1 Бюро переводов
Дата канвертавання22.04.2016
Памер223.28 Kb.
1

Бюро переводов

Бюро переводов (БП) — предприятие сферы услуг, занимающееся языковыми переводами. В постиндустриальном обществе целью создания БП является предоставление переводческих услуг широкому кругу потребителей и получение прибыли за счет объединения усилий людей, владеющих иностранными языками и искусством перевода. В процессе деятельности такого предприятия большое значение имеет не только хорошее или отличное владение иностранными языками и родным языком, но и умение внятно и точно передать мысль человека, выраженную на языке оригинала, человеку, не владеющему таким языком. Важно так же уметь передать эмоциональную окраску исходного текста.

Среди наиболее распространённых услуг, предоставляемых бюро переводов, можно отметить:


- письменный перевод ;
- перевод текстов;
- перевод документов;
- перевод монтажных листов для последующего озвучивания видео материалов;
- различные виды устного перевода;
- синхронный перевод;
- последовательный перевод;
- работа гида-переводчика;
- перевод видео и аудио материалов;
- консультативный перевод;
- локализация;
- перевод чертежей AutoCAD.

Основные виды переводов, предлагаемых бюро переводов:
- технический перевод;
- юридический перевод;
- литературный перевод;
- эквиритмический перевод как часть литературного;
- нотариальный перевод;
- перевод чертежей AutoCAD.

Дополнительные услуги, связанные с юридическими формальностями, при этом нужно понимать, что бюро переводов не уполномочено выполнять ниже перечисленные процедуры, однако может выступать в роли посредника:
- проставление Апостиля уполномоченными органами;
- консульская легализация;
- легализация документа в Министерстве юстиции или других уполномоченных органах;

- легализация в Консульском департаменте;


- свидетельствование подлинности подписи переводчика нотариусом;
- перевод во время судебных заседаний;
- дополнительные услуги полиграфического характера: печать переведенной литературы различными тиражами;
- дополнительные услуги технологического характера: предоставление оборудования для синхронного перевода;
- дополнительные услуги организационного характера: командирование переводчика для обеспечения переговоров за пределы его местожительства.

2

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Л И С Т

11.05.2010 N 26-26/291

Міністерству закордоннихсправ України

Міністерству економікиУкраїни

Державному комітету України

з питань регуляторної

політики та підприємництва

Державній податковійадміністрації України

Національному банку України

Начальнику Головногоуправління юстиції

Міністерства юстиції України

в Автономній Республіці Крим,

начальникам головних

управлінь юстиції в областях,

містах Києві та СевастополіРоз'яснення щодо застосування міжнародних договорів України про правову допомогу в частині, що стосується скасування вимоги легалізації офіційних документів, виданих компетентними органами Договірних Сторін

У зв'язку з неодноразовими зверненнями державних органів, юридичних і фізичних осіб України щодо дійсності офіційних документів України на території іноземних держав, з якими укладено міжнародні договори про правову допомогу, повідомляємо.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про міжнародне приватне право" документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

Міжнародні договори України, які регулюють питання правових відносин і міжнародної правової допомоги у цивільних справах, містять положення про те, що документи, складені або засвідчені компетентним органом однієї Договірної Сторони та підтверджені підписом уповноваженої особи й офіційною печаткою, є дійсними на території іншої Договірної Сторони без подальшого засвідчення.

Слід зазначити, однак, що наявність відповідних положень не можна тлумачити як такі, що автоматично передбачають прийняття компетентними органами України без будь-якого додаткового засвідчення усіх офіційних документів, складених органами іноземних держав, які є Сторонами таких договорів.

Звертаємо увагу, що, по-перше, формулювання відповідних статей міжнародних договорів є неоднаковим, і у більшості випадків прямо визначає застосування правила звільнення від потреби будь-якої легалізації лише тих документів, які надсилаються Сторонами при безпосередньому застосуванні відповідного міжнародного договору.

По-друге, компетентними органами іноземних держав неоднаково тлумачаться відповідні положення щодо дійсності документів, що призводить до непоодиноких випадків відмови у прийнятті без додаткового засвідчення офіційних документів України у державах, з якими укладено міжнародні договори про правову допомогу у цивільних справах.

З огляду на зазначене та з метою однакового тлумачення і застосування на паритетній основі міжнародних договорів України з питань правових відносин і правової допомоги у цивільних справах Міністерством юстиції України за сприяння Міністерства закордонних справ України досліджено їх виконання компетентними органами іноземних держав в частині практики застосування вимоги легалізації до документів, виданих компетентними органами України.

За результатами слід констатувати, що на території Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Сербії та Чехії приймають без будь-якого додаткового засвідчення (консульської легалізації або засвідчення апостилем) усі види офіційних документів незалежно від того, якими органами України вони видані і з якою метою.

Так само офіційні документи звільняються від потреби легалізації в державах-членах СНД, оскільки це передбачено Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року.

На території Грузії та Македонії приймають без будь-якого додаткового засвідчення усі офіційні документи, видані компетентними органами України чи засвідчені уповноваженими особами, крім документів, виданих податковими органами.

На території В'єтнаму, Греції, Єгипту, Ірану, Кіпру, Китаю, Словаччини, Словенії, Туреччини, Угорщини, Хорватії та Фінляндії без будь-якого додаткового засвідчення приймають лише ті офіційні документи, видані або засвідчені компетентними органами України, які надходять від установ юстиції (або інших компетентних органів, визначених для цілей відповідного міжнародного договору), у провадженні яких знаходяться цивільні або кримінальні справи, з метою виконання запитів (доручень) про міжнародну правову допомогу чи розгляду клопотань про визнання і виконання судових рішень, що надсилаються безпосередньо у цілях виконання міжнародних договорів про правові відносини і правову допомогу в цивільних справах.

Таким чином, усі офіційні документи, які складені чи засвідчені компетентними органами В'єтнаму, Греції, Єгипту, Ірану, Кіпру, Китаю, Словаччини, Словенії, Туреччини, Угорщини, Хорватії та Фінляндії і які надсилаються чи подаються державними органами, юридичними та фізичними особами, слід приймати на території України лише за умови засвідчення їх дійсності шляхом консульської легалізації або шляхом проставлення апостиля відповідно до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (1961 р.). Таке засвідчення не вимагається у разі, якщо це прямо передбачено окремими галузевими міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Наприклад, легалізація чи апостилювання не застосовується до офіційних документів, що надходять від компетентних органів цих держав в порядку надання міжнародної правової допомоги у цивільних та кримінальних справах при виконанні відповідних міжнародних договорів України, як зазначено у попередньому абзаці цього листа.

У додатку надаємо перелік міжнародних договорів України, положення яких застосовуються з метою звільнення від легалізації чи апостилювання широкого кола офіційних документів, виданих на території держав, які є їх Сторонами.Заступник Міністра В.В.Лутковська

Додаток


до листа Мін'юсту

11.05.2010 N 26-26/291ПЕРЕЛІК

міжнародних договорів України про правову допомогу, відповідно до яких усі офіційні документи, видані компетентними органами однієї Договірної Сторони, приймаються без будь-якого додаткового засвідчення на території іншої Договірної Сторони

1. Договір між Україною та Республікою Болгарія про правову допомогу в цивільних справах 2004 року;

2. (*) Договір між Україною і Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах 1995 року;

3. Договір між Україною і Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах 1995 року;

4. Договір між Україною і Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1995 року;

5. Договір між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року;

6. (**) Договір між Україною та Республікою Македонія про правову допомогу в цивільних справах 2000 року;

7. Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року;

8. Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року;

9. Договір між Україною і Румунією про правову допомогу та правові відносини в цивільних справах 2002 року;

10. Договір між Україною і Республікою Узбекистан про правову допомогу і правові відносини у цивільних і сімейних справах 1998 року;

11. Договір між Україною і Чеською Республікою про правову допомогу і правові відносини у цивільних справах 2001 року;

12. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Федеративною Народною Республікою Югославія про правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1962 року (у відносинах із Сербією);

13. (*) Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року.

_______________

(*) у відносинах з Грузією документи податкових органів можуть бути звільнені від легалізації на підставі міжнародних договорів України, укладених у податковій сфері.

(**) у відносинах з Македонією документи податкових органів можуть бути звільнені від легалізації на підставі міжнародних договорів України, укладених у податковій сфері.

3

Юридический перевод

Юридический перевод — это перевод текстов, относящихся к области права и используемых для обмена юридической информацией между людьми, говорящими на разных языках. Поскольку право является предметной областью, связанной с социально-политическими и культурными особенностями страны, юридический перевод представляет собой непростую задачу. Для адекватной передачи юридической информации язык юридического перевода должен быть особо точным, ясным и достоверным.Виды юридического перевода

В зависимости от типа переводимых юридических документов юридический перевод подразделяется на:

- перевод законов и нормативно-правовых актов и их проектов;

- перевод договоров;

- перевод юридических заключений и меморандумов;

- перевод апостилей и нотариальных свидетельств;

- перевод учредительных документов юридических лиц;

- перевод доверенностей;Требования к юридическому переводчику

Юридические документы и теоретические работы должны переводить только профессиональные переводчики, специализирующиеся в юридическом переводе. Как правило, они имеют соответствующее юридическое образование или, как минимум, значительный опыт переводов юридической тематики. Ошибки в переводе текста договора могут привести, к примеру, к причинению материального ущерба и предъявлению судебного иска.Трудности юридического перевода

При переводе текста из области права переводчику нельзя забывать следующее. Исходный текст организован в соответствии с соответствующей правовой системой, что находит свое отражение в содержащихся в нем юридических формулировках, а текст перевода предназначен для использования в рамках другой правовой системы с характерными именно для неё юридическими формулировками.

Помимо терминологических лакун (отсутствие терминов), или отсутствия соответствующих лексических эквивалентов, переводчику следует помнить, что текстовые конвенции в исходном языке часто зависят от культурных особенностей и могут не соответствовать конвенциям текста перевода. У языковых конструкций, характерных для исходного языка, нет прямых эквивалентов в языке перевода. В связи с этим в задачу переводчика входит нахождение конструкций в языке перевода, имеющих функции, аналогичные функциям конструкций исходного языка.

Использование рабочих источников информации

В качестве рабочих источников информации переводчики юридических текстов часто сверяются с юридическими словарями, особенно с двуязычными. К ним следует относиться с осторожностью, поскольку в большинстве двуязычных юридических словарей даются варианты перевода без указания соответствующей отрасли права, или вообще не имеющие отношения к праву, и их использование в неверном значении может привести к ошибкам в переводе. При этом для целей юридического перевода на общие двуязычные словари, не отражающие терминологии права, вообще полагаться нельзя.Редактирование в юридическом переводе

Непременным этапом процесса юридического перевода документов является редактирование текста перевода другим лицом, желательно юристом.4

Правила оформления переводов

Имена собственные
Коммерческие названия (фирмы, компании, заводы, марки, «бренды»).

1. При переводе с иностранного на русский язык в переводе используются только оригинальные названия, без перевода и транслитерации.


Пример перевода: «новые модели телефонов Nokia поступили в продажу»

2. При переводе с русского на иностранный язык коммерческие названия (русский) пишутся в переводе транслитерацией, а в скобках дается оригинальное название кириллицей.


Пример перевода: «“BRICK” Limited Liability Company (ООО «БРИК») was founded…»

3. Географические названия (города, реки, достопримечательности) переводятся согласно словарям: Paris – Париж и т.п. Оригинальное название не указывается.

4. Адреса в договорах, письмах, гарантийных талонах и т.п. НЕ переводятся.

5. Личные имена транслитерируются, в скобках дается оригинал.


Пример: выступил глава департамента Кларк Джонсон (Clark Johnson).
Оригинал имен не указывается только в художественных переводах (рассказы, романы и т.д.).

6. Аббревиатуры, если они не являются коммерческими названиями (например, IBM) и если нет общеизвестных вариантов перевода (например, ФБР - FBI), при первом упоминании осуществляется полностью, а в скобках дается расшифровка на языке оригинала, и оригинальная аббревиатура. В дальнейшем в переводе аббревиатура составляется по первым буквам языка перевода. Шифры моделей агрегатов и т.п. даются только в оригинале (например, RX430).

7. Команды и названия клавиш компьютерных программ и различных приборов даются в оригинале, в скобках указывается перевод, если он возможен.
Пример: Нажмите клавишу Enter (Ввод).

Оформление текста

1. Перевод текста, присланного в формате Word, можно выполнять в том же документе.

2. Перевод текстов, присланных в графических форматах (PDF, TIF, JPEG и т.п.) выполняется в НОВОМ документе Word! Нельзя использовать распознанные файлы. Таблицы из таких документов также создаются заново.

3. Шрифты, кегль, выравнивание, написание дат, заголовков и т.п. должны полностью соответствовать оригиналу, если иное не оговорено дополнительно.

4. Оглавление перевода создается заново так, чтобы номера страниц соответствовали тексту перевода.

Дополнительные требования

1. Буква «ё» в письменном русском языке не используется.

2. Переносы не делаются.

3. Абзац делается клавишей Tab.

Название файла заказа никогда не меняется. Если файлов оригинала несколько, то и файлов с переводом должно быть столько же, каждый с таким же, как в оригинале, названием. Это требование не распространяется на тексты, присланные в виде пронумерованных картинок-сканов, 0001, 0002, 0003 и т.п., где каждая картинка соответствует одной странице текста. Такой перевод оформляется одним файлом, по порядку.

5

Юридически заверенный перевод

Юридически заверенный перевод — перевод, выполненный сертифицированным переводчиком или заверенный в нотариальном порядке.

На Украине пока не введён институт сертифицированных переводчиков, поэтому перевод, который в дальнейшем будет использован как официальный документ, как правило, заверяется у нотариуса. (Примечание: в отдельных, особо оговариваемых случаях, перевод может быть заверен лицами, наделенными правами нотариуса: консул, главный врач больницы, капитан корабля. Перевод, выполненный судебным переводчиком во время судебного заседания, заверяется судьей. Перевод коммерческих документов может быть заверен ТПП.) На Украине перевод с нотариальным заверением — обычная практика бюро переводов и компаний по переводам и коммуникациям.

В части нотариального перевода нотариус вправе выполнить следующие нотариальные действия:

- свидетельствование верности копии документа;

- свидетельствование подлинности подписи переводчика;

- свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой - в этом случае предполагается, что нотариус владеет языком на который или с которого переводится документ и этот язык не является родным.

6

Правила оформления нотариально заверенных переводов

Для определённых документов существуют особые требования, установленные законодательством, при переводе которых требуется нотариальное заверение перевода (подтверждение подписи переводчика) или заверение перевода печатью бюро переводов.

Процедура оформления нотариального заверения перевода выглядит следующим образом:
оригинальный документ (или заверенная копия документа) и перевод подшиваются с листом, на котором стоят ФИО переводчика и нотариуса. Последний лист документа в месте скрепления заклеивается плотной бумажной "звездочкой", на которой проставляется печать нотариуса. Оттиск печати располагается равномерно на "звездочке" и на листе. Количество скрепленных листов заверяется подписью нотариуса, удостоверяющего подлинность подписи переводчика. При переводе с иностранного языка на иностранный язык должен быть переведён штемпель нотариуса на тот же иностранный язык, на который переводился оригинал документа.

Для некоторых документов бывает достаточно заверить перевод печатью бюро переводов. В таком случае оригинал и перевод сшиваются вместе, на обратной стороне документе ставится штамп, дата, количество прошитых страниц, подпись ответственного лица, и при необходимости штамп "ПЕРЕВОД ВЕРЕН" и печать бюро переводов с удостоверяющей надписью и подписью переводчика.7

Языки мира - сколько их?

Согласно данным Французской Академии наук, современное человечество говорит почти на 3000 языках: в обзоре языков мира под редакцией А. Мейе и М. Коэна описаны 2796 языков.

Население одного только Нью-Йорка говорит на 75 языках. Коренные же племена и народности Америки, долго и беспощадно истреблявшиеся нахлынувшими туда европейцами, говорят на своих языках и наречиях; их более 700, и почти все они бесписьменные.

Язык китайского народа раздроблен на десятки диалектов, диалекты - на говоры. Семь главных диалектов, или наречий, столь разнятся, что некоторые лингвисты рассматривают их как родственные языки. Китайцы из разных провинций и крупных городов плохо понимают, а то и вовсе не понимают речь друг друга.

Во Вьетнаме существует около 70 народностей, каждая говорит на своем языке или наречии.

Особенно многоязычным является население Индии. По данным переписи 1931 года, в этой стране 203 языка. Перепись 1951 года учитывала и диалекты; число «языковых видов» при этом превысило 700. Официальных языков штатов - 14. На каждом из них говорит не менее 10 млн человек... Письменными являются более 30 языков, причем у каждой из этих систем письма - свой алфавит.

На Филиппинах - около 40 разноязычных этнических общностей и 17 только «главных» языков; официальный каталог является родным лишь для части населения.

На Африканском континенте - бесконечное количество этнических групп и языков; в одной только Западной Африке 126 «основных языков», не считая диалектов и говоров.

Сегодня на земном шаре китайский язык является родным для 1113 млн человек. Это число втрое (!) превышает число тех, для кого родным является английский: их всего 372 млн. По подсчетам американских специалистов, в 2050 году в мире будет уже 1384 млн говорящих на китайском, 556 млн - на хинди и урду и 508 млн - на английском. За английским по пятам следуют испанский и арабский, на которых будут говорить соответственно 486 и 482 млн человек. И еще один парадокс: по данным Бюро цензов США, в 1990 году родным языком каждого седьмого американца был не английский, а другой язык. И с тех пор эта пропорция меняется не в пользу английского языка.

8

Популярные языки мира

Сегодня есть семь языков, являющиеся "мировыми языками". Это английский, испанский, арабский, русский, французский, немецкий, португальский. Каждый из этих языков распространён на территориях нескольких государств, что имеет свои исторические причины. В силу этих причин на этих языках говорит достаточно большое количество людей. Такие языки как китайский, хинди и урду тоже входят в число важнейших языков мира, но на международной арене менее популярны.

китайский (мандарин) 1,075,000,000
английский 514,000,000
испанский 425,000,000
русский 275,000,000
арабский 256,000,000
бенгальский 215,000,000
португальский 194,000,000
малайско-индонезийский 176,000,000
французский 129,000,000

9

Самые редкие языки мира

10 место:
Несмотря на то, что в Таиланде единственным и бесспорным языком признан тайский, в действительности половина населения страны говорит на диалектах. И некоторые из них, являются с точки зрения лингвистов самостоятельными языками. Это лао, каммуанг и пактайский.

9 место:
В Индии нет ни одного языка, который мог бы считаться языком большинства. Почти в каждом штате говорят на своем собственном языке. Самые редкие индийские языки – это марати (в штате Махараштра), орийа (в штате Орисса), телугу (в штате Андхра Прадеш) и тамильский в Тамил Наду.

8 место:
Еще один крошечный язык – это алфендио или восточный сепик. На нем говорит 633 человека.

7 место:
На кандасе (язык Новой Ирландии) говорит 480 человек.

6 место:
На языках лилау и сеймат говорит по 450 человек.

5 место:
Еще более редким является Оун (или западный сепик)- 384 чел.

4 место:
Из менее экзотических языков одним из самых редких, по признанию ЮНЕСКО, является эстонский. И, кстати, более половины эстонских учеников предпочли бы вместо эстонского языка изучать английский.

3 место:
Впрочем, самый редкий язык в Европе – это ливонский, язык, родственный финскому. На ливонском сейчас говорят примерно 200 граждан Латвии.

2 место:
К недавно зарегистрированным редким языкам относится язык сусуами, на котором говорит всего две семьи в провинции Моровия. Причем дети понимают этот язык, но не разговаривают на нем.

1 место:
Самый редкий разговорный язык на нашей планете - это язык бикья. На нем говорит лишь одна 87-летняя женщина из деревни на границе между Камеруном и Нигерией.

Судя по всему, эти языки и есть первые на вымирание. И хорошо, если они останутся хотя бы в записях для ученых.10

Интересные факты о языках мира

Где больше всего языков?

Страна-рекордсмен — Папуа — Новая Гвинея. Здесь общаются более чем на семистах папуасских и меланезийских языках и диалектах. Логично, что договориться о том, какой из них станет государственным было сложно. Поэтому, согласно конституции страны, государственный язык здесь отсутствует, а в документации применяется английский и его местный вариант — пиджин-инглиш (по-папуасски «ток-писин»).Какой язык самый сложный?

Это языки аборигенов. Так, язык североамериканских индейцев чиппева отличается обилием глагольных форм. Здесь их насчитывается около 12 тысяч. А другое племя — хайда — использует 70 префиксов. Сложным также считается один из государственных языков Дагестана — табасаранский язык. Он примечателен своей падежной системой: имена имеют около 48 различных падежей, в том числе около 40 местных. Сложный язык у эскимосов, они используют 63 формы настоящего времени.Какая буква самая древняя?

Это буква «О». Впервые она появилась в финикийском алфавите около 1300г. до н. э и с тех пор ничуть не изменилась. Сегодня буква «о» входит в 65 алфавитов мира.Какой звук самый распространенный? А какой — самый редкий?

Ни один язык не обходится без гласного «а». Это самый распространенный звук. Самый редкий — это чешский звук «ржщ». Чешским детям он дается нелегко — «ржщ» они усваивают последним.Какое слово самое емкое?

Слово «mamihlapinatapai». На фуэгийском диалекте испанского языка, на котором говорят в южной Аргентине и Чили, оно означает «смотреть друг на друга в надежде, что один из двух предложит выполнить то, чего хотят обе стороны, не расположенные это делать».Какая аббревиатура самая длинная?

Аббревиатура кооперативной компании, осуществляющей денежные операции в Западной Малайзии — «SKOMKHPHKJCDPWB». Произносить ее слишком сложно и неудобно. Поэтому у этой аббревиатуры есть своя аббревиатура — SKOMK.

В русском языке есть свой интересный экземпляр. Как известно, в СССР очень любили аббревиатуры. Апогей этой любви — НИ​ИОМТ​ПЛА​БО​ПАРМ​БЕТ​ЖЕЛ​БЕТ​РАБ​СБОР​МО​НИ​МОН​КОН​ОТ​ДТЕХ​СТРО​МОНТ, что расшифровывается как научно-исследовательская лаборатория операций по армированию бетона и железобетонных работ по сооружению сборно-монолитных и монолитных конструкций отдела технологии строительно-монтажного управления Академии строительства и архитектуры СССР.

Секрет победы

Чем короче слова, тем больше вероятности выиграть сражение. К такому выводу пришли ученые-лингвисты из США, проанализировав опыт боевых действий на Окинаве во время Второй Мировой Войны. По их словам, американцы побеждали чаще чем японцы, поскольку на английском приказы отдаются быстрее нежели на японском. Ученые подсчитали, что в английском языке приказ об открытии огня содержит в среднем 5,5 символов, а в японском — 11. В русском языке таких символов 7,5. Однако во время опасных ситуаций приказы часто отдаются с использованием ненормативной лексики, что сокращает количество символов до 3.Племя, которое не любит считать

В амазонских джунглях живет племя собирателей и охотников пираха (Pirahã), язык которого содержит только три слова для обозначения чисел — «один», «два» и «много». Причем «один» и «два» у пираха являются фактически одним и тем же слогом, различающимся лишь повышением или понижением интонации, что запутывает еще больше. Однако это еще не все сложности. Первое слово (то есть «один») может иногда употребляться в значении «примерно один», «мало», а слово «два» может означать на самом деле «не много». Точные числа не существуют в языке племени просто потому, что в них нет никакой надобности. Пираха имеют малоразвитую социальную структуру. Деньги они тоже не считают, валюту заменяет натуральный обмен. В связи с этим язык пираха ограничен только 10 согласными и гласными.11

Интересные факты

1. Самый длинный алфавит в мире — камбоджийский. В нем 74 буквы.


2. Одно время амперсэнд (&) был буквой английского алфавита.
3. Язык Таки, распространенный в некоторых частях Французской Гвинеи, состоит только из 340 слов.
4. Точно также, как в Америке принято при встрече спрашивать «Как дела?» (отвечается обычно «хорошо» или «нормально»), так и в Малайзии принято спрашивать «Куда ты идешь?». Но так как это не вопрос, а приветствие, то и отвечают обычно «Просто погулять.»
5. Е — самая распространенная буква английского алфавита, Q — самая редкоиспользующаяся.
6. В эскимосском языке более 20 синонимов слова «снег».
7. В переводе с французского языка слово эссе означает «опыт».
8. «Фрайер» в переводе с немецкого означает «жених».
9. Жители Папуа Новой Гвинеи разговаривают примерно на 700 языках (это составляет примерно 15 процентов от всех языков мира). Среди этих языков существует множество местных диалектов, используемых для общения людей между деревнями.
10. Almost — самое длинное слово английского языка, в котором все буквы расположены в алфавитном порядке.
11. «I am.» — это самое короткое законченное предложение в английском языке.
12. Американский президент Бенджамин Франклин собрал более 200 синонимов слова «пьяный» (англ. drunk), включая такие шедевры как «cherry-merry», «nimptopsical» и «soaked».
13. В английском языке существует только одно 15-буквенное слово, буквы в котором ни разу не повторяются — uncopyrightable.
14. В Организации Объединенных Наций существует только шесть официальных языков: английский, французский, арабский, китайский, русский и испанский.
15. Сокращенное английское название Рождества «Xmas» содержит на первом месте вовсе не латинскую букву «икс», а греческую букву «хи», которая использовалась в средневековых манускриптах как аббревиатура слова «Христос» (т.е. xus=christus).
16. Наречие мандарин китайского языка — самый используемый язык в мире, на нем общаются более 885 миллионов человек. Испанский занимает второе место (332 млн.), английский — третье (322 млн.), а язык бенгали — четвертое (189 млн.) Кстати, русский в этом списке находится на 7 месте (170 млн.)
17. На африканском континенте более 1,000 разных языков. У языка берберов в Северной Африке нет письменной формы.
18. В китайском письме более 40,000 символов.
19. В китайском письме иероглиф, обозначающий «трудность, неприятность» изображается как две женщины под одной крышей.
20. Раньше в ЮАР было только два оффициальных языка. Сейчас их двенадцать.
21. В переводе с латыни слово «вирус» означает яд.
22. В среднем, священники, юристы и доктора имеют по 15,000 слов в своем профессиональном словаре. Квалифицированные рабочие, не получившие высшего образования — где-то 5-7 тысяч слов, а фермеры — около 1,600.
23. Антология дословно переводится как «букет цветов».
24. Слова гарем, вето и эмбарго дословно означают «запрет».
25. Можно быть утопленником, но не умереть. Термин «утопление» означает попадание воды в легкие и необязательно связан со смертью.
26. В подавляющем большинстве языков мира слово «мама» начинается с буквы M.

12

О чём рассказал индеец из племени Сиу?

В 1996 году в США умер человек по имени Красная Грозовая Туча... Он был последним, кто знал язык катоуба индейского племени Сиу. Правда перед смертью он успел записать речевые образцы и обрядовые песни своего языка для Смитсоновского института , чем оказал огромную услугу науке. К сожалению, такое бывает редко, чаще всего язык умирает тихо и незаметно вместе со своими последними носителями... По мнению учёных через сто лет исчезнут от 3000 до 6000 ныне существующих языков. Для того, чтобы язык сохранялся требуется около 100 тысяч его носителей. В настоящее время насчитывается чуть более 400 языков, которые считаются исчезающими. На них говорит очень небольшое количество в основном пожилых людей и, видимо, эти языки навсегда исчезнут с лица Земли со смертью этих "последних из могикан". Вот некоторые примеры:


Африка
язык бикиа говорит 1 человек
язык гоундо говорят 30 человек
язык элмоло говорят 8 человек
Юж. Америка
язык техульче говорят около 30 человек
язык итонама говорят около 100 человек
Сев. Америка
язык кагуила говорят 35 человек
язык чинук говорят 12 человек
язык канса говорят 19 человек
Россия
язык керек говорят 2 человека
язык удэге говорят 100 человек
Австралия
язык алауа говорят около 20 человек

13

Реально интересные факты

1. Самым длинным в мире словом-палиндромом является финское слово «saippuakivikauppias», означающее «торговец шелком».


2. Карамзин придумал слово «промышленность», Салтыков-Щедрин — слово «мягкотелость», а Достоевский — слово «стушеваться».
3. На африканском континенте более 1000 разных языков. А у языка берберов в Северной Африке даже нет письменной формы.
4. Названия дней недели у негров племени акан произносятся как (соответственно): джуда, бенеда, мунуда, яуда, фида, мененеда и квасида.
5. Необычные скороговорки: «преступление, местью за которое явилось аналогичное преступление», «прогулка, услаждаемая высохшей сдобой», «одновременная неудача нескольких лоцманов».
6. На языке племени австралийских аборигенов, проживающих в долине реки Муррей, 1 звучит как «энеа», 2 — как «петчевал», а 5 можно сказать восемью различными способами, например «петчевал петчевал энеа».
7. Самым емким на Земле словом считается «мамихлапинатана», что означает «глядеть друг на друга в надежде, что кто-либо согласится сделать то, чего желают обе стороны, но не хотят делать».
8. В арабском языке 28 букв, которые на конце слова пишутся иначе, чем в середине, в еврейском — 5 таких букв, в греческом — одна, а в остальных европейских языках таких букв нет.
9. AD и BC в обозначениях дат означают Anno Domini и Before Christ.
10. Тех, кого мы называем «новыми русскими» на Кубе называют «масетос».
11. Самая древняя из сохранившихся до сих пор буква алфавита — О.
12. «Абсурд» в переводе с латинского означает «от глухого» (ab surdo).
13. «Солнечное затмение» на латыни будет звучать как «defectus solis».
14. Сокращенное английское название Рождества «Xmas» содержит на первом месте вовсе не латинскую букву «икс», а греческую букву «хи», которая использовалась в средневековых манускриптах как аббревиатура слова «Христос» (т.е. xus=christus).
15. Жители Папуа Новой Гвинеи разговаривают почти на 700 языках (это составляет примерно 15 процентов от всех языков мира). Среди этих языков существует множество местных диалектов, используемых для общения людей между деревнями.
16. В Толковом словаре 1940г под редакцией Ушакова есть такое определение слова «Фигли-мигли»(!): «...употребляется для обозначения каких-нибудь уловок, шуток или каких-нибудь подходов для достижения чего-нибудь, сопровождающихся любезностями, ужимками, выкрутасами, подмигиванием».
17. Названия знаков Зодиака по-латински звучат так: Водолей — Аквариус, Рыбы — Писцес, Овен — Ариес, Телец — Таврус, Близнецы — Гемини, Рак — Канцер, Лев — Лео, Дева — Вирго, Весы — Либра, Скорпион — Скорпиус, Стрелец — Сагиттариус, Козерог — Каприкорнус.
18. «Эрмитаж» в переводе с французского означает «место уединения».
19. Мультфильм «Золушка» на польском языке называется «Kopciusezek».
20. «Симпозиум» в переводе с латыни означает «совместное возлияние»

14

Страны и языки

Самые распространенные официальные языки

Язык Кол-во стран


1 Английский 54
2 Французский 33
3 Арабский 24
4 Испанский 21
5 Португальский 8
6 Немецкий 5
7 Малайский 4
8 Датский 4
9 Китайский 3
10 Итальянский 2
11 Русский 2 (3)
12 Тамильский 2

Страны с наибольшим количеством англогoворящих жителей

Страна Кол-во говорящих


1 США 228 770 000
2 Великобритания 57 190 000
3 Канада 18 112 000
4 Австралия 15 538 000
5 Южная Африка 3 800 000
6 Ирландия 3 540 000
7 Новая Зеландия 3 290 000
8 Ямайка 2 390 000
9 Тринидад и Тобаго 1 189 000
10 Гайана 692 000

Самые распространенные языки в США

Язык Кол-во говорящих


1 Английский 198 60l 000
2 Испанский 17 339 172
3 Французский 1 702 176
4 Немецкий 1 547 099
5 Итальянский 1 308 648
6 Китайский 1 249 213
7 Язык народов Филиппин 843 251
8 Польский 723 483
9 Корейский 626 478
10 Вьетнамский 507 069

Самые распространенные языки в странах Европейского сообщества

Язык Кол-во говорящих


1 Немецкий 86 562 000
2 Английский 59 735 000
3 Французский 58 084 000
4 Итальянский 55 320 000
5 Испанский 31 398 000
6 Голландский 20 711 000
7 Португальский 10 622 000
8 Греческий 10 411 000
9 Шведский 8 207 000
10 Каталонский 5 120 000

Самые распространенные языки в мире

Язык Кол-во говорящих


1 Китайский 1 034 000 000
2 Английский 500 000 000
3 Хинди 478 000 000
4 Испанский 413 000 000
5 Русский 280 000 000
6 Арабский 230 000 000
7 Бенгальский 204 000 000
8 Португальский 186 000 000
9 Индонезийский (малайский) 164 000 000
10 Французский 126 000 000
11 Японский 126 000 000
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка