Στην περιοχή νότια της Λευκωσία, όπως έχει ήδη αναφερθεί εκτενώς στο κεφάλαιο της υφιστάμενης κατάστασης, εντοπίζονται δύο περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000
старонка3/3
Дата канвертавання27.04.2016
Памер0.57 Mb.
1   2   3

11.4. Εκτίμηση των επιπτώσεων

11.4.1. Επιπτώσεις στην περιοχή CY6000003 «Λύμπια-Αγία Άννα»


Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα στην αξιολόγηση των ιδιαίτερων στοιχείων του Natura «Λύμπια-Αγία Άννα» η περιοχή μελέτης δεν αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικά προβλήματα που θα αποτελούσαν σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρηση των φυσικών πόρων της και δεδομένου ότι δεν θα γίνει κάποια επιβαρυντική μεταβολή των υφιστάμενων πολεοδομικών ζωνών δεν θεωρείται ότι η περιοχή χρήζει συγκεκριμένων διαχειριστικών δράσεων.
Βάσει των αποφάσεων του Πολεοδομικού Συμβουλίου οι προτεινόμενες αλλαγές των πολεοδομικών ζωνών στην περιοχή του Natura αφορούν την ένταξη τμήματος της Γεωργικής ζώνης Γ3, που εμπίπτει στα όρια του Natura, σε Ζώνη Προστασίας (Δα1) ενώ δεν προτείνεται κάποια αλλαγή στην περιοχή που γειτνιάζει με την περιοχή του Natura. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενες αλλαγές στο Τοπικό σχέδιο θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην περιοχή Natura «Λύμπια-Αγία Άννα» αφού θα συμβάλουν στην διατήρηση και αναβάθμιση της περιοχής διασφαλίζοντας πως δεν θα γίνουν παρεμβάσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο τον οικότοπο στο μέλλον.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε μία ασυμφωνία μεταξύ του ύψους των ορόφων που θέτει το ΤΣ με τη ζώνη Δα1 (5,50μ.), σε σχέση με το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος ορόφων που θέτει το ΔΣ για τις επιτρεπόμενες αναπτύξεις που είναι τα 5,00 m.

11.4.2. Επιπτώσεις στην περιοχή CY2000002 «Αλυκός Ποταμός – Άγιος Σωζόμενος»


Με βάση τους στόχους διατήρησης του ΔΣ της εν λόγω περιοχής Natura 2000, έγινε σύγκριση με τις τροποποιήσεις που προτείνονται από το ΤΣΝΛ, για να διαπιστωθεί κατά πόσο εντοπίζονται οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις επί των ενδιαιτημάτων και ειδών ένεκα των οποίων προτάθηκε ο τόπος για το δίκτυο Natura 2000.
Επισημαίνεται καταρχήν ότι το ΤΣΝΛ καθορίζει σε όλο το μήκος των ποταμών που εμπίπτουν στο δίκτυο Natura, Ζώνη προστασίας Δα1. Εκατέρωθεν δε της κοίτης των ποταμών ορίζει ζώνη 12.5m (συνολικό πλάτος 25,0μ.), η οποία στο τμήμα της βιομηχανικής ζώνης Ιδαλίου είναι ευρύτερη της Ζώνης προστασίας Α και στην οποία θα ισχύει ειδική πολιτική.
Παρόλα αυτά ορισμένες από τις παρεμβάσεις που προτείνει το ΤΣΝΛ ενδέχεται να ασκήσουν πιέσεις στο οικοσύστημα της περιοχής. Οι προτεινόμενες αλλαγές των πολεοδομικών ζωνών στη ζώνη άμεσης περιοχή του Natura αφορούν:

    • Ένταξη της ζώνης προστασίας Ζ1, εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού στα δυτικά του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού, σε ζώνη γεωργικής εκμετάλλευσης Γα4.

    • Ένταξη τμήματος της κτηνοτροφικής ζώνης Δ1 στην περιοχή Δάλι, σε ζώνη γεωργικής εκμετάλλευσης Γα4.

    • Καθορισμός περιοχής εξειδικευμένων αναπτύξεων δυτικά του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού.

    • Επεκτάσεις στην υφιστάμενη βιομηχανική ζώνη στην περιοχή Δάλι βόρεια του ποταμού. Η περιοχή επέκτασης νότια του ποταμού γειτνιάζει άμεσα με ζώνη προστασίας Δ του Νatura.

    • Ορισμός ζώνης ειδικών χρήσεων στην περιοχή δυτικά του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού και σε επαφή με τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί προς Τσερί.

Οι επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν από τις ως άνω τροποποιήσεις είναι οι εξής: • Ρύπανση νερού, εδάφους και αέρα από την εντατικοποίηση της γεωργίας (χρήση αγροχημικών, λιπασμάτων κλπ).

 • Ρύπανση των υδάτων, διατάραξη του ποτάμιου υγροτοπικού συστήματος και της πανίδας από τα βιομηχανικά λύματα και την πιθανή απόθεση βιομηχανικών απορριμμάτων και αδρανών υλικών. Επισημαίνεται ότι στην περιοχή ασκούνται ήδη πιέσεις από την ύπαρξη της εκτεταμένης βιομηχανικής ζώνης ωστόσο οι πιέσεις αυτές δύναται να ενταθούν από τις νέες προτεινόμενες επεκτάσεις.

 • Υποβάθμιση της περιοχής από ενδεχόμενη επέκταση οδικών δικτύων, δικτύων ενέργειας, κατασκευών κλπ ως απόρροια της επέκτασης των βιομηχανικών και εμπορικών ζωνών και της ζώνης εξειδικευμένων αναπτύξεων στην περιοχή.

 • Πιθανός κίνδυνος στον πληθυσμό της ορχιδέας Ophrys kotschyi που προστατεύεται στη Zώνη Δ του Natura, ζώνη που γειτνιάζει άμεσα με προτεινόμενη επέκταση βιομηχανικής περιοχής Βα3.

 • Καταστροφή των ενδιαιτημάτων και των χώρων αναπαραγωγής της πανίδας του ποταμού, δηλητηρίαση από εντομοκτόνα και λοιπά αγροχημικά που συσσωρεύονται στο σώμα της λείας τους, έλλειψη τροφής λόγω εντατικής και εκτεταμένης χρήσης των εντομοκτόνων και λόγω της υποβάθμισης των φυσικών βιοτόπων των εντόμων.

 • Ελάττωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας, καταστροφή της τροφής και πιθανόν θανάτωση του πληθυσμού των αμφιβίων και των ερπετών που κατοικούν στην περιοχή.

 • Πιθανή ξήρανση του ποταμού και κατ’ επέκταση των ενδιαιτημάτων από υπερβολική άντληση υδάτων.

 • Θανάτωση ειδών της πανίδας από διερχόμενα οχήματα.

Επισημαίνονται ωστόσο και θετικές επιπτώσεις που οφείλονται σε πρόνοιες /ρυθμίσεις του τοπικού σχεδίου: • Kαθορισμός ζώνης προστασίας σε όλο το μήκος των ποταμών.

 • Επισήμανση λωρίδας πλάτους 25,0μ. κατά μήκος των ποταμών, ήτοι 12.5m εκατέρωθεν της κοίτης, η οποία εντός των ορίων της βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου είναι ευρύτερη της ζώνης Α του Natura και στην οποία θα ισχύει ειδική πολιτική.11.5. Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων

11.5.1. Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στην περιοχή CY6000003 «Λύμπια-Αγία Άννα» από το ΤΣΝΛ.


Δεδομένου ότι δεν θα γίνει κάποια επιβαρυντική μεταβολή των υφιστάμενων πολεοδομικών ζωνών στην περιοχή του NATURA αλλά και στη γειτνιάζουσα περιοχή, δεν απαιτείται η λήψη επιπρόσθετων μέτρων πέραν των οριζόμενων από το ΔΣ.
Για κάθε επέμβαση που αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις της ζώνης Δα1, θα πρέπει να ελέγχεται η συμβατότητα με τους όρους προστασίας και τα διαχειριστικά μέτρα που θέτει το ΔΣ της περιοχής.

11.5.2. Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στην περιοχή CY2000002 «Αλυκός Ποταμός – Άγιος Σωζόμενος»


Οι όποιες επιπτώσεις δύναται να συμβούν από τυχόν διάφορα έργα που θα υλοποιηθούν εκτός της Ζώνης Α του Natura και που δύναται όμως να επηρεάσουν έμμεσα τους στόχους διατήρησης της περιοχής, θα πρέπει να εντοπιστούν στα πλαίσια εφαρμογής κυρίως της Νομοθεσίας 140(Ι)/2005 εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ορισμένα έργα και με την εφαρμογή του άρθρου 16 του Νόμου 153(Ι)/2003 που καθορίζει ότι κάθε έργο που ενδέχεται να επηρεάσει του στόχους διατήρησης μιας περιοχής του Δικτύου Natura 2000 υπόκειται σε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων λαμβάνοντας καθοριστικά υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής.
Βάσει της σχετικής Νομοθεσίας, πριν την έγκριση ενός τέτοιου έργου πρέπει να προηγούνται οι ενδεδειγμένες εκτιμήσεις των επιπτώσεών του στην εκάστοτε περιοχή Natura 2000 και να συνυπολογίζονται τα σωρευτικά αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης των περιοχών αυτών. Αυτό συνεπάγεται ότι όλες οι πτυχές του σχεδίου ή έργου οι οποίες, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους στόχους διατήρησης, πρέπει να προσδιορίζονται με βάση τα πιο αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα του πεδίου.
Οι διαδικασίες εκτίμησης σχεδίων ή έργων που πιθανώς θα επηρέαζαν περιοχές του Δικτύου Natura 2000 πρέπει να εγγυώνται πλήρη θεώρηση όλων των στοιχείων που συντελούν στην ακεραιότητα του τόπου και στη συνολική συνοχή του δικτύου, τόσο στο πλαίσιο καθορισμού των αφετηριακών συνθηκών όσο και κατά τα στάδια που οδηγούν σε ταυτοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων, των μέτρων άμβλυνσης και των παραμένουσων επιπτώσεων. Μέσω αυτών προσδιορίζεται τι θα πρέπει να αντισταθμιστεί, τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα.
Ειδικότερα μέτρα για την αντιμετώπιση των πιέσεων που υφίστανται οι φυσικοί οικότοποι και τα είδη χλωρίδας και πανίδας μπορούν να θεωρηθούν τα κάτωθι:

 • Ορθολογική χρήση των εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων υπό την καθοδήγηση γεωπόνων.

 • Οριοθέτηση ρυθμιστικής ζώνης γύρω από τη συγκεκριμένη περιοχή ΦΥΣΗ 2000 (300 m, δεξιά και αριστερά από την κοίτη του ποταμού). Στη ζώνη αυτή προτείνεται ο περιορισμός της χρήσης αγροχημικών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, με την εφαρμογή επιδοματικής πολιτικής στους καλλιεργητές.

 • Γενικότερος έλεγχος της ρύπανσης από τη χρήση αγροχημικών που επιδρούν στη διαθεσιμότητα της τροφής για το σύνολο των ειδών πανίδας.

 • Υιοθέτηση κατάλληλων αγρο-περιβαλλοντικών μέτρων που θα παράσχουν κίνητρα στους αγρότες για τον περιορισμό της χρήσης αγροχημικών στη γεωργία. Και στην περίπτωση αυτή μπορούν να σχεδιαστούν ειδικά αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, τόσο για τον περιορισμό της χρήσης αγροχημικών προς όφελος της βιοποικιλότητας, όσο και για περιορισμό της χρήσης τους, όσον αφορά στην κατάσταση του υδάτινου αποδέκτη. Επιπλέον κίνητρα στην ευρύτερη περιοχή μελέτης για την ένταξη των καλλιεργειών σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας.

 • Παρακολούθηση της περιοχής και του είδους ιδιαίτερων ειδών χλωρίδας και πανίδας, ενίσχυση του πληθυσμού τους.

 • Ετήσια εκτίμηση του πληθυσμού της νεροχελώνας και της εξάπλωσής του.

 • Έλεγχος ξενικών ειδών.

 • Αποφυγή τοποθέτησης «συμπαγών» φρακτών στις όχθες του ποταμού. Οι περιφράξεις που χρησιμοποιούνται ή θα τοποθετηθούν θα πρέπει να αφήνουν ένα ελάχιστο διάκενο διότι για τις ανάγκες ωοτοκίας του είδους της νεροχελώνας τα θηλυκά μπορεί να μετακινηθούν μέχρι και 300m μακριά από τις περιοχές διαβίωσης.

 • Θέσπιση απαγορευτικών διατάξεων για την ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων και άλλων αδρανών υλικών.

 • Παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των βιομηχανικών αναπτύξεων που εμπίπτουν στην ευρύτερη περιοχή του Natura σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

 • Περιορισμός της οδικής διακίνησης. Αρχικά προτείνεται η λεπτομερής μελέτη και επαναρύθμιση του οδικού δικτύου με στόχο την αποφυγή παρουσίας δρόμων εντός των οικοτόπων (Περιοχών Α και Δ). Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η διέλευση μέσα από τις περιοχές αυτές τότε απαιτείται όπου υπάρχει κίνδυνος διακοπής της συνοχής του οικοστυστήματος να κατασκευάζονται κατάλληλα σχεδιασμένα γεφύρια. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τοποθετηθεί απαγορευτική και ενημερωτική σήμανση.

 • Χάραξη “οικολογικών μονοπατιών” για να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στην περιοχή μελέτης, χωρίς τη χρήση Ι.Χ.

 • Διατήρηση και εμπλουτισμός της φυσικής βλάστησης της ευρύτερης περιοχής (συνεχώς).

 • Διατήρηση της παρόχθιας βλάστησης όπου αυτή υπάρχει και φύτευση με είδη κατάλληλα για την παρουσία των πληθυσμών των αμφιβίων όπου δεν υπάρχει (συνεχώς).

 • Παρακολούθηση της χωροθέτησης της περιοχής Natura αλλά και της εφαρμογής των απαγορευτικών διατάξεων στην περιοχή μελέτης.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

11. ΔΕΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1

11.1 Εισαγωγή 1

11.2. Θεσμικό πλαίσιο 1

11.2.1. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήματα 1

11.2.2. Νόμος περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Ν. 153(Ι)/2003) 3

11.2.3. Νόμος περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Ν. 152(Ι)/2003) 4

11.3. Στόχοι διατήρησης των οικοτόπων/ ενδιαιτημάτων 4

11.3.1. Περιοχή CY6000003 «Λύμπια-Αγία Άννα 5

11.3.2. Περιοχή CY2000002 «Αλυκός Ποταμός – Άγιος Σωζόμενος» 17

11.4. Εκτίμηση των επιπτώσεων 33

11.4.1. Επιπτώσεις στην περιοχή CY6000003 «Λύμπια-Αγία Άννα» 33

11.4.2. Επιπτώσεις στην περιοχή CY2000002 «Αλυκός Ποταμός – Άγιος Σωζόμενος» 34

11.5. Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων 35

11.5.1. Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στην περιοχή CY6000003 «Λύμπια-Αγία Άννα» από το ΤΣΝΛ. 3511.5.2. Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στην περιοχή CY2000002 «Αλυκός Ποταμός – Άγιος Σωζόμενος» 36
ENVIROPLAN Α.Ε.

11-1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка