Дыялектная дыферэнцыяцыя старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы
Дата канвертавання17.03.2016
Памер59.18 Kb.


Новае слова ў беларусістыцы. Мовазнаўства. Матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў. Мінск, 20--21 мая 2010 года / пад рэд. С.М. Запрудскага, Г.А. Цыхуна. Мінск: Выдавецтва "Четыре четверти", 2012. 400 с. (Беларусіка=Albaruthenica; кн. 32) 

Прадмова – с. 5


Эльжбета Смулкова (Варшава)

ШМАТМОЎЕ ЦІ ТЭНДЭНЦЫЯ ДА ЎНІФІКАЦЫІ НА БЕЛАРУСКІМ ПАМЕЖЖЫ? - с. 6-15


ДЫЯЛЕКТНАЯ ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНА-ПІСЬМОВАЙ МОВЫ (БЕЛАРУСКА-ЎКРАІНСКІ АСПЕКТ)
Рыгор Піўтарак (Кіеў)

ПРАБЛЕМА ДЫЯЛЕКТНАЙ АСНОВЫ БЕЛАРУСКА-ЎКРАІНСКАЙ ПІСЬМОВА-ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ ЭПОХІ СЯРЭДНЯВЕЧЧА – с. 16-24


Віктор Мойсієнко (Житомир, Україна)

ПРИСУТНІСТЬ ПОЛІСЬКОЇ МОВНОЇ СКЛАДОВОЇ В ЛІТЕРАТУРНО-ПИСЕМНІЙ МОВІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО XVI–XVII СТСТ. – с. 25-33


Ігар Клімаў (Мінск)

ПРАБЛЕМА РАЗМЕЖАВАННЯ ЎКРАІНСКІХ І БЕЛАРУСКІХ ПОМНІКАЎ СТАРАЖЫТНАГА ПІСЬМЕНСТВА – с. 33-39


СТРАТЫФІКАЦЫЯ І СТАТУС СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНА-ПІСЬМОВАЙ МОВЫ
Ігар Клімаў (Мінск)

ПРАБЛЕМА ФУНКЦЫЯНАЛЬНАЙ СТРАТЫФIКАЦЫI ПІСЬМОВА-ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ БЕЛАРУСАЎ І ЎКРАІНЦАЎ XIV–XVIII СТСТ. У НАВУКОВЫМ АСВЯТЛЕННІ – с. 40-46


Сергеюс Темчинас (Вильнюс)

О ВРЕМЕНИ И УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ РУСЬКОЙ МОВЫ В КАЧЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА – с. 47-53


МОВЫ СТАРАЖЫТНАЙ БЕЛАРУСІ
Мікалай Прыгодзіч (Мінск)

МОЎНАЯ КАДЫФІКАЦЫЯ Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ: З ГІСТОРЫІ ДАСЛЕДАВАННЯ І МАГЧЫМЫЯ ШЛЯХІ ВЫРАШЭННЯ ПРАБЛЕМЫ – с. 54-57


Лілія Цітка (Беласток, Польшча)

ЛЕКСІЧНЫЯ ПАЛАНІЗМЫ Ў «ХРОНІЦЫ БЫХАЎЦА» – с. 57-67


Валянціна Мароз (Мінск)

Мова беларускіх летапісаў і хронік – с. 67-74
Марина Чистякова (Вильнюс)

Новогрудская редакция Простого пролога – с. 74-79
Дзмітрый Паўлавец (Гомель, Беларусь)

ПРА РУСКУЮ МОВУ ЯК ДЗЯРЖАЎНУЮ Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ – с. 80-88


ПЫТАННІ ГІСТАРЫЧНАЙ І ПРАКТЫЧНАЙ АНАМАСТЫКІ
Michał Kondratiuk (Warszawa)

POLONIZACJA GENETYCZNIE BIAŁORUSKICH I UKRAIŃSKICH NAZW MIEJSCOWYCH NA POGRANICZU POLSKO-WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIM – с. 89-96


Michał Sajewicz (Lublin, Polska)

NAJNOWSZE TRENDY W IMIENNICTWIE OSOBOWYM PRAWOSŁAWNYCH SPOŁECZNOŚCI POWIATU HAJNOWSKIEGO NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE – с. 97-106


Ірына Гапоненка (Мінск)

СЛОВАЗМЕННЫЯ АНТРАПАНІМІЧНЫЯ НОРМЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ПАЧАТКУ ХХ СТ. – с. 106-112


Ганна Мезенка (Віцебск)

ЛІКАВЫЯ ПРОЗВІШЧЫ І СІМВОЛІКА ДУХОЎНАЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА – с. 113-120


ДЫЯЛЕКТЫ І НОРМЫ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ
Bazyli Siegień (Białystok, Polska)

GWAROWE NAZWY Z ZAKRESU PRZYRODY ŻYWEJ NA TLE SŁOWIAŃSKICH JĘZYKÓW LITERACKICH. ORNITONIMY W ŹRÓDŁACH PISANYCH Z OBSZARU BIAŁOSTOCCZYZNY – с. 121-129


Bogumił Ostrowski (Kraków, Polska)

LEKSYKA TEMPORALNA W GWAROWYCH SŁOWNIKACH GRODZIEŃSZCZYZNY A JEJ ODPOWIEDNIKI W BIAŁORUSKIM JĘZYKU LITERACKIM – с. 129-138


Аляксандр Скапненка (Кіеў)

ДА БЕЛАРУСКА-ЎКРАІНСКІХ ДАЧЫНЕННЯЎ (ЭТАП КАДЫФІКАЦЫІ БЕЛАРУСКАЙ І ЎКРАІНСКАЙ ЛІТАРАТУРНЫХ МОЎ У 20 Х – 30 Х ГАДАХ ХХ СТАГОДДЗЯ) – с. 138-147


ВАЛЕНТНАСЦЬ. СПАЛУЧАЛЬНАСЦЬ. ДЫСТРЫБУЦЫЯ
Алена Рудэнка (Мінск)

ДЫСТРЫБУЦЫЯ ЯК ГРУНТ КАНТЭНТ-АНАЛІЗУ (КАНЦЭПТ «СВАБОДА» Ў ДРУКУ БЕЛАРУСІ) – с. 148-154


Анжаліка Альшэўская (Гродна, Беларусь)

АБМЕЖАВАННІ Ў ДЫСТРЫБУЦЫІ БЕЛАРУСКІХ ДЗЕЯСЛОВАЎ ПЭЎНЫХ ЛЕКСІКА-ССЕМАНТЫЧНЫХ ГРУП – с. 155-162


Наталля Iвашына (Мінск)

ДРУГАСНАЯ СПАЛУЧАЛЬНАСЦЬ ПРЫМЕТНIКАЎ У БЕЛАРУСКАЙ I ЧЭШСКАЙ МОВАХ – с. 162-168


Ладислав Яновец, Мартина Шмейкалова (Прага)

СОВМЕСТИМОЕ И НЕСОВМЕСТИМОЕ В БЕЛОРУССКОМ И ЧЕШСКОМ ЯЗЫКАХ – с. 169-174
Natalia Yaumen (Warszawa)

DYSTRYBUCJA CZASOWNIKÓW ZWROTNYCH W JĘZYKU POLSKIM I BIAŁORUSKIM – с. 175-180


ЛЕКСІЧНАЯ СЕМАНТЫКА, МАРФАСІНТАКСІС І КАМПАЗІЦЫЙНАЯ СЕМАНТЫКА СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
Увэ Юнгганс (Гётынген, Германія)

НЕКАТОРЫЯ ЗАЎВАГІ ДА ЎЗАЕМААДНОСІНАЎ ПАМІЖ ЛЕКСІКОНАМ І МАРФАСІНТАКСІСАМ: ПРЭДЫКАТЫВЫ ЎСПРЫМАННЯ – с. 181-193


Хаген Пич (Гёттинген, Германия)

Личные модальные глаголы и модальные предикативы в белорусском языке – с. 193-203
Клаўдыя Гуртыг (Ляйпцыг, Германія)

Лексічныя прыкметы беларускіх прэдыкатываў (На прыкладзе слова «трэба») – с. 204-212
Таццяна Рамза (Мінск)

аб адной гутарковай мадэлі з прэдыкатывам трэба / НАДА – с. 212-219
ЗМЕШАНАЕ БЕЛАРУСКА-РУСКАЕ МАЎЛЕННЕ Ў БЕЛАРУСІ
Герд Хенчель (Ольденбург, Германия)

Некоторые различия и сходства в смешанной белорусско-русской речи в разных белорусских городах и у разных говорящих – с. 220-232
Бернхард Киттель, Диана Линднер (Ольденбург, Германия)

СОЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА ВЫБОРА ЯЗЫКА. ЛИНГВОСОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ «СМЕШАННОЙ РЕЧИ» В БЕЛАРУСИ – с. 232-239


Алена Лянкевіч (Мінск)

Стаўленне да беларускай літаратурнай мовы і змешанага маўлення: адрозненні і падабенствы (на матэрыяле тэста «падабраных масак» і анкетавання) – с. 240-246
Святлана Тэш (Альдэнбург, Германія)

Марфасінтаксіс змешанага беларуска-рускага маўлення: склон і лік назоўнікаў у спалучэннях з лічэбнікамі два, тры, чатыры – с. 246-255
Генадзь Цыхун (Мінск). Дыскусія – с. 255-259
БЕЛАРУСКАЯ МОВА Ў ІНТЭРНЭЦЕ
Ніна Мячкоўская (Мінск)

Народная лінгвістыка ў беларускім інтэрнЭце: метамоўная рэфлексія і моўнае самавызначэнне – с. 260-272

Мартин Паульсен (Берген, Норвегия)

ТРАНСЛИТ И ЛАТИНИЦА В БАЙНЕТЕ – с. 272-279

Сяргей Важнік (Мінск)

НЭЦІКЕТ ПА-БЕЛАРУСКУ: ВЕТЛІВЫЯ ЗВАРОТЫ Ў беларускім СЕЦІВЕ – с. 279-288
Валянцін Бойка (Мазыр, Беларусь)

БЕЛАРУСКАЯ МОВА Ў БЛОГАСФЕРЫ: ЗАНЯПАД ЦІ АДРАДЖЭННЕ? – с. 289-295


Паліна Маслянкова (Мінск)

СПЕЦЫФІКА СТВАРЭННЯ І ФУНКЦЫЯНАВАННЯ БЕЛАРУСКІХ НІКНЭЙМАЎ У ІНТЭРНЭЦЕ – с. 295-302


БЕЛАРУСКАЯ ГРАМАТЫКАГРАФІЯ 1910-Х – 1930-Х ГАДОЎ
Герман Бiдэр (Зальцбург, Аўстрыя)

БЕЛАРУСКIЯ ГРАМАТЫКI АНТОНА ЛУЦКЕВIЧА I БРАНIСЛАВА ТАРАШКЕВIЧА. (ПАРАЎНАЛЬНЫ АНАЛIЗ ДЗЕЯСЛОВА) – с. 303-313


Сяргей Важнік

«СЫНТАКС БЕЛАРУСКАЕ МОВЫ» ЯЗЭПА ЛЁСІКА І АЙЧЫННАЯ ГРАМАТЫКАГРАФІЯ (ДА ПЫТАННЯ СТАНАЎЛЕННЯ СІНТАКСІЧНАЙ НОРМЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ) – с. 313-321


Вольга Радзюк (Віцебск, Беларусь)

РОЛЯ ПАДРУЧНІКА А.В. БАГДАНОВІЧА «БЕЛАРУСКАЯ МОВА» 1927 ГОДА Ў РАЗВІЦЦІ БЕЛАРУСКАЙ ГРАМАТЫКАГРАФІІ – с. 321-330


Алена Губкіна (Мінск)

РАСПРАЦОЎКА ГРАМАТЫКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў 1930-ЫЯ ГАДЫ – с. 330-338


Сяргей Запрудскі (Мінск). Дыскусія – с. 338-341
БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЗА МЕЖАМІ БЕЛАРУСІ

Ніна Баршчэўская (Варшава)

СІТУАЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў ПОЛЬШЧЫ – с. 342-353

Міраслаў Янковяк (Варшава)

БЕЛАРУСКАЯ МОВА Ў ЛАТВІІ: СТАТУС, СФЕРЫ ВЫКАРЫСТАННЯ, ПЕРСПЕКТЫВЫ – с. 353-364
БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ: ДАСЯГНЕННІ, ПРАБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ
Ларыса Пісарэк (Вроцлаў, Польшча)

ПЫТАННІ МОЎНЫХ ПАВОДЗІНАЎ БЕЛАРУСАЎ У ПАДРУЧНІКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ДЛЯ ЗАМЕЖНЫХ НАВУЧЭНЦАЎ – с. 365-373


Джым Дынглі (Вялікабрытанія)

ПАДРУЧНІК БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ: ДЛЯ КАГО І НАВОШТА? – с. 373-377


Юрась Бушлякоў (Прага)

БЕЛАРУСІСТЫКА Ў КАРЛАВЫМ УНІВЕРСІТЭЦЕ – с. 377-380


Ларыса Станкевіч (Брэст, Беларусь – Будапешт)

ВЫКЛАДАННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЯК ЗАМЕЖНАЙ У БУДАПЕШЦКІМ УНІВЕРСІТЭЦЕ ІМЯ Л.ЭТВЕША: НОВЫЯ ЎМОВЫ І ПЕРСПЕКТЫВЫ – с. 381-382


Алеся Доўгаль (Магілёў, Беларусь)

АБ НЕКАТОРЫХ РАЗМОЎНЫХ СІНТАКСІЧНЫХ МАДЭЛЯХ ДЛЯ ВЫРАЖЭННЯ ЭМОЦЫЙ

У ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЕ – с. 383-388
Кацярына Любецкая (Мінск, Беларусь)

СЛОЎНІК ЯК СРОДАК НАВУЧАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ЯК ЗАМЕЖНАЙ – с. 388-392


Вольга Барысенка (Мінск)

ПРАБЛЕМЫ ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЯК ЗАМЕЖНАЙ У ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЕ – с. 392-394

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка