Дипломная работа включает в себя введение, три главы, заключение, список источников и литературы и состоит из 62 страниц
Дата канвертавання27.03.2016
Памер37.25 Kb.
Реферат

Махнач Марина Сергеевна

Документы учреждения «Зональный государственный архив в г. Молодечно» по истории развития Воложинского района (1965 - 2000 г.г.)
Дипломная работа включает в себя введение, три главы, заключение, список источников и литературы и состоит из 62 страниц.

Целью дипломной работы является определение роли и места документов учреждения «Зональный государственный архив в г. Молодечно» в создании истории развития Воложинского района.

Объектом исследования является Воложинский район с его административной структурой, агропромышленным комплексом, социальной сферой в период с 1965 по 2000 годы.

Предметом исследования являются архивные документы и материалы учреждения «Зональный государственный архив в г.Молодечно».

При определении роли и места документов учреждения «Зональный государственный архив в г. Молодечно» в создании истории развития Воложинского района был использован общелогический метод. Общелогический метод включает в себя классификацию изучаемых документов и выделение временных рамок, этапов в развитии района, установление между ними сходства и расхождения. Путем сравнения двух периодов дана количественная и качественная характеристика Воложинского района.

Степень изученности истории Воложинского района является не полной, что говорит о том, что рассматриваемая тема актуальна, а документы архива, которые являются главными источниками по воссозданию истории, неотъемлемый инструмент точного и объективного изложения фактов и событий.

Информация, находящаяся в документах архива была использована как свидетельство по изучению истории Воложинского района. Архивные документы дали возможность заглянуть назад, проникнуться духом того времени и попытаться описать историю района достоверно и объективно. Материалы фондов Воложинского района были использованы не только для воссоздания истории, ее написания, но и для понятия важности сохранности тех документов, которые создаются в настоящее время для будущих исследователей.

Материал, содержащийся в дипломной работе, может быть использован по дальнейшему изучению истории развития Воложинского района в будущем.


Essay

Makhnach Marina Sergeevna

The documents of the institution «The regional state archive in Molodechno» on the development’s history of Volozhin district (1965 - 2000 years).
The thesis research includes introduction, 3 chapters, conclusion, the list of sources and literature and consists of 62 pages.

The thesis research’s aim is the definition of documents’ role and place of the institution «The regional state archive in Molodechno» on the development’s history of Volozhin district.

The object of study are archival documents and materials of the institution «The regional state archive in Molodechno».

In defining the role and place of the documents’ institution «The regional state archive in Molodechno» in the history creation of Volozhin district’s development was used a general – logical method. The general – logical method includes the classification of studying documents and allocation of time limits stages in the district by comparing of two periods.

The extent of study the Volozhin district’s history isn’t full, which means that the considered theme is actual and the archival documents which are the main sources to history reconstruction is an integral instrument of accurate and objective exposition of facts and events.

The information of the archival documents was used as the evidence for the study of Volozhin district history. The archival documents gave the opportunity to look back, to penetrate by the spirit of that time and try to describe the history of district reliably and objectively. The materials of Volozhin district’s funds were used not only for there construction of history and its writing, but for the conception of safety’s importance of that documents, which are created for future researchers presently.

The material which is contained in the thesis research may be used in studying of Volozhin district’s history of development in the future.

Рэферат


Махнач Марына Сяргееўна

Дакументы ўстановы “Занальны дзяржаўны архіў ў г.Маладзечна” па гісторыі развіцця Валожынскага раёна (1965-2000 г.г.)


Дыпломная работа ўключае ў сябе ўводзіны, тры главы, заключэнне, спіс крыніц і літаратуры і складаецца з 62 старонак.

Мэтай дыпломнай работы з’яўляецца вызначэнне ролі і месца дакументаў установы “Занальны дзяржаўны архіў у г.Маладзечна” ў стварэнні гісторыі развіцця Валожынскага раёна.

Аб’ектам даследавання з’яўляецца Валожынскі раён з яго адміністратыўнай структурай, аграпрамысловым комплексам, сацыяльнай сферай ў перыяд з 1965 па 2000 гады.

Прадметам даследавання з’яуляюцца архіўныя дакументы і матэрыялы ўстановы “Занальны дзяржаўны архіў ў г.Маладзечна”.

Пры вызначэнні ролі і месца дакументаў установы “Занальны дзяржаўны архіў у г.Маладзечна” ў стварэнні гісторыі развіцця Валожынскага раёна быў выкарыстан агульналагічны метад. Агульналагічны метад уключае ў сябе класіфікацыю вывучаемых дакументаў і вылучэнне часовых рамак, этапаў у развіцці раёна, устанаўленне паміж імі падабенства і разыходжання. Пуцём параўнання двух перыядаў дана колькасная і якасная характэрыстыка Валожынскага раёна.

Ступень вывучанасці гісторыі Валожынскага раёна з’яўляецца не поўнай, што сведчыць аб тым, што разглядываемая тэма актуальная, а дакументы архіва, якія з’яўляюцца галоўнымі крыніцамі па стварэнню гісторыі, неад’емны інструмент дакладнага і аб’ектыўнага пераказа фактаў і падзей.

Інфармацыя, якая знаходзіцца ў дакументах архіва была выкарыстана як сведчанне па вывучэнню гісторыі Валожынскага раёна.

Архіўныя дакументы далі магчымасць зазірнуць назад, пранікнуцца духам таго часу і паспрабаваць апісаць гісторыю раена дакладна і аб’ектыўна.Матэрыялы фондаў Валожынскага раёна былі выкарыстаны не толькі для стварэння гісторыі, яе напісання, але і для паняцці важнасці захавання тых дакументаў, якія ствараюцца ў цяперашні час для будучых даследчыкаў.

Матэрыял дыпломнай работы можа быць выкарыстаны па далейшаму вывучэнню гісторыі развіцця Валожынскага раёна ў будучыні.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка