657 sayili devlet memurlari kanunu, 926 sayili türk silahli kuvvetleri personel kanunu, 2802 sayili hakimler ve savcilar kanunu, 2914 sayili yükseköĞretiM personel kanunu, 5434 sayili t. C
старонка4/8
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Geçici Madde 20 – (Ek: 11/10/2011-KHK-666/2 md.)

15/1/2012 tarihine kadar, ek 9 uncu madde kapsamında bulunanlardan ekli (I) sayılı Cetvelde yer almayanları anılan Cetvelin ilgili sıralarına eklemeye, ilgili kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.Geçici Madde 21 – (Ek: 11/10/2011-KHK-666/2 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddelerinin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.Madde 32 – Aşağıda gösterilen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik Geçici 1 inci maddesi,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesi,

c) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 40 ıncı maddesi.Madde 33 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2,3,5,6,10,11,12,13,14,15,18,19,21,23, 25,26,29,30 ve 31 inci maddeleri 15/7/1989 tarihinde; 28 inci maddesi, tazminat nisbetlerinin tespit edildiği tarihi izleyen aybaşında, diğer maddeleri ise 1 Temmuz 1989 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 34 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

456-23
27/6/1989 TARİH VE 375 SAYILI KHK'YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER1. 2/12/1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan hükümlere göre kendilerine ek tazminat ödenen sözleşmeli personele (Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç) 31.12.1994 tarihine kadar, sürekli işçilere yeni bir toplu iş sözleşmesi veya münferit iş akdi yapılıncaya kadar, mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda görevli memurlara ise bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 15.12.1993 tarihinde ödenen miktarlar üzerinden (Toplu Konut Fonu adına Türkiye Emlak Bankasında açılan hesaba yatırılan miktarda kendilerine verilmek suretiyle) ek tazminat,katsayı ve tazminat bazındaki artışlar dikkate alınmaksızın ödenmeye devam olunur.

Geçici Madde 3 – Bu Kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkrasında yer alan üst sınır,bütçe kanunlarıyla bir tespit yapılıncaya kadar 6 000 000 lira olarak uygulanır.Bu miktarları % 50 oranına kadar artırmaya Başbakan yetkilidir.

456-25
2. 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nın Ek Cetvelleri:(I) SAYILI CETVEL (1)(2)(3)(4)

EK ÖDEME ORANLARI

Kadro ve Görev Unvanı

Ek Ödeme Oranı

(%)

 

 

 

 

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

 

 

 

1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;

 

 

 

a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

200

 

 

b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar

198

 

 

c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

195

 

 

ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar

193

 

 

d) Genel müdür yardımcısı, il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar

190

 

 

e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı, il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı

185

 

 

–––––––––––––––––

(1) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle, bu cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar: “ kısmının “1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;” bölümünün (f) sırasına “milli emlak dairesi başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “yükseköğretim kurumları genel sekreter yardımcıları,” ibaresi, (g) sırasına “genel sekreter yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ tiyatro müdür yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi müdür yardımcısı, opera ve bale müdür yardımcısı,” ibaresi, (ı) sırasına “kadrolarında bulunanlar,”  ibaresinden sonra gelmek üzere “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar,” ibaresi, (j) sırasına “taşra teşkilatları ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarında,” ibaresi,  “atananlar ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “ büyükşehir belediyeleri hesap işleri murakıpları ve” ibaresi, (k) sırasına “ayniyat saymanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere  “teberrukat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, malzeme saymanı,” ibaresi eklenmiş ve yine 27/3/2015 tarihli ve 6639 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle; (d) sırasında yer alan “büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri,” ibaresi “il özel idaresi genel sekreteri,” şeklinde ve aynı bölümün (e) sırasında yer alan “büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı,” ibaresi “il özel idaresi genel sekreter yardımcısı,” şeklinde değiştirilmiş, aynı bölümün (g) sırasına “il yazı işleri müdürü” ibaresinden önce gelmek üzere “İl nüfus ve vatandaşlık müdürü,” ibaresi eklenmiştir.

(2) 27/3/2014 tarihli ve 28954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 26/12/2013 tarihli ve E.: 2013/63, K.: 2013/163 sayılı Kararı ile bu cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” bölümünün (1) numaralı sırasının (g) bendinde yer alan “İl nüfus ve vatandaşlık müdürü” ibaresi iptal edilmiştir.

(3) 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, bu cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:” kısmının “1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;” bölümünün (e) sırasına “genel sekreter,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

(4) Bu cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:” kısmının “1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;” bölümünün (g) sırasında yer alan “müşavir,” ibaresi Anayasa Mahkemesi’nin 23/12/2015 tarihli ve E.: 2015/56, K.: 2015/120 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 6/1/2016 tarihinden başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.

456-26f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları genel sekreter yardımcıları, (1) yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları

180

 

 

g) (…)(2) , İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir (4), müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı, tiyatro müdür yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi müdür yardımcısı, opera ve bale müdür yardımcısı, (1) birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları 

170

 

 

ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar

165

 

 

h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar

145

 

 

ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, (1) yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

165

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

163

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

160

 

 

  4) Bunların yardımcıları

155

 

 

i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

155

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

150

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

145

 

 

  4) Bunların yardımcıları

140

 

 

j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarında, (1) yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile büyükşehir belediyeleri hesap işleri murakıpları ve (1) belediye iktisat müfettişlerinden;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

140

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

135

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

 

 

  4) Bunların yardımcıları

125

 

 

456-27


k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, malzeme saymanı, (1) uzman, danışman, aktüer, araştırmacı,  APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

 

 

l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

105

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

95

 

 

m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

 

 

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

 

 

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

 

 

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

a) Başmühendis, başmimar,  mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

150

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

140

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

 

 

b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

120

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

 

 

c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

 

 

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

 

 

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

 

 

3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

a) Uzman tabiplerden;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

200

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

190

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

180

 

 

b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

190

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

180

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

170

 

 

c) Diş tabiplerinden;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

185

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

175

 

 
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка