A szegedi Tudományegyetem kérelme csillagász mesterszak indítására Szeged 2007 Tartalomjegyzék
старонка3/8
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1. Országosan (és nemzetközileg) elismert tudományos műhely(ek) és együtt dolgozó szakmai közösséggel bíró alapvető K+F / művészeti terület bemutatása.

A szak oktatóinak törzsgárdáját az SZTE Természettudományi Kar Fizikus Taszékcsoportjának tanszékein dolgozó csillagászok és fizikusok alkotják.

A Tanszékcsoportban három nemzetközileg elismert tudományos műhely működik a csillagászat következő területein: • • Változócsillagok: pulzáló, fedési kettős és kataklizmikus csillagok; csillaghalmazok

 • • A Naprendszer kis égitestjei: kisbolygók és üstökösök

  1. • Gravitonika: relativitáselmélet, kozmológia, gravitációs hullámok
  2. További információ: http://astro.u-szeged.hu (Kutatás gomb)

Ez az oktatói állomány kiegészül még:

 • • a Fizikus Tanszékcsoport egyes oktatóival és kutatóival. A tanszékeken magas

 • szintű, nemzetközileg elismert kutatások folynak.

   1. További információ: http://titan.physx.u-szeged.hu/physics/indexh.html • • az ELTE Csillagászati Tanszékének meghívott oktatóival.

 • További információ: http://astro.elte.hu• az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézetének a tanszéki oktatómunkában meghívott

előadóként részt vevő munkatársaival.

Az intézet a magyar csillagászat legjelentősebb kutatóintézete, kutatómunkája számos területre kiterjed, nemzetközi kapcsolatai széleskörűek.

További információ: http://www.konkoly.hu

A fenti kutatóhelyekről már eddig is, az 5 éves csillagász képzésünk során rendszeresen oktattak nálunk.

A szak oktatóinak és kutatóinak döntő többsége tudományos minősítéssel rendelkezik.

A személyi adatlapok jól illusztrálják az oktatók intenzív publikációs tevékenységét.
2. A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra (a KKK alapul vételével, számszerű adatokkal alátámasztott bemutatást kérünk!):

♦ tantermek, előadótermek, laboratóriumok és eszközellátottságuk, műhelyek,

gyakorlóhelyek

Az SZTE Természettudományi Kar Fizikus Tanszékcsoportja Szeged belvárosában, a Béke-épületben helyezkedik el. A tantermek, a kutató laborok és az oktatói szobák jól felszereltek, az épületek európai szinten is megfelelnek az egyetemi oktatás követelményeinek. Az épületben és a szomszédos Irinyi oktatási épületben 8 előadóterem, 14 kisebb befogadó képességű szemináriumi szoba, 13 laboratórium, 4 számítógépes laboratórium szolgálja az oktatást. Az előadók közül kettő 130 fő befogadására alkalmas. A néhány éve épült, modern Tanulmányi és Információs Központ (TIK) kongresszusi terme 680 férőhelyes, 3 tanterme pedig 100-200 fős befogadó képességű. A tantermeket a karok közösen használják, kihasználtságuk 80-90%-os, s ez a terhelés feltehetőleg a kétciklusú képzés bevezetése után is fennmarad.

A csillagászati oktatás speciális eszközigényét a távcsöves gyakorlatokhoz, mérésekhez szükséges hordozható ill. fix teleszkópok képviselik. Az SZTE újszegedi csillagvizsgálója egy 40 cm tükörátmérőjű Newton optikai rendszerű oktató-kutató távcsővel rendelkezik, korszerű, eltolható tetejű kupolában, elektronikus vezérlésű villás ekvatoriális állványon. A távcső mind vizuális megfigyelésekre, mind CCD-felvételek készítésére alkalmas; utóbbi művelethez egy SBIG CCD kamerát használunk.

Fenti alapműszer mellett rendelkezésünkre áll egy 28 cm tükörátmérőjű Schmidt-Cassegrain optikai rendszerű Celestron CG-11 teleszkóp CCD kamerával a Béke-épület tetőteraszán, és több kisebb, hordozható távcső expedíciós és bemutatási célokra.

Hallgatóink számos alkalommal végeztek megfigyeléseket az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézetének Piszkéstetői Obszervatóriumában, a Bajai Csillagvizsgálóban és külföldön (pl. Kanada - Toronto DDO, USA - Arizona, Spanyolország - Calar Alto, Ausztrália - Siding Spring).

Több, nálunk végzett csillagász dolgozik rangos külföldi obszervatóriumokban, ahol világszínvonalú felszíni és űrtávcsöveket használnak. Kapcsolatainkat a hallgatók gyakorlati képzésében és tudományos diákköri munkájukhoz is hasznosítjuk.


♦ számítástechnikai, oktatástechnikai ellátottság

A Kar korszerű számítógépes hálózati infrastruktúrával (Fast Ethernet) rendelkezik. Mind az oktatók, mind a hallgatók internet hozzáférése jó színvonalon biztosított. A hallgatók beiratkozáskor azonnal belépési lehetőséget kapnak a hálózatba.

A tanszékcsoport hallgatói számítógéptermében 22 korszerű személyi számítógép áll a diákok rendelkezésére. A gépek a tanórákon kívüli időben valamennyi csillagász mesterszakos hallgató rendelkezésére állnak.

Az oktatás technikai lehetőségei jók. A nagyelőadók multimédiás oktatást támogató számítástechnikai és vetítő berendezésekkel vannak felszerelve.

A kisebb tantermekben a kivetítés hordozható projektorokkal történhet, ezekből a tanszékcsoport megfelelő mennyiséggel rendelkezik.

♦ könyvtárellátottság, a papíralapú, illetve elektronikusan elérhető szakmai folyóiratok, továbbá a szak szempontjából fontos szakkönyvek rendelkezésre állásának (internetes elérhetőségének) bemutatása. Elegendő közölni a könyvtár ezen adatait tartalmazó honlapjának címét.

A SZTE egyik legnagyobb értéke az óriási anyagi ráfordítással fenntartott könyvtári állomány, amely több mint 1,5 millió dokumentumot, könyvet, bel-és külföldi folyóiratot, tankönyvet, jegyzetet, CD-ROM-ot tartalmaz, megtalálhatók benne a legfontosabb nemzetközi folyóiratok és kézikönyvek. A hagyományos adathordozók mellett hozzávetőleg 10000 folyóirat online digitális formában is hozzáférhető (http://corvina.bibl.u-szeged.hu/corvina/ejoulist/szteek/ full/full.php).

A könyvtár a modern Tanulmányi és Információs Központ épületében helyezkedik el, ahol olvasótermek biztosítják a tanulási lehetőséget a hallgatók számára (http://www.bibl.u-szeged.hu). A TIK számítógépes kabinetjében 300 síkképernyős, extra gyors Internet kapcsolattal rendelkező számítógépet használhatnak hallgatóink, ahol elérhetőek a helyi és országos online katalógusok, előfizetett adatbázisok, elektronikus folyóiratok. A kabinetet az egyetemi polgárok díjmentesen használhatják diákigazolványukkal vagy egyetemi azonosító kártyájukkal napi 12 órában, míg a Központ látogatói számára korlátozott számban kabinetkártyák állnak a rendelkezésre, melyek az SZTE TIK Központi Ügyfélszolgálatán igényelhetők. A kabinetben lévő gépek az alapvető irodai szoftverekkel rendelkeznek, továbbá minden terminálról lehet internetezni és nyomtatni (http://www.u-szeged.hu/tik Tanulási tér).

Bár az utóbbi évtizedben az SZTE által előfizetett csillagászati szakfolyóiratok száma a gazdasági gondok következtében folyamatosan csökkent, a 3-4 fontosabb szakfolyóirat ma is jár az egyetemre. Ezekre a folyóiratokra elektronikus előfizetéssel is rendelkezünk, s a hallgatók és oktatók ma már szinte kizárólag ezt a lehetıséget használják. Belföldi és külföldi kapcsolataink révén elektronikusan elérhető minden fontos csillagászati szakfolyóirat.

Noha a tanszékek könyvvásárlási kerete mára szinte jelképes összegre csökkent, a csillagászati csoport oktatói kutatási pályázati forrásokból egy színvonalas kézikönyvtárat építettek ki, melynek állománya a dolgozószobák helyiségeiben és egy, a hallgatók által is látogatható helyiségben, a Béke-épület "Csillagda" termében van elhelyezve. Ezt az állapotot az egyetemi könyvtár központosító törekvéseivel szemben a jövőben is fenn kívánjuk tartani.


♦ az oklevél megszerzéséhez szükséges idegen nyelvi követelmények teljesítésének

körülményei

A nyelvoktatást az SZTE Idegennyelvi Központja biztosítja. A Központ a Felsőoktatási Törvény előírásai szerint végzi a képzést. Nyelvórákat a hallgatók angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelvből vehetnek fel. Az órákon a csoportlétszám legfeljebb 15 fő.

Az Idegennyelvi Központ az ECL nemzetközi nyelvvizsgarendszer (http://www.ecl.hu) akkreditált vizsgahelye. Évente két alkalommal – általában májusban és decemberben – van lehetőség vizsgázni angolból és németből alap-, közép- és felsőfokon. Az államilag elismert nyelvvizsgákról és a honosítási eljárásokról a http://www.nyak.hu honlap ad naprakész tájékoztatást.

Az alapképzés mellett a Természettudományi Kar hallgatói angol, francia vagy német nyelvből térítéses emelt szintű nyelvi képzésen is részt vehetnek, ha legalább középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. A képzésnek szakiránya is van, melynek végén a sikeres vizsgázó diplomát kiegészítő betétlapot kap.

♦ a hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését segítő szolgáltatások, juttatások, a biztosított taneszközök (tankönyv, jegyzet ellátás stb.)

Minden államilag finanszírozott hallgató hozzájuthat az államilag biztosított ösztöndíjhoz és a tankönyvtámogatáshoz. Az ösztöndíjat a Kari Ösztöndíjbizottság osztja el, az ösztöndíjbizottságban döntő súlyú a Hallgatói Önkormányzat véleménye. A tankönyvtámogatást a jogosultak a Kar szabályzataiban megszabott módon alanyi jogon bonok formájában kapják. A bonok az egyetemi jegyzetboltban és könyvesboltban válthatók be.

Az egyetem területén több könyvesbolt működik, ahol a hallgatók beszerezhetik az oktatáshoz szükséges szakirodalmat. A TIK saját fenntartású jegyzetellátót is üzemeltet. Itt a hallgatók főként a saját kiadatású jegyzeteket, tankönyveket és a tanulmányaikhoz szükséges pedagógiai szakkönyveket vásárolhatják meg. A jegyzetellátottság - bár szakterületenként változik - jó, s ez nem kis mértékben köszönhető annak, hogy a Kar a tanárai szívügyüknek tekintik a tankönyv és jegyzetírást.

♦ a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztráció feltételei

Az SZTE egyetemi szintű hallgatói adatbázist hozott létre, amelyet az ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer) segítségével kezel. A magas szintű hallgatói rendszer alkalmas mind a tanulmányi, mind a hallgatókkal kapcsolatos pénzügyi feladatok kezelésére, nyilvántartására.

A szegedi felsőoktatási integráció első, formális lépéseinek egyike volt egy olyan központi, hallgatói szolgáltató iroda létrehozása, amely képes az egyetem minden kara és hallgatója részére magas szintű, egységes hallgatói szolgáltatásokat nyújtani. Ez a szándék hozta létre a Hallgatói Szolgáltató Irodát 2000 júliusában (helye: TIK, http://www.hszi.u-szeged.hu).

Tevékenységei:

Az Iroda foglalkozik a Szegedi Tudományegyetem hallgatói részére mindazon szolgáltatások biztosításával, amelyeknek ellátása az egyetem adminisztratív kötelessége de nem tanulmányi jellegű ügyintézést igényelnek:

* kifizetések kezelése (ösztöndíjak kiszámítása, számfejtése, utalása)

* befizetések kezelése (kivetések elkészítése, csekkek gyártás)

* számlák készítése, kiadása a hallgatói befizetésekről

* pénzügyi jellegű igazolások kiadása (ösztöndíj és tandíj igazolások)

* diákigazolvány kezelés (teljes ügyintézés, elektronikus nyilvántartás kezelése)

* pályázatok kezelése (begyűjtés, irattárazás)

* természetbeni juttatások kezelése (bérlet, könyvcsekk kiosztása)

* kollégiumi nyilvántartás (szoftverfejlesztés, csekkgyártás)

* hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálat biztosítása


A Karon a hallgatók kredit rendszerben tanulnak. A hallgatók az ETR rendszerben veszik fel tantárgyaikat és jelentkeznek a vizsgákra. Ebben a rendszerben kerülnek rögzítésre és feldolgozásra a vizsgaeredmények is. A tanulmányi ügyeket a TTK tanulmányi osztálya intézi. A közel 4000 hallgató adminisztratív és tanulmányi ügyeivel az osztályvezető és hat tanulmányi előadó foglalkozik.

A tanrendek készítése is a Tanulmányi Osztályon történik. A munkatársak több Kar óráit és termeit egyeztetik a felterjesztések alapján, s egységes szerkezetben tanterem nyilvántartással együtt hozzák nyilvánosságra a hálózaton.

♦ a normatív finanszírozáson kívüli egyéb források

A Fizikus Tanszékcsoport s annak oktatói alkalmanként pályázati forrásokhoz is jutnak oktatásfejlesztési célokra. Ilyen forrásból sikerült 2006-ban felújítani a Szegedi Csillagvizsgáló épületét és oktató-kutató teleszkópját. Következő célunk a Béke-épület tetején egy eltolható tetejű, könnyűszerkezetes obszervatórium felépítése.


♦ az oktatás egyéb, szükségesnek ítélt feltételei

A Kar az oktatás megszervezésében törekszik az egyetem társkaraival való együttműködésre. Az általános és értelmiségképző tárgyak felvételekor az SZTE biztosítja, hogy a hallgatók az összes Kar oktatási kínálatából választhassanak.

A Kar nagy erőfeszítéseket tesz arra, hogy hatályos szabályzatai mindig megfeleljenek a fennálló törvényeknek.


3. Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy a képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll, és az évfolyamonként milyen létszámú hallgató képzését teszi lehetővé.


nYILATKOZAT

A csillagász mesterszak indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás a Szegedi Tudományegyetemen rendelkezésre áll, és évfolyamonként 20 hallgató képzését teszi lehetővé.


Szeged, 2007. június

____________________________

Dr. Szabó Gábor

egyetemi tanár

rektor
III.2. ponthoz

1. sz. függelék: Tantárgyi adatlapok

1/1: Alapozó tárgyak

Tantárgy neve:

A komplex és valós függvénytan elemei


Tantárgyfelelős:

Dr. Németh József

SZTE TTK Bolyai Intézet

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

4

2+1, ea+gyak

K+G

Előtanulmányi feltételek:

Kalkulus 2.

Tantárgyi tematika:

Hatványsorok; elemi függvények kiterjesztése valós változóra. Alkalmazás másodrendű közönséges differenciálegyenletek megoldására. Komplex változós függvény differenciálhatósága. Cauchy-féle integráltétel és integrálformula. Holomorf függvény hatványsorfejtése. Liouville-tétel, az algebra alaptétele. Laurent-sor. Reziduum-számítás és alkalmazása integrálok kiszámítására. A komplex függvénytan alkalmazása a számelméletben; a Riemann-hipotézis. Monoton és korlátos változású függvények. Mérték az egyenesen és a síkon. Mérték kiterjesztése: szigma-additivitás, külső mérték, Lebesgue-mérték. Mértékek szorzata. Mérhető függvények. Lebesgue-integrál és kapcsolata a Riemann-integrállal. Konvergenciatételek. Abszolút folytonos függvények. Alkalmazások a valószínűségszámításban: véletlen változó eloszlásfüggvénye és sűrűségfüggvénye; szorzatmérték és függetlenség. Függvénysorok. Fourier-sor. Alkalmazások a parciális differenciálegyenletek elméletében: a hővezetés differenciálegyenlete, Fourier módszere a változók szétválasztására.Ajánlott irodalom:

 1. Szőkefalvi-Nagy Béla, Komplex függvénytan, Tankönyvkiadó

 2. B.P. Palka, Bevezetés a komplex függvénytanba (angol nyelven), Springer, 1991

 3. Szőkefalvi-Nagy Béla, Valós függvények és függvénysorok, Polygon

 4. Durszt Endre, Bevezetés a mérték-és integrálelméletbe

 5. A.N. Kolmogorov, Sz.V. Fomin, A függvényelmélet és a funkcionálanalízis elemei, Tankönyvkiadó
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка