum, Hippochaete.

Polypodiophyta (megafyly, vernace circinátní; gametofyt nezávislý na sporofytu, polyciliátní spermatozoidy; diktiostélé).

Psilotopsida (-aceae) (eusporangiátní; gametofyt mykotrofní, podzemní, oboupohlavný; dichotomické větvení, enafyly), Psilotum – prutovka.

Ophioglossopsida (-aceae) (eusporangiátní; gametofyt dlouhověký, mykotrofní, podzemní, oboupohlavný; sporofor, trofofor), Botrychium – vratička, Ophioglossum – hadilka.

Marattiopsida (eusporangiátní; až stromové; tropy).

Polypodiopsida (± leptosporangiátní; gametofyt nadzemní, zelený, krátkověkký, oboupohlavný).

Osmundales (-aceae) (protoleptosporangiátní, bez ostěry, tropy, subt., velké byliny), Osmunda – podezřeň.

Polypodiidae (= leposporangiates) (leptosporangiátní).

Hymenophyllales (-aceae) (protostélé, jednovrstevné listy), Hymenophyllum, Trichomanes.

Gleicheniales (-aceae) (zdánlivě dichotomické větvení listů, listy pevné).

Schizeales (sporangia na okraji listu, anulus tvoří na sporangiu čepičku).

Core leposporangiates .

Hydropteridales (heterosporie, sporokarp; gametofyt endosporický; vodní).

Marsileales (-aceae) (silnostěnné sporokarpy z listových úkrojků na bázi řapíku, mikro- a megasporangia ve společném sporokarpu; 4četné listy, plazivý oddenek), Marsilea, Pilularia.

Salviniales (mikro- a megasporangia v samostatných tenkostěnných sporokarpech, v megasporangiu jen 1 spora).

Salviniaceae (listy v trojčetném přeslenu, 2 s nemáčivým povrchem, 1 rhizofyl, na něm sporokarpy).

Azollaceae (výduť v listech pro sinici; megaspora s plovacími vaky, mikrospora s háčky k uchycení na megasporu a navzájem).

Cyatheales (isosporické, stromy; tropy, subt., hory, víc J polok.).

Cyatheaceae (sory na okraji listů, stonky a řapíky bez šupin).

Dicksoniaceae (sory na ploše listu, stonky a řapíky se šupinami).

Polypodiales s. l. (isosporické, byliny).

Polypodiales s. str. (-aceae) (sory po celé ploše jednotlivě nebo v coenosorech, chybí ostěra; nedělené čepele, jen členěné), Polypodium – osladič; Platycerium – parožnatka, Drynaria (2: epifyty, 2 typy listů).

Pteridales (sory na okraji listu, kryté okrajem listu).

Pteridaceae (liniové coenosory), Pteris – křídelnice.

Adianthaceae (jednotlivé sory).

Hypolepidaceae (= Dennstaedtiaceae) (sory jednotlivé na konci žilek nebo liniové coenosory, kryté i vnitřní ostěrou), Pteridium (tracheje; kosmop.).

Aspleniales (-aceae) (řapíky se 2 CS, nahoře spojené do tvaru X; ), Asplenium, Phyllitis – jelení jazyk.

Blechnales (-aceae) (liniové coenosory u střední žilky) Blechnum – žebrovice (trofofyly, sporofyly).

Dryopteridales (sory na ploše listu, kryté ostěrou).

Dryopteridaceae (sory oválné, řapíky s více než 2 kulatými CS), Dryopteris, Polystichum – kapradina, Gymnocarpium – bukovník.

Athyriaceae (sory podlouhlé, řapík se 2 plochými CS), Athirium, Cystopteris, Matteucia – pérovník (trofofyly, sporofyly).

Thelypteridaceae (malá opadavá ostěra, protáhlé sory spíš při okraji listu, řapík se 2 CS), Thelipteris, Lastrea, Phegopteris – bukovinec.

†„Progymnospermophyta“13 (anatomie nahosemenných, rozmnožování kapradin).Spermatophyta („Gymnospermae“12) (heterosporie, semeno; gametofyt = ♀ zárodečný vak, ♂ vyklíčené pylové zrno) „(homoxylické dřevo, sítkovice bez průvodních buněk; vajíčko není uvnitř plodolistu; chybí nitka, chybí pylová láčka, různý počet prašných pouzder, primární endosperm)“.

†Lyginopteridopteridophyta (pravá semena, habitus kapradin).

Pinophyta (piknoxylické dřevo, siličné kanálky, xeromorfní stavba listu; semenné a podpůrné šupiny, na 1 sem. šupině 2 vajíčka; pyl často se vzdušnými vaky).

†Voltziopsida (sterilní šupiny a stopky s vajíčky).

Pinopsida (semenná šupina).

Araucariales (-aceae) (J. polok.; částečný srůst semenné a podpůrné šupiny, rozpadavé šišky, bez polinační kapky, pylová zrna bez vzdušných váčků; araucarioidní dřevo bez pryskyřičných kanálků).

Pinales (-aceae) (S polok.; 2 prašná pouzdra, vzdušné vaky, volná semenná a podpůrná šupina, 2 obrácená vajíčka, polinační kapka; častá ektomykorhiza; listy ve šroubovici, často brachyblatsy).

Abietoideae (jehlice pouze na makroblastech; nesrůstá semenná a podpůrná šupina), Abies, Picea, Pseudotsuga, Tsuga.

Laricoideae (jehlice na makroblastech i brachyblastech) , Cedrus, Larix (opadavý; chybí vzdušné vaky).

Pinoideaee (jehlice pouze na brachyblastech; srůstá semenná a podpůrná šupina), Pinus (Diploxylon – 2 CS v jehlici, jehlice po 2 až 3, pupek na ploše štítku; Haploxylon – 1 CS v jehlici, jehlice po 5, pupek na vrcholu štítku).

Cupressales (víc prašných pouzder, bez vzdušných váčků, srostlá semenná a podpůrná šupina, víc přímých vajíček).

Taxodiaceae (dřevnaté, nerozpadavé šišky; vznik v juře), Sequoiadendron, Sequoia, Metasequoia, Taxodium (pneumatofory), Cryptomeria.

Cupressaceae (listy šupinovité, vstřícné, vyj. Juni. com.), Cupressus, Chamaecyparis, Juniperus, Thuja, Platycladus.

Taxales (více prašných pouzder, chybí vzdušné vaky; 1 – 2 přímá vajíčka).

Taxaceae (S. polok.; epimatium), Taxus, Torreya.

Cephalotaxaceae (zdužnatělé šupiny).

Podocarpales (2 prašná pouzdra, vzdušné vaky, redukce šišek na 1 vajíčko, epimatium).

Cycadophyta (manoxylické dřevo; circinátní vernace, zpeřené listy; v kořenech symbióza, fixace dusíku; dvoudomé, mikrosporofyly v šišticích, spermatozoidy až 0,5 mm velké).

Cycadaceae (megasporofyly jednotlivé, ploché, se sterilním výběžkem).

Zamiaceae (megasporofyly štítkovité, v šišticích).

Ginkgophyta (piknoxylické dřevo; opadavé listy na brachyblastech; dvoudomé; mnohobuněčný ♀ gametofyt s chlf.; z integumentu vzniká smrdící dužnatá sarkotesta a pod ní pevná sklerotesta).

Gnetophyta (heteroxylické dřevo; redukované květy, málo tyčinek, 1 vajíčko, často dvoudomé, synangia).

Ephedropsida (redukované listy; přeslenitě větvené).

Gnetopsida (liány, dužnaté osemení).

Welwitschiopsida (dva listy s neomezeným růstem).

Magnoliophyta („Magnoliopsida“1, „ANITA“14) (tracheje, sítkovice, průvodní buňky; vajíčko uzavřeno v plodolistu, nitka, pylová láčka, 2 prašné váčky, 4 prašná pouzdra, dvojité oplození, sekundární endosperm; vznik v křídě) „(eustélé, CS otevřené, víc kruhů; 2 dělohy; listy velké, celistvé, žilnatina síťnatá; květy spirocyklické nebo cyklické 3četné, G apokarpní, vajíčka krassinucellátní; endosperm i perisperm; A polyandrické, masivní, pylová zrna monokolpátní)“.

Amborellales (-aceae) (bez trachejí; plodolisty ne zcela uzavřené, G apokarpní) 1 druh.

Nymphaeales (oddenkaté mokřadní byliny, plovoucí listy; 1 děloha, květy oboupohlavné, spirální nebo spirocyklické, G i A mnoho).

Nymphaeaceae Nymphaea, Nuphar – stulík.

Cabombaceae (květy drobné, až 3četné), Cabomba, Brasenia.

Austrobaileyales .Liliopsida =>

Ceratophyllales (-aceae) (vodní, ponořené, bezkořenné; květy drobné, redukované, G 1; kosmopolitní), Ceratophyllum – růžkatec.Rosopsida =>

Magnoliidae .

Chloranthales (-aceae) (květenství, květy 1pohlavné, A 1 – 3, G 1, P 0; tropy).

Laurales (-aceae) (vždyzelené dřeviny, listy vstřícné; květy 3četné; tropy a subtropy) (žlázy s éterickými oleji, prašníky pukají chlopněmi), Laurus – vavřín (mediterán), Persea – avokádo (tropická Amerika), Cinnamonum – skořice (Indie, Srí Lanka).

Magnoliales (maj cévy; vnější okvětí v 3četných přeslenech).

Annonaceae (květy 3četné; tropy), Annona (jedlé zelené, bíle dužnaté).

Degeneriaceae (primitivní tyčinky; Fidži) 1 druh.

Myristicaceae (květy 1pohlavné, G 1; aromatické; pantropické) muškátovník.

Magnoliaceae (dřeviny; velké oboupohlavné květy, prodloužené květní lůžko, P 3četné, A i G mnoho; subtropy až teplejší temperát), Magnolia – šácholan, Liriodendron.

Winterales (-aceae) (= Canellales) (primitivní G a tracheje; Indonésie, Austr., J Am., Madagaskar).

Piperales (-aceae) (květenství drobných květů; CS v několika kruzích; alkaloidy; tropy a subtropy) (keře, liány; bez okvětí, G (3) synkarpní) Piper nigrum, P. betle (oba Malajsie), Peperomia (Amerika).

Aristolochiales (-aceae) (byliny, liány; 3četné květy, P srostlé, G spodní) (gynostemium, v trubce chlupykosmopolitní, spíš tropy) Aristolochia – podražec, Asarum – kopytník.
Liliopsida („Alismatidae“2) (= Monocots) (1 děloha; ataktostélé, plastidy sítkovic typu P, chybí sekundární tloustnutí, přídatné pupeny kolaterální; zaniká hlavní kořen; listy střídavé, primárně celistvé, často s pochvou, primárně souběžná žilnatina; listénec 1 v mediáně, květy trojčetné, cyklické, 2 kruhy okvětí, 2 kruhy tyčinek, pylová zrna monokolpátní; rafidy šťavelanu vápenatého), „(vajíčka bitegmická, krassinucellátní;)“.

Acorales (-aceae) (unifaciální listy, idioblasty se silicemi, celulární endosperm; P 3+3 A 3+3 G (3) synkarpní), Acorus – puškvorec.

Arales (kosmopolitní).

Araceae (rafidy šťavelanu vápenatého; palice, toulec, jednotlivé květy bez listenů, G (3) synkarpní, bobule; listy řapíkaté pochvaté, žilnatina i zpeřená až síťnatá), Arum, Calla, Philodendron, Dieffenbachia, Monstera, Pistia.

Lemnaceae (vodní; celá rostlina redukovaná), Lemna, Spirodela, Wolffia.

Alismataneae (vodní, bažinné; chybí rafidy, listeny pod květy, endosperm převážně helobiální, G často apokarpní).

Alismatales (květy ± nápadné, okvětí ± rozlišené).

Hydrocharitaceae (kosmop., i moře; G spodní, toulec ze 3 listenů), Hydrocharis, Elodea – vodní mor.

Butomaceae (temperátní Eurasie; placentace laminální), Butomus.

Alismataceae (kosmopolitní; mléčnice; G svrchní, apokarpní), Alisma, Sagittaria.

Najadales (= Zosterales) (květy nenápadné, okvětí nerozlišené nebo chybí, G max. 4).

Scheuchzeriaceae (rašeliništní byliny, měchýřky).

Juncaginaceae (kosmopolitní; prašníky přisedlé, mokřadní byliny, plody rozpadavé), Triglochin.

Potamogetonaceae (kosmopolitní; prašníky přisedlé, vodní byliny, květy 4četné), Potamogeton.

Posidoniaceae (moře, vláknitý pyl, květy bez okvětí, oboupohlavné), Posidonia.

Zosteraceae (moře, vláknitý pyl, květy bez okvětí, jednopohlavné), Zostera.

Liliidae“3 (nikdy palice, G (3) synkarpní, endosperm jaderný, neškrobnatý; steroidní saponiny, alkaloidy, často rafidy šťavelanu vápenatého).

Pandanales (-aceae) (paleotropy; zvláštní habitus, jednopohlavné květy, dužnaté plody).

Dioscoreales (tropy; liány; CS v kruhu, žilnatina zpeřená, květy jednopohlavné, G spodní, steroidní saponiny), Dioscorea batatas.

Liliales (trvalky s přízemní růžicí; nápadné květy, aktinomorfní, P často tečkované, světlá semena; nektária na bázi P n. A; steroidní saponiny, alkaloidy).

Alstroemeriaceae (stř. a J Amerika; kořenové primordium dobře vyvinuté, G spodní), Alstroemeria.

Colchicaceae (kořenové primordium dobře vyvinuté, kolchicinové alkaloidy, čnělky volné), Colchicum.

Melanthiaceae s. l. (S polok.; G částečně volné)

„Melanthiaceae s. str.“9 (oddenky n. cibule, listy střídavé; hustá květenství), Veratrum.

Trilliaceae (přesleny, síťnatá žilnatina, 1 květ, 3 n. 4četný, P rozlišený, konektiv prodloužený, G (2 – 10) svrchní, stylodium), Paris.

Smilacaceae (tropy, subt.; liány s krátkými oddenky, květy jednopohlavné, P 3+3 A 3+3, G svrchní, volné čnělky), Smilax.

Liliaceae (S polok.; G zcela srostlé, vajíčka unitegmická, tenuinucellátní, steroidní saponiny), Lilium, Gagea, Tulipa, Fritillaria – řebčík.

Asparagales („nižší Asparagales“10) (nápadné květy, nektária septální, možnost sekundárního tloustnutí, někdy perikladium, fytomelanin).

Orchideales (-aceae) (kosmop.; oddenky, hlízy; zygomorfní, resupinace, P 3+3, pysk, ostruha, G spodní, parakarpní, A 2 n. 1, gynostemium, brylky; mykotrofie, bez fytomelaninu).

Apostasioideae (JV Asie; aktinomorfní, A3, G synkarpní).

Cypripedioideae (Amerika, Eurasie bez JZ Asie; A 0+2), Cypripedium, Paphilopedilum.

Orchidoideae (kosmop.; A 1+0), Vanilla, Orchis, Dactylorhiza, Gymnadenia, Ophrys, Platanthera (má nektar, noční motýli), Cephalanthera, Neotia, Epipactis, Listera…

Iridaceae (kosmopolitní; oddenky, hlízy, cibule, listy často jezdivé ve dvou řadách; A 3+0; G spodní, bez fytomelaninu), Iris, Gladiolus, Crocus.

Xanthorrhoeaceae s. l. (antrachinony, G svrchní).

Xanthorrhoeaceae s. str. (Austrálie; požáry).

Asphodelaceae (starý svět; sekundární tloustnutí, CS měkké, P 3+3 n. (6)), Asphodelus, Aloë.

vyšší Asparagales (mikrosporogeneze sukcesivní, často steroidní saponiny).

Alliaceae s. l. (listy ve dvou řadách, stvoly, lichookolíky, cibule, kontraktilní kořeny, fytomelanin).

Alliaceae s. str. (S. polok.; 2 listeny pod květenstvím, silice se sírou, lokulicidní tobolky), Allium.

Amaryllidaceae (1 listen pod každým květem, často pakorunka, G spodní), Leucojum, Narcissus.

Asparagaceae s. l. (hrozny).

Hyacinthaceae (Afrika, Evropa, po Indii; květy velké, tobolky; cibule, stvoly, G svrchní, nektária septální), Hyacinthus, Muscari, Ornithogalum – snědek, Scilla – ladoňka.

Agavaceae s. l. (květy velké, tobolky; oddenky).

Agavaceae s. str. (Amerika; sekundární tloustnutí, CS silné a pevné, perikladia chybí), Agave, Yucca.

Anthericaceae (kosmopolitní; perikladia, semena černá), Anthericum, Chlorophytum.

Asparagaceae s. str. (starý svět; květy malé, bobule; fylokládia, perikládia, semena černá), Asparagus.

Ruscaceae s. l. (květy malé, bobule; semena hnědá n. bledá).

Dracaenaceae (paleotropy; sekundární tloustnutí), Dracaena.

Convallariaceae (holarktida, širokolisté, byliny, oddenky bez hlíz, srdeční glykosidy), Convallaria, Maianthemum (4četné květy), Polygonatum.

Ruscaceae s. str. (S polok.; fylokládia, bobule, bělavá semena), Ruscus.Commelinidae (cévy často i v nadzemních orgánech, křemičitanová tělíska v listech, listeny v květenství).

Arecales (-aceae) (tropy, subt.; typický habitus, bez sekundárního tloustnutí; listy rozlišené, druhotně roztrhané, pochva; endosperm nukleární, bez škrobu, s oleji a celulózou; taniny, polyfenoly, bohatá květenství, nápadný listen, G synkarpní, svrchní), Calamus, Cocos, Phoenix (datle), Areca, Chamaerops.

Poaneae (nenápadná květenství, endosperm škrobnatý).

Bromeliales (-aceae) (střední a J Amerika; typický habitus, často epifyty, pochva; nektária, K, C).

Bromelioideae (G spodní, bobule), Ananas, Bromelia.

Tillandsioideae (G svrchní, tobolka), Tillandsia.

Typhales (-aceae) (mokřadní, palice, P redukované, G pseudomonomerní, květy jednopohlavné, bez nektárií), Typha.

Juncales (stonek nečlánkovaný, plný; listy ve 3 řadách, pylová zrna v tetrádách).

Juncaceae (úplně kosmop.; křemičitanová tělíska chybí, lodyhy okrouhlé, často aerenchym, pochvy otevřené), Juncus (G synkarpní), Luzula (G parakarpní).

Cyperaceae (kosmop.; lodyhy trojhranné, pochvy uzavřené, pylová zrna v pseudomonádách).

Cyperoideae (květy oboupohlavné, P zachované), Cyperus, Eryophorum, Scirpus, Eleocharis.

Caricoideae (květy jednopohlavné, P redukované, mošnička), Carex (různoklasá), „Vignea“ (stejnoklasá).

Poales (-aceae) (kosmop.; listy ve 2 řadách, pochvy, stébla, klásky, květy redukované, A 3 G (2), 1 vajíčko, pylová zrna jednotlivá, obilka – srostlé oplodí a osemení).

Bambusoideae (tropy; dřeviny, A > 3, G (3)), Bambusa, Dendrocalamus.

Oryzoideae (bylinny, A > 3, G (2)), Oryza – rýže.

Pooideae (= Festucoideae) (S temperát; klásek: plevy, plucha, pluška, plenky), Poa, Festuca (+ Lolium), Stipa, Calamagrostis, Agrostis, Bromus, Elymus…; Secale – žito, Triticum – pšenice, Hordeum – ječmen, Avena – oves.

Panicoideae (hlavně tropy) Panicum – proso, Setaria – bér, Zea, Saccharum, Sorghum – čirok.

Arundinoideae Phragmites – rákos.

?Restionaceae (J. polok.).

Commelinales (tropy; nápadná květenství; souběžná žilnatina, G svrchní, endosperm škrobnatý).

Commelinaceae (listy střídavé, čepel, pochva), Commelina.

Pontederiaceae (vodní a mokřadní, listen pod květenstvím), Eichhornia (plovací měchýř).

Zingiberales (nápadná květenství; zpeřená žilnatina, čepel, řapík, G spodní, nápadná staminodia, endosperm škrobnatý, významný perisperm).

Musaceae (paleotropy; A 3+2, květy funkčně jednopohlavné, mléčnice, na konci květenství sterilní listeny, zdánlivý kmen z pochev), Musa.

Strelitziaceae (J Amerika, Kapsko, Madagaskar; A 5, listy ve 2 řadách, dlouhý řapík), Strelitzia.

Zingiberaceae (pantropické; A 1, květy symetrické, K srostlý, listy ve dvou řadách, oddenky, silice), Zingiber, Curcuma, Elettaria – kardamon.

Marantaceae (pantropické; A 1, květy asymetrické, v párech, K volný, plody hladké, řapík zřetelný, výrazné žilky), Maranta.

Cannaceae (Amerika; bez řapíků, A 1, květy asymetrické, K volný, plody bradavičnaté), Canna.


Rosopsida (= Eudicots) (eustélé, plastidy typu S; druhotné tloustnutí, časté větvení, přídatné pupeny seriální, hlavní kořen, listénce 2 v transverzále, květy různé; endosperm málo nebo chybí, perisperm vzácně; trikolpátní pyl).

Ranunculidae .

Ranunculales (G ± apokarpní, měchýřky, nažky, bobule, květy ± trimerické, pentamerické).

Ranunculaceae (kosmop.; květy trojčetné i vícečetné, větší množství funkčních plodolistů), Caltha, Anemone, Trollius, Aconitum, Acquilegia, Hepatica, Pulsatilla, Ranunculus, Ficaria, Adonis, Thalictrum, Clematis...

Berberidaceae (S temperát, Andy, výsadky; květy trojčetné, G 2 – 3, 1 plodný), Berberis.

Papaverales (G parakarpní, tobolky, nažky, květy ± dimerické).

Papaveraceae (S polok., Andy, J Afrika; květy pravidelné; latex, opium, olejnatý endosperm), Papaver, Chelidonium.

Fumariaceae (S polok., J Afrika; květy souměrné nebo bisymetrické, ostruha, latex chybí), Corydalis, Fumaria.

„Proteidae“4 (převážně dřeviny).

Proteales .

Nelumbonaceae (JZ Asie, S Amerika; vodní byliny, štítnaté listy, v květu všeho mnoho, G 12 – 30, apokarpní, zanořené do květního lůžka, 2 druhy), Nelumbo.

Platanaceae (S polok.; opadavá dřevina, borka se odlupuje v plátech), Platanus.

Proteaceae (J polok.; vždyzelené tvrdolisté dřeviny, i trny), Banksia, Hakea, Protea.

Buxales (-aceae) (areál roztrhaný, neleze k pólům; vždyzelené dřeviny, G (3)), Buxus.

Trochodendrales (-aceae) (V Asie; stálezelené dřeviny, G 4 – 17 apokarpní), Trochodendron.

Core Eudicots (květy pětičetné, periant rozlišený, tyčinky ve 2 kruzích)

Gunnerales (-aceae) (roztroušeně J polok.; oddenkaté byliny, veliké listy, symbióza se sinicí Nostoc).Rosidae s. l. (= Rosid clade) (často dřeviny, dělené listy, palisty; endosperm jaderný, vajíčka bitegmická, krassinucelátní, květy aktinomorfní, petaly volné).

Dilleniales (-aceae) (pantropická, Austrálie; dřeviny až liány; květy velké, A mnoho, G apokarpní), Dillenia.

Saxifragales (A ve dvou kruzích, G zpravidla apokarpní).

Hamamelidaceae (celosvětově disjunktní; dřeviny, palisty, petaly páskovité), Hamamelis.

Paeoniaceae (S polok.; listy složené, velké nápadné květy, G apokarpní).

Crassulaceae (kosmop., v tropech málo, jdou i k pólům; listové sukulenty, G apokarpní), Sempervivum, Jovibarba, Sedum, Kalanchoë.

*** (S polok., Andy; G (2) částečně srostlý).

Grossulariaceae (G spodní, bobule; keře), Grossularia – meruzalka (= angrešt), Ribes.

Saxifragaceae (A 5+5, češule; byliny), Saxifraga, Chrysosplenium.

Vitales (-aceae) (centrum v tropech; sympodiálně větvené liány, G (2), bobule, C prchavá), Vitis, Cissus.

Rosidae s. str. (= Eurosids) (převažují nápadné oboupohlavné květy).

Eurosids I (= Fabidae) .

N2 skupina (často fixují dusík – Frankia, Rhizobium; palisty, potlačený endosperm).

Fabales s. l. .

Polygalales (-aceae) (G 2, A (8); 2 boční K listy zvětšené, zbarvené; C 3, dolní pysk třásnitý; listy jednoduché, bez palistů), Polygala, Chamaebuxus.

Fabales s. str. (G 1, lusk, endosperm chybí; listy složené, palisty; symbióza s Rhizobium).

„Caesalpiniaceae“ (subt.; dřeviny, zygomorfní květy, A 10 volné), Ceratonia – sapan, Gleditschia – dřezovec (rozvětvené trny).

Mimosaceae (tropy, subt.; dřeviny i byliny; květy aktinomorfní, A zmnožené, barevné; listy 2× zpeřené), Mimosa, Acacia (fylodia).

Fabaceae (kosmop.; stromy v tropech, byliny jinde; květy zygomorfní, pavéza, křídla, člunek – srostlé, na bázi volný; A (9·1)), Genista, Trifolium, Medicago, Lotus, Vicia, Robinia.

Rosaneae (okraje listů zubaté, často hypantium).

Rosales (-aceae) (kosmop.; A zpravidla pomnožené, G apokarpní, listy střídavé, palisty).

Spiraeoideae (měchýřky), Spiraea, Aruncus – udatna.

Rosoideae (nažky a dužnaté květní lůžko n. peckovičky, často 4četné květy), Rosa, Fragaria, Rubus, Sanguisorba, Alchemilla, Filipendula, Geum, Potentilla.

Maloideae (pseudosynkarpní malvice), Malus, Pyrus, Sorbus.

Prunoideae (peckovice z jedinného plodolistu), Prunus.

Rhamnales (-aceae) (kadeřavé chlupy na spodní str. listu, listy jednoduché, symbióza s Frankia), Frangula (5 četné květy), Rhamnus (4 četné květy).

Urticales .

Ulmaceae (převážně S temperát, zejm. Asie; stromy, bez mléčnic, listy ve 2 řadách; květy oboupohlavné, ve svazečcích), Ulmus.

*** (květy jednopohlavné).

Cannabaceae (kosmopolitní, mimo boreál; byliny, bez latexu, listy často členěné), Cannabis, Humulus.

Urticaceae (kosmop.; žahavé chlupy, G1), Urtica, Parietaria.

Moraceae (převážně tropy; dřeviny, latex, plodenství dužnaté, květy čtyřčetné), Morus, Ficus, Artocarpus – chlebovník.

Fagales (dřeviny, bez mléčnic, třísloviny; nenápadné květy často jednopohlavné, často v jehnědách, G (2 – 3) spodní; častá mykorhiza).

Nothofagaceae (J polok.; číška), Nothofagus.

Fagaceae (S polok.; číška, 3četné květy, 3květá dicházia), Castanea, Fagus, Quercus.

*** (redukce dicházií, 2četné květy; oba S polok., Andy)

Juglandaceae (květy nejsou v dicháziích, složené listy, peckovice), Juglans, Pterocarya.

Betulaceae (jehnědy redukcí dicházií, jednoduché listy).

Betuloideae Betula, Alnus.

Coryloideae Corylus, Carpinus.

Cucurbitales (-aceae) (kosmopolitní; byliny, sympodiální větvení, stonkové úponky; květy nápadné, jednopohlavné, C (5) A 5 G 3 parakarpní, bobule), Cucumis – okurka, Citrullus, Cucurbita

Malpighiová skupina .

Celastrales (-aceae) (kosmopolitní; ± dřeviny, celistvé listy, haplostemonie, extrastaminální nektáriový diskus) Euonymus (arillus).

Oxalidales (-aceae) (převážně jižní polokoule; převážně byliny; složené listy, šťavelany; diplostemonie, heterotristilie, G (5) synkarpní), Oxalis, Averrhoa.

Malpighianeae (často G 3, v každé skupině i dřeviny).

Euphorbiales (-aceae) (latex, 1pohlavné květy, G (3) svrchní, tobolky, 1 vajíčko na karpel, cyathium; často stonkové sukulenty, listy mohou chybět), Euphorbia, Ricinus, Mercurialis, Hevea – kaučukovník, Manihot – maniok.

Linaceae (kosmop.; G (5) synkarpní, listy celokrajné, 2 vajíčka na karpel), Linum.

Violales (parakarpní semeník, palisty).

Salicaceae (kosmop.; redukované okvětí, G (2), jehnědy, dvoudomé, chybí endosperm), Salix, Populus.

Passifloraceae (tropy; liány, monopodiálně větvené, androgynofor, arillus), Passiflora.

Violaceae (kosmop.; G (3), nektáriové výčnělky, zygomorfní květy, ostruha, listence, myrmekochorie), Viola.

Clusiales (schizogenní nádržky, sekundární polyandrie, listy vstřícné, jednoduché ).

Hypericaceae (± kosmop.; byliny; A 3 – 5, G (3 – 5), tobolky, bobule), Hypericum.

Malpighiales (-aceae) (tropy; dřeviny, liány; vstřícné listy s palisty, dvouramenné chlupy, žláznaté sepaly, petaly na bázi zúžené).

Eurosids II (= Malvidae) (častá haplostemonie, častý nektáriový diskus).

*** .


Geraniales (-aceae) (kosmop.; obdiplostemonie, srostlé, často protažené čnělky), Geranium, Pelargonium – muškát, Erodium – pumpava.

Myrtales (pantropická; zmnožené barevné A; češule; listy vstřícné, celokrajné).

Lythraceae (v tropech dřeviny), Lythrum.

Myrtaceae (lysigenní kanálky se silicemi, stálezelené), Eucalyptus, Syzygium – hřebíčkovec, Myrtus (macchie).

Melastomataceae (tropy, hákovité tyčinky).

Rutaneae (± 5četné květy, různorodé sek. metabolity, jednoduché chlupy, nektáriový diskus, G 5; listy členěné nebo složené), mango, citrusy, kešu, pistácie.

?Rutales (intrastaminální nektáriový diskus, lysigenní kanálky s éterickými oleji ap.).

Rutaceae .

Rutoideae (K5, C5, A5+5, G5, měchýřky), Dictamnus, Ruta.

Citroideae (A a G pomnožené, G synkarpní, hesperidium), Citrus.

Anacardiaceae (tropy, subtropy; dřeviny, liány; A 5 n. 10, G 3 n. 1, peckovice), Mangifera, Pistacia, Anacardium – ledvinovník (kešu), Rhus – škumpa.

Sapindales (dřeviny; extrastaminální nektáriový diskus, A8, G 2 – 3 synkarpní; bez kanálků s vůněmi).

Aceraceae (S polok.; listy vstřícné, alespoň členěné; plody křídlaté, rozpadavé), Acer.

Sapindaceae (kosmop., hlavně tropy; listy střídavé, složené; květy jednopohlavné, malé, semena bez endospermu), Litchi, Nephelium.

Hippocastanaceae (S polok.; listy dlanitě složené, květy zygomorfní v latách), Aesculus.

Malvaneae (± 5četné květy, sek. polyandrie, slizy, hvězdovité chlupy, chybí nektária).

Cistales (zpeřená žilnatina, tyčinky volné, K imbrikátní).

Cistaceae (mediterání machie; tobolky, bez endospermu; listy vstřícné, palisty), Helianthemum – devaterník, Cistus.

Dipterocarpaceae (paleotropy; velké dřeviny, plody křídlaté), Dipterocarpus.

Malvales (dlanitá žilnatina, listy střídavé; G svrchní, A často srostlé, K valvátní).

Sterculiaceae (pantropické; převážně dřeviny; květy často jednopohlavné, bez C, alkaloidy), Theobroma – kakaovník (J Amer.), Cola (Z Afrika), Sterculia.

Tiliaceae (převážně tropy; dřeviny; K volný, A volné, G (5)), Tilia.

*** (K na bázi srostlý, A tvoří sloupek, na bázi přirostlý k C).

Malvaceae (kosmop.; kalíšek, listy celistvé, dlanitě členěné), Gosypium – bavlník (mnohosemenné tobolky, chlupy z osemení), Malva (rozpadavé plody), Hibiscus.

Bombacaceae (tropy, subt.; listy často složené, zduřelé kmeny), Adansonia – baobab, Ochroma – balza (nejlehčí dřevo), Ceiba, Durio.

Brassicales (± 4četné květy, glukosinoláty, nektáriový terč, G svrchní, CS kolaterální).

Capparaceae (tropy, subt.; dřeviny; A mnoho), Capparis.

Brassicaceae (kosmopolitní; byliny; listy střídavé, dělené; C 4, A 4+2, G (2) parakarpní, diafragma, šešule, struky; hrozen), Capsela, Thlaspi, Alliaria, Cardamine (+ Dentaria), Sinapis – hořčice, Brassica – brukev (řepka; květák, zelí).

*** (Asteridae s. l.)

Santanales (často paraziti; jednosemenné nepukavé plody).

Loranthaceae (pantropické; jednosemenné bobule).

Santalaceae (pantropické a temperát), Thesium, Viscum – jmelí.Caryophyllidae (=Caryophyllales s. l.) (listy jednoduché, nedělené; vajíčka bitegmická, krassinucelátní, placentace centrální, bazální; plastidy P2).

Nepenthales (karnivorie).

Nepenthaceae (JV Asie, Madagaskar; láčky s víčkem, rostliny dvoudomé, květy 4četné).

Droseraceae (kosmop.; tentakule, květy oboupohlavné, 5četné), Drosera, Dionea.

Polygonales (plastidy S; žlaznaté chlupy, placentace bazální, chybí perisperm, plumbagin).

Polygonaceae (botky z palistů, periant většinou nenápadný), Fagopyrum – pohanka, Polygonum, Bistorta,Persicaria, Rumex, Reynoutria.

Plumbaginaceae (botky chybí; xero- a halofyty, mangrove), Limonium, Armeria – trávnička.

Caryophyllales (s. str.) (perisperm, placentace centrální (bazální), betalainy převažují, převážně byliny, květy aktinomorfní, oboupohlavné).

Amaranthaceae s. l. (P drobné, květy nenápadné; 1 vajíčko, bazální; klubíčka, nažky).

Amaranthaceae s. str. (spíš tropy; listence), Amaranthus – laskavec.

Chenopodiaceae (centrum ve střední Asii; často slanomilné, nitrofilní; P 5, A 5, G 2 parkapní,), Beta – řepa, Spinacea – špenát, Chenopodium, Atriplex.

Caryophyllaceae (kosmop.; květy ± nápadné, dichasia, G (5 – 2) lysikarpní, tobolky převažují; listy vstřícné).

Paronichioideae (palisty) Herniaria (písek), Spergularia.

Alsinoideae (k bázi členěné C lístky), Cerastium, Stellaria, Myosoton, Scleranthus.

Caryophylloideae (K srostlý, C nepříliš čleňená), Silene, Dianthus, Lychnis, Agrostemma – koukol.

*** (rafidy)

Aizoaceae (nejsušší oblasti světa; listové sukulenty; G synkarpní), Lithops.

Phytolaccaceae (tropy až subtropy; otevřená květenství, klasy, G apokarpní), Phytolacca.

Nyctaginaceae (tropy až subtropy; uzavřená květenství, pseudanthia, G1, K chybí, C srostlý), Bougainvillea.

*** (sukulenty, CAM metabolismus).

Portulacaceae (listové sukulenty, chybí hypantium), Montia, Portulaca – šrucha.

Cactaceae (Amerika; stonkové sukulenty; květy nápadné, P i A mnoho, G 3 – 100, synkarpní, bobule, hypantium; areoly – bradavky s trny).

Pereskioideae (střední Amerika; asimilující listy, trny v paždí), Pereskia.

Opuntioideae (listy redukovány do šupin, areoly s chlupy se zpětnými háčky), Opuntia.

Cactoideae (listy zcela redukovány), Cereus, Carnegia.

Asteridae (převážně byliny, listy většinou nedělené, bez palistů vyj. Gentianales; květy cyklické, zygomorfní, malé, v květenstvích; C srostlá, A nezmnožené, G coenokarpní, redukce počtu plodolistů a vajíček; vajíčka unitegmická a tenuinucellátní, endosperm buněčný – Primulales, Solanales, Dipsacales, Asterales, Lamianeae, e. jaderný – Gentianales, Apiales; plastidy typu S; iridoidy, sekundárně chybí).

Cornales (-aceae) (temperát, subtropy; převážně dřeviny; květenství vrcholičnatá, květy 4četné, C volné, nektáriový diskus, G spodní, peckovice, vajíčka unitegmická, krassinucellátní, listy vstřícné, celokrajné) Cornus, Swida.

Ericaneae (= Ericales s. l.) (listy střídavé; 2 kruhy tyčinek n. pomnožené).

Balsaminales (-aceae) (holarktida, Afrika; květy zygomorfní, A5, G (5), K s ostruhou), Impatiens.

Polemoniales (-aceae) (holarktida, Andy, listy složené, G (3)), Polemonium – jirnice, Phlox.

Primulales (vajíčka bitegmická, tenuinucellátní, [C (5) A 5] ).

Primulaceae (kosmop., hlavně S polok.; byliny, heterostylie, placentace bazální, centrální), Primula, Anagallis – drchnička, Lysimachia, Cyclamen – brambořík, Soldanella – dřípatka.

Ebenaceae (tropy; dřeviny, květy jednopohlavné), Diospyros kaki, D. ebenum.

Sapotaceae (tropy; dřeviny, latex, gutaperča), Palaquium.

Theales (-aceae) (subtropy, dřeviny; polyandrie, placentace axilární, G svrchní, listence třísloviny), Camellia.

Ericales (s. str.) (květy 5-4četné, sympetalní, 1 čnělka; vajíčka unitegmická, tenuinucellátní; pyl v tetrádách; mykorhiza).

Monotropaceae (S polok.; mykoparazitické, C volné), Monotropa – hnilák.

Pyrolaceae (S polok.; C volné, listová růžice), Pyrola.

Ericaceae (kosmop.; listy xeromorfní; K i C srostlé, G svrchní, tobolka), Erica, Calluna, Rhododendron, Ledum.

Vacciniaceae (kosmop.; G spodní, bobule), Vaccinium, Oxycoccus.

Core Asterids (A epipetalní, G (2)).Euasterids I (= Lamiidae) (listy často vstřícné, celistvé, G svrchní, květenství vrcholičnaté, chybí pseudanthia, květy aktinomorfní vyj. Lamianeae, víc vajíček, [C A], iridoidy nebo alkaloidy).

Boraginales (-aceae) (listy střídavé, CS kolaterální, tuhé trichomy; květy aktinomorfní K (5) [C (5) A 5], 2dílné vijany, tvrdky), Anchusa – pilát, Echium (zygomorfní), Myosotis, Pulmonaria, Lithospermum – kamejka, Symphytum.

Solanales (listy střídavé, CS bikolaterální, tropanové a steroidní alkaloidy, C plikátní).

Solanaceae (kosmop.; liány, dřeviny, sympodiální; víc vajíček, zbytnělá placenta, K (5) [C (5) A 5] G (2-5) synkarpní, tobolky, bobule), Solanum, Nicotiana, Atropa, Datura – durman, Capsicum – paprika, Hyoscyamus – blín, Petunia.

Cuscutaceae (téměř kosmop.; 4 vajíčka, nezelení paraziti, kulovitá květenství), Cuscuta.

Convolvulaceae (kosmop.; C (5), 4 vajíčka, ovíjivé liány, listy střídavé), Calystegia, Convolvulus, Ipomoea batatas.

Gentianales (listy vstřícné často s palisty, CS často bikolaterální, petaly spirálně stočené, G synkarpní; iridoidy, indolové alkaloidy; převážně dřeviny).

Rubiaceae (kosmop.; CS kolaterální, květy 5-4četné, G spodní, synkarpní; palisty).

Cynchonoideae (tropické dřeviny), Cinchona (chinin), Coffea – kávovník (kofein).

Rubioideae (byliny s nepravými přesleny, poltivé plody), Asperula, Galium, Cruciata, Sherardia.

Gentianaceae (kosmop., hory S polok.; byliny, G parakarpní, glykosidy), Gentiana, Gentianella, Centaurium – zeměžluč.

Loganiaceae (tropy; dřeviny, palisty, hodně jedovaté).

Asclepiadaceae (latex, gynostemium, nektária), Vincetoxicum – tolita, Hoya – voskovka.

Apocynaceae (hlavně tropy, dřeviny; latex, plodolisty částečně volné), Vinca – barvínek.

Lamianeae (= Lamiales s. l.) (listy vstřícné, CS kolaterální, žláznaté chlupy, iridoidy, oligosacharidy, redukce A, endosperm buněčný).

Oleales (-aceae) (kosmop.; dřeviny, květy aktinomorfní, [C (většinou 4) A 2] G synkarpní, 4 vajíčka), Olea, Fraxinus, Ligustrum – ptačí zob, Jasminum.

„Scrophulariales“7 (květy zygomorfní, [C (5) A 4], vajíček mnoho).

Lentibulariaceae (kosmop.; karnivorie, A2, G lysikarpní), Pinguicula, Utricularia.

Gesneriaceae (hlavně tropy, často epyfyti; G parakarpní, prašníky spojené, endosperm).

Scrophulariaceae s. str. (= Scrophularioideae5)


(kosmop.; prašná pouzdra spojená), Scrophularia (A 4), Verbascum (A 5).

Plantaginaceae s. l. (= Veronicaceae)


(kosmop.; prašná pouzdra volná).

Plantaginaceae s. str. (proterogynie, dlouhé nitky, 4četné květy), Plantago.

Antirrhinoideae5 (květy šklebivé), Antirrhinum – hledík, Digitalis, Linaria, Veronica.

Callitrichaceae (vodní; drobné širší listy dělají u hladiny růžici) Callitriche – hvězdoš.

Hippuridaceae (vodní; tlusté stonky čouhaj nad vodu, listy v přeslenu) Hippuris – prustka.

Orobanchaceae s. l. (kosmop.; paraziti, polop.; glykosid orobanchin).

Rhinanthoideae5 (poloparaziti), Euphrasia, Melampyrum, Odontites, Pedicularis, Rhinanthus.

Orobanchaceae s. str. (paraziti, G parakarpní), Orobanche.

Acanthaceae (tropy, subtr.; květenství hroznovité, G synkarpní, retinaculum, bez endospermu), Acanthus.

Bignoniaceae (placenta dvoulaločná, G synkarpní, dřeviny, bez endospermu), Catalpa.

Lamiales s. str. (2 vajíčka v plodolistu, silice, hlavní květenství otevřená).

Verbenaceae (jednoduchá čnělka), Verbena – sporýš, Lantana.

Lamiaceae (kosmop.; keře a byliny; boční květenství ukončená (lichopřesleny), ↓ K (5) [C (2/3) A 4] G (2), čnělka gynobazická, tvrdky), Ajuga, Ballota, Betonica, Calamintha, Galeobdolon, Galeopsis – konopice, Glechoma, Lamium, Lycopus, Mentha, Origanum, Prunella, Stachys, Teucrium, Thymus…

Euasterids II (= Campanulidae) (listy často střídavé, často členěné, A volné, plody nepukavé, květenství hroznovité, často pseudanthia, 1 vajíčko vyj. Campanulaceae).

Aquifoliales (-aceae) (vždyzelené dřeviny, květy jednotlivé 4četné, A 4 G (4) svrchní), Ilex.

*** (G spodní).

Apiales (listy složené, okolíky, květy 5četné, K redukovaný, C volné, G (5 až 2), stylopodium – nektáriový diskus, lodyhy často duté).

Araliaceae (tropy; dřeviny, G (5), bobule, peckovice), Hedera – břečťan, Hydrocotyle – pupečník (bylina; báze čepele srostlá, řapík vyrůstá uprostřed čepele).

Apiaceae (byliny, pochvy, G (2), dvounažky, karpofor, siličné kanálky).

Saniculoideae (okolíky jednodušší), Sanicula, Eryngium, Hacquetia, Astrantia.

Apioideae (složené okolíky), Aegopodium, Angelica, Anthriscus, Bupleurum, Carum, Chaerophyllum, Conium, Daucus, Heracleum, Pimpinella, Selinum.

Dipsacales (listy vstřícné, K vytrvalé, C(5), A 5 až 1, chybí nektáriový terč, G (3), vajíček málo, endosperm buněčný, škrob, secoiridoidy).

Adoxaceae s. l. (aktinomorfní, krátká čnělka, peckovice).

Viburnaceae (severní temperát; dřeviny; listy jednoduché, G (3, ale jen 1 funkční)), Viburnum.

Adoxaceae s. str. (listy složené, byliny; ↓ C (4/1) G (2), bobule, tobolky, nažky).

Sambucaceae (listy složené, dřeviny; G (3) peckovice – 3 pecky), Sambucus.

Caprifoliaceae s. l. (zygomorfní, prodloužená čnělka s hlavatou bliznou).

Caprifoliaceae s. str. (dřeviny, G (4 n. 5)), Lonicera.

Valerianaceae (kosmop. bez Austrálie; byliny, vrcholíky, květy 5četné G (3, ale jen 1 funkční), nažky, chmýr z K, květenství volné), Valeriana, Valerianella.

Dipsacaceae (Eurasie, Afrika; byliny, G (2) parakarpní, nažky, K přeměněný na chmýr nebo ostny, vnější kalich z listenů tvoří kornoutek, strbouly podepřené listeny), Dipsacus, Knautia, Scabiosa, Succisa.

Asteraneae (= Asterales s. l.) (listy střídavé; aktinomorfní až ↓, prašníky spojené, zásobní polysacharid inulin, endosperm buněčný, vajíčka unitegmická, tenuinucellátní).

Campanulales (G 5 až 3, vajíček mnoho, květy jednotlivé nebo ve strboulech).

Lobeliaceae (kosmop., v Eurasii jen u moře; zygomorfní), Lobelia.

Campanulaceae (kosmop.; aktinomorfní, protandrie, tobolka n. bobule, mléčí), Campanula, Jasione, Phyteuma.

Menyanthales (-aceae) (kosmop.; vodní n. bažinné, G (2) svrchní, víc vajíček, květy jednotlivé nebo hrozny, 5četné, [C A], prašníky volné), Menyanthes – vachta, Nymphoides – plavín.

Asterales s. str. (-aceae) (kosmop.; byliny; G (2) parakarpní, 1 vajíčko, nažky, protandrie, K k rozšiřování, úbor; zákrovní listeny, endosperm chybí).

Barnadesioideae (J Amer.; dlouhé brvy na C, květy dvoupyské, axilární trny).

„Cichorioideae“8 „(úbory homogamní, všechny květy jazykovité)“.

Cardueae (listy členěné, listy a zákrovní listeny hrotité), Carduus, Cirsium, Arctium, Centaurea.

Lactuceae (hojné mléčnice), Cichorium, Hieracium, Taraxacum, Leontodon.

Asteroideae (heterogamní úbory; bez výrazných mléčnic).

Inuleae (krystaly v epidermis nažek), Inula, Filago.

Gnaphalieae (speciální apertury), Gnaphalium – protěž, Antennaria, Helichrysum – smil.

Astereae (větve čnělky se sterilním přívěskem), Aster, Bellis, Erigeron, Solidago.

Senecioneae (jednořadý zákrov), Senecio, Petasites, Tusilago, Doronicum – kamzičník.

Anthemideae (listy zpeřené), Achillea, Matricaria, Leucanthemum, Artemisia.

Heliantheae (listy vstřícné, plevky, černé prašníky), Helianthus, Bidens, Galinsoga.

„Heleniae“ (listy vstřícné), Arnica.
1 bez Liliopsida a Rosopsida

2 bez „Liliidae“ a Commelinidae

3 bez Commelinidae

4 bez Core Eudicots

5 podčeledi „Scrophulariaceae s. l.“ (Srophularioideae, Antirrhinoideae, Rhinanthoideae)

6

7 bez Lamiales s. str.

8 bez Asteroideae

9 bez Trilliaceae

10 bez vyšších Asparagales

11 bez Tracheophyta

12 bez Magnoliophyta

13 bez Spermatophyta

14 bez Liliopsida, Rosopsida a Magnoliidae
Oddělení -ophyta

Pododdělení -ophytinaTřída -opsida

Podtřída -idae

Nadřád -aneae

Řád -ales -otvaré

Čeleď -aceae -ovité

Podčeleď -oideae

*** -eae

Rod

Podrod


Souborný druh agg.

Druh sp.

Poddruh subsp. (ssp.)


J polok. Restionaceae, Araucariaceae.

S polok. Melanthiaceae s. l., Liliaceae, Ruscaceae s. str., Convallariaceae, Pinaceae.

S polok. + Andy Saxifragaceae, Grossulariaceae, Betulaceae, Berberidaceae (+ malé výsadky jinde), Papaveraceae (+ J Afrika).

Starý svět Asphodelaceae, Hyacinthaceae, Asparagaceae s. str..

Paleotropy Dracaenaceae, Musaceae, Pandanaceae.

Neotropy Alstroemeriaceae (i J mírný pás)

Austrálie Xanthorrhoeaceae s. str..

Amerika Agavaceae s. str., Bromeliales (-aceae), Cannaceae (tropy a subtropy).

Tropy, na S lezou v Číně a v Am. Commelinales (obě čeledi), Marattiopsida, Annonaceae, Ebenaceae.

Kosmopolitní Juncaceae, Rosaceae, Fabaceae (3: bez Antarktidy úplně všude), Brassicaceae, Ceratophyllaceae, Iridaceae, Potamogetonaceae, Ranunculaceae, Salicaceae, Droseraceae (roztrhané), Cucurbitaceae (neleze k pólům).

Moře Hydrocharitaceae, Posidoniaceae, Zosteraceae.

Speciální opylovací strategie Aristolochiaceae (trubka s chlupy).

Araceae (trubka s chlupy, trubka je z toulce, uvnitř je květenství, protogynie).

Agamospermie tvorba semen se vším všudy, kromě oplození (embryo z 2n zárodečného vaku).

Akrokarpní vrcholoplodé; sprofyt vyrůstá na gametoforu terminálně (Funariidae, Dicraniidae, Bryidae).

Aktinomorfní radiálně souměrný květ.

Aktinostélé xylém uprostřed ve tvaru křížku (Huperziaceae).

Allogamie cizosprašnost.

Androgynofor prodloužené květní lůžko nesoucí gyneceum i tyčinky (Passifloraceae).

Antheridium ♂ pohlavní orgány (Bryophyta s. l.).

Apomixie v podstatě viz agamospermie.

Archegonium ♀ pohlavní orgány (Bryophyta s. l.).

Arillus míšek – dužnaté pletivo obalující semeno, vzniká z funikulu, epimatium je taky arillus (Euonymus, Passifloraceae).

Arthrostélé kolaterální cévní svazky v kruhu, 3 typy dutin (centrální, karinální – uvnitř cévních svazků, valekulární – mezi svazky pod rýhami; Equisetophyta).

Ataktostélé specifické (Liliopsida).

Autogamie samosprašnost.

Bitegmický viz vajíčko.

Brachyblast zkrácená větvička (Laricoideae, Pinoideae, Fagus, Ginkgo).

Coenosorus plošně nebo liniově uspřádané výtrusnice (Polypodiopsida).

Cyathium redukované vrcholičnaté květenství, květy jednopohlavné, nápadné listeny (Euphorbiaceae).

Cymózní viz květenství.

Cytokineze simultánní po mitóze I jedna nedojde k vytvoření buněčné přehrádky, tvoří se až po mitóze II.

Cytokineze sukcesivní k tvorbě buněčné přehrádky už i po mitóze I.

Čnělka gynobazická vyrůstá ze středu hluboce členěného semeníku.

Diktiostélé díra uprostřed, listové stopy, adventivní kořeny (Polypodiophyta).

Dřevo heteroxylické s tracheidami i trachejemi.

Dřevo homoxylické pouze s tracheidami.

Dřevo manoxylické pórovité, s velkými dřevními paprsky (Cycadophyta).

Dřevo piknoxylické kompakní, málo parenchymu a dřevních paprsků (Pinophyta, Ginkgophyta).

Elatery buňky ve sporangiu játrovek, s helikálními ztluštěninami, smršťují se, vystřelují se spolu se sporami ven (Marchantiophyta).

Enace (Enafyl) něco jako list bez žil (Psilotopsida, asi i časněji), telom, sphenophyl

Endosperm buněčný (celulární) vznikl kompletním dělením buněk.

Endosperm helobiální při prvním dělení se vytvořila buněčná stěna, při dalších děleních se netvoří.

Endosperm jaderný (nukleární) vznikl dělením jader bez tvorby buněčných stěn.

Endosperm primární (1n), zásobní pletivo.

Endosperm sekundární (3n), zásobní pletivo vzniklé u krytosemenných rostlin dvojitým oplozením, kdy jedna spermatická buňka (1n) oplodnila centrální buňku (2n) zárodečného vaku (v centrální buňce zárodečného vaku zbývají dvě plonková haploidní jádra).

Epimatium míšek – zdužnatělá stopka pod semenem, viz arillus (Taxaceae, Podocarpaceae).

Epipetalní tyčinky jsou před korunními lístky (Core Asterids)

Eustélé specifické (Rosopsida, Magnoliopsida).

Funiculus poutko připojující vajíčko k placentě.

Fylodium asimilující řapík (Acacia).

Galbulus dužnatá šiška (Juniperus)

Gametofor větší část gametofytu co není protonema (Bryophyta)

Gametofor lupenitý celistvý.

Gametofor listnatý s lístky.

Gametofyt haploidní fáze.

Gametofyt endosporický neopouští blánu výtrusu.

Gynobazický viz čnělka.

Gynostegium útvar vzniklý z rozšířené blizny a přiložených prašníků (Asclepiadaceae).

Gynostemium (= sloupek) útvar vzniklý srůstem tyčinek s čnělkou (Orchidaceae, Aristolochiaceae).

Haplostemonie jen jeden kruh tyčinek.

Hesperidium speciální bobule – dílky jsou plodolisty, váčky jsou speciální chlupy vyrůstající do dutiny plodolistu, dále má oplodí flavedo a albedo (Citroideae).

Heterogamní viz úbor.

Heterostylie různočnělečnost (Primula).

Heterotristylie ??? (Oxalidaceae; Lythrum).

Heteroxylický viz dřevo.

Homogamní viz úbor.

Homoxylický viz dřevo.

Hypantium češule; rozšířené květní lůžko.

Imbrikátní překrývající se jak tašky na střeše (?× valvátní).

Inulin zásobní polysacharid nahrazující škrob (Asteraneae).

Karpocephalus specializovaná větev gametoforu nesoucí několik sporangií jednoho pohlaví (Marchantiopsida).

Karpofor šťopka nesoucí půlku dvounažky (Apiaceae).

Kladokarpní gametangia na krátkých bočních větvích (Dicraniidae, Bryidae).

Kolumela střední sloupek (Bryophyta s. str.).

Květenství cymózní vrcholičnatá.

Květenství otevřené rozkvétá odspoda, nahoře dorůstá (× ukončené).

Květenství racemózní hroznovitá.

List bifaciální má dvě odlišné strany.

List ekvifaciální (= monofaciální) má dvě stejné strany (Potamogeton, Sedum).

List isolaterální (= jezdivý) unifaciální list sekundárně zploštělý v jiném směru (Iris).

List unifaciální má dvě různé strany, kdy jedna je nadměrně vyvinuta (Allium).

Listen list pod květem n. květenstvím.

Listénec listovitý útvar na květní stopce.

Megafyl pořádný list (Polypodiophyta).

Mikrofyl list primárně s jednou žilkou (Lycopodiophyta).

Obdiplostemonie vnitřní kruh tyčinek se protlačí vně (Geraniaceae).

Obústí věnec hygroskopických zubů kolem otvoru sporangia (Bryophyta s. str.).

Periant květní obaly.

Perikladium prodloužené květní lůžko, zdánlivý článek květní stopky (Convallaria, Polygonatum, Asparagus).

Perisperm (2n), zásobní pletivo vzniklé z nucellu.

Petal C; korunní lístek.

Placentace laminální nástěnná.

Plektostélé xylém uprostřed ve třech plochých rovnoběžných svazcích (Lycopodiaceae).

Pleurokarpní bokoplodé; sporofyt vyrůstá na gametofytu laterálně (Hypnidae)

Plikátní složený jako plizovaná sukně.

Prot(er)andrie prvosprašnost; A dozrává dřív než G.

Prot(er)ogynie prvobliznost; G dozrává dřív než A.

Protonema prvoklíček.

Protostélé xylém uprostřed kulatý (Sellaginellopsida).

Pseudanthium květenství připomíná jedinný květ (Nyctaginaceae, Euasterids II).

Pseudopodium speciální větev lodyžky nesoucí sporangium (Sphagnopsida, Andreaeopsida)

Pupen adventivní volně na stonku, ne v paždí listů.

Pupen axilární (= laterální) úžlabní, postranní; v paždí listů, základ pro větvení.

Pupen axilární kolaterální přídatné pupeny vedle sebe.

Pupen axilární seriální přídatné pupeny nad sebou (sestupné – nejstarší nahoře; vzestupné – nejstarší dole).

Pupen terminální koncový; na vrcholu stonku, růst.

Receptakulum

Resupinace přetočení květu o 180° zkroucením květní stopky n. semeníku.

Retinaculum speciální funikulus.

Racemózní viz květenství.

Sepal K; kališní lístek.

Simultánní viz cytokineze.

Sorus výtrusná kupka, skupina výtrusnic, někdy kryta ostěrou (Polypodiopsida).

Sphenofyl redukovaný nezelený megafyl, s dalšími srostlý v pochvu (Equisetophyta).

Sporangium výtrusnice – pytlík s výtrusy.

Sporangium eusporangiátní bez prstence a obústí, starší (Monilophyta).

Sporangium leptoporangiátní jednovrstevná stěna, speciální otvírání (anulus a stomium – prstenec a obústí; Polypodiales).

Sporangium protoleptoporangiátní jednovrstevná stěna, prstenec skoro nevyvinut (Osmundales).

Sporofyl listy nesoucí sporangia.

Sporofyt diploidní fáze.

Sporokarp (Hydropteridales).

Staminodium sterilní tyčinka.

Stélé uspořádání cévních svazků ve stonku (aktinostélé, arthrostélé, ataktostélé, diktiostélé, eustélé, plektostélé, protostélé; Tracheophyta).

Stylodium čnělce podobný sterilní výběžek plodolistu nedokonale srostlého gynecea (Trilliaceae, Caryophylaceae, Saxifraga).

Stylopodium terčovitě rozšířená báze čnělky.

Sukcesivní viz cytokineze.

Synangium několik srostlých sporangií.

Tepal P; okvětní lístek (periant nerozlišený).

Trofofyl list bez sporangií.

Úbor homogamní všechny květy jsou jazykovité (5 zubů) oboupohlavné a plodné.

Úbor heterogamní květy trubkovité (oboupohlavné n. samčí, 5četné) i jazykovité (jalové n. samičí, 3 zuby).

Vajíčko bitegmické se 2 integumenty.

Vajíčko krassinucellátní s významným nucellem.

Vajíčko tenuinucellátní s redukovaným nucellem.

Vajíčko unitegmické s 1 integumentem.

Vernace složení listu v pupenu.

Vernace circinátní ?svinutá do spirály (Polypodiophyta, Cycadophyta).

Větvení sympodiální

Větvení monopodiálníZygomorfní dvoustraně symetrický květ.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка