Distribuční centrum Most
старонка1/5
Дата канвертавання19.04.2016
Памер222.45 Kb.
  1   2   3   4   5


ECOMOST s.r.o., Budovatelů 2957, 434 01 Most

Oznámení záměru

dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí
Distribuční centrum Most


Most červen 2005Obsah:


 1. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

 1. Obchodní firma 2. Sídlo (bydliště)

 3. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele


 1. ÚDAJE O ZÁMĚRU

 1. Základní údaje

 1. Název záměru

 2. Kapacita (rozsah) záměru

 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

 4. Charakter záměru a možnosti kumulace s jinými záměry

 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

 8. Výčet dotčených územně správních celků


 1. Údaje o vstupech


(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)


III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií)
 1. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ


 1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

 2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 1. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (Z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

 3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice

 4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

 5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů 1. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)


 1. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE


 1. Mapová a jiná dokumentace

 2. Další podstatné informace oznamovatele 1. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
 1. PŘÍLOHA

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Přílohy:
č. 1 : Mapová dokumentace

 • Mapa širších vztahů

 • Situace

č. 2 : Fotodokumentace

- Panoramatické pohledy na sledované území

č. 3 : Technická dokumentace • Půdorys

 • Řezy

 • Pohledy

č. 4 : Vyjádření k záměru - „Distribuční centrum nápojů Most“ ul. Vtelenská

Magistrát města Mostu – odbor stavební úřad

Vyjádření ke stavbě „Distribuční centrum Most“ umístěné na části ppč.6191/1 a

4979/22 v k.ú. Most včetně realizace přípojek IS

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma: Martin Stahl

 2. IČ: 15381633, DIČ : CZ6808271173

 3. Sídlo (bydliště): Knovíz 188, 274 01 Slaný

 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Zplnomocněná osoba: ing. Vladimír Hořejší, Partyzánská 1932, Most

Tel:+420 737 865 052 1. ÚDAJE O ZÁMĚRU
 1. Základní údaje

1. Název záměru : Distribuční centrum Most


Zařazení záměru: příloha č.1, kategorie II/10.15
2. Kapacita (rozsah) záměru
Navržený objekt Distribuční centrum Most, včetně přípojky el. VN, objektu trafostanice, telefonní přípojky, plynové přípojky, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a vjezdu z ulice se bude nacházet na hospodářsky nevyužívaném pozemku v rozvojové zóně pro nerušící výrobu a služby v území Pod Lajsníkem I ( VU 1).
Z hlediska rozsahu činí :

zastavěná plocha celkem 8 081,85 m2.

z toho SO 01 ( hala ) 2 576,80 m2

připojovací komunikace 160,00 m2

obestavěný prostor celkem 6 812,50 m3

zábor ZPF 0 m2

zábor lesního PF 0 m2 1. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Ústecký


Obec: Most


k.ú.: Most


 1. Charakter záměru a možnosti kumulace s jinými záměry

Jedná se o stavbu nové distribuční haly. V rámci výstavby této haly budou vybudovány přípojky plynu, vody, elektrické energie, kanalizace a trafostanice. Součástí stavby bude také vnitropodniková komunikace, komunikace napojující prostor provozovny na ulici Vtelenská a potřebná parkovací a odstavná plocha.


Dle vyjádření stavebního úřadu Magistrátu města Most jsou v prostoru výstavby navrženy stavby některých sítí – STL plynovod, VN přípojka, kanalizační stoka, které budou určeny pro napojení dalších rozvojových ploch. Dle vyjádření statutárního města Most – Magistrát města – odboru rozvoje a investic – jsou veškerá řešení přípojek IS v souladu s navrhovaným řešením v Územním plánu města Mostu. Příslušné vyjádření je obsaženo v příloze č.4 tohoto oznámení . 1. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Investor v současné době provozuje sklad nápojů v areálu bývalých kasáren v Mostě. Areál bývalých kasáren se nachází uvnitř města. Kamionová doprava nápojů je vedena od silničního koridoru ulicí Čsl. Armády do areálu bývalých kasáren.. Ve vzdálenosti cca 30 m od skladových prostor se nachází zástavba rodinných domů. Průjezdy kamionů v blízkosti obytné zástavby jsou obyvateli negativně vnímány. Přesunutí centra do neobydlené oblasti je významným příspěvkem ke zlepšení hlukové a imisní situace ve čtvrti Zahražany Účelem záměru je vybudování vlastního distribučního centra pro místní region ve vytypovaném území Pod Lajsníkem z nabídky Magistrátu města Mostu. Navrhovaná stavba Distribučního centra Most má velmi dobrou dopravní dostupnost vzhledem k nedalekým významným dopravním trasám ( silnice I./13 – E 442 směr Cheb – Ústí nad Labem, silnice I/ 15 směr Praha ). Stavba bude situována na neobhospodařovaném pozemku v majetku Statutárního města Mostu. V bezprostřední vzdálenosti od uvažovaného prostoru pro výstavbu se nenachází obytná zástavba. Nejbližšími obytnými domy jsou panelové domy v ul. Pod Lajsníkem, K.J.Erbena a Jarmily Glazarové. Jedná se zejména o blok 561 a 563, dále pak řadová zástavba RD o 2 NP č.p. 898 – 907, další obytnou zástavbu představují rozestavěné RD u areálu Benedikt. Poloha navrhovaného Distribučního centra a obytné zástavby je patrná z mapové přílohy . /Mapy města Mostu M 1 : 5 000 /


V Distribučním centru Most bude zaměstnáno cca 30 osob. 1. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Navržený objekt je obdélníkového tvaru o půdorysu s rozměry 74,76 x 30m. Výška objektu v hřebeni činí 7,65 m. Součástí stavby je dvoupodlažní administrační vestavba 7,5 x 30 m se sociálním zázemím pro zaměstnance a nákladní rampa 5 x 66,8 m. Ve skladové části haly budou uskladněny lahvové a sudové nápoje na paletách. V administrativní vestavbě je navrženo zázemí – šatny, umývárny,WC, denní místnost, spisovny, plynová kotelna, úklidová místnost a kanceláře.


Projektovaná hala vychází z konstrukčního systému ASTRON. Jedná se o ocelovou halu s příčnými nosnými ocelovými rámy a vnitřní podporou pro rozpětí 30 m v podélném modulu 8,4 m. Stavba bude založena na základových železobetonových patkách a pasech. Dělící příčky jsou sádrokartonové KNAUF typ W111. Podlaha ve skladu bude tvořena drátkobetonem  tl. 180 mm s hlazenou bezprašnou povrchovou úpravou. Střešní a obvodový plášť je navržen typu ASTRON s tepelnou izolací ASTROTHERM. Barva střešního a obvodového pláště bude světle šedá.
Okna skladové části budou plastová s výplní MAKROLON, okna a výkladce v administrativní části haly budou plastová s izolačním dvojsklem. Vrata pro vykládku umístěná jihozápadním průčelí, jsou sekční o rozměru 4 x 4,5 m, vrata pro vykládku v severovýchodním průčelí mají rozměr 3 x 3 m, s ručním pohonem.

Manipulační a pojezdová plocha vně skladové haly bude kryta asfaltovým povrchem, chodníky a parkoviště budou provedeny z betonové zámkové dlažby. Komunikace a plochy různých funkcí a povrchů budou od sebe odděleny betonovými obrubníky, resp. krajníky. Odvodnění prostoru je provedeno drenáží, zaústěnou do vpusti. Odvodnění krytu je řešeno vpustmi na příjezdové komunikaci, štěrbinovými žlaby a vpustí na ploše. Vpusti jsou napojeny do navržené přípojky kanalizace.


Vjezd do areálu Distribučního centra Most se nachází v cca 70 m od stávající zastávky MHD. Rozhledy jsou navrženy dle ČSN 73 6101 – čl. 11.9. Výjezd není řešen jako křižovatka, ale jako výjezd z místa ležícího mimo komunikaci. V rámci šetření Policie ČR, okresní ředitelství, dopravní inspektorát Most bylo zjištěno, že rozhledové poměry vyhovují kritériím.
Do Distribučního centra Most budou od výrobce průběžně naváženy balené ( lahvové a sudové ) nápoje, které budou skladovány na paletách. Podle požadavků zákazníků budou následně distribuovány do provozoven. K dopravě budou používány nákladní automobily střední tonáže DAF. Předpokládá se příjezd 8 – 9 kamionů denně v době letní špičky (3měsíce ), po zbývající část roku se počítá s příjezdy 4 – 5 kamionů denně.
Pro manipulaci s paletami bude hala vybavena vysokozdvižnými vozíky na plynový nebo elektrický pohon.
Vytápění stavby a příprava TUV pro administrativní vestavbu bude řešeno plynovou kotelnou, temperování skladu na teplotu +5oC bude zajištěno stropními zářiči SAHARA.
Provoz v Distribučním centru Most bude dvousměnný, od 6,00 do 22,00 hod. 1. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby: po vydání stavebního povolení

Ukončení stavby: cca 3 měsíce od vydání stavebního povolení

 1. Výčet dotčených územně správních celků

Jediným dotčeným územněsprávním celkem je Statutární město Most, konkrétně část Most II.

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка