*Aysel sari, *Alaaddin Çukurovali *Fırat Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü – elaziğ
Дата канвертавання27.04.2016
Памер56.7 Kb.

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2008 Aysel SARI, Alaaddin ÇUKUROVALI


*SİKLOBÜTAN HALKALI TİYOSEMİKARBAZON TÜREVLİ SCHIFF BAZLARININ TAVŞAN KARACİĞERİNDEKİ YAĞ ASİTLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
*Aysel SARI, *Alaaddin ÇUKUROVALI
*Fırat Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü – ELAZIĞ

ayselsari@hotmail.com

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ÖZET
Tiyosemikarbazonlu schiff bazlarının türevleri ile metal komplekslerinin antitümör, antifungal ve antibakteri-yel aktivitesi, olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada tiyosemikarbazon türevli l-(l-mesitil-l-metilsiklobütan-3-il) - 2-suksinimido etanon tiyosemikarbazon (MSTSC) ve l-(l-fenil-l-metilsiklobutan-3-il)-2-suksinimido etanon tiyosemikarbazon (FSTSC) maddelerinin tavşan karaciğerlerindeki yağ asitleri üzerine etkileri araştırıldı. Bu amaçla kontrol ve uygulama grupları oluşturuldu. Uygulama grubu olarak deri altına, l-(l-mesitil-l-metilsiklo-bütan-3-il)-2-suksinimido etanon tiyosemikarbazon (MSTSC) ve l-(l-fenil-l-metilsiklobutan-3-il)-2-suksini-mido etanon tiyosemikarbazon (FSTSC) enjekte edilen tavşanlar kullanıldı. Tavşanların karaciğer dokusun-daki yağ asitleri, gaz kromatoğrafisi ile tayin edildi. Kontrol grubu ile deney grupları istatistiksel olarak karşılaştırıldığında; MSTSC ve FSTSC grupları palmitik asit (C16:0), stearik asit (C18:0) miktarı azalırken (p<0,01), ), oleik (C18:1) ve linoleik asidin (C18:2) miktarı artmıştır (p<0,001).
Sonuç olarak uygulanan maddeler metabolizmada doymuş yağ asitleri düzeylerini azaltarak, doymamış yağ asitleri düzeylerini artırabileceğini düşünülmektedir. TSC türevlerinin araştırılan birçok farmakolojik özellik-lerine ilave olarak araştırdığımız bu parametrelerin de literatür bilgisine katkıda bulunabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: MSTSC, FSTSC, Yağ asitleri, Karaciğer, GC.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF THIOSEMICARBAZONE DERIVATIVE SCHIFF BASES CONTAINİNG CYCLOBUTANE RING ON FATTY ACIDS IN LIVER OF RABBITS

ABSTRACT
Schiff with Thiosemicarbazone (TSC) base derivatives and its metal compound have antibacterial, antimala-rial, antineoplastic and antiviral activities. In this study, the effects of thiosemicarbazone derivatives l-(l-mesityl-l-methylcylobutane-3-yl)-2-succinoimido ethanone thiosemicarbazone (MSTSC) and l-(l-phenyl-l-methylcylobutane-3-yl)-2-succinoimido ethanone thiosemicarbazone (FSTSC) materials on the fatty acids of the liver of rabbits were investigated. Therefore, control and experiment groups were constituted. As experi-ment group, l-(l-mesityl-l-methylcylobutane-3-yl)-2-succinoimido ethanone thiosemicarbazone (MSTSC) and l-(l-phenyl-l-methylcylobutane-3-yl)-2-succinoimido ethanone thiosemicarbazone (FSTSC) injected rabbits were used. The fatty acids of the liver were determined by GC. When the results were compared between the control and experiment groups statistically, it was observed that there were decreased palmitik acid (C16:0), stearik acid (C18:0) of MSTSC and FSTSC groups compared to the control group (p<0,01), there was increased fatty acid level of linoleik acid (C18:2) and oleik acid (C18:1).
As a result, It can be think that MSTSC, FSTSC may increase the level of the unsaturated fats as these materials decrease the level of saturated fats in the metabolism. It can be say that in addition to this investigations on TSC derivatives in aspect of pharmacological spesifications, this investigation will have an important effect on improvment of the knowledge of that area.
Keywords : MSTSC, FSTSC Fatty Acid, Liver, GC.
*Bu çalışma no 585’lu FÜBAP projesi ile desteklenmiştir.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. GİRİŞ


İlaç ve kimya araştırmalarının temel konula-rından bir tanesi de yeni ve daha etkili kanser ilaç-ları oluşturmak, antitümör etkilerini araştırmak ve kanser tedavisinde kullanmaktadır [1]. Tiyosemi-karbazonlu schiff bazlarının türevleri ile metal komplekslerinin antitümör, antifungal ve antibak-teriyel aktivitesi, olduğu belirtilmektedir [2,3].
Antikanser aktivite göstermesi özelliğinden dolayı tıp dünyasındaki önemi giderek artmaktadır ve kanserle mücadelede reaktif olarak kullanılması araştırılmaktadır [2,4] ve biyolojik ve farmakolojik etkilerinden dolayı kimya ve biyolojide büyük ilgi görmektedir.
Biyolojik materyaller içinde yer alan zar sis-teminde bulunan fosfolipidlerin yapısında bulunan doymamış yağ asitlerine etki ederek lipid peroksi-dasyonuna neden olduğu çeşitli araştırıcılar tara-fından gösterilmiştir [1].
Lipid peroksidasyonu, membranda bulunan poliansatüre yağ asitlerinin, serbest oksijen radikal-leri tarafından peroksitler, alkoller, aldehitler, doy-muş yağ asitleri, etan ve pentan gibi ürünlere yıkıl-ma reaksiyonudur [4]. Hücrelerin lipid peroksidas-yonuna direnç kazandıkları patolojik durumların bilinen örneği kanserdir. Bu durum, tümör hücre zarlarındaki biyokimyasal değişimlerle açıklanmak-tadır. Tümör hücre zarlarında antioksidan lipofilik bileşiklerin (özellikle Vit E) derişimi normal hücre-lerinkinden fazladır [5]. Buna ilave olarak, normal hücrelerle kıyaslandıklarında, tümör hücre zarla-rında polienoik yağ asitlerinin daha az bulundukları gösterilmiştir [6,7].
Araşidonik asit metabolizmasının inhibitörleri ile tümör ilerlemesi durdurulmuştur. Bu da lipid pe-roksidasyonu ile karsinogenezis arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Linoleik ve araşidonik asidin ilk otooksidasyon ürünlerinin (hidroperoksi ve hidroksi yağ asitleri gibi) kolon mukoza DNA sentezi ve ornitin dekarboksilaz aktivitesini arttırdı-ğı saptanmıştır. Çeşitli kimyasal karsinojenlerle yapılan çalışmalarda oluşan serbest radikallerin, direkt DNA'ya etki ederek kanser oluşmasına sebep oldukları anlaşılmış ve bu kimyasal karsinojenlerin özellikle binlerce kimyasalın bulunduğu sigara du-manında çok fazla bulunduğu belirtilmiştir [4, 8].
Bu türden bileşiklerin birçok biyolojik özelli-ği incelenmiş olmasına rağmen in vivo olarak yağ asitlerine olan etkisi konusunda fazla bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
Bu araştırmada, l-(l-mesitil-l-metilsiklobütan-3-il)-2-suksinimido etanon tiyosemikarbazon (MSTSC) ve l-(l-fenil-l-metilsiklobutan-3-il)-2-suk-sinimido etanon tiyosemikarbazon (FSTSC) tav-şanların deri altlarına enjekte edilmiş ve tavşanların karaciğer dokularındaki yağ asitlerinden palmitik asit, stearik asit, oleik asit ve linoleik asit üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır ve bu yağ asitlerinin analizinde gaz kromatoğrafisi kulla-nılmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. İNCELEME MATERYALİ DENEY HAY-VANLARI
Deneysel uygulamada, ağırlıkları birbirine yakın 4-6 aylık Yeni Zelanda White türü erkek tav-şanlar kullanıldı. Deney hayvanları Ankara Tavuk-çuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden temin edildi. Bütün hayvanlar 10 günlük bir adaptasyon sürecine tabi tutuldu. Ortamın ısısı oda şartlarında sabit tutuldu (24-26°C). Hayvanların beslenmesi için su ve yem yeteri kadar (ad libitum) verildi.
2.2. GRUPLARIN OLUŞTURULMASI VE UY-GULAMALAR
Araştırma kontrol ve 2 uygulama grubu ol-mak üzere 3 gruba ayrıldı her bir grupta 6 adet tav-şan kullanıldı. Toplam 18 tavşan yer aldı. İlgili lite-ratür taramasından sonra [9,10] uygulama gruplarına enjekteler kontrol ve denek grupları için 0. gün, 3. gün, 6. gün, 9. gün, olacak şekilde 3 gün ara ile ya-pılmasına karar verildi. Bu uygulamaya her grupta da 32 gün sonra son verildi.
Uygulama maddelerinin dozları literatürden faydalanılarak kararlaştırıldı ve şartlara uygun ola-rak 25 mg/kg vücut ağırlığı [11] olacak şekilde mad-deler önce DMSO'da çözüldü ve DMSO miktarı % 10'un altında olacak şekilde mısır özü yağı ile sey-reltildikten sonra 0.5 mL çözelti halinde hayvanlara deri altından uygulandı. Kontrol gruplarına ise sa-dece DMSO miktarı % 10'un altında olacak şekilde mısır özü yağ ile seyreltildikten sonra 0.5 mL çözelti halinde deri altına enjekte edildi.
Bu çalışmada kullanılan maddeler, siklobütan halkalı tiyosemikarbazon türevi Schiff bazılarının [12] kimyasal yapıları aşağıda verilmiştir.

1 -(l -mesitil-1 -metilsiklobütan-3-il)-2-suksinimido etanon tiyosemikarbazon (MSTSC)

1 -(l -fenil-1 -metilsiklobütan-3-il)-2-suksinimido etanon tiyosemikarbazon (FSTSC)
2.3. DOKU ÖRNEKLERİNİN ALINMASI
Uygulama sürelerinin sonunda hayvanlara dekopite yapılarak göğüs kafesleri açıldı. Alınan doku örnekleri alüminyum folyo ile sarıldı. Analiz anına kadar doku örnekleri en geç iki gün içinde analizlenmek üzere –20o C'de derin dondurucuda saklandı.
2.4. ÖRNEKLERİN YAĞ ASİTLERİ ANALİZİ
Doku örneklerinden lipidlerin ekstraksiyonu (2:1 v/v) kloroform: metanol karışımının kullanıldı-ğı değiştirilmiş Folch metoduna göre yapıldı. Lipid-ler içindeki yağ asitlerinin analizlerinin yapılabilme-si için %2’lik sülfürik asit içeren metanolde, metil esterlerine dönüştürüldü [13]. Elde edilen yağ asidi metil esterleri Shimadzu GC 17 Ver.3 gaz kroma-tografi cihazı ile analiz edildi. Kolon sıcaklığı 120–220 C, arasında değiştirilerek enjeksiyon sıcaklığı 240 C de ve dedektör sıcaklığı 280 C de sabit tutulmuştur. Taşıyıcı gaz olarak azot gazı kullanıldı.
2.5. İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME
Bu çalışmadaki bütün istatistiksel analizler, SPSS 10.0 istatistik programı ile yapıldı. Gruplar arası karşılaştırmaları Varyans analizi ile (ANOVA) yapılarak ve gruplar arasındaki farklılıklar LSD testinin uygulaması ile bulundu.


3. BULGULAR


Kontrol ve uygulama gruplarından elde edilen karaciğer dokusu yağ asitleri bulguları tablolar ha-linde verildi.
Tablo 1. MSTSC Grupunun Yağ Asitleri Düzeyleri


Uygulama Grubu

C16:0

C18:0C18:1C18:2Kontrol

(n=6)


33,60 a ±2,31

5,07 a ±1,13

0,21 a ±0,04

13,38a±2,27

MSTSC

(n=6)


25,59 c±2,74

2,43 c ±1,32

0,35 a ±0,13

20,65d±1,28

a= p>0,05 b= p<0,05 c= p<0,01 d= p<0,001
Tablo 1 incelendiğinde MSTSC uygulanan gurubun palmitik asit ve stearik asit düzeyleri kont-rol grubuna göre azaldığı tespit edildi (p<0,01). Bu-nunla birlikte, MSTSC grubu linoleik asit düzeyi kontrol grubuna göre, arttığı saptandı (p<0,001). Oleik asit düzeyleri kıyaslandığında istatistik olarak anlamlı fark olmamasına rağmen MSTSC grubu ole-ik asit düzeyi nispeten arttığı gözlenmektedir (p> 0,05).
Tablo 2. FSTSC Grubunun Yağ Asitleri Düzeyleri


Uygulama Grubu

C16:0C18:0C18:1C18:2Kontrol

(n=6)


33,60 a ±2,31

5,07 a ±1,13

0,21 a ±0,04

13,38a±2,27

FSTSC

(n=6)


11,42 c ±1,10

2,88 c ±1,47

0,36a ±0,18

15,48d±2,22

a= p>0,05 b= p<0,05 c= p<0,01 d= p<0,001
Tablo 2 incelendiğinde; FSTSC grubu palmi-tik asit ve stearik asit düzeyleri kontrol grubuna göre azaldığı görülürken (p<0,01), linoleik asit düzeyi arttığı saptandı (p<0,001). Oleik asit düzeylerine ba-kıldığında gruplar arası istatistik olarak anlamlı fark olmadığı görüldü (p>0,05).


4. TARTIŞMA


Serbest radikaller, hücre zarındaki aşırı doy-mamış yağ asitlerinin çift bağlarına; proteinlerin ve DNA moleküllerindeki sülfhidril bağlarıyla reaksi-yona girerek hücre ve dokulara zarar verir [14]. Ti-yosemikarbazonlu schiff bazlarının türevleri ile me-tal komplekslerinin, antitümör, antifungal ve anti-bakteriyel aktivitesi, olduğu belirtilmektedir [2,3]. Biyolojik ve farmakolojik etkilerinden dolayı kimya ve biyolojide büyük ilgi görmektedir. Lipid perok-sidasyonu, hücre zarında bulunan çok doymamış yağ asitlerinin, serbest oksijen radikalleri tarafından peroksitler, alkoller, aldehitler, yağ asitleri, etan ve pentan gibi ürünlere yıkılma reaksiyonudur [4]. Ser-best radikaller reaktif yapılar nedeniyle başta zar ya-pısında bulunan doymamış yağ asitleri ve fosfolipid-ler olmak üzere yükseltgenebilen hücre elemanları ile etkileşirler. Lipid peroksidasyonu ile zar lipidle-rinin hidroksi peroksidasyonu lipidlerin hidrofilik karakterlerinin artmasına neden olur. Bu da zar ya-pısını değiştirdiğinden normal taşınma sisteminin bozulduğu bilinmektedir [14]. Lipid peroksidasyonu sonucu açığa çıkan ürünler, zarın geçirgenliğini ve mikroviskozitesini önemli ölçüde etkilemektedir [15]. Birçok araştırmacı, serbest radikallerin doyma-mış yağ asitlerini oksidasyona uğratarak doymuş doymamışlık oranlarını azalttığını, buna karşın vita-min E’nin serbest radikalleri temizleyerek antioksi-dan özellik gösterdiği bildirmiştir [16,17]. Yağ asit-leri, zarın proteinlerinin fonksiyonlarını (reseptörler, iyon kanalları, enzimler), zarın geçirgenlik ve akış-kanlık özelliklerini etkilemektedir [18].
Yapılan çalışmada, karaciğer dokusu palmitik asit ve stearik asit düzeyleri uygulanan gruplarda azaldığı gözlendi. Aynı şekilde linoleik asit düzeyle-rinin de arttığı bulundu. Bu sonuçlar yağ asidi sen-tezinde en önemli enzimlerden olan stearil CoA de-saturaz enzim aktivitelerini maddelerimizin arttırdı-ğını düşünülebilir. Çünkü palmitik ve stearik asidi substrat olarak kullanan stearoil CoA desaturaz en-zimi (16:0) dan (16:1) palmitoleik asit, stearik asit-ten oleik asitin tek, çift bağlı yağ asitlerinin oluşu-munu katalize etmektedir [19]. Bu çalışmada doy-mamış yağ asidlerinin miktarının artışı, bu mekaniz-ma ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Yapılan çalışmada MSTSC ve FSTSC maddelerinin dokuda-ki doymuş yağ asitleri (C16:0 C18:0 ) oranını düşü-rüp, özellikle iki doymamış bağlı linoleik asit (C18: 2) oranını arttırdığı gözlenmiştir.


5. KAYNAKLAR


 1. Sies, H., 1986, Biochemistry of Oxidative Stres, Angew, Chem. Int. Ed. Engl.; 25, 1058-1071.
 1. Finch, R.A., Liu, M., Grill, S.P., Rose, W.C., Loomis, R., Vasquez, K.M., Cheng, Y., Sartorel-li, A.C., 2000, Triapine (3-Aminopyridine-2-Carboxaldehyde-Thiosemicarbazone): A Potent İnhibitor of Ribonucleotide Reductase Activity With Broad Spectrum Antitumor Activity. Bioc-hem. Pharmacol., 15-59(8):983-991.
 1. Liu, M.C., Lin, T.S., Sartorelli, A.C., 1992, Synthesis And Antitumor Activity Of Amino Derivatives Of Pyridine-2-Carboxaldehyde Thiosemicarbazone, J. Med. Chem., 35 (20) : 3672-7.
 1. Slater, T.F., 1982, Lipid Peroxidation. Bioche-mical Society Transactions, 10, 70-71.
 1. Erden, M.,1992, Radyasyonun Bazı Eritrosit En-zimlerine Etkisi, Tr.J of Medical Sciences, 16, 55-66.
 1. Masotti, L, Casali, E, Gesmundo N., Sartor, G, Cavatorta, P., Borello S., Galeotti, T., 1989, Li-pid Peroxidation and Physical Properties of Smooth and Rough Hepatoma Micromes., Celi. Biophys. 14 (l): 53-65.
 1. Gözükara, E.M., 1994, Biyokimya 2, 2. Baskı, Evin Matbaası, Malatya.
 1. Clemens, M.R., 1991, Free Radicals in Chemical Carcinogenesis, Klin Wochenshr; 69, 1123-1134.
 1. Chapman, J.M., Delucy, P., Wong, O.T., Hail, I.H., 1990, Lipids, 25 (7), 391-397.
 1. Papageorgiou, Z-, lakovidou, D.M., Mioglou, E. ve diğ., 1997, Anticancer Research, 17,247-252.
 1. Liu, C.M., Lin, T.S., Sartorelli, A.C., 1992, J. Med. Chem., 35, 3672-3677.
 1. Çukurovali, A., Yılmaz, İ., Polish J. of Che-mistry., 74, 147 (2000).
 1. Christie, W.W., 1990, Gas Chromatography and Lipids, The Oil Press, Glasgow., 302-320.
 1. Machlin L. Bendich A., 1987, Free Radical Tissue Damage: Protective Role of Antioxidant Nutrients, FASEB J. 1:441-45.
 1. Jain, S.K. and Palmer, M., 1997, The Effect of Oxygen Radicals Metabolites and Vitamin E on Glycosylation of Proteins, Free Radical Biology & Medicine, 22(4), 593-596.
 1. Baumgart, J., Wisniewski, H.G., Amlacher, R., Zhukovaskaya, N.V., Rentz, E., 1989, Age De-pendent Antileukemic Action and Supression of Immune Respanse by 1,4-Benzoquinnone-Guanylhydrazone-Thiosemicarbazone (Ambazo-ne) in Mice, Neoplazma, 36 (4), 393-400.
 1. Kostner, G., Ott, I.K., Jauhiainen, M., Enholm, C., Esterbaver, H., 1995, Human Plasma Phospholipids Transfer Protein Accellerates, Biochem.J., 305;659-667.
 1. Turzicka E., Vecka M, Stankova B., Zak A., 2002 Analysis of Fatty Acids in Plasma Lipopro-teins by Gas Chromatography-flame ianization Decetron Quantitative Aspects, Analytica Che-mica Acta, 465:-337-50.
 1. Ntambi JM., 1999. Regulation of Stearoyl-CoA Desaturase by Polyunsaturated Fatty Acids and cholesterol. Journal of Lipid Research 40 (9) : 1549-58.
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка