Dinther, R5, fol. 57-58 (4-11-1604)
Дата канвертавання19.04.2016
Памер6.38 Kb.
Dinther, R5, fol. 57-58 (4-11-1604)

‘Allen den genen die dese onse letteren van dertificatien sien voorcomen ofte horen lese, saluyt. Wij Jan Wynen en Jan Lambrecht, scepen in Dinther tuijghen ende certificeren voor den gerechte dat voor ons gecompareert syn in hunne proper persoonen Geerit Hanricx, scepen mede in Dinther, Anthonis Willemsse, gesworen, ende Matheeus Lenardts, eertyts geweest borgemeester in Dinther, en Joncker Willem Bosshuijsen, behoerlycken gedaecht ende geeydt, ter instantie ende versuecke van den gemeyne ingesetenen van Vechel.

Tuycht also den v(oir)s(creven) Gheerit Hanricx opten eedt by hem gedaen aen den here int aenverden van syne officien dat hy op Sinte Simon ende JudAs dach, wesende den sessendetwintichsten dach october anno 1603 present geweest is tot Vechel onder de wyntmolen alwaer doen gecomen syn seer groote ende onttallycke menschen van den wtloopers des hartochs legers, welcke leger alsdoen liggende was opten Dungen, welcke v(oir)s(creven) wtlopers de Vechelse v(oir)s(creven) molen alsdoen geheel gespolieert ende affgeroofft hebben, ende des molders sone oock mede gevanckelyck genomen ende den knecht ofte dienstbode van de weduwe geheete Anthonissen Jan Dircx aent Eerde. Ende hebben voort den v(oir)s(creven) wtloopers de geheele gemeyne ingesetenen van Vechel wonende aen desen cant vande A tot Erp toe seer groote ende inestimalle scade gedaen, opladende op hare wagenen ende op hare perden allen haer coren, soo gedorst als ongedorst, allen haer hooy ende stroo, cooren, granen, cleederen, lynwaet, potten ende ketelen. Hebben alnoch allen hare peerden ende beesten die sy vynden ende vanghen mochten ewech ende mede gedreven, also dat de v(oir)s(creven) innegesetenen van Vechel ter werelt niet en hebben behouden, ofte seer weynich oft immers niet seer vele.

Anthonis Willemss, gesworen, Matheeuss Lenarts, eertyts borgemeester, tuygen eendrachtelyck by haren eedt ende blyven by de depositie v(oir)s(creven) gedaen by Gheerit Hanricx, scepen, dat sy ‘selffde mede gesien hebben ende metten v(oir)s(creven) Gheerit aldaer tot Vechel tot dier tyt waren ende aensagen, want sy aldaer gewacht waren. Ende tuygen noch eendrachtelyc boven desen dat de v(oir)s(creven) wtlopers de huysen in de Vechelse strate ende voorts ontrent der straten soo vernielt verdestruert, gebroken ende aen allen canten soo ter neder geworpen, dat men ende alle man dachten ende oock sceen dat Vechel nimmermeer weder soude comen ofte moghen bewoont worden. Alsoo die van Vechel by dese maantsche trouble ende orloge nooyt soo gespolieert, bedorven ende geruineert en is, soo dat sy de selffde stad by menschen gedenckenis niet weder ende sullen mogen verhalen.

Joncker Willem Bossjuysen tuycht opt synen eedt dat hy gestaen heft opte gemeyne Dinterse ackeren alwaer hy sach hoe neffens hem passeren de v(oir)s(creven) wtloopers, wesende seer veel en ontallyck, by haer hebben des v(oir)s(creven) molders sone genoempt Jan, ende hare wagenen ende carren ende perden geladen wesende met hoy, stroo, soo gedorst ende ongedorst, hare wagens vol sat met coren ende mele, met potten ende ketelen ende alderhande huysraet, also dat het geleecke datter soo vele niet en was gebleven, dat men dat weder soude mogen wonen oft weder noden dorpe ofte huysen wtsien.

(Doorgestreept: Tuygen alnoch de v(oir)s(creven) deponenten dat anno 1604 den (..) gelogeert zyn tot Vechel de gealtereerde de welcke aldaer gelogeert syn geweest twee nachten ende twee dage, verwachtende aldaer het garnisoene van synder E(..) welcke garnisoen wesende het Vriesregiment alwaer by was Mons de Booss, soo sy seyden, daer door passeerden ende togen tot dier tyt het lant op near Bruessel ofte daer ontrent met de v(oir)s(creven) gealterneerden, door welcke logeringe de ingesetenen van Vechel seer groote ende sware wtteringe ter dyer tyt hebben moeten tolereren ende dragen.)Tuygen alnoch de v(oir)s(creven) Matheeys Lenarts ende Joncker Willen v(oir)s(creven) dat hij aen ende by is geweest ende wy hen ontloopen mogen dat de gealterneerde gelogeert syn tot Vechel twee dagen ende twee nachten doen het Vriesregiment het lant op toch ende de gealtereerden bescreven hadden ende alsdoen te laten quamen ende doen tot Vechel neder lagen. Door welcke legeringe de v(oir)s(creven) van Vechel groote ende sware wtteringe hebben moeten tolereren ende dragen. Ende syn de v(oir)s(craven) gealterneerde weder op getogen doen de Vriesen v(oir)s(creven) weder om quamen ende waren omtrent den scutsboom tot Vechel alwaer den heeren van Vechel synen knechte den Vriesen tegen soude ryden ende hem alsdoen synen mantel met gewelt affnamen ende oock niet weder ende coste crygen.

Eijndende ende sluytende de v(oir)s(creven) deponenten hier mede haren depositie in presentie scepenen v(oir)s(creven), desen derden November 1604.’


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка