A szegedi Tudományegyetem kérelme csillagász mesterszak indítására Szeged 2007 Tartalomjegyzék
старонка2/8
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Szakmai törzsanyag:


S11 Csillagászati műszertechnika

[Szatmáry Károly]

2+2

K+G


2

2

4

S12 Csillagászati spektroszkópia

[Vinkó József]2+2

K+G2

2

4

S21 Modern csillagászati szeminárium

1-4 [Szabó M. Gyula]

0+2

G

0+2

G

0+2

G

0+2

G

0

8

8

S22 Nyári szakmai gyakorlat

[Szabó M. Gyula]

0+2

G
0

2

2

S31 Obszervációs csillagászat 1-4

[Szabó M. Gyula]

2+0

K

2+0

K

2+0

K

2+0

K

8

0

8

S41 Égi mechanika 1-2

[Gergely Á. László]

2+2

K

2+2

K


4

4

8

S51 Elméleti asztrofizika 1-3

[Gergely Á. László]

2+0 K

2+0

K

2+0

K
6

0

6

S52 Relativisztikus asztrofizika

[Gergely Á. László]


2+0

K

2

0

2

S61 Galaktikus csillagászat 1-3

[Vinkó József]

2+0

K

2+0

K

2+0

K6

0

6

S62 Kozmológia 1-2

[Gergely Á. László]2+0

K

2+0

K

4

0

4

Összesen

16

16

12

8

34

18

52


DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ANYAG


Tantárgy, kód, felelős

Előadás + gyakorlat; számonkérés módja szemeszterenként

Összes

Kredit
1

2

3

4

Ea.

Gy.

Kötelezően választható szakirányú modul:


K1 Kötelezően választható csillagászati szaktárgyak

3+0

K

4+0

K
2+0

K

9

0

9

K2 Kötelezően választható fizikai szaktárgyak
2+0

K

3+0

K

5+0

K

10

0

10

V Szabadon választható ismeretek

6+0

K


6

0

6

D Szakdolgozati szeminárium 1-20+15 G

0+15 G

0

30

30

Összesen

9

6

18

22

25

30

55Mindösszesen

30

30

30

30

67

53

120


A választható szaktárgyak kínálata:


Tantárgy, kód, felelős

Előadás + gyakorlat; számonkérés módja szemeszterenként

Összes

Kreditőszi szemeszter

tavaszi szemeszter

Ea.

Gy.

Választható csillagászati szaktárgyak:


K11 Napfizika

[Petrovay Kristóf]

2+0

K
2

0

2

K12 Az általános relativitáselmélet

alapjai [Gergely Á. László]

3+0

K
3

0

3

K13 Pulzációelmélet

[Kolláth Zoltán]
2+0

K

2

0

2

K14 Digitális képrögzítés

[Szabó M. Gyula]
2+0

K

2

0

2

K15 Rádiócsillagászat

[Frey Sándor]
2+0

K

2

0

2


Választható fizikai szaktárgyak:


K21 Analitikus mechanika

[Fehér László]
2+1

K

3

1

4

K22 Mag és részecskefizika 2

[Papp György]
3+0

K

3

0

3

K23 Közegek elektrodinamikája

[Varga Zsuzsanna]
3+0

K

3

0

3

K24 Szimmetriák a fizikában

[Fehér László]
2+0

K

3

0

3

K25 Modern spektroszkópia

[Osvay Károly]

3+0

K
3

0

3

K26 Statisztikai vizsgálatok a

fizikában [Szabó M. Gyula]

2+0

K
2

0

2

A lista nem kizárólagos, a mindenkori lehetőségek szerint további választható tárgyak is meghirdethetők.2. Tantárgyi programok

Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretanyag rövid, (néhány soros) leírása, valamint minden tantárgyhoz a tantárgyfelelős, az előtanulmányi feltételek, a kredit feltüntetése, és a 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása.

A csillagász mesterszak tantárgyainak leírásait az 1. sz. függelékben mutatjuk be.

3. Kompetenciák elsajátíttatása

Mutassák be a mesterszak kimeneti céljául kitűzött általános és szakmai kompetenciák elsajátíttatásának, illetve elmélyítésének konkrét megvalósulását. (Az adott kompetenciák megszerzését biztosító tantárgyak, valamint oktatási módszereik és gyakorlatuk.)

A KKK által rögzített, elsajátítandó kompetenciák az alábbiak:

(a) csillagászati megfigyelések, mérések végzése

(b) az adatok kiértékelése

(c) azok elméleti értelmezése

(d) a csillagászat és űrtan alkotó továbbfejlesztése

(e) új tudományos eredmények integrálásával szakmailag megalapozott csillagászati és űrtani

ismeretek közvetítése a társadalom számára
(a) A csillagászati megfigyelések végzésére az alapszakot csillagászat szakirányon elvégzett hallgatók esetében biztos alapot ad, hogy annak keretében már végeztek csillagászati megfigyelésekkel kapcsolatos kurzust. Az esetleges más háttérrel érkező hallgatók esetében a felvételi bizottság javasolja egy ilyen kurzus teljesítését. Ezen alapokra építve a mesterképzésben sor kerül a megfigyelési munka hátterét mélyebben megvilágító műszertechnikai és spektroszkópiai ismeretek tárgyalására. A nyári szakmai gyakorlatok keretében a hallgatóknak lehetősége nyílik a legkorszerűbb hazai észlelő eszközök használatával is megismerkedni. Az Obszervációs csillagászat tantárgy keretében pedig a korszerű észlelőcsillagászat fontosabb eredményeivel ismerkednek meg.

(b) A megfigyelések feldolgozása ma standard számítógépes módszerekkel történik a csillagászatban. Ezen technikák elsajátítása a képzés igen fontos része, ami a Csillagászati műszertechnika és Csillagászati spektroszkópia tantárgyak keretei között valósul meg. Az adatok kiértékelésére való képesítésnek másik fontos része az észleléseket befolyásoló véletlen és szisztematikus hibák figyelembe vétele.

(c) Az adatok elméleti értelmezésére a hallgatókat az elméleti törzstantárgyak (Égi mechanika, Elméleti asztrofizika, Galaktikus csillagászat és Kozmológia) készítik fel. Ennek eredményeképpen a hallgatók a csillagászat valamennyi főbb területén erős elméleti alapképzettséget kapnak, mely nemcsak a megfigyelések értelmezésére, de a tisztán elméleti jellegű alapkutatás folytatására is felkészít.

(d) A csillagászat és űrtan alkotó továbbfejlesztésére a megfigyelési munkán túl az elméleti modulok keretében tartott gyakorlatok, valamint a Modern csillagászati szeminárium keretében elsajátítandó ismeretek készítenek fel. Utóbbi modulban a hallgatók a szakirodalomból első kézből ismerkednek meg a modern kutatómunka módszereivel és eredményeivel. Az elméleti képzés során különös figyelmet kell fordítani a modellalkotó képesség fejlesztésére. A kutatómunka napi gyakorlatával nyári szakmai gyakorlatuk, valamint diplomamunkájuk készítése során, témavezetőjük irányításával szembesülnek a diákok.

(e) Ugyancsak a Modern csillagászati szeminárium c. tárgy funkciója elsősorban, hogy új tudományos eredmények integrálásával, és azok szemináriumi formában történő kommunikációjával a diákok felkészüljenek szakmailag megalapozott csillagászati és űrtani ismeretek közvetítésére a társadalom számára.
Fentieket táblázatos formában összegezve:Elsajátítandó kompetencia

Tantárgy

(a) megfigyelések végzése

S11, S12, S22, S31, K11, K13, K25

(b) adatok kiértékelése

A11, S11, S12, S22, S31, K14, K15, K25

(c) azok elméleti értelmezése

A21, A22, S41, S51, S61, S62, A24, K11, K12

(d) a tudomány alkotó továbbfejlesztése

S21, S41, S51, S52, S61, S62

(e) ismeretek közvetítése

S21

4. A képzési és kimeneti követelményekben előírt idegen nyelvi követelmények teljesítésének intézményi elősegítése, feltételei.

A KKK szerint:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből C típusú középfokú államilag elismert

nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

A nyelvoktatást az SZTE Idegennyelvi Központja biztosítja. A Központ ingyenesen készítette fel a hallgatókat a diplomához szükséges nemzetközi vagy kétnyelvű középfokú nyelvvizsgára. A következőkben a megjelenő Felsőoktatási Törvény előírásai szerint végzi a képzést. Nyelvórákat a hallgatók angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelvből vehetnek fel. Az órákon a csoportlétszám legfeljebb 15 fő.

Az Idegennyelvi Központ az ECL nemzetközi nyelvvizsgarendszer (http://www.ecl.hu) akkreditált vizsgahelye. Évente két alkalommal – általában májusban és decemberben – van lehetőség vizsgázni angolból és németből alap-, közép- és felsőfokon.

5. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása a szakra való belépés tekintetében (előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek)

A szakra való felvételi kérelmeket a szakfelelősből és az általa kinevezett további két oktatóból álló, háromtagú felvételi bizottság bírálja el, az alább ismertetett szempontok figyelembe vételével.

a) Felvételi kritériumok. A KKK-val egyezően a csillagász mesterszakra való felvételhez

feltétel nélkül elfogadott alapszakok a következők:

- fizika alapszak csillagász szakiránnyal

- földtudományi alapszak csillagász szakiránnyal
A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok:
- fizika, földtudomány alapszak csillagász szakirány nélkül

- egyéb természettudományi, informatikai és műszaki alapszakok

- fentieknek megfelelő, hagyományos (főiskolai, egyetemi) szakok.
A feltételek:

- összesen legalább 60 kreditnyi, külön-külön pedig legalább a megadott kreditpontszámnak megfelelő, hitelesen dokumentált ismeretanyag az alábbi táblázatban felsorolt tárgykörökben:
Matematika/informatika

Fizika

Csillagászat

Analízis (kalkulus)

Mechanika

Csillagászati megfigyelések

Lineáris algebra

Hullámtan, Optika

Bevezetés a csillagászatba

Numerikus matematika

Elektromosságtan

Informatika a

Valószínűségszámítás

Atomfizika, Magfizika

csillagászatban

Matematikai statisztika

Statisztikus fizika

Csillagászati laboratórium

Programozás, informatika

Kvantumfizika
min. 15 kredit

min. 20 kredit

min. 20 kredit

A kreditek megléte hiteles indexmásolatokkal igazolandó. Az igazoltan megszerzett ismeretanyagnak az előírt ismeretanyaggal való megfelelését a felvételi bizottság jogosult elbírálni.

b) Felvételi vizsga. A csillagász mesterszakra jelentkezők minden esetben felvételi vizsgát kötelesek tenni.

A felvételi vizsga anyaga az alapszak csillagászat szakirányának törzsanyagából tevődik össze. A vizsga írásos részből és szóbeli részből áll. Az írásbeli rész egy csillagászati számítási feladat megoldását jelenti; a szóbeli rész egy előre megadott tételjegyzékből húzott anyagrész szöveges ismertetését.

A vizsga eredményét a felvételi bizottság ötfokozatú skálán minősíti; elégtelen osztályzat esetén a vizsga megismétlésére ugyanazon tanévben nincs mód, a jelentkező ez esetben az adott tanévre nem vehető fel az SZTE csillagász mesterszakára.

c) Rangsorolás. Túljelentkezés esetén a felvételi bizottság az alábbiak figyelembe vételével alakít ki rangsort.

- A felvételi vizsga eredménye (max. 5 pont)

- Tanulmányi átlag (max. 5 pont). Csillagász szakirányú alapdiploma esetén az utolsó 4

félév átlaga; egyéb esetben a felvételhez előírt és beszámított kreditértékek alapjául

szolgáló tantárgyakból kapott érdemjegyek átlaga.

(Ha az utolsó lezárt félév 36 hónapnál régebbi, akkor ehelyett a felvételi vizsga eredménye

megkétszerezendő.)

- Egyéb értékelhető tudományos teljesítmény, pl. diákköri munka, tanulmányi

versenyeredmények stb. (max. 5 pont)

6. Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok bemutatása, a (289/2005. Korm. rend. 11.§ (3) bb) bekezdése szerinti) tájékoztató kiadvány internetes elérhetősége.
A záróvizsgára bocsátás feltétele az előírt számú és összetételű kreditek alapján kiadott abszolutórium megszerzése, valamint a képesítési követelményekben előírt államilag elismert legalább középfokú C típusú, ill. azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele angol nyelvből.

A kurzusok tartalmát folyamatosan korszerűsítjük, erre eddig is nagy gondot fordítottunk. A képzés minőségét az oktatói gárda szakmai és pedagógiai kvalitása biztosítja.

A tájékoztató kiadványt, a csillagász mesterszakkal kapcsolatos mintatantervet, tantárgyi leírásokat, tematikákat, oktatási segédanyagokat, amelyek a képzési és kimeneti követelmények eredményes teljesítését biztosítja, a http://www.sci.u-szeged.hu TT Kari honlapon és a http://astro.u-szeged.hu speciális csillagászati honlapunkon helyezzük el.


IV. A képzés személyi feltételei1

1. A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei


Felelősök neve és a felelősségi típus ( szf: szakfelelős,

szif: szakirányfelelős,

zvf: záróvizsgatárgy felelős)

Tudományos fokozat /cím

Munkakör

Munka­viszony típusa

Hány alapszak felelőse

Hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo.-on

Szatmáry Károly

szf, zvf

CSc, habil.

egy. docens

T

0

4/22/22

A szakon komplex záróvizsgát tartunk, kiemelt záróvizsgatárgyak nincsenek.2. Tantárgylista – tantárgyak felelősei, oktatói
A TÖRZSANYAG TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE (ALAPOZÓ ÉS SZAKMAI TÖRZSTÁRGYAK)A tantárgy oktatóiOktató neve

(A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel)Tud. fok. /cím

Munka­kör

Munka- vi­szony típusa

A tan-tárgy elő-adója

I / N


Gyakor-lati foglal-kozást tart

I / N


Hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo.-on

ala-po­zó tár­gyak

A11 A komplex és valós függvénytan elemei

Németh József

CSc

egyetemi

docens


T

I

I

4/12/12

A21 Kvantummechanika

Benedict Mihály

CSc

egy.docens

T

I

I

15/21/21

A22 Statisztikus fizika

Iglói Ferenc

DSc

egy.tanár

T(2)

I

I

8/10/101 A fejezet 1. és 2. pontjának táblázataiban a fejlécekben előforduló megjelölések értelmezése:
Tudományos fokozat / cím: PhD/DLA vagy CSc, DSc, akadémikus.
Munkakör: (egyetemi / főiskolai) tanár, docens, adjunktus, tanársegéd; tudományos (fő)munkatárs; egyéb
Munkaviszony típusa:

  • Teljes munkaidőben foglalkoztatott határozott vagy határozatlan idejű munkaviszony, ill. közalkalmazotti jogviszony – T , elsőhelyen foglalkoztatott – T(1)

  • Egyéb (részmunkaidőben foglalkoztatott, megbízási szerződésessel foglalkoztatott stb.) E , ill. – E (1)

Szakmai törzstárgyak:


S11 Csillagászati műszertechnika

Szatmáry Károly

CSc

egy.docens

T

I

N

4/22/22

S12 Csillagászati spektroszkópia

Vinkó József

CSc

egy.docens

T

I

I

10/21/21

S21 Modern

Szabó M. Gyula

PhD

tud. smts.

T

I

I

22/25/25

csillagászati

szeminárium 1-4


S22 Nyári szakmai gyakorlat

Szabó M. Gyula

PhD

tud. smts.

T

-

I

22/25/25

S31 Obszervációs csillagászat 1-4

Szabó M. Gyula

PhD

tud. smts.

T

I

-

22/25/25

Szabados László

DSc

tud. tanácsadó

E(1)

I

-

-/-/-

S41 Égi mechanika 1-2

Gergely Á. László

CSc

tud. főmts.

T

I

I

22/22/22

S51 Elméleti asztrofizika 1-3

Gergely Á. László

CSc

tud. főmts.

T

N

-

22/22/22

S52 Relativisztikus asztrofizika

Gergely Á. László

CSc

tud. főmts.

T

I

-

22/22/22

S61 Galaktikus csillagászat 1-3

Vinkó József

CSc

egy.docens

T

I

-

10/21/21

Kun Mária

DSc

tud. tanácsadó

E(1)

I

-

-/-/-

S62 Kozmológia 1-2

Gergely Á. László

CSc

tud. főmts.

T

I

-

22/22/22A DIFFERENCIÁLTA tantárgy oktatóiSZAKMAI
ISMERETEK

Oktató neve

Tud.

Munkakör

Munka

A

Gyakor -lati

Hány

TANTÁRGYAINAK

(A tantárgyfok.
vi-­ szony

tan- tárgy

foglal-kozást

kreditértékű

tantárgy


MEGNEVEZÉSE

blokkjában

/címelőa-

tart

felelőse
elsőként atípusa

dója

I / N

a szakon / az
tantárgy felelősét

tüntessék fel)
I / N
intézményben

/ Mo.-on

K11 Napfizika

Petrovay Kristóf

DSc

egy.docens

E(1)

I

-

2/2/24

K12 Az általános relativitáselmélet alapjai

Gergely Á. László

CSc

tud. főmts.

T

I

-

22/22/22

K13 Pulzációelmélet

Kolláth Zoltán

DSc

tud. tanácsadó

E(1)

I

-

2/2/2

K14 Digitális képrögzítés

Szabó M. Gyula

PhD

tud. smts.

T

I

I

22/25/25

K15 Rádiócsillagászat

Frey Sándor

PhD

főtanácsos

E(1)

I

-

2/2/2

K21 Analitikus mechanika

Fehér László

DSc

egy. tanár

T(2)

I

-

14/16/16

K22 Mag és részecskefizika 2

Papp György

CSc

egy.docens

T(1)

I

-

10/20/25

K23 Közegek elektrodinamikája

Varga Zsuzsanna

PhD

egy.docens

T

I

I

12/14/14

K24 Szimmetriák a fizikában

Fehér László

DSc

egy. tanár

T(2)

I

I

14/16/16

K25 Modern spektroszkópia

Osvay Károly

CSc

egy.docens

T

I

I

6/8/8

K26 Statisztikai vizsgálatok a fizikában

Szabó M. Gyula

PhD

tud. smts.

T

I

I

22/25/253. Az oktatók személyi-szakmai adatai

A IV.1. és IV.2. táblázatokban feltüntetett oktatók adatlapjait kérjük csatolni.

A 2. sz. függelékben az oktatói adatlapok az alábbi csoportosításban szerepelnek (csoporton belül névsor szerint):

a) szakfelelős,

b) teljes munkaidőben foglalkoztatottak,

c) nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak.
4. Nyilatkozatok

♦ Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy a fenti táblázatokban megnevezett oktatóknak a jelzett módon való foglalkoztatását biztosítja az intézményben az indítandó képzés egy teljes ciklusára, és gondoskodik a személyi feltételek bemutatott szakmai megfelelőségének fenntartásáról.

♦ Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban / munkaviszonyban) nem álló oktatók nyilatkozata arról, hogy vállalják a nevük alatt feltüntetett tantárgyak oktatását és az oktatási követelmények teljesítését.

♦ Az intézményben foglalkoztatott, az adott szakon oktatók nyilatkozata arról, hogy kettőnél több munkaviszonya felsőoktatási intézményben nincs.(Ld. a hatályos Ftv. 84. §. (5) bekezdésében foglaltakat)

A nyilatkozatokat a kérelem végén mellékletként csatoljuk.
V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка