1. Уводная лекцыя
старонка1/3
Дата канвертавання01.05.2016
Памер487.6 Kb.
  1   2   3
1. Уводная лекцыя
План

1. Вызначэння і эвалюцыя паняцця “культура”.

2. Канцэпцыі паходжання культуры.

3. Класіфікацыя культуры.

4. Мастацтва. Віды мастацтва.

5. Функцыі культуры.

6. Этапы гістарычнага развіцця культуры.

Літаратура

1. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / Под ред. А. Н. Марковой. – М., 1998 (2000).

2. Лебедев, С.Ю. Мировая художественная культура. Учебное пособие / С.Ю. Лебедев. – Мн., 2006.

3. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.

Паняцце “культура” (ад лацінскага culture – ўзгадоўваць, апрацоўваць глебу, займацца земляробствам) нарадзілася ў Старажытным Рыме як супрацьлеглае значэнне паняцця «натура» – прырода. Такім чынам, першапачаткова тэрмін “культура” ўжывалі адносна чалавечай дзейнасці, накіраванай на пераўтварэнне “натуральнага”, “прыроднага”, а менавіта апрацоўку зямлі, догляд за жывёламі.

У XVIII стагоддзі працягваючы антычную традыцыю, ідэолагі Асветніцтва з дапамогай тэрміна “культура” выказвалі ідэю культуры як сферы развіцця “чалавечнасці”, “чалавечай прыроды”, у супрацьлегласць прыроднаму, стыхійнаму. Такім чынам, у эпоху асветы культура тлумачылася як сродак узвышэння чалавека, удасканалення духоўнага жыцця і маральнасці людзей, выпраўлення заганаў грамадства.

У далейшым трактоўка культуры пашырылася на іншыя сферы жыцця грамадства: культура ахоплівае ўсе што адрознівае жыццё чалавечага грамадства ад жыцця прыроды.

У наш час слова “культура” з’яўляецца адным з найбольш ужывальных і ў штодзённай мове, і ў мностве навуковых азначэнняў , што кажа як пра шматзначнасць тэрміна, так і аб разнастайнасці самога феномена культуры. У 1960-я гады нашага стагоддзя налічвалася 237 тлумачэнняў “культуры”, на сённяшні дзень існуе каля 400 розных навуковых азначэнняў дадзенага феномену .

З змястоўнага пункту гледжання пад культурай разумеецца сукупнасць біялагічна ненаследуемых, штучна створаных людзьмі матэрыяльных аб’ектаў, ідэй вобразаў, тэхналогій іх вырабу, устойлівых сувязяў паміж людзьмі і спосабаў іх рэгулявання на аснове ацэначных крытэрыяў, існуючых у грамадстве.

У штодзённым жыцці тэрмін культура ўжываецца альбо для абазначэння аптымальнага функцыянавання сацыяльных інстытутаў (“культура побыту”, “культура працы”, “палітычная культура” і г.д.), альбо асацыюецца з ветлівасцю і адукаванасцю (“культура паводзінаў”, “культура мыслення”, “культура пачуццяў” і г.д.) . У публіцыстычных штампах (“навука і культура”, “культура і эканоміка”, “навіны культурнага жыцця”) вобласць культуры абмяжоўваецца сферай мастацтва і маральнасцю. Такім чынам, штодзённым свядомасцю культура ўспрымаецца як сума каштоўнасцяў , нейкі гістарычна які склаўся эталон дасканаласці , да якога павінна імкнуцца грамадства .

Сучасная культуралогія ўключае ў сябе нямала цікавых ідэй і канцэпцый, якія аказалі вялікі ўплыў на ўсю яе праблематыку. Адной з першапачатковых формаў тлумачэння культурных зменаў была іх міфалагічная інтэрпрэтацыя. Грэкі звязвалі змены ў сваім жыцці з ўчынкамі і жаданнямі багоў-алімпійцаў, якім прыпісваліся чалавечыя характары.

У рамках рэлігійнага светапогляду зарадзіліся тэалагічныя, правідэнцыялістсція канцэпцыі развіцця культуры. Так, у сусветных рэлігіях – у будызме, хрысціянстве, ісламе – усё змены ў свеце і грамадстве выводзяцца з прызнання магутнасці Вышэйшай Сутнасці – Бога, Айца Нябеснага, Абсалюту, Алаха .

Разам з лінейным прадстаўленнем пра час, пра прагрэс у гісторыі чалавецтва і культуры ўсё больш ўсведамлецца ідэя адзінства гісторыі і культуры ўсяго чалавецтва (Французскі асветнік Жан Мары Кондорсе).

У нямецкага філосафа Ф. Гегеля (1770-1831) культура выступае як рэалізацыя розуму, але ўжо Сусветнага розуму, Сусветнага духу.

З іншых, матэрыялістычных пазіцый для абгрунтавання ідэі культурнага адзінства чалавецтва падышлі Карл Маркс і Фрыдрых Энгельс, стварыўшы тэорыю матэрыялістычнага разумення гісторыі.

Паралельна з матэрыялістычным разуменнем гісторыі і ў барацьбе з ім існавалі і развіваліся іншыя тэорыі. Адной з іх была канцэпцыя нямецкага філосафа Карла Ясперс (1883-1969), у якой ён абгрунтоўвае ідэю адзінства культур у гісторыі чалавецтва (“восевы час”).

У канцы XIX – пачатку XX стст. у процівагу ідэям лінейнага, прагрэсіўнага развіцця культуры распрацоўваюцца ідэі і канцэпцыі аб цыклічным і хвалепадобным характары развіцця культуры ў працах О. Шпенглера (1880-1936), А. Тойнбі (1889-1975). Самым яркім прадстаўніком гэтага кірунку стаў Освальд Шпэнглер, чыя праца «Заход Еўропы» (1918 г.) меў эфект бомбы, якая выбухнула для еўрапейцаў. Англійская гісторык, культуролаг Арнольд Тойнбі (1889-1975) у сваім творы “Даследаванне гісторыі” асэнсоўвае грамадска-гістарычнае развіццё чалавецтва, яго культуру ў духу тэорыі кругазвароту лакальных цывілізацый. Іншы падыход да культуры – псіхалагічны – прадэманстраваў венскі псіхіятр Зігмунд Фрэйд (1856-1939) – стваральнік псіхааналізу. Філасофскае абагульненне псіхааналізу – фрэйдызм – адыграла вялікую ролю ў разуменні чалавека, творчасці, культуры ў цэлым.

Класіфікацыя культуры.

Культура падзяляецца :

1 . Па яе носьбіту.

А – сусветная (сінтэз лепшых дасягненняў розных народаў ) .

Б – нацыянальная (культурны сінтэз нац. слаёў, класаў, і груп якога-небудзь народа) .

В – класавая ( вясковая, гарадская) .

Г– прафесійная .

Д – моладзевая .

Е – асабістая.

2 . Па відах дзейнасці

А – матэрыяльная ,

Б – духоўная.

Матэрыяльныя аб’екты – гэта фізічныя аб’екты створаныя рукамі чалавека – “артэфакты”. Духоўная культура уключае ў сябе інтэлектуальную, маральную, мастацкую і інш Яна таксама вынік дзейнасці, можа перадавацца толькі шляхам кантактавання.

Па ступені распаўсюджвання ў грамадстве культура дзеліцца на:

1. Хатнюю (сукупнасць каштоўнасцяў, традыцый і звычаяў, якім кіруецца большасць членаў грамадства).

2. Субкультуру (гэта частка агульнай культуры, сістэма каштоўнасцяў, традыцый, уласцівая вялікай сацыяльнай групе) ,

3. Контркультуру (гэта культура, якая знаходзіцца ў канфлікце з дамінуючымі каштоўнасцямі, напр. – культура злачыннага свету).

Формы культуры:

1. Элітарная – ствараецца прывілеяванай часткаай грамадства або па яе замове. Яна перавышае ўзровень ўспрымання сярэнеадукаванага чалавека;

2. Народная культура ( фальклор ) – ананімныя творцы, не маюць праф. падрыхтоўкі (аматарская, калектыўная), міфы, казкі, легенды, па выкананні. Яна заўсёды лакальная і дэмакратычная;

3. Масавая – гэта культура сённяшняга дня, гэта від культурнай прадукцыі, які вырабляецца кожны дзень, закліканы задавальняць імгненныя патрэбы.

Мастацтва .

Слова “мастацтва” ў многіх мовах ўжываецца ў двух сэнсах:

– у вузкім сэнсе гэта спецыфічная форма практычна-духоўнага асваення свету;

– ў шырокім - вышэйшы ўзровень майстэрства, уменні, незалежна ад таго, у якой сферы жыцця грамадства яны выяўляюцца (мастацтва печніка, лекара, пекара і інш.)

Мастацтва – асаблівая падсістэма духоўнай сферы жыцця грамадства, якая ўяўляе сабой творчую перадачу рэчаіснасці ў мастацкіх вобразах.

Форма існавання мастацтва – мастацкі твор (паэма, карціна, спектакль, кінафільм і г.д.).

Мастацтва таксама выкарыстоўвае асаблівыя сродкі для прайгравання рэальнай рэчаіснасці: для літаратуры гэта слова, для музыкі – гук, для выяўленчага мастацтва – колер, для скульптуры – аб’ём.

Мэта мастацтва дваістая: для творцы – гэта мастацкае самавыяўленне, для гледача – асалода прыгажосцю.

Віды мастацтва.

Першаснай формай мастацтва быў асаблівы сінкрэтычны (непадзельны) комплекс творчай дзейнасці. Для першабытнага чалавека не існавала асобна музыкі, або літаратуры, або тэатра. Усё было зліта разам у адзіным рытуальным дзеянні. Пазней з гэтага сінкрэтычнага дзейства сталі вылучацца асобныя віды мастацтва.

Віды мастацтва – гэта гістарычна склаўшыяся формы мастацкага адлюстравання свету, якія выкарыстоўваюць для пабудовы вобразу асаблівыя сродкі – гук, колер, рух цела, слова і г.д. У кожным з відаў мастацтва маюцца свае асаблівыя разнавіднасці – роды і жанры, якія разам забяспечваюць разнастайнасць мастацкага адносіны да рэчаіснасці.

Асноўныя віды мастацтва і некаторыя іх разнавіднасці.

Літаратура выкарыстоўвае славесна-пісьмовыя сродкі для пабудовы вобразаў. Маюцца тры асноўных роду літаратуры – драма, эпас і лірыка і шматлікія жанры – трагедыя, камедыя, раман, аповесць, паэма, элегія, аповяд, фельетон і г.д.

Музыка выкарыстоўвае гукавыя сродкі. Музыку дзеляць на вакальную (прызначаную для спеваў) і інструментальную. Жанры музыкі - опера, сімфонія, уверцюра, сюіта, раманс, саната і да т.п.

Танец выкарыстоўвае для пабудовы вобразаў сродкі пластычных рухаў. Вылучаюць рытуальныя, народныя, бальныя, сучасныя танцы, балет.

Жывапіс адлюстроўвае рэальнасць на плоскасці сродкамі колеру. Жанры жывапісу – партрэт, нацюрморт, пейзаж, а таксама бытавы, анімалістычны​​, гістарычны жанры.

Архітэктура фармуе прасторавую асяроддзе ў выглядзе пабудоў і будынкаў для жыцця чалавека. Яе дзеляць на жылую, грамадскую, садова - паркавую, прамысловую і г.д. Вылучаюць таксама архітэктурныя стылі – готыку, барока, ракако, мадэрн, класіцызм і да т.п.

Скульптура стварае мастацкія творы, якія маюць аб’ём і трохмерную форму. Скульптура бывае круглай (бюст, статуя) і рэльефнай (выпуклы малюнак). Па памеры дзеліцца на станковую, дэкаратыўную і манументальную .

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва звязана з прыкладнымі патрэбамі. Сюды адносяць мастацкія прадметы, якія могуць прымяняцца ў побыце – посуд, тканіны, прылады працы, мэбля, адзенне, упрыгожванні і інш.

Тэатр арганізуе асаблівую сцэнічнае дзейства з дапамогай гульні акцёраў. Тэатр можа быць драматычным, оперным, лялечным і г.д.

Кіно з’яўляецца развіццём тэатральнага дзейства на аснове сучасных тэхнічных аўдыёвізуальных сродкаў. Да відаў кінамастацтва адносяць гульнявое, дакументальнае кіно, анімацыю. Па жанрах вылучаюць кінакамедыі, драмы, меладрамы, прыгодніцкія фільмы, дэтэктывы, трылеры і да т.п.

Фотаздымак фіксуе дакументальныя візуальныя выявы з дапамогай тэхнічных сродкаў – аптычных і хімічных або лічбавых. Жанры фатаграфіі адпавядаюць жанрам жывапісу.

Для таго каб паказаць агульныя рысы розных відаў мастацтва і іх адрозненні, існуюць розныя падставы для іх класіфікацыі.Так, вылучаюць віды мастацтва:

а) па колькасці выкарыстаных сродкаў – простыя (жывапіс, скульптура, паэзія, музыка) і складаныя, або сінтэтычныя (балет, тэатр, кіно);

б) па адносінах да прасторы і часу – прасторавыя (выяўленчае мастацтва, скульптура, архітэктура), часавыя (літаратура, музыка) і прасторава-часавыя (тэатр, кіно);

в) па часе ўзнікнення – традыцыйныя (паэзія, танец, музыка) і новыя (фатаграфія, кіно, тэлебачанне, відэа), якія звычайна выкарыстоўваюць для пабудовы вобразу складаныя тэхнічныя сродкі;

Функцыі культуры. Адаптыўная, інтэгратыўная (дэзінтэгратыўная), сацыялізацыі, гнасеалагічная, рэгулятыўная, семіятычная, аксіялагічная.

Этапы гістарычнага развіцця культуры:

– Архаіка (IV-I тыс. да н.э.)

– Класіка (V ст. да н. э. – V ст. н.э.)

– Сярэднявечча ( V-XV стст.)

– Новы час (XVI-пачатак XX ст.)

– Найноўшы час (з пачатку XX ст.)

Культуролагамі ўнутры кожнага з гэтых этапаў вылучаюць яшчэ і культурныя эпохі.

– У рамках архаікі – эпоха вялікіх ўсходніх цывілізацый (Егіпет, Індыя, Персія, Кітай), мегалітычная культура Еўропы.

– У рамках класікі – эпоха антычнасці (грэчаская і рымская), эпоха вялікіх імперый Усходу (Ашока, Цынь, Хань і г.д. ), эпоха элінізму .

– У рамках сярэднявечча – сярэднявечча, Протарэнесанс і эпоха Адраджэння .

– У рамках новага часу – асобна вылучаецца так званая пераходная эпоха – эпоха барока (XVII ст.), Эпоха Асветы (XVIII ст.), Культурная эпоха XIX ст. (межы яе шырэй каляндарных з 1789 па 1914 гг.).

– У рамках найноўшага часу – сучасная эпоха з пачатку ХХ ст.

КУЛЬТУРА СТАРАЖЫТНАЙ МЕСАПАТАМІІ


План
1. Асаблівасці культуры Месапатаміі.

2. Рэлігійна-міфалагічныя ўяўленні.

3. Касмаганічныя і антрапаганічныя ўяўленні.

4. Культ і яго асаблівасці.

5. Пісьменнасць

6. Літаратура.

7. Навуковыя веды.
Літаратура
1. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / Под ред. А. Н. Марковой. – М., 1998 (2000).

2. Лебедев, С.Ю. Мировая художественная культура. Учебное пособие / С.Ю. Лебедев. – Мн., 2006.

3. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. - М.: Искусство, 1998. – 578 с.

Месапатаміяй, старажытнагрэчаскія географы называлі раўнінную вобласць паміж Тыграм і Ефратам, размешчаную ў іх ніжнім і сярэднім цячэнні. З поўначы і усходу Месапатамія межавала з Армянскім і Іранскім нагор’ямі, на захадзе – з Сірыйскім стэпам і паўпустынямі Аравіі, з поўдня яе абмываў Персідскі заліў.

Цэнтр развіцця старажытнай цывілізацыі знаходзіўся ў паўднёвай частцы гэтай тэрыторыі – у старажытнай Вавілоніі. Паўночная Вавілонія насіла назву Акад, паўднёвая – Шумер. У паўночнай Месапатаміі, якая ўяўляе сабой узгорысты стэп, які пераходзіць у горныя раёны, была размешчана Асірыя.

Не пазней за IV тыс. да н. э. на крайнім поўдні Месапатаміі з’явіліся першыя шумерскія паселішчы. Шумеры занялі ўсю тэрыторыю Месапатаміі (на поўначы – ад раёна, дзе знаходзіцца сучасны Багдад, на поўдні – да Персідскага заліва). Але адкуль шумеры прыйшлі ў Месапатамію высветліць пакуль не атрымоўваецца. Згодна з традыцыяй, якая існавала сярод саміх шумераў, яны прыбылі з астравоў Персідскага заліва. Шумеры гаварылі на мове, роднасныя сувязі якой з іншымі мовамі яшчэ не маюць.

У паўночнай частцы Месапатаміі, пачынаючы з першай паловы III тыс. да н. э., жылі семіты. Яны былі жывёлагадоўчымі плямёнамі старажытнай пярэдняй Азіі і Сірыйскага стэпу. Мова семіцкіх плямёнаў, якія пасяліліся ў Месапатаміі, называлася акадскай. У паўднёвай Месапатаміі семіты гаварылі на вавілонскай, а паўночней, у сярэдняй частцы даліны Тыгра, – на асірыйскім дыялекце аккадскай мовы.

На працягу некалькіх стагоддзяў семіты жылі побач з шумерамі, але затым сталі прасоўвацца на поўдзень і да канца III тыс. да н. э. занялі ўсю паўднёвую Месапатамію. У выніку гэтага аккадском мова паступова выцесніла шумерскую. Да пачатку II тыс. да н. э. шумерская мова з’яўлялася мёртвай мовай. Аднак як мова рэлігійнага культу і навукі яна працягвала існаваць і вывучацца ў школах да I ст. н.э., пасля чаго клінапіс разам з шумерскай і акадскай мовамі быў канчаткова забыты. Выцясненне шумерскай мовы зусім не азначала фізічнага знішчэння яго носьбітаў. Шумеры зліліся з вавіланянамі, захаваўшы сваю рэлігію і культуру, якія ў іх з невялікімі зменамі запазычылі вавіланяне.

У другой палове II тыс. да н.э. з Паўночнай Аравіі ў Сірыйскі стэп, у Паўночную Сірыю і Паўночную Месапатамію хлынула магутная хваля арамейскіх плямёнаў. У канцы XIII ст. да н.э. арамейцы стварылі ў Заходняй Сірыі і паўднёва-заходняй Месапатаміі мноства дробных княстваў. Але ў VIII ст. да н.э. арамейскія дзяржавы былі захопленыя Асірыяй. Асірыйская адміністрацыя праводзіла палітыку гвалтоўнага перасялення заваяваных народаў з аднаго раёна Асірыйскай дзяржавы ў іншы. Мэтай такіх «перастановак» з’яўлялася цяжкасць паразумення паміж рознымі плямёнамі і прадухіленне іх мецяжоў супраць асірыйскага прыгнёту. Акрамя таго, асірыйскія цары імкнуліся засяліць спустошаныя падчас бясконцых войнаў тэрыторыі.

У канцы VII ст. да н.э. адбываецца крушэнне Асірыйскай дзяржавы і асірыйцы цалкам страцілі сваю мову і перайшлі на арамейскую.

Пачынаючы з IX ст. да н.э. ў паўднёвую Месапатамію ўрываюцца роднасныя арамеям халдзейскія плямёны, якія паступова занялі ўсю Вавілонію. У 539 г. да н.э. Месапатамію заваёўваюць персы, а арамейская мова становіцца афіцыйнай мовай дзяржаўнай канцылярыі ў гэтай краіне. Самі вавіланяне да I ст. н.э. цалкам зліліся з халдзеямі і арамеямі.
1. Асаблівасці культуры Месапатаміі
Месапатамская цывілізацыя – адна з самых старажытных у свеце. Менавіта ў Шумеру ў канцы 4 тыс. да н. э. чалавецтва выходзіць з стадыі першабытнасці і ўступае ў эпоху старажытнасці, г.зн. ад “варварства” да цывілізацыі, ствараючы свой тып культуры. Гістарычныя ўмовы развіцця дадзенага рэгіёну абумовілі шэраг характэрных асаблівасцяў:

Культура Месапатаміі не з’яўляецца аднастайнай па сваім складзе. У яе стварэнні і станаўленні ўдзельнічалі шумеры, вавіланяне, асірыйцы, Хурыты, хеты, эламіты і іншыя плямёны. У той жа час у дачыненні да іх можна казаць як пра носьбітаў роднасных культурах, так як усе яны мелі адзіную сістэму лісты, агульныя навуковыя, рэлігійна-міфалагічныя ўяўленні, падобныя літаратурныя сюжэты, аднолькавы формы гаспадаркі. Да таго ж культурная пераемнасць, якая ідзе ад адной дзяржавы да іншага, захоўвалася ў Месапатаміі на працягу некалькіх тысячагоддзяў.

У Месапатамскай цывілізацыі значнае месца займае урбанізацыя. У канцы IV тыс. да н. э. толькі ў вобласці шумерскага Урука існавала 112 дробных паселішчаў і больш за 10 буйных гарадскіх цэнтраў. У III тыс. да н.э. ўся Месапатамія пакрылася густой сеткай гарадоў. Гэта прыводзіць да складання і развіцця адміністратыўнага апарата, жрэцтва, стварэння пастаяннага рынку, узнікнення ў гарадах шырокай спецыялізацыі рамеснікаў. Гарады ў Месапатаміі паўстаюць як гандлёва-рамесныя цэнтры.

На працягу ўсяго перыяду старажытнасці адбываецца суіснаванне першабытнай і старажытнай культуры. Некаторыя плямёны і паселішчы, якія стаяць у культурных адносінах на этапе першабытнасці існавалі і ў канцы перыяду старажытнасці.

Асаблівае месца ў Месапатаміі выконвала пісьменнасць. Вынайдзены шумерамі клінапіс з’яўляецца найбольш значным у сучасным разуменні дасягненнем Месапатамскай культуры, паколькі менавіта па пісьмовых помніках існуе магчымасць аднаўлення гістарычнага мінулага Старажытнага Міжрэчча.
2. Рэлігійна-міфалагічныя ўяўленні

Варта адзначыць, што тут існаваў велізарны пантэон бажаствоў і тлумачыцца гэта некалькімі прычынамі. Акрамя шумерскіх і аккадскіх багоў існавалі боствы і іншых плямёнаў, якія запазычылі вышэйназваныя. І гэты працэс мае да таго ж тысячагадовую гісторыю, за якую назапасілася значная колькасць боскіх імёнаў.

Хаця многія імёны зліваліся і ўзнікалі шматфункцыянальныя боствы, тым не менш захаваліся важнейшыя багі кожнай асобнай вобласці, а гэта прывяло да вялізнага ліку другарадных бостваў, якія дублююць адзін аднаго або тоесныя. Так, спісы багоў, якія захаваліся, фіксуюць каля 2-3 тыс. імёнаў.

Па тыпалагічнай класіфікацыі багоў можна падзяліць на: старых, маладых, астральных і універсальных. Да старых багоў адносяцца: Ану (аккад.), Ан (шумер.) – бог неба; Эллиль (аккад.), Энліль (шумер.) – “ўладар-вецер”, заступнік горада Ниппура; Эа, Эйя (аккад.), Энкі (шумер.) – першапачаткова бог паўднёвага горада Вавілоніі Эрэду. Пазней разам з Ану і Энлілем ён падзяліў ўладу пад космасам. Яго ўладанні – воды акіяна і падземныя. У той жа час гэта заступнік заклінальнікаў, а таксама заступнік усіх мастацтваў і рамёстваў; Мардук (аккад.) – у другой палове 2 тыс. да н. э. ён ператвараецца ў вярхоўнага бога ў сувязі з дамін дамінаваннем Вавілона. Асноўныя эпітэты, якія выкарыстоўваліся ў дачыненні да Мардука: “суддзя багоў”, “ўладыка багоў”, “бацька багоў”. Шэраг сваіх функцый Мардук запазычвае ў некаторых шумерскіх бажаствоў і ідэнтыфікуецца з богам Асаллухі.

Да маладых багоў адносяцца: Нінурта – сын Энліля, які здзейсніў разнастайныя подзвігі. Набу – сын Мардука, бог-заступнік пісцоў і мастацтва.

Да астральных багоў адносяцца: Шамаш (шумер. Уту) – бог Сонца; Сін (шумер. Нанна) – бог Месяца. Кожны меў у Месапатаміі 2 асноўных цэнтра: Шамаш – у Ларс і Сіппары, Сін – у Уры і Харане. Абодва захоўвалі сваё значэнне на працягу ўсёй Месапатамскай цывілізацыі. Шамашу належала выключнае становішча. Ён не толькі бог сонца, але і вярхоўны суддзя – зямны і нябесны, які клапаціўся пра бедных і абяздоленых, прадказваў будучыню, настаўляў і абараняў чалавецтва.

Да унікальным багоў адносяцца: Адад – бог бур. Свайго цэнтра ў яго не было, але шанавалі яго ў многіх месцах, гэта і семіты, хеты, хурыты, асірыйцы. Ашшур – бог асірыйцаў, якога тыя надзялілі рысамі ўладара сусвету, арганізатара космасу, называўся “бацькам багоў”.

Багіні месапатамскага пантэона – гэта багіні-маці, жонкі багоў: багіня падземнага свету Эрэшкігаль. Выключэнне складала Іштар (шумер. Інанна) з-за уласцівай ёй прыроды – з аднаго боку яна звязаная з планетай Венерай, а з другога боку – валодала чароўнымі якасцямі. Гэта была ўзброеная багіня. У той жа час яна нададзеная ўласцівасцямі, якія рабілі яе заступніцай цялеснай любові. Яе горад – Урук. Першапачаткова яна лічылася дачкой Ану, затым яго жонкай.

Наогул, адзначаючы асаблівасці, характэрныя для месопотамского пантэона, неабходна сказаць аб слабым іншаземным уплыве на месапатамскія культы.
3. Касмаганічныя і антрапаганічныя ўяўленні.
Найбольш вядомыя аккадскія касмаганічныя ўяўленні. Яны вядомыя з тэкстаў, запісаных на 7 таблічках і пачынаюцца словамі – “Калі наверсе”. Некаторыя звесткі ўтрымліваюць “Паэма пра Мардука”, міфы аб багіні Іштар і інш

Першапачаткова ў свеце існаваў першабытны хаос, званы Апсу (шум. Абзу), які прадстаўляў мужчынскае увасабленне падземнай бездані, і які з’ўляўся першапрычынай жыцця, муж Тыямат – яго жаночага увасаблення. Тыямат уяўлялася ў выглядзе жахлівага. Апсу і Тыямат, ствараюць першых багоў старэйшага пакалення Лахмія і Лахаму. Затым пачынаецца барацьба паміж Апсу і “маладым пакаленнем” багоў. Апсу будуе планы іх знішчэння. Але Эйя (шумер. Энкі) ўсыпляе, а затым забівае Апсу.

Тыямат, жонка Апсу, мае намер адпомсціць багам за забойства мужа. Багі збіраюцца на вялікі савет, і там выступае малады бог Мардук (сын Эйя) і абяцае пазмагацца з Тыямат, але патрабуе, каб яго ўвялі ў савет і зрабілі вярхоўным богам. Богі абіраюць яго сваім кіраўніком і бласлаўляюць на бітву.

Мардук рассякае цела Тыямат на 2 часткі і стварае свет. З ніжняй часткі ён стварае зямлю, з верхняй – неба. Затым на небе з’яўляецца 12 сузор'яў, якія будуць стаяць на варце 2 тыс. гадоў. Першае сузор’е на варце –- блізняты, Цялец, Авен і г.д. Багам Шамашу і Сіну Мардук загадаў падзяліць паміж сабой суткі. Так быў створаны свет. Шумерскія касмаганічныя ўяўленні не так вядомыя.

Антрапаганічныя ўяўленні. Па аккадскіх паданнях Мардук лепіць чалавека з гліны, дадаючы да яе кроў багіні Тыямат. У шумерскай міфалогіі Энкі і Нінмах (у шумер.-акад. міфалогіі багіня-маці) лепяць чалавека з гліны Абзу (падземнага сусветнага акіяна) і прыцягваюць да гэтага багіню Намму (“маці, якая дала жыццё ўсім багам”). Чалавека ствараюць для таго, каб ён працаваў на багоў. Калі чалавек быў створаны і вызначаны яго лёс, багі наладзілі баль. Там захмялеўшыя Энкі і Нінмах зноў прымаюцца ляпіць людзей, але ў іх атрымліваюцца толькі пачвары.

4. Культ і яго асаблівасці
Вялікую ролю ў кульце выконвалі выявы бостваў. Гэта пацвярджае шырокае распаўсюджванне іх копій. Лічылася, што богі прысутнічаюць у сваіх выявах. Калі тую выносілі са сьвятыні, разам з ім выдаляўся і бог. Выявы багоў рабілі з каштоўных парод дрэва, там, дзе цела не было пакрыта адзеннем, яго пакрывалі залатымі пласцінкамі. У багоў былі нерухомыя вочы з каштоўных камянёў, іх апраналі ў пышныя адзенні, упрыгожванні. Падчас спецыяльных цырымоній адзенне мянялася. Выявы багоў заўсёды антрапаморфныя, выконваюцца таксама прапорцыі чалавечага цела, выключэнне рабілася толькі для другарадных бостваў бог-бык сын Шамаша, бог-змяя, часам двухаблічныя галавы, бычыныя вушы.

Распаўсюджана была і асірыйская традыцыя выявы бога Ашшура і цара ў аднолькавых позах і вопратцы. Агульным з’яўляецца: пры ўвасабленні бога важныя былі ня столькі рысы асобы, колькі дэталі адзення і іншыя атрыбуты.

Адпраўленнем культу ў Месапатаміі займаліся жрацы. Пасярэднік паміж богам і людзьмі называўся “памазаны”. Памазаньне у асірыйцаў і вавіланян з’явілася задоўга да з’яўлення Бібліі. Простыя людзі не павінны былі мець зносіны з богам. За дапамогу ў зносінах з багамі жрацы атрымлівалі багатыя дары. Званне жраца перадавалася па спадчыне. Жрацы павінны былі валодаць шэрагам якасцяў: бездакорныя паводзіны, прывабны твар і дасканалае цела, высокі рост, пэўная вага, нараджэнне толькі ад законнага шлюбу.

Сярод жрацоў было шмат навукоўцаў, асабліва на іх распаўсюджваліся астралагічныя абавязкі, бо і для самой Месапатамскай рэлігіі была характэрная астралагізацыя багоў. Слова “бог” у клінапісу пазначалася як “зорка”.

Метафізічна (у звышпачуццёвай сферы) боства ў Месапатаміі ўспрымалася як жудаснае, надзеленае незямным жахлівым ззяннем, якое было характэрна толькі ў рознай ступені інтэнсіўнасці любому прадмету або асобе, які з’яўляецца чароўным і святым, таксама і цару. Гэта адлюстравана ў малітвах.

У цэлым, кажучы пра асаблівасці рэлігійных поглядаў у Месапатаміі, можна адзначыць наступныя рысы: пантэізм, антрапаморфнасць багоў, іх вялікая колькасць, адпаведнасць багоў у шумерскай і аккадском міфалогіі, наданне асаблівай ролі жрацам як пасярэднікам паміж богам і людзьмі, няпэўныя уяўленні аб замагільным жыцці, фіксацыя індывідуальных багоў, боскае паходжанне царскай улады.

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка