Στην περιοχή νότια της Λευκωσία, όπως έχει ήδη αναφερθεί εκτενώς στο κεφάλαιο της υφιστάμενης κατάστασης, εντοπίζονται δύο περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000
старонка2/3
Дата канвертавання27.04.2016
Памер0.57 Mb.
1   2   3

11.3. Στόχοι διατήρησης των οικοτόπων/ ενδιαιτημάτων


Γενικά οι στόχοι διατήρησης των οικοτόπων/ ενδιαιτημάτων όπως απορρέουν από τους πιο πάνω Νόμους (Ν. 153(Ι)/2003) και (Ν. 152(Ι)/2003) είναι οι εξής:

 • Η προστασίας της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας.

 • Η διασφάλιση της διατήρησης ή αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και ειδών κοινού ενδιαφέροντος

 • Η προστασία, η διατήρηση, ή προσαρμογή του πληθυσμού όλων των ειδών άγριων πτηνών σε ένα επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις.

Στην περιοχή μελέτης, εντός των ορίων του ΤΣΝΛ, υπάγονται δύο Τόποι Κοινοτικής Σημασίας και ειδικότερα η περιοχή CY6000003 «Λύμπια - Αγία Άννα» και η περιοχή CY2000002 “Αλυκός Ποταμός – Άγιος Σωζόμενος». Για τις δύο περιοχές έχουν συνταχθεί Σχέδια Διαχείρισης, με τους στόχους που παρατίθενται ακολούθως.

11.3.1. Περιοχή CY6000003 «Λύμπια-Αγία Άννα


 • Γενική περιγραφή και αξιολόγηση της περιοχής

Η περιοχή του δικτύου NATURA 2000 CY6000003 «Λύμπια-Αγία Άνγο» βρίσκεται στο νότιο-δυτικό τμήμα της Επαρχίας Λευκωσίας και στο βόρειο τμήμα της Επαρχίας Λάρνακας. Καταλαμβάνει έκταση 520 ha (5,20 km2) και το κέντρο βάρους της περιοχής βρίσκεται στο γεωγραφικό μήκος Ε33ο29΄20΄΄ και σε γεωγραφικό πλάτος 34°57΄50΄΄. Διοικητικά η περιοχή υπάγεται σε ποσοστό περίπου 60% στην Επαρχία Λάρνακας και στις Κοινότητες Ψευδά και Αγίας Άννας, ενώ σε ποσοστό περίπου 40% υπάγεται στην Επαρχία Λευκωσίας και ειδικότερα στην Κοινότητα Λυμπιών, ήτοι εντός της περιοχής μελέτης.
Η άμεση και η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει στην ύπαιθρο χώρα και, ως εκ τούτου, διέπεται από τη Δήλωση Πολιτικής που αποτελεί το πλαίσιο πολιτικής για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος στην ύπαιθρο και στα χωριά και αποτελεί το ισχύον Σχέδιο Ανάπτυξης σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο του 1972.
Στο μεγαλύτερο μέρος της έκτασής της, η περιοχή καλύπτεται από σκληρόφυλλη βλάστηση, ενώ μεγάλο ποσοστό καταλαμβάνουν και οι γεωργικές εκτάσεις. Σε μικρή της έκταση στα βορειοδυτικά, η περιοχή καλύπτεται από μη αρδεύσιμη γεωργική γη και από έκταση με αραιή βλάστηση. Στα βορειοανατολικά καλύπτεται από έκταση με αραιή βλάστηση και από μικρή ξηρή-άγονη περιοχή. Στα νότια και σε πολύ μικρό της τμήμα, η περιοχή καλύπτεται από δασώδη και θαμνώδη βλάστηση. Τα είδη που καλλιεργούνται είναι κυρίως σιτηρά, νομευτικά φυτά, ελιές, χαρουπιές, αμυγδαλιές και σε πολύ μικρότερη έκταση εσπεριδοειδή, λαχανικά και λίγα αμπέλια. Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν εκτάσεις καλυμμένες με ιδιωτικά ή κρατικά δάση.

Όσον αφορά τις πολεοδομικές ζώνες που εμπίπτουν εντός της περιοχής Natura, το βόρειο και μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από Κτηνοτροφικές Ζώνες (Δ1 και Δ2) οι οποίες καταλαμβάνουν 4 km2 αφού στα Λύμπια, σημαντικό ποσοστό των εργαζόμενων απασχολείται στην κτηνοτροφία. Στο νότιο μέρος, η περιοχή μελέτης διέπεται από Ζώνη Προστασίας (Ζ1) που μπορεί να περιλαμβάνει αρχαιολογικούς χώρους, χώρους φυσικής καλλονής, δάση, υδατοφράκτες, καλή γεωργική γη, κτλ. Στον πυρήνα και σε περιοχές κοντά και γύρω από τον πυρήνα των κοινοτήτων, εκτός της περιοχής CY6000003 συναντώνται ζώνες με επικρατούσα χρήση την κατοικία. Οι οικισιτικές ζώνες έχουν διάφορες διαβαθμίσεις με τον συντελεστή ανάπτυξης (πυκνότητα δόμησης) να μειώνεται σε συνάρτηση με την απόσταση της ζώνης από το κέντρο της κοινοτήτων. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και στα βόρεια και βορειοανατολικά της περιοχής CY6000003 «Λύμπια-Αγία Άννα» συναντώνται η επέκταση πέρα από τα όρια της Κτηνοτροφικής Ζώνης Δ1, μια μεγάλη σε έκταση Γεωργική Ζώνη Γ3 και διάφορες διαβαθμίσεις της. Βιομηχανικές και άλλες οχλούσες χρήσεις δεν υπάρχουν εγκατεστημένες στην περιοχή.


Η συνολική περιοχή περιλαμβάνει βλάστηση αντιπροσωπευτική της ξηρής, ημίξηρης ζώνης της Κύπρου (π.χ. ξηρόφιλους θαμνώνες με Crataegus azarolus var. aroania, μικρές «κηλίδες» θαμνώνων με Ziziphus lotus), 4 τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ εκ των οποίων οι 2 είναι προτεραιότητας, 1 είδος θηλαστικού του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 13 είδη πουλιών του Παραρτήματος I της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και μεγάλο αριθμό μεταναστευτικών πουλιών, αλλά και ενδημικών ή άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας.


 • Κίνδυνοι που απειλούν την περιοχή μελέτης

Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της συνολικής περιοχής έχουν διαμορφωθεί μέσω της διαχρονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με τη φύση. Στο βαθμό που ασκούνται έως και σήμερα οι διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή δεν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρηση των σπουδαίων γνωρισμάτων της και των προστατευόμενων αντικειμένων της. Πρέπει ωστόσο να ληφθεί μέριμνα, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο υλοποίησης, ώστε η κατάσταση αυτή να διατηρηθεί και στο μέλλον.
Η κυριότερη απειλή φαίνεται να προέρχεται από την απουσία ελέγχου και την πιθανή επέκταση των εξορυκτικών / λατομικών δραστηριοτήτων (νόμιμων και παράνομων) η οποία, εκτός από την άμεση επίδραση με την καταστροφή της βλάστησης και των ενδιαιτημάτων των ειδών, θα έχει και άλλες συνέπειες λόγω της όχλησης και της αύξησης της κυκλοφορίας οχημάτων εντός της περιοχής. Γενικά η παρουσία λατομείων δεν συνάδει με τους στόχους προστασίας μιας περιοχής NATURA 2000.
Η δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της περιοχής. Σε αυτά τα σημεία θα συγκεντρωθούν τρωκτικά αλλά και γλάροι και θα διαταραχθεί η ισορροπία, καθώς θα αλλάξουν οι τροφικές και άλλες σχέσεις ανάμεσα στην πανίδα. Επίσης, κατά την άποψη της Κοινότητας Λυμπιών, η χωροθέτηση του ΧΥΤA σε περιοχή της Κοινότητας Κόσιη η οποία γειτνιάζει με την περιοχή μελέτης, αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την υγεία των κατοίκων της kοινότητας και για τις προοπτικές της μελλοντικής ανάπτυξής της.

Η βόσκηση θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο αν υποβαθμιστούν ή καταστραφούν οι σημαντικότατοι θαμνότοποι. Εντός της περιοχής μελέτης υφίσταται μικρή κτηνοτροφική δραστηριότητα παρά την εκτεταμένη έκταση των καθορισμένων κτηνοτροφικών ζωνών στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει επομένως σύγκρουση των αδειούχων (δηλαδή των περισσοτέρων) κτηνοτροφικών μονάδων σε μη κτηνοτροφικές ζώνες.
Το οδικό δίκτυο εντός της περιοχής αποτελείται κυρίως από χωματόδρομους μέτριας έως κακής βατότητας και με περιορισμένη χρήση. Πιθανή βελτίωση του οδικού δικτύου με παράλληλη αύξηση της χρήσης του αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας για τα περισσότερα είδη ερπετών και θηλαστικών. Η ασφαλτόστρωση των υφιστάμενων δρόμων θα αποτελούσε έναν επιβαρυντικό παράγοντα για την περιοχή, αφού καθιστά εύκολη την πρόσβαση σε απομακρυσμένα σημεία και με αυτόν τον τρόπο εντείνεται η όχληση.
Το κυνήγι γενικά (νόμιμο και παράνομο) οδηγεί στη μείωση του πληθυσμού πολλών ειδών πουλιών ή ακόμα και στην εξαφάνιση κάποιων σπανίων ειδών. Είναι δεδομένο ότι η κυνηγετική δραστηριότητα προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις, όχι μόνο στα θηράματα, αλλά και στα άλλα είδη, καθώς προκαλεί σημαντική ενόχληση. Το κυνήγι ελέγχεται στην περιοχή, αφού η λαθροθηρία θα αποτελούσε μεγάλο κίνδυνο για τον πληθυσμό των ειδών της ορνιθοπανίδας. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η κυνηγετική πίεση δεν θεωρείται ιδιαίτερα έντονη σε ό,τι αφορά τα θηλαστικά. Το κυνήγι της αλεπούς με νόμιμο τρόπο αποτελεί ένα θέμα που πρέπει να εξετασθεί με προσοχή, καθώς η απαγόρευσή του ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του πληθυσμού η οποία να έχει ως αποτέλεσμα την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Γενικά, οι πληθυσμοί του είδους φαίνεται να μην αντιμετωπίζουν συνήθως πρόβλημα από το κυνήγι αλλά η έλλειψη επαρκούς αριθμού καταφυγίων για το είδος στην περιοχή μελέτης περιπλέκει την κατάσταση. Η διαχείριση των πληθυσμών του είδους με περιοδική επιβολή και άρση των απαγορεύσεων φαίνεται να είναι η ενδεδειγμένη λύση.
Η συλλογή ερπετών δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονη. Το πιο ενδιαφέρον για συλλέκτες είδος είναι ο χαμαιλέοντας αλλά οι πληθυσμοί του στην περιοχή μελέτης δεν είναι μάλλον τέτοιοι που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον επαγγελματιών συλλεκτών. Η εσκεμμένη θανάτωση ερπετών από κατοίκους της περιοχής δεν φαίνεται να θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους πληθυσμούς λόγω της σχετικά περιορισμένης και μη μόνιμης παρουσίας ανθρώπων.
Οι μικρής έκτασης καλλιέργειες που εντοπίζονται στο βόρειο κυρίως τμήμα της περιοχής δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ σε κάποιο βαθμό συμβάλουν και στην αύξηση της ποικιλότητας του χώρου. Ακόμα και πιθανή μικρή επέκταση τους δεν αναμένεται να λειτουργήσει αρνητικά για τα ερπετά και τα θηλαστικά. Μεγάλη όμως επέκταση με παράλληλη εντατικοποίηση, αύξηση της χρήσης χημικών ή και στροφή σε πιο δυναμικές μορφές (θερμοκήπια, κλπ.) αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο των ειδών τουλάχιστον για το συγκεκριμένο τμήμα. Τα μικρής κλίμακας έργα για την εξομάλυνση των λόφων που διενεργούνται στα μικρά αγροτεμάχια, προκαλούν αποψιλωμένες πλαγιές και μικρή διάβρωση.
Η δόμηση στην περιοχή μελέτης είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η γειτνίαση όμως με οικιστικές περιοχές και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής καθιστούν την δόμηση έναν εν δυνάμει κίνδυνο. Γενικά λίγες μεμονωμένες οικίες, σε θέσεις όπου δεν απαντούν οικότοποι προτεραιότητας ή ενδιαιτήματα σημαντικών ειδών, δεν αναμένεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα αλλά η έντονη οικιστική ανάπτυξη θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα της περιοχής και θα δημιουργήσει προβλήματα στους πληθυσμούς των ειδών λόγω της συστηματικής παρουσίας των ανθρώπων αλλά και της αλλοίωσης των ενδιαιτημάτων τους.
Ένα ειδικό πρόβλημα για τα αμφίβια της περιοχής είναι το ότι η αναπαραγωγή τους εξαρτάται από περιοχές εκτός της περιοχής μελέτης. Ειδικά το ρέμα νότια από την περιοχή μελέτης διέρχεται από οικιστικές περιοχές και η κατάσταση διατήρησής του βαίνει επιδεινούμενη. Αν δεν ληφθούν μέτρα για την διατήρηση της κοίτης και της παρόχθιας βλάστησης δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν και τα αμφίβια στην περιοχή μελέτης. Τα άπτερα είδη δεν έχουν δυνατότητα διαφυγής και οι πληθυσμοί τους μειώνονται δραστικά. Οι έμμεσες επιδράσεις της φωτιάς απειλούν όλα τα είδη λόγω καταστροφής των ενδιαιτημάτων τους. Ειδικά για τα ασπόνδυλα επισημαίνεται ότι:

α) η παραγόμενη σκόνη από τα λατομεία όταν επικάθεται στα φυτά μπορεί να αλλοιώσει την ποιότητα της τροφής και να μειώσει τους πληθυσμούς των φυτοφάγων ειδών,

β) ενδεχόμενη επέκταση των καλλιεργειών θα έχει ως συνέπεια την καταστροφή μέρους των ενδιαιτημάτων τους,

γ) το ενδεχόμενο της πυρκαγιάς απειλεί τόσο άμεσα όσο και έμμεσα τους πληθυσμούς των ειδών.


Σύμφωνα με την ανάλυση που παρατίθεται, η εντατικοποίηση και η επέκταση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων θα επιδράσει αρνητικά στην κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών, ενδεχομένως και στους αβιοτικούς πόρους της περιοχής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αδειοδότηση και χωροθέτηση έργων/δραστηριοτήτων αλλά και στη δόμηση εντός των ορίων της περιοχής, στο πλαίσιο και της εφαρμογής του Άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.


 • Στόχοι και Άξονες Διαχείρισης

Η περιοχή CY6000003 «Λύμπια-Αγία Άννα» είναι προτεινόμενος Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και ως τέτοιος παρουσιάζει οικολογικό ενδιαφέρον. Οι κύριες χρήσεις γης στην περιοχή, όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πολεοδομικό πλαίσιο, αφορούν στην κτηνοτροφία και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και δευτερευόντως στη γεωργία. Μεταβολές χρήσεων γης ή νέες χρήσεις θα επιτρέπονται μόνο εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος και δεν αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία και τα οικολογικά γνωρίσματα της περιοχής.
Από το σκεπτικό και τη φιλοσοφία κήρυξης της περιοχής ως προστατευόμενης και την αξιολόγηση των βιοτικών και αβιοτικών γνωρισμάτων της, καθώς και των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων της, προκύπτουν οι ακόλουθοι σκοποί διαχείρισης της περιοχής:

Γενικός Σκοπός

Η προστασία της βιολογικής ποικιλότητας της περιοχής CY6000003 «Λύμπια-Αγία Άννα», μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.


Ειδικοί Σκοποί

 • Αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικής σημασίας όπως οι θαμνώνες με Ziziphus lotus, οι θερμομεσογειακοί ξηρόφιλοι θαμνώνες με Crataegus azarolus var. Aroania και οι ψευδοστέππες με αγρωστώδη και ετήσια ποώδη (Thero-Brachypodietea).

 • Διατήρηση ειδών κοινοτικής σημασίας όπως η Αιγυπτιακή νυχτερίδα (Rousettus aegypticus), τα ενδημικά είδη πουλιών Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca) και Τρυπομάζης (Sylvia melanothorax) και το μεταναστευτικό είδος Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulous).

 • Διατήρηση της ποικιλότητας και των ενδιαιτημάτων των ειδών και της μωσαϊκότητας του τοπίου.

 • Παροχή θέσεων καταφυγίων σε είδη θηλαστικών και βελτίωση των ενδιαιτημάτων άλλων ειδών πανίδας.

 • Αποτροπή μη σύννομων επεμβάσεων στους οικοτόπους, αποτροπή της παράνομης συλλογής ειδών και περιορισμός της παράνομης θήρας.

 • Ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην περιοχή.

 • Δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάδειξη και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Οι άξονες διαχείρισης που προτείνονται στο σχετικό σχέδιο διαχείρισης απορρέουν από τους ανωτέρω σκοπούς και εστιάζουν: • σε ενέργειες για την αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων κοινοτικής σημασίας: α) θαμνώνες με Ziziphus lotus, β) θερμομεσογειακοί ξηρόφιλοι θαμνώνες με Crataegus azarolus var. Aroania και γ) οι ψευδοστέππες με αγρωστώδη και ετήσια ποώδη (Thero-Brachypodietea),

 • στην εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης βοσκοτόπων και στην έκδοση σχετικού κανονισμού ή οδηγίας για την εφαρμογή του,

 • στην καταγραφή των χειροπτέρων της περιοχής,

 • στην επόπτευση και φύλαξη της περιοχής,

 • στην ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού,

 • στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην περιοχή,

 • στην ανάδειξη και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία επιπροσθέτως της εφαρμογής των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής, υποστηρίζουν γεωργικές πρακτικές που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση του τοπίου.
 • Ζώνες προστασίας

Στην περιοχή CY6000003 «Λύμπια-Αγία Άννα», διακρίνονται οι ακόλουθες ζώνες προστασίας σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής:
Ζώνη Προστασίας Α

Καταλαμβάνει έκταση 1,2 km2 και αναπτύσσεται στα βορειοανατολικά όρια της οικιστικής ζώνης Ψευδά και στα βόρεια όρια της οικιστικής ζώνης Αγίας Άννας.Ζώνη Προστασίας Β

Αναπτύσσεται σε όλο το βόρειο τμήμα της περιοχής Natura 2000, στα βόρεια όρια των κοινοτήτων Ψευδά και Αγίας Άννας και στα νότια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λάρνακας. Ειδικότερα ως ζώνη Β χαρακτηρίζονται:

- Η κτηνοτροφική ζώνη Δ1 (Δήλωση Πολιτικής) στα βόρεια όρια των Κοινοτήτων Ψευδά και Αγίας Άννας.

- Η κτηνοτροφική ζώνη Δ1 (Δήλωση Πολιτικής) στα νότια του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – Λάρνακας.

- Η κτηνοτροφική ζώνη Δ2 (Δήλωση Πολιτικής) στα όρια των Κοινοτήτων Ψευδά και Αγίας Άννας.
Τμήμα της περιοχής μελέτης εμπίπτει εντός των ορίων της Ζώνης προστασίας Β.


 • Όροι προστασίας για το σύνολο της περιοχής

Στο σύνολο της προστατευόμενης περιοχής CY6000003 «Λύμπια-Αγία Άννα» και στις εντός αυτής ζώνες της καθορίζονται όροι και περιορισμοί στις δραστηριότητες όπως κατωτέρω:

- Οι δασικές εκτάσεις διατηρούν τον δασικό τους χαρακτήρα και διέπονται από την ισχύουσα δασική νομοθεσία, όπως ισχύει.

- Διατηρούνται και προστατεύονται η αυτοφυής βλάστηση στις όχθες των ρεμάτων, οι τύποι οικοτόπων προτεραιότητας του παραρτήματος Ι και τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τα είδη πτηνών της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

- Ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε δύο διαφορετικές ζώνες προστασίας θεωρούνται ενιαίες ως προς την αρτιότητα και τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση. Σε κάθε τμήμα τους όμως επιτρέπεται η χρήση και η δόμηση που επιτρέπεται στην αντίστοιχη ζώνη προστασίας στην οποία εμπίπτει αυτό.


Ακολούθως παρατίθενται οι ειδικοί όροι προστασίας που ισχύουν για τη Ζώνη Β. Οι όροι προστασίας της Ζώνης Α δεν αναφέρονται καθώς βρίσκεται εκτός των ορίων της περιοχής μελέτης της παρούσας Σ.Μ.Π.Ε.


 • Όροι Προστασίας Ζώνης Β

Στόχος της δημιουργίας της ζώνης Β είναι η προστασία των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας πανίδας και χλωρίδας με παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στην Ζώνη Β κατόπιν σύμφωνης γνώμης του φορέα υλοποίησης του σχεδίου διαχείρισης, και βάσει των όρων ανάπτυξης του περί πολεοδομίας και χωροταξίας νόμου, επιτρέπονται:

    • Η επιστημονική έρευνα του φυσικού οικοσυστήματος, περιλαμβανομένων των ειδών χλωρίδας και πανίδας και η παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται υποβάθμιση στο οικοσύστημα και κατόπιν σχετικής άδειας από τον Φορέα Διαχείρισης.

    • Η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στην διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας και εφ’ όσον περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης.

    • Η κατασκευή ελαφρών υποδομών εναρμονισμένων με το περιβάλλον και τον χαρακτήρα της περιοχής με αποκλειστικό στόχο τη διαχείριση και φύλαξη της περιοχής. Σε αυτές εντάσσονται και πιθανά έργα υποδομής του τμήματος Δασών (πυροφυλάκια, δεξαμενές νερού για πυρόσβεση, αποθήκες υλικών κ.λπ.) εφόσον τέτοια έργα κρίνονται απαραίτητα για τη προστασία της περιοχής.

    • Άλλα αναγκαία έργα υποδομής όπως η εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων επιτρέπονται μόνον εάν δεν υφίστανται άλλες εναλλακτικές λύσεις και εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας των οικοσυστημάτων και του τοπίου της περιοχής και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του φορέα υλοποίησης του σχεδίου διαχείρισης.

    • Η ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών, με σκοπό την παρατήρηση της φύσης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ήπια αναψυχή.

    • Έργα συντήρησης βελτίωσης και δημιουργίας μονοπατιών με τις αντίστοιχες υποδομές ενημέρωσης επισκεπτών, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας και εφόσον περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης

    • Οι εργασίες από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

    • Νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες, παραδοσιακού κυρίως χαρακτήρα, δύναται να συνεχιστούν. Ειδικότεροι όροι και περιορισμοί για αυτές δύναται να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης.

    • Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης για όλες τις επιτρεπόμενες αναπτύξεις θα είναι 0,005:1, το ποσοστό κάλυψης 0,005:1, ο ανώτατος αριθμός ορόφων 1 και το ανώτατο ύψος 5,00 m.

    • Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα επιτρέπεται να διατηρήσουν τη χρήση για την οποία κατασκευάσθηκαν. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης της οικοδομής τότε η νέα χρήση θα πρέπει να συνάδει με τις επιτρεπόμενες χρήσεις που προτείνονται με το παρόν και προωθούν τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου. Προσθήκες μπορούν να εγκρίνονται σύμφωνα με τα μέτρα πολιτικής της Δήλωσης Πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για προσθήκες σε επιτρεπόμενη χρήση είτε για προσθήκες σε υφιστάμενη νόμιμη χρήση η οποία δεν είναι πλέον επιτρεπόμενη θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής σε ό,τι αφορά τους συντελεστές ανάπτυξης, όπως αυτοί τροποποιούνται με το παρόν.

    • Η δημιουργία ελαφρών υποδομών/ διευκολύνσεων με εμβαδόν έως 20 m2, εναρμονισμένων με το περιβάλλον και τον χαρακτήρα της περιοχής.

    • Οι εργασίες συντήρησης και βελτίωσης υφιστάμενου οδικού δικτύου που αποσκοπούν στην ασφαλή κίνηση επί των οδών καθώς και πιθανές διανοίξεις που κρίνονται απαραίτητες για τη φύλαξη της περιοχής, και για την υλοποίηση των επιτρεπόμενων από το παρόν δραστηριοτήτων/χρήσεων, κατόπιν σχετικής άδειας από τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου διαχείρισης. Κάθε άλλη εργασία συντήρησης και βελτίωσης υφιστάμενων οδών και κάθε νέα διάνοιξη που δεν εξυπηρετεί τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες/χρήσεις και που γενικά δεν αποσκοπεί στην προστασία της περιοχής, απαγορεύεται.

    • Η κυνηγετική δραστηριότητα σύμφωνα με τον νόμο 152(Ι)/2003 και το εκάστοτε ισχύον σχετικό υπουργικό διάταγμα βάσει των άρθρων 26, 27 και 51 του νόμου.

    • Οι χρήσεις και δραστηριότητες που συμβάλλουν στη διατήρηση και ενίσχυση του παραδοσιακού αγροτικού χαρακτήρα (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία) και στην (ή σε συνδυασμό με την) ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, κ.λπ.). Για τον καθορισμό των εξειδικευμένων πολιτικών και προνοιών σε σχέση με την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός) θα διεξαχθεί εξειδικευμένη μελέτη.

    • Στη Ζώνη Β επιτρέπεται η κτηνοτροφική ανάπτυξη με τις ακόλουθες ρυθμίσεις και προυποθέσεις:

    • Επιτρέπεται η ελεγχόμενη βόσκηση αγροτικών ζώων, σε εκτατική μορφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που εκδίδει το Τμήμα Γεωργίας. Τα κατάλληλα είδη βοσκόντων ζώων, ο μέγιστος αριθμός τους και η κατά χώρο και χρόνο κατανομή τους θα καθορισθούν από το σχέδιο διαχείρισης βοσκοτόπων, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας και ειδικότερα τη διατήρηση της βλάστησης αλλά και της ορνιθοπανίδας που απαντά στην περιοχή. Μέχρι να εκπονηθεί η ανωτέρω μελέτη, οι περιοχές αυτές μπορούν να καθορισθούν από τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.

    • Επιτρέπεται η ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας δηλαδή παραδοσιακών στάβλων και αποθηκών καθώς και συνοδών έργων, όπως ποτίστρες και μικρές υδατοδεξαμενές για την κάλυψη των κτηνοτροφικών αναγκών εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του φορέα υλοποίησης του σχεδίου διαχείρισης.

    • Οι στάβλοι και αποθήκες θα έχουν μέγιστη επιφάνεια 150 m2, μέγιστο αριθμό ορόφων 1, μέγιστο ύψος 4,00 m περιλαμβανόμενης της στέγης με κτιστούς επιχρισμένους πλευρικούς τοίχους. Σε περίπτωση χρήσης πέτρας ή ξύλου ως δομικού υλικού επιτρέπονται και οι ανεπίχριστοι πλευρικοί τοίχοι Η αφετηρία μέτρησης του ύψους είναι το φυσικό έδαφος σε κάθε σημείο του κτιρίου. Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης γι’ αυτή την ανάπτυξη ορίζεται σε 0,15:1.

    • Δεν επιτρέπεται η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ανέγερση μίας μεμονωμένης κατοικίας μόνο σε τεμάχια που ανήκουν σε ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εφόσον η κύρια απασχόληση τους είναι η κτηνοτροφία και σε αυτές θα διαμένουν οικογένειες ή άτομα που εργάζονται στην κτηνοτροφική μονάδα.

    • Η μέγιστη επιφάνεια της κατοικίας δεν δύναται να υπερβαίνει την επιφάνεια των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 150 τ.μ., ο συντελεστής δόμησης το 0,15:1, ο ανώτατος αριθμός ορόφων 1 και το ανώτατο ύψος 5,00 m.

    • Η κατοικία θα ανεγερθεί εντός του τεμαχίου όπου βρίσκονται τα κτηνοτροφικά υποστατικά και μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι αποδεδειγμένα αδύνατο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρακείμενο τεμάχιο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μ. από το τεμάχιο όπου βρίσκονται τα κτηνοτροφικά υποστατικά.

    • Επιτρέπεται η κατασκευή και λειτουργία αγροτουριστικής επιχείρισης σε ιδιοκτήτες / ενοικιαστές κτηνοτροφικών εγκαστάσεων, σύμφωνα με όρους και περιορισμούς που θα προκύψουν από την εκπόνηση ειδικής προς τούτο μελέτης.

    • Το συνολικό εμβαδόν όλων των οικοδομών στο υπό ανάπτυξη τεμάχιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συντελεστή δόμησης του 0,15:1.

    • Περιφράξεις επιτρέπονται μόνο με ανεπίχριστη λιθοδομή.

    • Ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013, τα οποία επιπροσθέτως της εφαρμογής των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής, υποστηρίζουν γεωργικές πρακτικές που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση του τοπίου, με έμφαση στη διατήρηση των θαμνώνων με Ziziphus lotus, των θερμομεσογειακών ξηρόφιλων θαμνώνων με Crataegus azarolus var. aroania και των ψευδοστεππών με αγρωστώδη και ετήσια ποώδη (Thero-Brachypodietea).

    • Για τις αναπτύξεις που επιτρέπονται στη Ζώνη Προστασίας Β, θα εφαρμόζονται επίσης οι Γενικές Πρόνοιες Πολιτικής του Κεφαλαίου 3 της Δήλωσης Πολιτικής.

    • Οι πινακίδες σήμανσης των οδών, οι πινακίδες οριοσήμανσης των προστατευόμενων ζωνών και οι πινακίδες ενημέρωσης των επισκεπτών, εφόσον η αισθητική τους είναι συμβατή με τον χαρακτήρα της περιοχής. Κάθε άλλη τοποθέτηση πινακίδων απαγορεύεται.

    • Η κίνηση τροχοφόρων εκτός των υφιστάμενων οδών, μόνο εάν η κίνηση αυτή πραγματοποιείται για εργασίες προστασίας και διαχείρισης της περιοχής. Κάθε άλλη κίνηση τροχοφόρων εκτός των υφιστάμενων οδών απαγορεύεται.

    • Η διάθεση εκχωμάτων και άλλων υλικών, μόνο στο πλαίσιο έργων αποκατάστασης του τοπίου και κατόπιν σχετικής άδειας από τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου διαχείρισης. Κάθε άλλη διάθεση εκχωμάτων και άλλων υλικών απαγορεύεται.

    • Οι εργασίες συντήρησης και βελτίωσης υφιστάμενου οδικού δικτύου που αποσκοπούν στην ασφαλή κίνηση επί των οδών καθώς και πιθανές διανοίξεις που κρίνονται απαραίτητες για τη φύλαξη της περιοχής, κατόπιν σχετικής άδειας από τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου διαχείρισης. Κάθε άλλη εργασία συντήρησης και βελτίωσης υφιστάμενων οδών και κάθε νέα διάνοιξη που δεν αποσκοπεί στην προστασία της περιοχής, απαγορεύεται.

Όλα τα προαναφερόμενα επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται από την νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντός των ορίων των ζωνών απαγορεύονται οποιεσδήποτε αναπτύξεις, έργα και δραστηριότητες εφόσον αυτές δεν περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες ή κατ εξαίρεση επιτρεπόμενες. Κάθε άλλη διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος ή που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή κατά το μέρος εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή σύμφωνα με το παρόν διάταγμα.

Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις του παρόντος:

α) Τα έργα και οι δραστηριότητες που την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος • υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή

 • βρίσκονται στο τελικό στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια ή

 • έχουν δημοπρατηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης ή

 • έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή

 • έχουν αδειοδοτηθεί με επιβολή περιβαλλοντικών όρων με τη δυνατότητα, εάν απαιτείται, επιβολής αρμοδίως πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων.

β) Τα έργα εθνικής σημασίας και εθνικής άμυνας ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς επίσης και έργα και επεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμύρων, θεομηνιών κλπ.).


 • Αξιολόγηση της περιοχής

Η αξιολόγηση του διαχειριστικού σχεδίου της περιοχής καταλήγει πως οι σημαντικότεροι τομείς στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι:

    • Οι δύο οικότοποι προτεραιότητας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (5220 θαμνώνες με Ziziphus και 6220 Ψευδοστέππες Thero-Brachypodietea) αποτελούν, ως τέτοιοι, προτεραιότητα για τη λήψη διαχειριστικών μέτρων, αλλά και δεδομένης της υποτυπώδους μορφής τους στην περιοχή.

    • Βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η Αιγυπτιακή νυχτερίδα περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ και ως εκ τούτου αποτελεί προτεραιότητα για τη λήψη διαχειριστικών μέτρων προστασίας της και επιβάλλει τον καθορισμό Ειδικών Ζωνών Διατήρησης. Κατά την έρευνα πεδίου δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωση της παρουσίας καταφυγίων για το είδος αυτό και συνεπώς εξακολουθεί να αποτελεί βασικό διαχειριστικό στόχο μόνο εάν τέτοιες θέσεις επιβεβαιωθούν στην περιοχή μελέτης.
 • Μέτρα διαχείρισης και προστασίας

Βάσει του σχεδίου διαχείρισης δεν προτείνονται εξειδικευμένες διαχειριστικές παρεμβάσεις για είδη φυτών και ζώων, διότι από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι και ότι για τη διασφάλιση της διατήρησής τους επαρκεί η στόχευση στη διατήρηση των ενδιαιτημάτων τους. Τα μέτρα που προτείνονται είναι μέτρα περιορισμένης επέμβασης και αφορούν κυρίως σε μικρής κλίμακας αποκατάσταση τύπων οικοτόπων, διαχείριση βοσκοτόπων, επόπτευση/φύλαξη της περιοχής και εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας. Επιγραμματικά παρουσιάζονται τα κάτωθι:

    • Μέτρα διαχείρισης θαμνώνων με Ziziphus lotus: στοχεύει στην διατήρηση των θαμνώνων με Ziziphus lotus ώστε να επιτευχθεί τελική κάλυψη σε αυτά τα σημεία έως 50%, στην παροχή θέσεων καταφυγίων σε είδη θηλαστικών, στη βελτίωση του ενδιαιτήματος για ορισμένα είδη ερπετών όπως ο χαμαιλέοντας.

    • Αποκατάσταση των ψευδοστεπών με αγρωστώδη και ετήσια ποώδη (Thero-Brachypodietea) (τύπος οικοτόπου προτεραιότητας με κωδικό 6220): στοχεύει στη διατήρηση του οικοτόπου προτεραιότητας ψευδοστέππες με αγρωστώδη και ετήσια ποώδη (Thero-Brachypodietea) και στη βελτίωση του ενδιαιτήματος ειδών πανίδας.

    • Αποκατάσταση των θερμομεσογειακών ξηρόφιλων θαμνώνων με Crataegus azarolus var. aroania (τύπος οικοτόπου με κωδικό 5330): στοχεύει στη διατήρηση των θερμομεσογειακών ξηρόφιλων θαμνώνων με Crataegus azarolus var. Aroania και τη βελτίωση του ενδιαιτήματος ειδών πανίδας.

    • Ενίσχυση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού: Η θετική αποδοχή της περιοχής Natura 2000 από την τοπική κοινωνία και τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες (τοπικό και εθνικό επίπεδο), καθώς και η ενεργός συμμετοχή τους στη διατήρηση αυτής.

    • Ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφορία: Η διαμόρφωση περιβαλλοντικά «εγγράμματων» πολιτών, οι οποίοι πέρα από την απόκτηση γνώσεων θα αποκτήσουν δεξιότητες και στάσεις, που θα τους καταστήσουν ικανούς να μετέχουν σε δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα

    • Ανάδειξη και αειφόρος ανάπτυξη της περιοχής: Δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάδειξη και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

    • Έκδοση κανονισμού για τη χρήση του πεδίου βολής: στην ευρύτερη περιοχή του NATURA υπάρχει πεδίο βολής του στρατού. Η όχληση από τον θόρυβο είναι σημαντική για την ορνιθοπανίδα. Ο περιορισμός της όχλησης της πανίδας από τη λειτουργία του πεδίου βολής κρίνεται επιτακτική.11.3.2. Περιοχή CY2000002 «Αλυκός Ποταμός – Άγιος Σωζόμενος»


 • Γενική περιγραφή και αξιολόγηση της περιοχής

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται σε απόσταση 20 km περίπου από τη Λευκωσία και περιλαμβάνει την κοίτη των ποταμών Αλμυρός και Αλυκός, με διεύθυνση περίπου Α-Δ. Η περιοχή προστασίας περιλαμβάνει την περιοχή στη λεκάνη κατάκλισης των ποταμών σε απόσταση περίπου 50m από την εκάστοτε παρυφή της κοίτης των ποταμών και καταλαμβάνει έκταση 4 km2. Η περιοχή μελέτης εκτείνεται μέχρι τον Άγιο Σωζόμενο προς τα ανατολικά, εμπεριέχοντας τις βουνοκορφές με τα απότομα πρανή, ενώ το δυτικό όριο της περιοχής είναι το κύριο οδικό δίκτυο μεταξύ των κοινοτήτων Τσέρι και Μαργί.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τον ποταμό Αλυκό (περιοδικής ροής) και δημιουργείται από δύο ξεχωριστούς κλάδους, τον Αλμυρό και Αλυκό ποταμό. Ο προστατευόμενος ποταμός τροφοδοτείται από επιφανειακά και υπογείως από τα πετρώματα που βρίσκονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα στην περιοχή Τροόδους, ενώ η επιφανειακή απορροή καταλήγει στον ποταμό Γιαλιά, στον οποίο εκρέει ο Αλυκός ποταμός (ανατολικά της περιοχής Άγιος Σωζόμενος).
Το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης εντός των ορίων της περιοχής Natura 2000 Αλυκός ποταμός - Αγιος Σωζόμενος είναι ιδιωτική γη. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης αποτελείται και από χαλίτικα τεμάχια, ειδικά στη περιοχή του γεωμορφόματος Άγιου Σωζόμενου η κρατική γη αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκτασης.
Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνει το Natura «Αλυκός Ποταμός – Άγιος Σωζόμενος» είναι διαμήκεις, οι χρήσεις γης και οι πολεοδομικές ζώνες που συναντώνται στο μήκος του ποικίλουν:

    • Ένα μεγάλο ποσοστό της περιοχής παρουσιάζει χαμηλή πυκνότητα ανάπτυξης με αγροτική και κτηνοτροφική χρήση.

    • Η δεύτερη κατηγορία χαρακτηρίζεται από μέτριας πυκνότητας οικιστική ανάπτυξη.

    • Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τις περιοχές με βιομηχανική ανάπτυξη.

    • Τέλος μπορεί να διαχωριστεί η περιοχή των λατομείων στα βορειοανατολικά όρια της περιοχής μελέτης.

Στην ευρύτερη περιοχή του Άλυκου ποταμού - Άγιου Σωζόμενου δεν υπάρχουν αυτούσια κρατικά δάση. Η γεωργική δραστηριότητα στην περιοχή είναι αρκετά εκτεταμένη όσον αφορά την έκταση της περιοχής στην οποία αναπτύσσεται και προσανατολισμένη σε περιορισμένους τύπους καλλιεργειών (σιτηρά, κτηνοτροφικής βρώμης, ελαιοκαλλιέργεια). Οι κλιματικές συνθήκες της περιοχής καθώς και η γειτνίασή της με τις αγορές των αστικών κέντρων της Λευκωσίας και της Λάρνακας ευνοούν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Πλησίον της υπό μελέτης περιοχής αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια μια αξιοσημείωτη βιομηχανική ανάπτυξη, που επικεντρώνεται στα νότια των Λατσιών και επεκτείνεται μέχρι το Δάλι και τη Νήσου. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης διαθέτει ένα αρκετά εκτεταμένο κύριο οδικό δίκτυο. Την περιοχή διασχίζει ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού, ενώ δευτερεύων δίκτυο ενώνει όλες τις κοινότητες που περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης.


Η ευρύτερη περιοχή φιλοξενεί τις κοινότητες Τσέρι, Δάλι, Ποταμιά, Μαρκί, Κοτσιάτης, Νήσου και Πέρα χωριό. Στην περιοχή δυτικά του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού παρατηρείται εκτεταμένη γεωργική δραστηριότητα. Ένας μεγάλος αριθμός βιομηχανικών μονάδων βρίσκεται εντός της βιομηχανικής ζώνης της κοινότητας Δάλι, ανατολικά του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού. Ανατολικότερα εντοπίζονται κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες τείνουν να αναπτύσσονται κατά μήκος της κοίτης του Αλυκού ποταμού. Ζώνη προστασίας εντοπίζεται σε όλο το μήκος του ποταμού και εκατέρωθεν της κοίτης του στα δυτικά του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού. Η οικιστική ανάπτυξη στη περιοχή είναι περιορισμένη, με αυξητική όμως τάση, λόγω της επέκτασης των οικιστικών ζωνών των γύρω κοινοτήτων.
Οι τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ είναι οι παράκτιες κοινότητες αλοφυτικών λιβαδιών (1410), οι κοινότητες των αλοφυτικών θαμνώνων (1420), οι πρόσκοπες κοινότητες (1310), οι χαμηλές χαμαιφυτικές κοινότητες των νιτρόφιλων ή αλονιτρόφιλων θαμνώνων (1430), τα υγρά λιβάδια με μεσογειακές υγρόφιλες κοινότητες που φτάνουν στην πλήρη ανάπτυξή τους το καλοκαίρι (6420), οι θαμνώνες με Zizyphus lotus (5220), ο οικότοπος των προστεππικών θαμνώνων (5330), η τυπική θερμομεσογειακή βλάστηση των χαμηλών, μαξιλαρόμορφων θάμνων (Cisto-Micromerietea, 5420), τα ξηροφυτικά μεσογειακά λιβάδια, πλούσια σε ετήσιες πόες και πολυετή αγρωστώδη (6220), οι νιτρόφιλες, ξηροφυτικές κοινότητες με φυτά που εμφανίζονται κυρίως ως ζιζάνια καλλιεργειών (CY14), οι Ημι-νιτρόφιλες και νιτρόφιλες κοινότητες αγκαθιών και ψηλών πολυετών ή διετών ποών (CY09) και η χασμοφυτική βλάστηση ( 8210).


 • Κίνδυνοι που απειλούν την περιοχή μελέτης

Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της συνολικής περιοχής έχουν διαμορφωθεί μέσω της διαχρονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με τη φύση. Οι απειλές που ασκούνται έως και σήμερα από τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή θέτοντας, βάσει του Διαχειριστικού σχεδίου, σε κίνδυνο τη σπουδαιότητα των γνωρισμάτων της και των προστατευόμενων αντικειμένων της παρουσιάζονται κάτωθι.
Η γεωργική δραστηριότητα στην περιοχή είναι αρκετά εκτεταμένη όσο αφορά την έκταση που καταλαμβάνει και αφορά κυρίως αροτριαίες ξηρικές καλλιέργειες αποκλειστικά για την παραγωγή σιτηρών καθώς και ξηρικών δενδρωδών καλλιεργειών αποκλειστικά ξηρικών ελαιώνων ελαιοπαραγωγής. Μεγάλη όμως επέκταση με παράλληλη εντατικοποίηση, αύξηση της χρήσης χημικών ή και στροφή σε πιο δυναμικές μορφές (θερμοκήπια, κλπ.) αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο των ειδών τουλάχιστον για το συγκεκριμένο τμήμα.
Η βόσκηση συντηρεί τις φρυγανικές κοινότητες και τα λιβάδια καθώς παρεμποδίζει την ανάπτυξη υψηλών θαμνώνων. Αντίθετα, η έντονη βόσκηση υποβαθμίζει την χλωριδική σύνθεση των κοινοτήτων με διείσδυση συνανθρωπικών και νιτρόφιλων ειδών. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι η έκταση των θαμνώνων της περιοχής μελέτης έχει προ πολλού υποστεί μείωση τόσο από τις καλλιέργειες όσο και από τα λατομεία και την κατασκευή των γειτονικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Η προστασία της φυσικής βλάστησης της περιοχής από την υπερβόσκηση και την αποψίλωση θεωρείται υψηλής προτεραιότητας.
Απειλή ασκείται και από τη θήρα. Η περιοχή είναι ήδη απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου, όμως το παράνομο κυνήγι έχει εντοπιστεί σαν ένα πρόβλημα της περιοχής. Η καταστολή παράνομου κυνηγίου θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο φύλαξης του χώρου.
Η πιθανή οικιστική ανάπτυξη εντός γεωργικών ζωνών, η ενδεχόμενη επέκταση ζωνών ανάπτυξης προς τον ποταμό και η ενδεχόμενη επέκταση έργων οδοποιίας εμπεριέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ποιότητα του περιβάλλοντος και την διατήρηση του οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής.
Κύρια απειλή που αντιμετωπίζουν όλοι οι υγροτοπικοί οικότοποι είναι η ξηρασία. Παρόλο που τα υγροτοπικά συστήματα της περιοχής είναι προσαρμοσμένα στις αναμενόμενες λόγω κλίματος παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, η μείωση της έκτασής τους και η υποβάθμιση της χλωριδικής τους σύνθεσης και δομής έχουν μειώσει την ανθεκτικότητά τους. Η κατάσταση επιδεινώνεται τόσο με την υπερεκμετάλλευση των υδατικών πόρων όσο και με την επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Οι επεμβάσεις στην υδρομορφολογία της κοίτης (π.χ., κατασκευή αναχωμάτων, γεφυρών) και οι συνεχείς ανθρωπογενείς διαταράξεις (π.χ., πέρασμα ζώων και τροχοφόρων, εναπόθεση σκύρων και σκυβάλων) εμποδίζουν την αναγέννηση της φυσικής βλάστησης και διευκολύνουν την εισβολή ζιζανίων και άλλων επιγενών. Η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, οφειλόμενη στις βιομηχανικές δραστηριότητες, στις καλλιέργειες (χρήση αγροχημικών) και στους οικισμούς που περιβάλλουν την περιοχή μελέτης, επίσης διευκολύνουν την εισβολή ειδών και ευνοούν τις πιο ανθεκτικές κοινότητες, όπως οι καλαμώνες.
Για τα αρπακτικά είδη σημαντικότερες απειλές είναι η μείωση της αφθονίας της διαθέσιμης τροφής λόγω εντατικοποίησης της γεωργίας (χρήσης φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων, απώλεια δομικών στοιχείων) στις περιοχές σε επαφή με τον υγρότοπο και η λαθροθηρία. Για τα στρουθιόμορφα και μη στρουθιόμορφα είδη σημαντικότερη απειλή αποτελεί η υποβάθμιση των οικολογικών λειτουργιών στα γεωργικά ενδιαιτήματα (καταστροφή φυτοφρακτών και διάσπαρτων δένδρων, αντικατάσταση μωσαϊκού εκτατικών καλλιεργειών με εντατικές καλλιέργειες, χρήση εντομοκτόνων και φυτοφαρμάκων) και επίσης μέσω υπερβόσκησης στα φρύγανα. Θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό προς την κατεύθυνση αυτή να δοθούν επιπλέον κίνητρα στην ευρύτερη περιοχή μελέτης για την ένταξη των καλλιεργειών σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας. Επίσης η κατάλληλη διαχείριση της δομής της βλάστησης αλλά και της παρουσίας νερού σε τμήματα της κοίτης του ποταμού. Θα πρέπει να εξεταστεί η λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε η παρουσία του νερού να παρατείνεται κατά το δυνατόν, ειδικά για να καλύπτει τις δύο μεταναστευτικές περιόδους του έτους. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη ποικιλία μικροενδιαιτημάτων που θα μπορεί να καταληφθούν από διάφορα είδη (λ.χ. είδη μεταναστευτικών ερωδιών, Αλκυώνη).
Ιδιαίτερα απειλητικό, είναι το φαινόμενο της παράνομης σύλληψης μεταναστευτικών πουλιών που λαμβάνει χώρα σε αδιευκρίνιστα μεγάλη κλίμακα. Πρωταρχικό στόχο αποτελούν τα στρουθιόμορφα είδη, αλλά τελικά συλλαμβάνεται και εξολοθρεύεται ανεξέλεγκτα μια μεγάλη ποικιλία πουλιών (λ.χ. μεταναστευτικά θουπιά και άλλα αρπακτικά). Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι τα είδη πουλιών κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης είναι πολυάριθμα και με υψηλά ποσοστά αποθηκευμένου λίπους για να αντεπεξέλθουν στις ενεργειακές απαιτήσεις της μετακίνησης. Η συλλήψεις αυτές γίνονται με τη χρήση ξόβεργων και διχτυών παραλλαγής (mist-nets). Έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται συστηματικά στην περιοχή κατά τις δύο μεταναστευτικές περιόδους, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο, ταυτόχρονα βέβαια με οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για το θέμα.
Εν γένει στους υγρότοπους της περιοχής, οι μεταβολές της υδρομορφολογίας με επεμβάσεις στην παρόχθια ζώνη έχουν μειώσει ανεπιστρεπτί το εύρος του πλημμυρικού πεδίου ενώ τοπικά τα κατασκευαστικά έργα (δρόμοι, γεφύρια) και η απόθεση αδρανών υλικών και απορριμμάτων προκαλούν κατάτμηση των οικότοπων και υποβάθμιση των αβιοτικών παραγόντων.
Κίνδυνος εντοπίζεται και ως προς την αλλοίωση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών των φυσικών κρημνών στην περιοχή του Αγίου Σωζόμενου που προκαλείται τόσο από φυσικά αίτια όσο και από ανθρωπογενή. Κατά τόπους παρατηρούνται καταπτώσεις βράχων, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της δράσης παραγόντων που αυξάνουν την διατμητική τάση που ασκείται στο πέτρωμα. Επίσης, οι σεισμικές δονήσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν φαινόμενα κατολισθήσεων. Από την άλλη πλευρά, το πέτρωμα επηρεάζεται από τις φυσικοχημικές διεργασίες της αποσάθρωσης. Η συνεχής ανάπτυξη, κυρίως βιομηχανική και λατομική, κατά μήκος των ποταμών Αλυκού και Αλμυρού αποτελεί κίνδυνο στη μορφολογία της κοίτης, ενώ η κατασκευή οδικού δικτύου προκαλεί αλλοίωση του τοπίου και παρέμβαση στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των ποταμών με την δημιουργία γεφυριών και στη γεωμορφολογία της κοιλάδας με την εκσκαφή τεχνικών πρανών στα υψομετρικά σημεία, τα οποία τέμνονται από το οδικό δίκτυο.


 • Στόχοι και Άξονες Διαχείρισης

Κύριος γενικός στόχος διαχείρισης της περιοχής Natura, βάσει του διαχειριστικού σχέδιου, είναι η προστασία και η αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και ειδών κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος και η εν γένει προστασία της βιοποικιλότητας και της φυσιογνωμίας της περιοχής.

Οι κύριοι άξονες διαχείρισης είναι οι εξής: • Επέκταση των ορίων της περιοχής Φύση 2000 για συμπερίληψη σημαντικών πληθυσμών νεροχελώνας.

 • Αποφυγή επεμβάσεων και αλλοιώσεων στην κοίτη του ποταμού.

 • Διατήρηση ικανών ποσοτήτων νερού στον ποταμό.

 • Προστασία των σημαντικών θέσεων για τη διατήρηση των ειδών προτεραιότητας που βρίσκονται εντός 300 m από την κοίτη της Αλυκής.

 • Διατήρηση των φυσικών και γεωργικών ενδιαιτημάτων στην περιοχή εντός ενός χιλιομέτρου από την κοίτη του ποταμού στον μέγιστο εφικτό βαθμό.

 • Προστασία της ποιότητας του νερού μέσα από τον έλεγχο των απορροών και της απόρριψης υγρών αποβλήτων από τις οικιστικές, βιομηχανικές και γεωργικές χρήσεις.

 • Ανάδειξη της περιοχής μέσα από την προβολή της οικολογικής και πολιτιστικής αξίας της περιοχής και την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

Οι κύριοι στόχοι διαχείρισης για την περιοχή είναι :

1. Προτεραιότητα της περιοχής είναι η διατήρηση της νεροχελώνας (Mauremys rivulata) μέσω:


 • Προστασία και αύξηση του πληθυσμού της νεροχελώνας και ενίσχυση των λειτουργιών του οικοσυστήματος

 • Προστασία του πληθυσμού της νεροχελώνας από ξενικά είδη

2. Προστασία και διατήρηση των νυχτερίδων μέσω:

 • Διατήρηση των ενδιαιτημάτων και χώρων αναπαραγωγής της

 • Προστασία του πληθυσμού από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες

3. Προστασία και διατήρηση της ορνιθοπανίδας, μέσω:

 • Διατήρηση εκτάσεων με μωσαϊκό ενδιαιτημάτων στην περιοχή που να περιλαμβάνουν τις διάφορες μορφές της κλιμάκωσης της βλάστησης

 • Διατήρηση επαρκών σωμάτων παραποτάμιας βλάστησης με ταυτόχρονη παρουσία νερού στην κοίτη του ποταμού ακόμα και κατά τη περίοδο του φθινοπόρου

 • Διατήρηση των υγροτοπικών λειτουργιών στα απαιτούμενα επίπεδα για την ύπαρξη αφθονίας τροφής και κατάλληλων θέσεων για τροφοληψία

 • Περιορισμό της καταστροφής των ενδιαιτημάτων με εξασφάλιση μεγάλων περιοχών που δεν θα αποδοθούν στην οικιστική ανάπτυξη.

4. Προστασία αμφιβίων, ερπετών και εντόμων , μέσω

 • Μείωση της ρύπανσης

 • Διατήρηση των υγροτοπικών λειτουργιών στα απαιτούμενα επίπεδα για την ύπαρξη αφθονίας τροφή; και κατάλληλων θέσεων για τροφοληψία

 • Διατήρηση ενδιαιτημάτων

Επιπρόσθετα, στόχοι διαχείρισης της περιοχής θα πρέπει να είναι οι εξής:

5. Διατήρηση των ενδιαιτημάτων (φυσικών και καλλιεργειών)

6. Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας

7. Διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος της περιοχής

8. Ανάπτυξη χαμηλής έντασης αγροτουριστικής δραστηριότητας.

9. Διατήρηση και διευκόλυνση των οικομικών δραστηριοτήτων περιλαμβανομένου της αγροτικής δραστηριότητας

10. Διαχείριση και ένταξη του οικολογικού χώρου «NATURA 2000» στον βιωματικό χώρο της περιοχής.


 • Ζώνες προστασίας

Εντός της περιοχής Νατούρα και σε απόσταση μέχρι ένα χιλιόμετρο από την κοίτη των ποταμών προτείνεται ο ορισμός τεσσάρων τύπων περιοχών:

Ζώνη Προστασίας Α: Περιοχή οικοτόπων εντός της Περιοχής Natura 2000.

Περιλαμβάνει τις περιοχές των οικοτόπων του Natura και έχουν οριστεί σαν περιοχές σημαντικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.Ζώνη Προστασίας Β: Γεωργικές εκτάσεις σε απόσταση 1km από την κοίτη του ποταμού

Περιλαμβάνει τις γεωργικές εκτάσεις σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από την κοίτη του ποταμού. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει εκτάσεις εντός της περιοχής Natura οι οποίες παρουσιάζουν είτε βλάστηση που δεν φορά είδη ή τύπους οικοτόπων προτεραιότητας, είτε ανθρωπογενή χρήση (καλλιέργειες, βιομηχανικές μονάδες, κτηνοτροφικές μονάδες κλπ).Ζώνη Προστασίας Γ: Βιομηχανικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις σε απόσταση 1km από την κοίτη του ποταμού

Περιλαμβάνει τις γεωργικές, βιομηχανικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις σε απόσταση ενός χιλιομέτρου ένθεν και ένθεν από την κοίτη του ποταμούΖώνη Προστασίας Δ: Περιοχή Οικοτόπων που γειτνιάζουν με την Περιοχή Natura 2000.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει εκτάσεις που εφάπτονται της περιοχής Natura και έχουν οριστεί σαν περιοχές σημαντικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 • Όροι προστασίας για το σύνολο της περιοχής

Η οριοθετημένη περιοχή για συμπερίληψη στο δίκτυο Φύση 2000 περιορίζεται κυρίως στην κοίτη του ποταμού. Λόγω του μικρού πλάτους που καταλαμβάνει η περιοχή, κρίνεται σκόπιμη η επιβολή αυστηρών περιορισμών σε όλη την έκτασή της, όσον αφορά στις επιτρεπόμενες δραστηριότητες και σε οποιεσδήποτε επεμβάσεις.
Επιπρόσθετα, εντός αλλά και εκτός της περιοχής προστασίας υφίστανται θέσεις περιορισμένης έκτασης οι οποίες αποτελούν τοποθεσίες άνθισης συγκεκριμένων ειδών λόγω της ανάπτυξης μικροκλίματος με τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Στις θέσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα διατήρησης. Σημειώνεται ότι επειδή η νεροχελώνα μετακινείται σε απόσταση 200 – 300 m από την κοίτη θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες στις εκτάσεις αυτές για τη διατήρηση του είδους.
Η ευρύτερη περιοχή της κοίτης του ποταμού, σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου, αποτελεί ευαίσθητη περιοχή λόγω της γειτνίασης της με την περιοχή προστασίας και το γεγονός ότι αποτελεί μέρος της λεκάνης απορροής του ποταμού. Η ανάπτυξη και οι ανθρώπινες δραστηριότητες θα πρέπει συνεπώς να εμπίπτουν σε ένα πλαίσιο διαχείρισης για τη διατήρηση της βιολογικής ζωής και του τοπίου. Με τον προτεινόμενο έλεγχο εντός της περιοχής αυτής θα διασφαλίζεται η ποιότητα του περιβάλλοντος, η διατήρηση ενδιαιτημάτων και η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων, τα οποία αποτελούν επίσης σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και διατήρησης των οργανισμών, π.χ. παρουσία τροφής.


 • Όροι προστασίας για τη Ζώνη Α

    • Όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις θα ισχύουν οι πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής για τις υφιστάμενες πολεοδομικές ζώνες

    • Διασφάλιση ικανοποιητικής ροής νερού και της παρουσίας επιφανειακού νερού στην κοίτη του ποταμού στις κατάλληλες περιόδους

    • Απαγόρευση άντλησης νερού

    • Φύλαξη της περιοχής ως προς: αποθέσεις μπαζών, συλλογή ειδών χλωρίδας και πανίδας, παράνομη θήρευση, πυρκαγιές

    • Μετακίνηση μπαζών, αποκατάσταση επιβαρυμένων χώρων

    • Απαγόρευση απόρριψης υγρών αποβλήτων και επιβαρυμένων με ρύπους όμβριων απορροών από βιομηχανικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις

    • Περιορισμός οδικής διακίνησης σε οριοθετημένες διαδρομές. Κατασκευή γεφυριών σε δρόμους που διακόπτουν την περιοχή

    • Απαγόρευση φύτευσης επιγενών ειδών

    • Εφαρμογή ειδικών μέτρων για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

    • Απαγόρευση κυνηγίου

    • Τήρηση καλών πρακτικών για τον περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων (Καλές Γεωργικές Πρακτικές, χρήση εντομοκτόνων και φυτοφαρμάκων κλπ)

    • Περιορισμός στα είδη φυτών που επιτρέπεται να φυτεύονται

    • Απαγόρευση συλλογής ειδών άγριας χλωρίδας

    • Φύλαξη / επιτήρηση
 • Όροι προστασίας για τη Ζώνη Β

    • Όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις ισχύουν οι πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής

    • Εφαρμογή των προνοιών του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης που ισχύουν σε περιοχές Φύση 2000 για την προστασία των οικοτόπων

    • Περιορισμός της χρήσης γεωργικών χημικών

    • Εφαρμογή μέτρων και περιορισμών στην επέκταση των οικιστικών περιοχών

    • Αυστηρή επιβολή της απαγόρευσης θήρευσης

    • Έλεγχος καψαλισμάτων (εντατικοποίηση της επιτήρησης, αύξηση ποινών κλπ)

    • Τήρηση καλών πρακτικών για τον περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων (Καλές Γεωργικές Πρακτικές, χρήση εντομοκτόνων και φυτοφαρμάκων κλπ)
 • Όροι προστασίας για τη Ζώνη Γ

    • Όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις ισχύουν οι πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής

    • Εφαρμογή μέτρων και περιορισμών στην επέκταση των οικιστικών περιοχών
 • Όροι προστασίας για τη Ζώνη Δ

    • Όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις ισχύουν οι πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής.

    • Φύλαξη της περιοχής ως προς: αποθέσεις μπαζών, συλλογή ειδών χλωρίδας και πανίδας, παράνομη θήρευση, πυρκαγιές

    • Μετακίνηση μπαζών, αποκατάσταση επιβαρυμένων χώρων

    • Απαγόρευση απόρριψης υγρών αποβλήτων και επιβαρυμένων με ρύπους όμβριων απορροών από βιομηχανικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις

    • Περιορισμός οδικής διακίνησης σε οριοθετημένες διαδρομές. Κατασκευή γεφυριών σε δρόμους που διακόπτουν την περιοχή

    • Απαγόρευση φύτευσης επιγενών ειδών

    • Εφαρμογή ειδικών μέτρων για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

    • Απαγόρευση κυνηγίου

    • Τήρηση καλών πρακτικών για τον περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων (Καλές Γεωργικές Πρακτικές, χρήση εντομοκτόνων και φυτοφαρμάκων κλπ)

    • Περιορισμός στα είδη φυτών που επιτρέπεται να φυτεύονται

    • Απαγόρευση συλλογής ειδών άγριας χλωρίδας

    • Τοποθέτηση προειδοποιητικών/ απαγορευτικών πινακίδων.

    • Περίφραξη.

    • Φύλαξη / επιτήρηση
 • Προστασία σπηλιών

    • Έλεγχος δραστηριοτήτων στην περιοχή των σπηλιών.

    • Τοποθέτηση προειδοποιητικών/ απαγορευτικών πινακίδων.

    • Περίφραξη της εισόδου των σπηλιών αν κριθεί αναγκαίο μέσα από την συστηματική παρκολούθηση (χαμηλό κιγκλίδωμα ώστε να μη δυσκολεύονται οι νυκτερίδες κατά την έξοδό τους από τη σπηλιά).
 • Αξιολόγηση της περιοχής

Τα πλέον αξιόλογα στοιχεία της περιοχής μελέτης τα οποία δικαιολογούν την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας και διαχείρισης περιλαμβάνουν σημαντικά είδη ζώων και φυτών, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα είδη πτηνών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, καθώς και τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και της Βόννης, τα οποία θα πρέπει να προστατευθούν με βάση τη σημασία τους για το τοπικό περιβάλλον, την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.
Επίσης, οι τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που είναι οι παράκτιες κοινότητες αλοφυτικών λιβαδιών (1410), οι κοινότητες των αλοφυτικών θαμνώνων (1420), οι πρόσκοπες κοινότητες (1310), οι χαμηλές χαμαιφυτικές κοινότητες των νιτρόφιλων ή αλονιτρόφιλων θαμνώνων (1430), τα υγρά λιβάδια με μεσογειακές υγρόφιλες κοινότητες που φτάνουν στην πλήρη ανάπτυξή τους το καλοκαίρι (6420), οι θαμνώνες Zizyphus lotus (5220), ο οικότοπος των προστεππικών θαμνώνων (5330), η τυπική θερμομεσογειακή βλάστηση των χαμηλών, μαξιλαρόμορφων θάμνων (Cisto-Micromerietea, 5420), τα ξηροφυτικά μεσογειακά λιβάδια, πλούσια σε ετήσιες πόες και πολυετή αγρωστώδη (6220), οι νιτρόφιλες, ξηροφυτικές κοινότητες με φυτά που εμφανίζονται κυρίως ως ζιζάνια καλλιεργειών (CY14), οι Ημι-νιτρόφιλες και νιτρόφιλες κοινότητες αγκαθιών και ψηλών πολυετών ή διετών ποών (CY09) και η χασμοφυτική βλάστηση ( 8210).


 • Μέτρα διαχείρισης και προστασίας

Από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει ότι για την διασφάλιση της προστασίας της περιοχής είναι απαραίτητη η λήψη ειδικών διαχειριστικών μέτρων. Τα μέτρα που ορίζονται από το Δ.Σ. για την αντιμετώπιση των πιέσεων που υφίστανται οι φυσικοί οικότοποι και τα είδη χλωρίδας είναι τα κάτωθι:
Α. Συστηματική παρακολούθηση της περιοχής μελέτης

που συνίσταται στα ακόλουθα: • Χωροθέτηση της περιοχής ΦΥΣΗ 2000 δίδοντας προτεραιότητα στην προστασία της από τις αρμόδιες υπηρεσίες (δημοσιοποίηση των μελλοντικών σχεδίων για τα έργα οδοποιίας, κατασκευές, επέκταση της βιομηχανικής ζώνης κ.λπ).

 • Θέσπιση απαγορευτικών διατάξεων για την ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων και άλλων αδρανών υλικών.

 • Παρακολούθηση της χωροθέτησης αλλά και της εφαρμογής των απαγορευτικών διατάξεων στην περιοχή μελέτης.

 • Συστηματική παρακολούθηση των οικότοπων και των απειλούμενων ειδών χλωρίδας της περιοχής Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 με στόχο τη διατήρησή τους και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών μέτρων.

 • Οριοθέτηση ρυθμιστικής ζώνης γύρω από τη συγκεκριμένη περιοχή ΦΥΣΗ 2000 (300 m, δεξιά και αριστερά από την κοίτη του ποταμού). Στη ζώνη αυτή προτείνεται ο περιορισμός της χρήσης αγροχημικών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, με την εφαρμογή επιδοματικής πολιτικής στους καλλιεργητές.

 • Περιορισμός της εξορυκτικής δραστηριότητας στη περιοχή μελέτης και ιδιαίτερα κοντά στα βράχια όπου φωλιάζουν τα πουλιά. Απαραίτητη κρίνεται η γεωλογική μελέτη η οποία θα καθορίσει τη δραστηριότητα αυτή, για την αποφυγή των επικίνδυνων ερπυσμών, οι οποίοι είναι ήδη ορατοί, ευτυχώς μακριά προς το παρόν από τα απότομα βράχια (σημεία φωλέασης των πτηνών).

 • Συγκράτηση της κοίτης του ποταμού με έργα πρασίνου (φυτεύσεις κατάλληλων ιθαγενών ειδών, π.χ. Tamarix smyrnensis), όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.

 • Σταδιακός περιορισμός των ξενικών ειδών (Eucalyptus sp.) που φύονται σε λόχμες στην περιοχή και τα οποία συνήθως είναι ανταγωνιστικά ως προς τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας. Έντονες κλαδεύσεις και αραίωση των ευκαλυπτώνων, με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων από ανεμοριψίες, τη μείωση του όγκου των συστάδων για αισθητικούς και οικολογικούς λόγους και τελικά τη σταδιακή αντικατάστασή τους με φυτά της κυπριακής χλωρίδας (δέντρα και θάμνοι). Δημιουργία «Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» ενδείκνυται στο σημείο αυτό, που θα φιλοξενήσει μελλοντικά του επισκέπτες, μελετητές και ευρύτερα τις δράσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, παρέχοντας ενημερωτικό υλικό για την περιοχή (χάρτης, πληροφορίες για τη χλωρίδα και πανίδα, πινακίδες προσανατολισμού κλπ).

 • Χάραξη “οικολογικών μονοπατιών” για να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στην περιοχή μελέτης, χωρίς τη χρήση Ι.Χ.

 • Σύσταση Φορέα Διαχείρισης των περιοχών ΦΥΣΗ 2000 με έμφαση στους ποταμούς και τα υδάτινα οικοσυστήματα της Κύπρου.

Το μέτρο θεωρείται υψηλής προτεραιότητας.
Β. Ενίσχυση πληθυσμού της ορχιδέας Ophrys kotschyi

που θα επιτευχθεί με την εφαρμογή των κάτωθι: • Παρακολούθηση περιοχής και είδους

 • Ενίσχυση πληθυσμού

 • Επέκταση της περιοχής NATURA από το φράγμα του Κοτσιάτη (που είναι εντός της περιοχής) κατά μήκος του ποταμού μέχρι το χωριό Κοτσιάτης (περιοχή νεροχελώνας) έτσι ώστε να συμπεριληφθεί η αποικία του είδους σε λόφο βόρεια του χωριού σε απόσταση <200 m από την κοίτη. Η αποικία είναι μικρή, αλλά σημαντική από άποψη εξάπλωσης του είδους (Το ίδιο ισχύει για την αποικία που βρίσκεται σε παρυφές χωραφιών-λόφο λίγο μετά τη συμβολή των ποταμών, σε απόσταση 300 m από την κοίτη).

Το μέτρο στοχεύει στην προστασία και αύξηση του πληθυσμού της ορχιδέας Ophrys kotschyi και θεωρείται υψηλής προτεραιότητας.
Γ. Επέκταση των ορίων της προστατευόμενης περιοχής

και συγκεκριμένα : • Επέκταση των ορίων των προτεινόμενων προστατευταίων τμημάτων τόσο στη θέση Φράγμα Κοτσιάτη προς τα βόρειο - ανατολικά ακολουθώντας το ρεύμα του ποταμού περίπου για 2 km και περιλαμβάνοντας δυο ακόμη επιφανειακές υδατοσυλλογές, όπως επίσης και μετά το χωριό Μακρή προς τα νότιο-δυτικά. Οι θέσεις αυτές λόγω της ύπαρξης επιφανειακών υδάτων είναι σημαντικές τόσο για τη νεροχελώνα όσο και για άλλα είδη της πανίδας.

 • Ετήσια εκτίμηση του πληθυσμού της νεροχελώνας και της εξάπλωσής του.

 • Ετήσια αποτίμηση της τάσης της συνολικής βιοποικιλότητας της περιοχής ή μέρους της (π.χ. πουλιά, αμφίβια ή άλλα)

Το μέτρο στοχεύει στην προστασία και αύξηση του πληθυσμού της νεροχελώνας (Mauremys rivulata) και στην ενίσχυση των λειτουργιών του οικοσυστήματος και θεωρείται υψηλής προτεραιότητας.
Δ. Έλεγχος περιφράξεων

και συγκεκριμένα : • Αποφυγή τοποθέτησης «συμπαγών» φρακτών στις όχθες του ποταμού. Οι περιφράξεις που χρησιμοποιούνται ή θα τοποθετηθούν θα πρέπει να αφήνουν ένα ελάχιστο διάκενο διότι για τις ανάγκες ωοτοκίας του είδους τα θηλυκά μπορεί να μετακινηθούν μέχρι και 300m μακριά από τις περιοχές διαβίωσης

 • Ενημέρωση ιδιοκτητών με περιουσίες που γειτνιάζουν άμεσα με την προστατευόμενη περιοχή

 • Το μέτρο πρέπει να περιληφθεί στις διάφορες δράσεις ενημέρωσης (πινακίδες, φυλλάδια, ενημερωτικές ημερίδες) που θα γίνουν στην περιοχή αλλά και στις νομικές προβλέψεις που θα διέπουν την περιοχή όπως θα οριστούν από το Διαχειριστικό της Σχέδιο

Το μέτρο στοχεύει στην προστασία και αύξηση του πληθυσμού της νεροχελώνας (Mauremys rivulata) και στην ενίσχυση των λειτουργιών του οικοσυστήματος και θεωρείται υψηλής προτεραιότητας.
Ε. Έλεγχος ξενικών ειδών

Οι νεροχελώνες απαντούν κατά μήκος της περιοχής όπου υπάρχουν επιφανειακά νερά. • Λόγω της εγγύτητάς της σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, αποκτά μεγαλύτερη σημασία το μέτρο για τον έλεγχο των ξενικών ειδών. Το είδος Trachemys scripta elegans, είναι από τα πιο κοινά που μπορεί κανείς να προμηθευτεί από το εμπόριο και πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της απελευθέρωση ατόμων από ιδιώτες είτε επειδή τα βαρέθηκαν ως κατοικίδια είτε με το αφελές σκεπτικό της καλύτερης διαβίωσης του ζώου στη φύση.

 • Το μέτρο πρέπει να περιληφθεί στις διάφορες δράσεις ενημέρωσης (πινακίδες, φυλλάδια, ενημερωτικές ημερίδες) που θα γίνουν στην περιοχή αλλά και στις νομικές προβλέψεις που θα διέπουν την περιοχή όπως θα οριστούν από το Διαχειριστικό της Σχέδιο.

Το μέτρο στοχεύει στην προστασία του πληθυσμού της νεροχελώνας από ξενικά είδη και θεωρείται μεγάλης προτεραιότητας.
ΣΤ. Προστασία και αύξηση του πληθυσμού των Ρινολόφων και ενίσχυση των λειτουργιών του οικοσυστήματος

συγκεκριμένα: • Προστασία των σπηλιών της ευρύτερης περιοχής (συνεχώς). Προτείνεται αρχικά η οριοθέτηση των εκτάσεων και η τοποθέτηση απαγορευτικής και ενημερωτικής σήμανσης. Στη συνέχεια και αν κριθεί αναγκαίο προτείνεται η τοποθέτηση περίφραξης.

 • Διατήρηση και εμπλουτισμός της φυσικής βλάστησης της ευρύτερης περιοχής (συνεχώς).

 • Περιορισμός χρήσης εντομοκτόνων στην ευρύτερη περιοχή (συνεχώς).

 • Ενημέρωση των κατοίκων για τη θετική συμβολή των εντομοφάγων νυχτερίδων στη γεωργία και ιδιαίτερα στην καταπολέμηση των βλαβερών εντόμων (συνεχώς).

 • Εκπόνηση ειδικής μελέτης για τον εντοπισμό και τη διατήρηση των θέσεων φωλιάσματος στην ευρύτερη περιοχή (στην αρχή).

Το μέτρο στοχεύει στην προστασία των ειδών Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros και θεωρείται μεγάλης προτεραιότητας.
Ζ. Διατήρηση του πληθυσμού των αμφιβίων

Για την διατήρηση των πληθυσμών των αμφιβίων κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή των παρακάτω μέτρων: • Έλεγχος της ποιότητας των αποβλήτων που παροχετεύονται στην κοίτη του ποταμού και στην παρόχθια βλάστηση. Η ποιότητα πρέπει να διασφαλίζεται μέσα από συνεχείς δειγματοληψίες, των οποίων η επαναληψιμότητα θα κρίνεται από τα σχετικά επιστημονικά πρωτόκολλα.

 • Ορθολογική χρήση των βιοκτόνων υπό την καθοδήγηση γεωπόνων (συνεχώς).

 • Διατήρηση των χρήσεων γης στα σημερινά δεδομένα (συνεχώς).

 • Διατήρηση της παρόχθιας βλάστησης όπου αυτή υπάρχει και φύτευση με είδη κατάλληλα για την παρουσία των πληθυσμών των αμφιβίων όπου δεν υπάρχει (συνεχώς).


Η. Διατήρηση του πληθυσμού των ερπετών

 • Διατήρηση της παρόχθιας βλάστησης όπου αυτή υπάρχει (συνεχώς).

 • Απαγόρευση φύτευσης επιγενών

 • Έλεγχος καψαλισμάτων / πυρκαγιών

 • Περιορισμός της οδικής διακίνησης

 • Αρχικά προτείνεται η λεπτομερής μελέτη και επαναρύθμιση του οδικού δικτύου με στόχο την αποφυγή παρουσίας δρόμων εντός των οικοτόπων (Περιοχών Α και Δ). Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η διέλευση μέσα από τις περιοχές αυτές τότε απαιτείται όπου υπάρχει κίνδυνος διακοπής της συνοχής του οικοστυστήματος να κατασκευάζονται κατάλληλα σχεδιασμένα γεφύρια. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τοποθετηθεί απαγορευτική και ενημερωτική σήμανση.

 • Ορθολογική χρήση των εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων υπό την καθοδήγηση γεωπόνων (συνεχώς).

 • Πληροφόρηση του τοπικού πληθυσμού για τη σπουδαιότητα της ερπετοπανίδας στο σύνολό της και συνεπώς για την αξία της διατήρησής της (συνεχώς).


Θ. Διατήρηση του πληθυσμού των Οδοντόγναθων

Και συγκεκριμένα: • Διατήρηση της παροχής νερού σε όλα τα σημεία του ποταμού όλο το χρόνο. Για την εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου είναι αναγκαία η διεξαγωγή υδρογεωλογικής μελέτης.

 • Αποφυγή ρύπανσης από βιομηχανικά απόβλητα και οικιακά και κτηνοτροφικά λύματα (συνεχώς).

 • Διατήρηση της βλάστησης όπου υπάρχει και εμπλουτισμός με είδη κατάλληλα για τα οδοντόγναθα όπου δεν υπάρχει (συνεχώς).

 • Αποφυγή εισαγωγής ξενικών ειδών ψαριών και αμφιβίων (συνεχώς).

Το μέτρο στοχεύει στη διατήρηση του πληθυσμού του είδους Orthetrum chrysostigma και θεωρείται μέτριας προτεραιότητας.
Ι. Διατήρηση του πληθυσμού του είδους Lycaena thersamon

Διατήρηση μέσα στην περιοχή ορισμένων χώρων με φυτά της οικογένειας Polygonacae και ιδιαίτερα του γένους Rumex. Το μέτρο στοχεύει στη διατήρηση του πληθυσμού του είδους Lycaena (Thersamonia) thersamon και θεωρείται μέτριας προτεραιότητας.


Κ. Ενίσχυση του πληθυσμού της νεροχελώνας

Πέρα από τα γενικότερα μέτρα που προτείνονται για το σύνολο της πανίδας ειδικά για τη νεροχελώνα θα πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω σημεία: • Αποφυγή τοποθέτησης «σφικτών» φρακτών στις όχθες του ποταμού και του φράγματος. Οι περιφράξεις που χρησιμοποιούνται ή θα τοποθετηθούν θα πρέπει να αφήνουν ένα ελάχιστο διάκενο διότι για τις ανάγκες ωοτοκίας του είδους τα θηλυκά μπορεί να μετακινηθούν μέχρι και 300m μακριά από τις περιοχές διαβίωσης.

 • Λόγω της εγγύτητάς της σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, αποκτά μεγαλύτερη σημασία το μέτρο για τον έλεγχο των ξενικών ειδών. Το είδος Trachemys scripta elegans, είναι από τα πιο κοινά που μπορεί κανείς να προμηθευτεί από το εμπόριο και πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της απελευθέρωση ατόμων από ιδιώτες είτε επειδή τα βαρέθηκαν ως κατοικίδια είτε με το αφελές σκεπτικό της καλύτερης διαβίωσης του ζώου στη φύση.

 • Ανάγκη επέκτασης των ορίων των προτεινόμενων προστατευταίων τμημάτων τόσο στη θέση Φράγμα Κοτσιάτη προς τα βόρειο - ανατολικά ακολουθώντας το ρεύμα του ποταμού περίπου για 2km και περιλαμβάνοντας δυο ακόμη επιφανειακές υδατοσυλλογές, όπως επίσης και μετά το χωριό Μακρή προς τα νότιο-δυτικά.

Το μέτρο στοχεύει στην προστασία και ενίσχυση του πληθυσμού της νεροχελώνας Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833) και θεωρείται μέτριας προτεραιότητας.
Λ. Διατήρηση εκτάσεων με μωσαϊκό ενδιαιτημάτων στην περιοχή

Διατήρηση εκτάσεων με μωσαϊκό ενδιαιτημάτων στην περιοχή που να περιλαμβάνουν τις διάφορες μορφές της κλιμάκωσης της βλάστησης από ανοιχτές εκτάσεις και υγροτοπικές εκτάσεις μέχρι εκτάσεις με κάποια δέντρα (έστω και αν αυτά είναι διάσπαρτα).


Το μέτρο στοχεύει στη διατήρηση των ενδιαιτημάτων των πτηνών Coracias garrulus (Κράγκα), Lanius collurio (Στακτοτζεφαλάς), Lanius minor (Διπλοδακκαννούρα).
Μ. Μείωση της χρήσης εντομοκτόνων στη γεωργία και ο γενικότερος έλεγχος της ρύπανσης που επιδρούν στη διαθεσιμότητα της τροφής για το σύνολο των ειδών

Υιοθέτηση κατάλληλων αγρο-περιβαλλοντικών μέτρων που θα παράσχουν κίνητρα στους αγρότες για τον περιορισμό της χρήσης αγροχημικών στη γεωργία. Και στην περίπτωση αυτή μπορούν να σχεδιαστούν ειδικά αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, τόσο για τον περιορισμό της χρήσης αγροχημικών προς όφελος της βιοποικιλότητας, όσο και για περιορισμό της χρήσης τους, όσον αφορά στην κατάσταση του υδάτινου αποδέκτη.


Το μέτρο στοχεύει στην προστασία των πτηνών Ixobrychus minutus (Νανορωδιός), Nycticorax nycticorax (Νυκτοκόρακας), Ardeola ralloides (Βορτακοφάγος), Ardea purpurea (Πορφυρός Ψαροφάς), Circus macrourus (Ασπροσιάχινο), Buteo rufinus (Σιαχινολάγουδο), Falco vespertinus (Μαυροφάλκονο), Coracias garrulus (Κράγκα), Lanius collurio (Στακτοτζεφαλάς), Lanius minor (Διπλοδακκαννούρα), Emberiza caesia (Σιταροπούλι) από τη χρήση εντομοκτόνων και γενικότερα τη ρύπανση.
Ν. Διατήρηση επαρκών σωμάτων παραποτάμιας βλάστησης.

Διατήρηση επαρκών σωμάτων παραποτάμιας βλάστησης με ταυτόχρονη παρουσία νερού στην κοίτη του ποταμού ακόμα και κατά τη περίοδο του φθινοπώρου, οπότε τα είδη θα μπορούν να βρίσκουν καταφύγιο και το σημαντικότερο επαρκείς τροφικούς πόρους (αναγκαία η ένταξη εντός ορίων της προστατευόμενης περιοχής του φράγματος έξω από το χωριό Κοτσιάτης). Είναι σημαντικό οι υφιστάμενες παρόχθιες συστάδες να οριοθετηθούν για να προστατευτούν.


Το μέτρο στοχεύει στη διατήρηση των ενδιαιτημάτων των πτηνών Ixobrychus minutus (Νανορωδιός), Nycticorax nycticorax (Νυκτοκόρακας), Ardeola ralloides (Βορτακοφάγος), Ardea purpurea (Πορφυρός Ψαροφάς), Circus aeroginosus (Βαλτοσιάχινο).
Ξ. Εκπόνηση ειδικής μελέτης αποκατάστασης παρόχθιων βιοτόπων

Εκπόνηση ειδικής μελέτης αποκατάστασης παρόχθιων βιοτόπων, που θα εντοπίσει κατάλληλες θέσεις για επαναδημιουργία παρόχθιων βιοτόπων. Με βάση τη μελέτη αυτή, θα πρέπει να αποκατασταθούν οι επιλεγμένες θέσεις. Το μέτρο στοχεύει στην αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων των πτηνών.


Ο. Διατήρηση υγροτοπικών λειτουργιών στα απαιτούμενα επίπεδα για την ύπαρξη αφθονίας τροφής και κατάλληλων θέσεων για τροφοληψία.

Σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης που θα εκτιμήσει το υδατικό ισοζύγιο της περιοχής και θα προτείνει συγκεκριμένα όρια σε σχέση με τις ποσότητες νερού που αντλούνται για άρδευση.


Το μέτρο στοχεύει στη διατήρηση των ενδιαιτημάτων των πτηνών Circus aeroginosus (Βαλτοσιάχινο), Circus cyaneus (Ορνιθοσιάχινο), Falco vespertinus (Μαυροφάλκονο), Frangolinus frangolinus (Φραγκολίνα - Αυτοτζηνάρα).
Εκτός όμως από τα ειδικά διαχειριστικά μέτρα κρίνεται σημαντικό να ληφθούν και μέτρα για την ολοκληρωμένη οργάνωση και αξιοποίηση της περιοχής και την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας. Επιγραμματικά παρουσιάζονται τα κάτωθι:

    • Ανάδειξη της περιοχής και προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Προτείνεται η δημιουργία ενός γραμμικού θεματικού πάρκου το οποίο θα προβάλλει με σωστό τρόπο το φυσικό πλούτο της περιοχής. Προτείνεται επίσης η προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ώστε οι ίδιοι οι κάτοικοι των επηρεαζόμενων περιοχών να τύχουν της κατάλληλης εκπαίδευσης για ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σε σχέση με τη φυσική αξία της περιοχής τους.

    • Παροχή ευκαιριών και διευκολύνσεων υπαίθριας αναψυχής:

    • Ανάπτυξη οικολογικού-πολιτιστικού τουρισμού

    • Δημιουργία μικρού «οικολογικού πάρκου»

    • Ενίσχυση των έργων βασικής υποδομής και κοινωνικών εξυπηρετήσεων

    • Δημιουργία πολιτιστικού- οικολογικού κέντρου

    • Προώθηση δραστηριοτήτων οικοανάπτυξης

    • Ανάπτυξη οικολογικού-πολιτιστικού τουρισμού1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка