Bursa büYÜKŞEHİr belediyesi İmar ve şEHİRCİLİk dairesi başkanliği görev, yetki ve sorumluluk esaslarina
Дата канвертавання21.04.2016
Памер50.83 Kb.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın hizmet faaliyet ve çalışmalarını kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte;

a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini,

b) Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını,

c) Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini,

ç) Encümen: Bursa Büyükşehir Belediye Encümenini,

d) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

e) Genel Sekreter Yardımcısı: Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,

f) Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanını,

g) Şube Müdürü: Şehir Planlama Şube Müdürünü, İmar Uygulama Şube Müdürünü, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürünü,

ğ) Ruhsat: 3194 Sayılı Kanuna istinaden verilen yapı yapma ve iskân alma izin belgesini,

h) Kayıt Belgesi: Mimar, mühendis, şehir plancısı, sürveyan, kalfa ve müteahhitlere Büyükşehir Belediye sınırları dâhilinde hizmet verdiğine dair verilen belgeyi,

ı) Zemin Etüt Raporu: Her parsel için ayrı ayrı hazırlanan, yerel zemin yapısını, depremsellik ve yapı – zemin etkileşime ilişkin tüm sorunları göz önüne alarak inceleyen ve çözüm önerileri sunan ve projelendirmeye esas teşkil eden raporu,

i) Yapı Tespit Formu: Kaçak ve ruhsata aykırı olan yapıların tespitinde yapıyla ilgili bilgi veren formu,

j) Sondaj Teslim Tutanağı: Detaylı zemin etüd çalışmaları esnasında yapılan sondajın denetlenmesi alınan sonuçların kayıt altına alındığı evrakı,

k) Saha Tespit Tutanağı: Farklı zemin koşuları ile karşılaşıldığında birim personelince zemin yapısı ve özelliklerinin ne olduğu hakkında verilen görüşü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Yasal Dayanak

MADDE 4- (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Şehir Planlama Şube Müdürlüğü, İmar Uygulama Şube Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.

(2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21/1 maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

MADDE5–(1) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanı’na Bağlı; Başkanlık Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.   

(2) Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür.

(3) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığının görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 6- (1) Daire Başkanlığına gelen şehir planlama ve yatırım işleri ile ilgili taleplerin Daire Başkanlığı bünyesinde yasal mevzuata uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlar.

(2) Daire Başkanlığı faaliyet konuları ile ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesindeki diğer daire başkanlıkları ile koordinasyonunu sağlar.

(3) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan şube müdürlüklerinin görev dağılımını ve denetimini yapar.

(4) Kalite sisteminin uygulanmasını sağlar.

(5) Kendisine bağlı şube müdürlükleri ve diğer daire başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlar ve daireye gelen evrakları ilgili birime havale eder.

(6) Planlama çalışmaları ile ilgili araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlar, nazım plan çalışmalarını yürütür, belediye meclisine sunar ve konuya ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna bilgi, teknik hizmet verir.

(7) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinde yürütülen çalışmaların eksiksiz ve zamanında sonuçlanması için şube müdürleri ile düzenli iletişim sağlar, resmi yazışma ve çalışmalarda onay verir ve kendisine bildirilen faaliyet raporlarının periyodik kontrollerini yapar.

(8) Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(9) Bütçe teklifi hazırlar.

(10) Daire Başkanlığı faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlar, çalışmaları planlar, izler, denetler ve koordine eder.

(11) Maliyetindeki şube müdürlüklerinin görev ve sorumluluklarının süresi içinde yerine getirilmesini sağlar.

(12) Personel hareketlerini ( izin, dış görev vb. ) denetler ve onaylar.

(13) Üst Yönetimi Daire Başkanlığındaki personele karşı temsil eder, personeli de Üst Yönetime karşı temsil eder.

(14) Görevlendirilmesi halinde Birimini ve Kurumunu temsil eder.

(15) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini yürütmek.

(16) İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yaparŞehir Planlama Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Şehir Planlama Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge Talimat ve Bildiriler çerçevesinde olmak üzere;

(2) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde, Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylatmak.

(3) Onanlı Nazım İmar Planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, değişikliğe ait plan paftalarını hazırlamak ve onaylatmak.

(4) İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılan - yaptırılan ve İlçe Belediye Meclis Kararına bağlanan Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini ve bu planlara yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve onaylatmak.

(5) Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan her türlü imara ilişkin karar ile İlçe Belediye Başkanlıklarınca iletilen, İlçe Belediye Meclisi’ne ait kararlar hakkında 5216 Sayılı Yasa çerçevesinde gereğini yapmak.

(6) Onanlı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik rapor hazırlamak.

(7) Onanlı nazım ve uygulama imar planları hakkında tereddüte düşülen konularda görüş vermek.

(8) Yasa ile plan ve plan değişikliği hazırlama yetkisi verilen, şehir geneline hizmet veren fonksiyonların yerlerinin tespitinde ve planlama sürecinde ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, 5216 sayılı Kanunda tanımlanan görevler kapsamında planı yapmak veya yaptırmak.

(9) Plan yapım surecinde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş almak, yerinde tespit amacıyla arazi çalışması yapmak, veri toplamak, verileri düzenlemek.

(10) Nazım imar planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararının gereğini yapmak.

(11) Planlama çalışmalarına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna bilgi ve teknik hizmet vermek

(12) Sayısal İmar Planlarının Belediye´nin ilgili birimlerinin kullanımına yönelik olarak günceliğini sağlamak

(13) Gerek nazım planlar ile ilgili gerekse ilçe belediyeler imar planları ile ilgili arşivleri tutmak, bilgileri derlemek,

(14) Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlar, çalışmaları planlar, izler, denetler ve koordine eder.

(15) Personele havale edilen işin yasal mevzuata uygun olarak eksiksiz ve zamanında sonuçlanmasını sağlar.

(16) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(17) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.

(18) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.

(19) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar.

(20) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlar.

(21) Kalite Sistemi uygulamasına yönelik çalışmaları gerçekleştirir.

(22) Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına katılmak, ekibin katılmasını sağlamak.

(23) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.

(24) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.

(25) Personel hareketlerini ( izin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirme yapılmasını sağlar.

(26) Müdürlüğün görev alanına giren ilgili Kanun, KHK, yönetmelik, genelge, tebliğ, vb. takibi, güncellenmesi ve çalışan personelin bilgilendirilmesi sağlanır.

(27) Müdürlüğe ait bütçe teklifi hazırlanır, gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemler yapılır.

(28) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(29) Daire Başkanını maiyetindeki personele karşı temsil eder, personeli de Üst Yönetime karşı temsil eder.

(30) Şube Müdürlüğünü iç/dış müşteriye karşı temsil eder.

(31) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder.

İmar Uygulama Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki imar uygulamalarının; imar planları, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapar, ilçe belediyeleri ile koordinasyonu sağlar.

(2) 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin hazırlanması, revize edilmesi Büyükşehir Belediye Meclisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı alınması için gerekli yasal işlemleri uygular.

(3) Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği veya değişikliklerinin yürürlüğe girmesi ile İlçe Belediyelerine, ilgili Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerine yazı ile duyurur. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sayfasında yayımını sağlar.

(4) Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki imar uygulamalarında birlik ve beraberliği sağlayıcı tedbirleri alır. Yasa ve yönetmeliklere uygun yapılmasını sağlar. Bununla ilgili olarak ilçe belediyeleri imar birimleri ile periyodik toplantılar ve sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapar.

(5) İmar mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili konularda gerektiğinde ilgili Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları vb. ile toplantılar yapar, görüş alışverişinde bulunur.

(6) İmar mevzuatında yapılan/yapılacak değişiklikleri/taslakları inceler ve değerlendirir.

(7) 5216 sayılı Kanunun 7/c maddesine istinaden, 3194 sayılı Kanun’un 26. maddesi gereği mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait yerlerin ruhsatlandırma işlemlerini yapar.

(8) İmar mevzuatı yönünden uygulamada tereddüde düşülen konularda Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimleri, İlçe Belediyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları ile vatandaştan gelen müracaatları değerlendirir.

(9) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde serbest çalışan mühendis, mimar, şehir plancısı, sürveyan ve kalfaların kayıtlarını yapar. Her yıl itibariyle kayıtları yeniler. Belediye gelir tarifesinde belirlenen miktar üzerinden ücret tahakkuk ettirir.

(10) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Belediye yatırımlarına ait düzenlenecek, parsel ölçeğinde yapılacak zemin ve temel etüt raporlarını yapar, yaptırır, kontrol eder onaylanması için yasal işlemleri uygular.

(11) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Belediyece hazırlanan planların, planlamaya yönelik jeolojik jeoteknik etüt çalışmalarını yapar, yaptırır, kontrol eder ve onaylanması için gerekli yasal işlemleri uygular.

(12) Belediye yatırımlarına ait zemin ve temel etüt raporlarının hazırlanması ve planlamaya yönelik jeolojik jeoteknik etüt raporları kapsamında yapılan detaylı (sondajlı) etütlerde, sondajın yeterli derinlikte yapılıp yapılmadığını kontrol eder, yeraltı suyu ölçümü yapar ve sondaj teslim tutanağı hazırlar.

(13) Parsel ölçeğinde yapılan zemin ve temel etüt çalışmalarında farklı zemin şartlarıyla ve/veya arazide inşaat uygulama güçlükleriyle karşılaşılması durumunda birimimize başvurulması halinde saha tespit tutanağı düzenlenerek teknik görüş verir.

(14) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde zemin ve zemin şartlarına bağlı risk durumlarına yönelik çalışmalar yapar/yaptırır. Çalışma sonuçlarına göre hazırlanan raporları ilgili dairelere gönderir.

(15) Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlar, çalışmaları planlar, izler, denetler ve koordine eder.

(16) 5216 sayılı Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda kaçak yapı denetim ekiplerince yapılan kontrollerde veya şikayet sonucu kaçak ve ruhsata aykırı yapıları yerinde tespit eder, tespit formu doldurur ve bu yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri gereğinin yapılması için ilgili ilçe belediyesine bildirir yasal işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığının denetimini yapar.(17) İlçe belediyeleri ile kaçak yapılaşmayı önleyici çalışmalarda koordinasyonu sağlar, çözümler üretir, denetim faaliyetlerinde bulunur.

(18) Personele havale edilen işin yasal mevzuata uygun olarak eksiksiz ve zamanında sonuçlanmasını sağlar.

(19) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(20) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.

(21) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.

(22) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar.

(23) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlar.

(24) Kalite Sistemi uygulamasına yönelik çalışmaları gerçekleştirir.

(25) Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına katılmak, ekibin katılmasını sağlamak.

(26) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.

(27) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.

(28) Personel hareketlerini ( izin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirme yapılmasını sağlar.

(29) Müdürlüğün görev alanına giren ilgili Kanun, KHK, yönetmelik, genelge, tebliğ, vb. takibi, güncellenmesi ve çalışan personelin bilgilendirilmesi sağlanır.

(30) Müdürlüğe ait bütçe teklifi hazırlanır, gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemler yapılır.

(31) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(32) Daire Başkanını maiyetindeki personele karşı temsil eder, personeli de Üst Yönetime karşı temsil eder.

(33) Şube Müdürlüğünü iç/dış müşteriye karşı temsil eder.

(34) Müdürlüğün yürüttüğü yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder.
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) 5998 sayılı yasa ile değişik 73.madde kapsamında Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarını tespit etmek, 6306 sayılı yasa ve yönetmelikleri kapsamında Belediyemizce yapılacak çalışmaları yürütmek.

(2) İl bütününde kentsel değişim ve sürdürülebilir gelişimin sağlanması amacıyla, öncelikli olarak kritik yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan alanlardan başlayarak kentsel dönüşüm alanlarını tespit etmek, öncelikleri belirlemek, planlamak ve uygulama programlarını hazırlamak.

(3) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları ve yetki alanı içinde dönüşüm alanı olarak belirlenen alanlarda Hazine, il özel idareleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve vakıflar tarafından idare edilenler özel mülkiyette bulunanlar da dahil her türlü arsa ve arazilerin ve bunların üzerinde bulunan bütün yapıların Kentsel Dönüşüm amaç ve programına uygun olarak iyileştirilmesini sağlamak için uygulama ve programları yapmak.

(4) Faaliyet konuları, donatı alanları ve diğer yatırım ihtiyaçları için; proje geliştirilmesi, arsa ve arazi düzenlemesi, yapım işlerinin gerçekleştirilmesi, toplu ortaklık ve proje ortaklıkları kurulması, finansal destek sağlanması ve yönetilmesi için kaynak ve model araştırması, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapılması, her türlü sınırlı ayni hak, şahsi hakların tesis ve devri, trampa ve mülkiyetin el değiştirilmesi de dâhil olmak üzere bu konuda yapılacak her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yapılmasını sağlamak.

(5) Kentsel dönüşüm alanı ile ilgili sorunların tespiti, mülkiyet haklarının tanımlanması, alana ait tüm verilerin elde edilerek analizinin yapılmasını sağlamak.

(6) Yapılacak analiz çalışmaları sonrasında Proje alanındaki gayrimenkullerin değer tespitlerinin yapılmasını ve Arazi Kullanım Paftası ile Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlanmasını ve gerekli görülmesi durumunda Proje Teknik Danışmanlık hizmeti alınmasını sağlamak.

(7) Alanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi değerinin belirlenmesi amacıyla, Kentsel Dönüşüm alanlarına ait hazırlanan projelerin değerleme raporlarını ve matematiksel paylaşım modelini hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak.

(8) Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın yatırım ve çalışmalarının Nazım Plan ve mülkiyet ilke ve kararlarına göre düzenli yürütülmesini, uygun norm ve standartlarda zamanında bitirilmesini sağlamak.

(9) Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren yenilenmesi-geliştirilmesi gereken çöküntü alanlarına yönelik; kentsel ölçekte, yenileme, dönüşüm ve geliştirme projeleriyle kent vizyonunun belirlenmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

(10) 6306 sayılı yasa ve yönetmelikleri kapsamında riskli yapı ve riskli alanlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında düzenli periyotlarla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bilgi vermek.

(11) Açılan her türlü davaya ait birimini ilgilendiren hususlarda teknik rapor ve evrak hazırlamak.

(12) Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlar, çalışmaları planlar, izler, denetler ve koordine eder.

(13) Personele havale edilen işin yasal mevzuata uygun olarak eksiksiz ve zamanında sonuçlanmasını sağlar.

(14) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(15) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.

(16) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.

(17) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar.

(18) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlar.

(19) Kalite Sistemi uygulamasına yönelik çalışmaları gerçekleştirir.

(20) Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına katılmak, ekibin katılmasını sağlamak.

(21) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.

(22) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.

(23) Personel hareketlerini ( izin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirme yapılmasını sağlar.

(24) Müdürlüğün görev alanına giren ilgili Kanun, KHK, yönetmelik, genelge, tebliğ, vb. takibi, güncellenmesi ve çalışan personelin bilgilendirilmesi sağlanır.

(25) Müdürlüğe ait bütçe teklifi hazırlanır, gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemler yapılır.

(26) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(27) Daire Başkanını maiyetindeki personele karşı temsil eder, personeli de Üst Yönetime karşı temsil eder.

(28) Şube Müdürlüğünü iç/dış müşteriye karşı temsil eder.(29) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 10- (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.


İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı /7База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка