A szegedi Tudományegyetem kérelme csillagász mesterszak indítására Szeged 2007 Tartalomjegyzék
старонка5/8
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Tantárgy neve:

Mag- és részecskefizika 2


Tantárgyfelelős:

Dr. Papp György

SZTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

3

3, ea

K

Előtanulmányi feltételek:

Kvantumfizika alapjai, Mag és részecskefizika 1.

Tantárgyi tematika:

Az atommagokat alkotó részecskék; Izotópok előállítása; Magsugár meghatározási módszerek; Fermi féle gázmodell, cseppmodell, héjmodell; A radioaktivitás statisztikus törvényei, kormeghatározás;  bomlás,  bomlás; Magreakciók, hatáskeresztmetszet; Maghasadás, láncreakció; A részecske fizika története; Részecske családok; Alapvető kölcsönhatások; A részecskefizika standard modellje; Antirészecskék.

Ajánlott irodalom:

Györgyi Géza: Elméleti magfizika, Műszaki Kiadó, Bp. 1968

K. N. Muhin: Kísérleti magfizika , Tankönyvkiadó, Bp. 1985

Lovas István: Részecskefizika, Egyetemi jegyzet, DE

Patkós András, Polónyi János: Sugárzás és részecskék

Bevezetés az elemi részek fizikájába, Typotech, Bp. 2000
Tantárgy neve:

Közegek elektrodinamikája


Tantárgyfelelős:

Dr. Varga Zsuzsa

SZTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

3

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:

Elektromágnesség és relativitáselmélet

Tantárgyi tematika:

Elektromágneses mező anyagi közegekben, a Lorentz-féle átlagolási eljárás. Dielektromos közegek energiája. Az elektrosztatika peremérték feladatai. A polarizálhatóság elemi modellje. A magnetosztatikus energia mágnesezhető közegre, az ön- és kölcsönös indukció. Magnetosztatikai peremérték feladatok. Kvázistacionárius közelítés.. Harmonikus változású terek Poynting tétele. A dielektromos állandó és a vezető-képesség, a normális és anomális diszperzió. A szupravezetés fenomenologikus leírása. Síkhullám és hullámcsomag diszperzív közegben, csoportsebesség. Az okság elve, és a Kramers-Kronig relációk. Elektromágneses hullámok anyagi közegekben Síkhullámok anizotróp közegben, kristályok optikai tulajdonságai.

Ajánlott irodalom:

Jackson J. D.: Klasszikus elektrodinamika, Typotex Kiadó,

Budapest, 2004

L.D. Landau, E.M. Lifsic: Elméleti fizika VIII.

Tankönyvkiadó, Bp. 1986

Benedict Mihály: Elektrodinamika, JATEPress, Szeged, 2000Tantárgy neve:

Statisztikai vizsgálatok a fizikában

Tantárgyfelelős:

Dr. Szabó M. Gyula

SZTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Mérés, jel/zaj optimalizálása, példa: fotometria. Adatbányászat, sok dimenziós adattömbök. Fizikai rendszerek (pl. atombomlás, galaxishalmazok stb.) statisztikája. Mintázat fölismerése. Csoportosítási eljárások. Adathiányos adatok tesztelése, zajszűrő technikák. Időfüggő folyamatok vizsgálata, idő-frekvencia transzformáltak. Beszédfelismerés, képfeldolgozás.

Ajánlott irodalom:

Robert H. Lupton: Statistics in Theory and Practice, Princeton

Univ. Press, Princeton, NJ, USA, 1995

Steiner F.: A geostatisztika alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest,

1990


Tantárgy neve:

Szimmetriák a fizikában


Tantárgyfelelős:

Dr. Fehér László

SZTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

3

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:

Lineáris algebra, Kvantummechanika

Tantárgyi tematika:

Szimmetriák szerepe a természet leirásában. Csoport és Lie algebra fogalma, példák. Folytonos mátrix csoportok és Lie algebrájuk: az unitér, ortogonális, szimplektikus, Euklideszi, Galilei és Poincaré csoportok mint példák, fizikai és geometriai alkalmazásaik. Megmaradó mennyiségek és szimmetriák, megoldható problémák a klasszikus mechanikában. Szimmetriák a kvantummechanikában. Az impulzusmomentum csoportelméleti értelmezése. A hidrogén atom rejtett szimmetriája, spektrumának algebrai meghatározása. Az elektromágneses mező mértékszimmetriája. Az elekro-mágnesség Yang-Mills általánosítása. Diszkrét forgáscsoportok és kristálytani pontcsoportok. Kristály tércsoportok. Szimmetria struktúrák ábrázoláselméletének alapfogalmai példákkal. Az elemi részecskék osztályozásának elemei.

Ajánlott irodalom:

Wu-Ki Tung: Group Theory in Physics, World Scientific,

Philadelphia,1985

M. Hammermesh: Group Theory and its Application to

Physical Problems, Dover Publ. Inc., NY 1989

D.H. Sattinger, O.L. Weaver: Lie Groups and Algebras with

Applications to Physics, Geometry and Mechanics,

Springer, 1986

Sailer Kornél: Szimmetriák és megmaradási törvények,

MAFIHE, 1992

Tantárgy neve:

Modern spektroszkópia


Tantárgyfelelős:

Dr. Osvay Károly

SZTE TTK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

3

2+0, ea+gyak

K

Előtanulmányi feltételek:

Kvantummechanika, Spektroszkópiai vizsgálati módszerek

Tantárgyi tematika:

Klasszikus és kvantummechanikai modellek és egyszerű alkalmazásai (Raileigh-szóródás, törésmutató). A fény terjedése anizotróp közegben. Brillouin-szórás. Multifoton spektroszkópia és alkalmazásai. Hűtés és befogás. Frekvencia-metrológia. Molekulák külső térben. Raman spektrumok kialakulása. Elektronikus átmenetek és spektrumok. Makro- és biomolekulák.

Ajánlott irodalom:

S. Svanberg: Atomic and Molecular Spectroscopy, Springer,

2001


H. Haken, H.C.Wolf: Molecular physics and elements of

Quantum Chemistry, Springer, 2004

P.W. Atkins: Fizikai kémia, Budapest, 2002

W. Demtröder: Laser spectroscopy, Springer, Berlin, 1996

J.M.Hollas: Modern Spectroscopy, Wiley, Chichester, 1992

Tantárgy neve:

Analitikus mechanika


Tantárgyfelelős:

Dr. Fehér László

SZTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

4

2+1, ea+gyak

K

Előtanulmányi feltételek:

Elméleti mechanika

Tantárgyi tematika:

Lagrange függvény, hatásfunkcionál, Euler-Lagrange egyenlet. Noether tétele a szimmetriákról, példák. Szabad mozgás görbült térben. Legendre transzformáció, kanonikus Hamilton egyenlet, kanonikus Poisson zárójel. Poisson zárójel és Hamilton rendszer általában. Szimmetriák és megmaradó mennyiségek Hamilton formalizmusban, példák. Lie-Poisson zárójel, pörgettyűk Euler egyenletei. Hamilton elv a fázistérben. Kanonikus transzformáció, Liouville tétele a fázistérfogatról. Generátorfüggvénnyel definiált kanonikus transzformációk, példák. Hamilton egyenlet fázisárama kanonikus transzformáció. Hamilton-Jacobi egyenlet. Hatásfüggvény. Integrálhatóság, szög és hatásváltozók. Lagrange és Hamilton formalizmus klasszikus mezőkre. A kényszeres rendszerek elméletének alapelemei.

Ajánlott irodalom:

Landau L.D., Lifsic E.M.:  Mechanika, Tankönyvkiadó, 1984

Goldstein H.: Classical mechanics, Addison-Wesley, 1980

Arnold V.I.: A mechanika matematikai módszerei,  Műszaki

Kiadó, 1985.

Marsden J.E., Ratiu T.S.: Introduction to mechanics and

symmetry, Springer-Verlag, 1994

Dirac P.A.M.: Lectures on quantum mechanics, Dover, 2001

IV.3. ponthoz


2. sz. függelék: Az oktatók személyi és szakmai
adatai2/1: Szakfelelős és záróvizsgafelelős


Oktatói adatlap
a) név, születési év, végzettség, szakképzettség

Dr. Szatmáry Károly, 1956, okleveles csillagász, matematika-fizika tanár (ELTE 1981)
b) jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök)

SZTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék, egyetemi docens (2001-től tanszékvezető helyettes)


c) tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) az Ftv. 119.§-a (1) bekezdésében

foglaltak szerint; (PhD / CSc vagy DLA)

CSc (fizikai tud. kandidátusa) 1995, PhD (fizika) 1996
d) tudományos/művészeti akadémiai tagság; (MTA tagság), MTA doktora (DSc); “dr habil”

cím, egyéb címek

dr. habil. 2002, címzetes főiskolai tanár (JGYTF) 1996
e) a Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György

Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja;

Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1997-2001, Széchenyi István Ösztöndíj 2001-2004
f) eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő);

1982-től: "Csillagászat" előadás a JATE IV. fizika tanár szakos hallgatóinak,


                 "Asztrofizika" speciális kollégium fizikus hallgatóknak,
1984-93: "Csillagászat" speciális kollégium a JGyTF IV. fizika tanár szakos hallgatóinak
1989-91:  "Csillagászati földrajz" a JGYTF I. földrajz szakosainak
                  "Népszerű csillagászat" Universitas-speciális kollégium
1993-ban: "Kozmikus fizika" a JPTE mat-fiz, "Csillagászati földrajz" a JATE I. földrajz 1993-tól: "Csillagászat" előadás a JGYTF IV. fizika szakosainak
1994-től: "Asztrofizika" a JATE IV. fizikus szakosainak
1995-ben: "A csillagok fényváltozása" PhD kurzus
1996-tól: "Csillagászati földrajz" a JATE I. földrajz és geográfus szakosainak
1997-ben: "Csillagászat és űrkutatás" Universitas-speciális kollégium
1999-től: "Bevezetés a csillagászatba 1., 2.." a JATE I. csillagász hallgatóinak
1999-ben: "Égi mechanika" a JATE III. csillagász hallgatóinak
 2000-től: "Bevezetés a csillagászatba 3., 4.." a SZTE II. csillagász hallgatóinak
2000-ben: "Általános csillagászat" a SZTE III. csillagász hallgatóinak
2000-től: "Csillagászati szeminárium" a SZTE IV. csillagász hallgatóinak

2002-ben: "Élet az Univerzumban" speciális kollégium

2004-ben: "A csillagászat új irányai" PhD kurzus

2007-ben: "Idősorok analízise csillagászati alkalmazásokkal" PhD kurzus

2007-ben: "A földtudományok fizikai alapjai" földtudományi I. éves BSc hallgatóknak
g) az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása;

ld. http://astro.u-szeged.hu/szkcvhun.html


h) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5,

az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása);

Kiss L.L., Szatmáry K.: 2002, Period-doubling events in the light curve of R Cygni: Evidence for chaotic behaviour, Astronomy and Astrophysics, 390, 585-596.
Szatmáry K., Kiss L.L., Bebesi Zs.: 2003, The He-shell flash in action: T Ursae Minoris revisited, Astronomy and Astrophysics, 398, 277-282.

Szatmáry K.: 2003, Astronomical education at the University of Szeged, poster on "New Deal in   European Astronomy: Trends and Perspectives" JENAM 2003, Budapest, Hungary,   25-30 Aug, Abstract Book p. 191, Teaching of Astronomy in Asian-Pacific Region Bulletin No.19, p. 49-50.
Szatmáry K.: 2004, Period-radius relation for semiregular and Mira stars, poster on "New Deal   in European Astronomy: Trends and Perspectives" JENAM 2003, Budapest, Hungary,   25-30 Aug,  Abstract Book p. 180, Commun. in Astroseismology 145, p.58.

Szabó Gy.M., Szatmáry K., Divéki Zs., Simon A.: 2006, Possibility of a photometric detection of "exomoons", Astronomy and Astrophysics, 450, 395-398.

i) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy

alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek)Szatmáry K., Vinkó J.: 1992, Periodicities of the light curve of the semiregular variable star Y Lyncis,   Monthly Notices of Royal Astron. Soc. 256, 321-328.
Szatmáry K., Vinkó J., Gál J.: 1994, Applications of wavelet analysis in variable star research.I. Properties of the wavelet map of simulated variable star light curves, Astronomy and Astrophysics Suppl. Ser. 108, 377-394.
Szatmáry K., Gál J., Kiss L.L.: 1996, Applications of wavelet analysis in variable star research.II. The semiregular star V Bootis, Astronomy and Astrophysics 308, 791-798.
Szatmáry K., Kiss L.L., Bebesi Zs.: 2003, The He-shell flash in action: T Ursae Minoris revisited, Astronomy and Astrophysics, 398, 277-282.

Szatmáry K.: A Szegedi Csillagvizsgáló létrehozása (1991), működtetése, csillagász szak indítása, gondozása a Szegedi Tudományegyetemen
j) tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

1978 óta  Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagja


 1982 óta  Koch Sándor TIT Csongrád megyei Szervezet elnökségi tagja
 1985-96, 1999-   Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csillagász Csoport vezetőségi tagja
 1986 óta  Magyar Asztronautikai Társaság alapító tagja
 1987-91   Meteor folyóirat szerkesztő bizottsági tagja
 1988 óta  American Association of Variable Star Observers (AAVSO) tagja
 1989 óta  Magyar Csillagászati Egyesület tagja, elnökségi tagja
 1990-2004  Magyar Természettudományi Társulat tagja
 1991-93   MTA Csillagászati Bizottságban állandó meghívott
 1991 óta  International Astronomical Union (IAU) tagja
 1992-2000 The Planetary Society tagja
 1993 óta  International Amateur-Professional Photoelectric Photometry (IAPPP) tagja
 1994-től  MTA Csillagászati és Űrfizikai Bizottság tagja
 1996-tól  MTA köztestületi tag
 2002-2005  OTKA fizika zsűri tag

2005/06. tanévtől a SZTE TTK Tudományos Diákköri Tanács elnöke


School of Physics, University of Sydney, Australia

American Association of Variable Star Observers, Cambridge, USA

Odesszai Egyetem, Csillagászati Obszervatórium és Csillagászati Tanszék, Odessza, Ukrajna


2/2: Teljes munkaidőben foglalkoztatottak


Oktatói adatlap


 1. név, születési év, végzettség, szakképzettség

Dr. Benedict Mihály, 1948, egyetemi; okleveles fizikus


 1. Munkahely, munkakör: Szegedi Tudományegyetem, Elméleti Fizikai Tanszék, egyetemi docens
 1. Tudományos fokozat: a fizikai tudomány kandidátusa (CSc) 1986
 1. Tudományos/művészeti akadémiai tagság:
  MTA köztesületi tag, MTA XI. osztály Lézerfizikai és Spektroszkópiai bizottságának tagja 1999- European Physical Society (EPS) tag, EPS Council (tag)
 1. Széchenyi professzori ösztöndíj 1999-2002,

Széchenyi István ösztöndíj 2004-2006


 1. eddigi oktatói tevékenység

oktatásban töltött idő: 36 év
oktatott tárgyak:
Gyakorlatvezetés fizikus és fizika tanár szakos hallgatók számára 1971-89-ig mechanika, elektrodinamika, kvantummechanika, termodinamika, statisztikus fizika, magfizika, c. tárgyakból.
Egyetemi előadások az SZTE-n : Elméleti optika (fizikus hallgatóknak) 1977-80

Elektrodinamika, optika, relativitáselmélet I-II (fizikus hallgatóknak) 1980-1994, 1998

Elektrodinamika, relativitáselmélet (fizika tanár jelölteknek) 1981-1991, 1995, 1998

Kvantummechanika I-II fizikus hallgatóknak 1994-

Kvantummechanika (fizika tanár jelölteknek) 2001-
Speciális kollégiumok, doktori kurzusok:

Fény-anyag kölcsönhatás, Nemlineáris optika, Kvantumoptika, Kvantuminformatika

Az összesen oktatott egyetemi hallgatók becsült száma kb. 2000 fő


 1. az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása;

- oktatói tevékenység PhD hallgatók irányítása: Tanítványaim közül 4-en szerezték meg eddig a PhD fokozatot, jelenleg 2 további PhD hallgató dolgozik irányítássommal
- kutatói tevékenység: a kvantumelmélet, kvantumoptika, kvantuminformatika, legújabban a nanomágnesség területén
Rendszeres publikációk a szakma rangos nemzetközi folyóirataiban, 4 OTKA pályázat
témavezetője

Idegen nyelvű publikációk száma: 85 , köztük egy az IOP által kiadott monográfia társszerzője, továbbá egy Springer kézikönyv meghívott társszerzője

Független hivatkozások száma: 410


 1. az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása);
 1. B. Molnár, P. Földi, M. G. Benedict, F. Bartha: Time evolution in the Morse potential using supersymmetry: Dissociation of the NO molecule, EUROPHYS LETTERS, 61 445 (2003)

 2. M. G. Benedict, P. Földi, A. Czirják, T. Serényi: Decoherence and entanglement of a linear chain of dipole coupled atoms, J. OPT. B 6, pp S3-S6 (2004).

 3. P. Földi, B. Molnár, M.G. Benedict, F. Peeters: Spintronic single qubit gate based on a quantum ring with spin-orbit interaction PHYS REV B 71 art. no. 033309 (2005)

 4. M. G. Benedict, P. Földi, F. M. Peeters: Microwave emission from a crystal of molecular magnets: The role of a resonant cavity, PHYS REV B 72, 214430 (2005)

 5. P. Földi, O. Kálmán, M. G. Benedict, F. M. Peeters: Quantum rings as electron spin beam splitters, PHYS REV B Vol. 73 (3): art. no. 155325 2006
 1. az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek)
 1. M. G. Benedict, E.D. Trifonov: Coherent reflection as superradiation on the boundary of a resonant medium, PHYS. REV.A. 38, 2854 (1988)

 2. M. G. Benedict, A . Ermolaev V. Malyshev, .I. Sokolov, E. Trifonov: SUPERRADIANCE, Institute of Physics, Bristol, Philadelphia, 1996

 3. M. G. Benedict, B. Molnár: Algebraic construction of the coherent states of the Morse potential based on supersymmetric quantum mechanics:, PHYS. REV A,   60,  R1737 (1999)

 4. B. Molnár, P. Földi, M. G. Benedict, F. Bartha: Time evolution in the Morse potential using supersymmetry: Dissociation of the NO molecule, Europhys Letters, 61, 445 (2003)

 5. P. Földi, M. G. Benedict, J. M. Pereira, F. M. Peeters: Dynamics of molecular nanomagnets in time-dependent external magnetic fields: Beyond the Landau-Zener-Stückelberg model, Phys. Rev. B 75, 104430 (2007)
 1. tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok.

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка